Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autoklaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesna mikrobiologia w dużej mierze opiera się na metodach biochemicznych lub genetycznych, które wymagają adekwatnego i prostego w użyciu sprzętu. Od wielu lat aparatura laboratoryjna jest podmiotem ciągłego doskonalenia. Do kluczowych elementów każdego laboratorium mikrobiologicznego zalicza się: komory laminarne, autoklawy oraz drobny sprzęt, taki jak pipety lub wagi laboratoryjne. Z progresem oraz rozbudową katalogów sprzętu laboratoryjnego wiąże się odpowiedni nadzór nad jego użytkowaniem i sprawnością.
EN
Modern microbiology is largely based on biochemical or genetic methods that require adequate and easy-to-use equipment. For many years, laboratory equipment has been the subject of continuous improvement. The key elements of any microbiological laboratory include: laminar chambers, autoclaves and small equipment such as pipettes or laboratory scales. The progress and expansion of catalogues of laboratory equipment involve appropriate supervision over its use and functionality.
EN
Production of sand-lime bricks using the autoclaving method is a well-known process, especially in Europe. During the autoclaving process, also called the hydrothermal treatment or hardening the materials with lime and/or cement binder, a series of microstructural changes occur. Primarily, hydrated silicates of lime are created, which are responsible for physical-mechanical features of aerated materials. The article aims at characterizing the process of brick production using the method of autoclaving and estimation of their microstructural properties.
PL
Produkcja cegieł wapienno-piaskowych metodą autoklawizacji jest procesem znanym szczególnie w Europie. Podczas autoklawizacji, nazywanej również obróbką hydrotermalną bądź utwardzaniem materiałów o spoiwie wapiennym i/lub cementowym, zachodzi szereg zmian mikrostrukturalnych. Powstają przede wszystkim uwodnione krzemiany wapnia, które są odpowiedzialne za właściwości fizykomechaniczne materiałów autoklawizowanych. Artykuł ma na celu charakterystykę procesu produkcji cegieł metodą autoklawizowanych oraz ocenę charakterystyk mikrostrukturalnych materiałów autoklawizowanych.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) odgrywają coraz większą rolę w siłach zbrojnych, lotnictwie, rolnictwie i przemyśle. Statki te wykonywane są głównie z kompozytów. W Polsce, a nawet w krajach wysoko rozwiniętych produkująje niewielkie przedsiębiorstwa. Metody wytwarzania kompozytów opierają się głównie na metodzie kontaktowej - technologia mokra. W związku z tym parametry wykonywanych struktur często odbiegają od założeń konstrukcyjnych. Wobec powyższego przeanalizowano dostępne metody wykonywania struktur kompozytowych. Przy wyborze wzięto pod uwagę możliwe do osiągnięcia parametry wytrzymałościowe, powtarzalność technologiczną oraz wpływ czynnika ludzkiego. Wybrana metoda produkcji struktur kompozytowych opiera się na technologii prepreg z wykorzystaniem metody autoklawowej. Zaproponowano pięcio-etapowy cykl produkcyjny bezzałogowego statku powietrznego w konsorcjum Kompo-Tech złożonego z ITWL i WZL-1 S.A. w Dęblinie. Proces ten składa się z wykonania form negatywowych, makiety funkcjonalnej, form pozytywowych, form negatywowych wysokotemperaturowych oraz wytworzenia struktury bezzałogowego statku powietrznego. Artykuł zawiera charakterystykę poszczególnych procesów oraz problemy napotkane podczas ich realizacji, a także sposoby ich rozwiązania.
EN
Unmanned aerial vehicles are playing greater role nowadays in the armed forces, aircraft, agriculture and industry. These aircrafts are made mainly from composites. UAVs in Poland, and also in highly developed countries are manufactured by small companies. Processes of making composites are based on contact method - wet lay-up technology. Therefore parameters of produced structures often are different than constructional assumptions. To the above it was analyzed available methods of manufacturing of composite structures. During analyze it was considered parameters possible to achieve: strength, technological repeatability and impact of human factor. Chosen method of production of composites is based on prepreg technology with using autoclave method. It was proposed five-stage manufacturing cycle of UAV in consortium Kompo-Tech composed of ITWL and WZL-1 Inc. in Dęblin. This process consists of making of negative molds, test model, positive molds, negative molds for high temperatures and manufacturing of structure of aircraft. Article includes characteristic of each process and problems which appeared during realization and also ways of solution.
4
PL
W pracy przedstawiono metodykę obliczeń numerycznych, wykorzystując symulacje numeryczne metodą elementów skończonych MES zbiorników wysokociśnieniowych, wzmocnionych nawojem wielu warstw taśmy. Zaproponowano uproszczony model zastępczy MES dla obszaru nawoju taśmy, którego parametry dobrano tak, aby osiągnąć założoną zgodność z wynikami otrzymanymi za pomocą modelu analitycznego. Otrzymane ekstremalne różnice rozkładów naprężeń obwodowych i promieniowych w przekroju poprzecznym analizowanego zbiornika wysokociśnieniowego, liczone względem wyników obliczeń analitycznych nie przekraczały 2,5 %. Potwierdza to przydatność zaproponowanej metody obliczeń numerycznych MES podczas prac projektowych tego typu urządzeń.
5
Content available remote The issues of manufacturing geometrically complicated elements using FML laminates
EN
The present study is an attempt to evaluate the developed exclusive technology for the production of high quality thin-walled Z profiles from Fibre Metal Laminates on the basis of an aluminium and epoxy-glass pre-impregnate using the autoclave process. The research examined Fibre Metal Laminates (Al/GFRP) based on metal sheets made of aluminium alloy and pre-impregnated tape made of glass fibres in an epoxy resin matrix. FML were produced in a 3/2 lay-up (three aluminium layers and two composite layers in 0/90 configuration). The following conclusions have been drawn on the basis of our exclusive technology for the production of thin-walled profiles made of FML laminates: (1) the hardening technology for pre-formed components in the autoclave process ensures the achievement of excellent dimensional tolerance of thin-walled profiles made of FML; (2) no delaminations, cracks, gas blisters etc. were detected by means of structural tests; (3) the process of forming Fibre Metal Laminates by means of component pre-forming does not significantly limit the values of selected profile angles. In the case of proper precision of component pre-formingand maintained regime in the case of the FML laminating process, the risk of structural defects, including profile corner zones, is significantly limited.
PL
W pracy podjęto próbę oceny opracowanej autorskiej technologii wytwarzania wysokojakościowych, cienkościennych profili typu Z z laminatów metalowo-włóknistych na bazie aluminium i preimpregnatu epoksydowo-szklanego z wykorzystaniem technologii autoklawowej. Przedmiotem badań był laminat metalowo-włóknisty (Al/GFRP) na bazie arkuszy blach metalowych stopu aluminium i preimpregnowanej taśmy z włókien szklanych w osnowie żywicy epoksydowej. Laminaty FML wytworzono w układzie 3/2 (trzy warstwy aluminium i dwie warstwy kompozytu w konfiguracji 0/90). Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowanej technologii wytwarzania cienkościennych profili z laminatów FML sformułowano następujące wnioski: (1) technologia utwardzania wstępnie ukształtowanych komponentów z wykorzystaniem techniki autoklawowej zapewnia otrzymanie wysokiej stabilności i tolerancji wymiarowej cienkościennych profili z laminatów FML; (2) badania strukturalne nie wykazały rozwarstwień, pęknięć, pęcherzy gazów itp. w strukturze laminatu; (3) kształtowanie profili z laminatów metalowo-włóknistych przez wstępne formowanie komponentów nie ogranicza istotnie wartości dobieranych kątów kształtowników. Przy zachowaniu odpowiedniej precyzji wstępnego formowania komponentów oraz przy przestrzeganiu technologii laminowania kompozytów FML ryzyko defektów w strukturze, w tym w strefach naroży profili, jest znacznie ograniczone.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie dla stanu naprężenia w ściance cylindra wzmocnionego nawojem taśmy. W obszarze nawoju uwzględniono występowanie naprężeń wynikających ze zginania taśmy podczas jej nawijania. Zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń i ich porównanie z wynikami otrzymanymi za pomocą metody elementów skończonych.
EN
A solution for stress state of the cylindrical shell reinforced by means of a strip wound is presented. In the area of the wound, occurrence of stresses resulting from bending of the strip during winding was considered. Example computation results are given and confronted with those obtained using the Finite Element Method.
7
Content available remote Wytwarzanie wielowarstwowych struktur kompozytowych metodą autoklawową
PL
Materiały kompozytowe i laminatowe wypierają stopniowo inne, tradycyjne materiały stosowane na złożone struktury lotnicze. Obecnie podstawowa technologia to proces autoklawowy polimeryzacji i łączenia warstw prepregów. Proces ten stosowany jest do wszystkich elementów "krytycznych", a więc pracujących w newralgicznych częściach konstrukcji. Do struktur o mniejszym stopniu skomplikowania i niższych wymaganiach wytrzymałościowych oraz do produkcji krótkoseryjnej wdrażane są technologie bezautoklawowe skracające czas wytwarzania, obniżające koszty produkcji, ale dające niższą jakość strukturalną wytworu. Do zalet techniki wytwarzania kompozytów w autoklawie z punktu widzenia zastosowania w strukturach lotniczych możemy zaliczyć: możliwość wytwarzania kompozytów z szeregu rodzaju materiałów, wysokie właściwości mechaniczne kompozytów, wysoką jakość powierzchni kompozytów i struktur, powtarzalność, pełną kontrolę procesu i detalu podczas utwardzania (temperatura, ciśnienie), minimalną ilość porowatości <1%. W artykule omówiono technologię wytwarzania wielowarstwowych struktur kompozytowych z zastosowaniem autoklawu na przykładzie paneli wykonanych do celów badawczych w warunkach przemysłowych. Przedmiot badań stanowiły materiały kompozytowe: szklano/epoksydowe, węglowo/epoksydowe, kevlarowo/epoksydowe oraz hybrydowo- (szklano-weglowo-polietylenowo)/epoksydowe - system prepregowy Hexcel, Cytec (taśmy jednokierunkowe, tkaniny). Wytworzone materiały kompozytowe metodą autoklawową (badania własne) charakteryzują się wysoką jakością i jednorodnością strukturalną.
EN
Composites and laminates progressively displace other classic materials applied to aviation structures. The progress in materials extorts the developing of new technologies in structures production. The autoclave process of curing and bonding of the prepreg plies is currently the basic technology. This process is used to the manufacture of all "critical" parts namely the parts working in crucial elements of the constructions. The out-of-autoclave processes are used to produce low-cost prototype and limited production structures. They enable the shortening of process time, the reducing of cost but often the structural quality is lower. Advantages of the autoclave process, from the point of view of application on aerospace structures, are the possibility of producing a wide variety of materials, high mechanical properties of manufactured composites, excellent quality of composites surface and composite structures, high fiber volume fraction in the composites, repeatability, full control of elements and process during curing (temperature, pressure) and low void content (<1%). In this paper the methods of multiplies composites parts production used in Polish aviation industry are described. The subject of the examination were composites: glass/epoxy, carbon/epoxy, kevlar/epoxy and hybrid (glass-carbon-polyethylene)/epoxy - Hexcel and Cytec prepreg systems (unidirectional tape, fabrics). In this paper the methods of multiplies composites parts production used in Polish aviation industry are described. The composites produced by autoclave method (our results) characterized by high quality and structural homogeneity.
8
Content available remote Gniazdo produkcyjne do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę gniazda do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950 finansowanego przez KBN, a realizowanego przez F.M. "GLINIK" S.A. i Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa, a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia oraz schematy działania jak i spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No. 7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. "GLINIK" S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treatment of l ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram end the expected results obtained in the process of e.g. iron manufacture.
9
Content available remote Polskie urządzenie do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę urządzenia do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego, skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950 finansowanego przez KBN a realizowanego przez F.M. „GLINIK” S.A. i Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia oraz schematy działania jak i spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No. 7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. “GLINIK” S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treadment of 1 ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram end the expected results obtained in the process of s.g. iron manufacture.
EN
The paper presents a study on the physical and chemical changes of iron, copper and zinc sulphide minerals in process of pressure oxidation. Oxidation in autoclave is a pre-treatment unit operation for refractory sulphide ores and concentrates in order to valorisat gold, which is encapsuled mainly in pyrite matrix. Raw materials and solid residues are charasterisated. Basing on the results of chemical reactions and on shape of solids residue, we came to a conclusion concerning the mechanism of oxidation in autoclave. The results show that modelling of the process parameters of oxidation in autoclave can be used to predict efficiency of pre-treatment of sulphide refractory ores for valorisation of gold.*
PL
W pracy zostały przedstawione fizyczne i chemiczne zmiany jakim ulegają minerały siarczkowe żelaza, miedzi i cynku w trakcie ciśnieniowego utleniania. Utlenianie w autoklawie jest operacją przygotowawczą w przerobie trudnych do ługowania siarczkowych rud metali oraz koncentratów. Operacja ta jest konieczna dla „uwolnienia” złota, które zamknięte jest w matrycy z pirytu. Surowa ruda oraz półprodukty końcowe zostały scharakteryzowane. Na podstawie wyników reakcji chemicznych oraz kształtu otrzymanych produktów, można było wyciągnąć wnioski dotyczące mechanizmu procesu utleniania siarczków w autoklawie. Otrzymane wyniki pokazują, że modelowe parametry procesu utleniania w autoklawie, mogą zostać wykorzystane do przewidzenia korzyści uzyskiwanych z procesu przygotowania rud siarczkowych pod kątem ekstrakcji złota.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.