Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  labour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper, we investigate the differences between EU countries in the adoption of digitalisation in the context of the labour force. We used the authors’ index of digitalisation as a proxy to control for labour force adjustment to technological progress and human capital development. Our focus is on three main pillars affecting digitalisation: the number of students in the field of information and communication technologies, the degree of use of advanced technology at workstations, and online community groups focused on digitisation and improvement of digital skills. The results suggest EU countries are diversified in terms of the labour force’s development under digitalisation. The ranking in the index turned out to be significant in showing two different groups of countries. Finland, Malta and Ireland are top-ranking countries, while the United Kingdom’s index result is distant from other developed EU nations, what is confirmed by its Digital Economy and Society Index (DESI) and Global Innovation Index (GII) rank. The scores for less developed countries are low, however, the dynamics in the number of CS&IT students indicate advances in digitisation and its positive influence on labour development. The study uses data for the period of 2012–2018. In contrast to the DESI and GII measures, we used human and social development and digital use at work as pillars in the entire group of EU countries to highlight social and economic fields determining digitalisation’s development.
PL
W artykule zbadano różnice między krajami UE pod względem zaawansowania procesu cyfryzacji w obszarach edukacji studentów, pracy i aktywności społecznej w sieci. Wykorzystano autorski wskaźnik cyfryzacji jako narzędzie do zbadania dostosowania zasobu pracy do postępu technologicznego i rozwoju kapitału ludzkiego. Skoncentrowano się na trzech głównych filarach mających wpływ na digitalizację. Są to: liczba studentów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poziom wykorzystania zaawansowanych technologii na stanowiskach pracy oraz grupy społeczne online skupione na digitalizacji i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Wyniki świadczą o tym, że kraje UE są zdywersyfikowane pod względem rozwoju siły roboczej w ramach cyfryzacji. Wartości indeksów okazały się wystarczające, aby wskazać dwie grupy krajów. Finlandia, Malta i Irlandia są państwami czołowymi, w wyniku czego wskaźnik Zjednoczonego Królestwa jest daleki od wartości dla rozwiniętych krajów UE, co potwierdza również wskaźnik DESI i globalny wskaźnik innowacji. Indeks dla słabiej rozwiniętych krajów jest niski, jednak dynamika liczby studentów CS&IT świadczy o postępie w zakresie cyfryzacji i o jej wpływie na rozwój zasobu pracy. W badaniu wykorzystano dane z lat 2012–2018. W przeciwieństwie do miar DESI i GII podkreślono aspekt rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wykorzystania technologii cyfrowych środowiska pracy w całej grupie krajów UE, by naświetlić społeczne i gospodarcze aspekty determinujące rozwój cyfryzacji.
EN
Economic growth, excessive consumption and the consequent growing exploitation of natural resources pose the risk of a global ecological disaster. Therefore, it is vital to create a new consumer awareness concerned about the natural environment. This paper describes the issue of sustainable consumption in the context of sustainable development. It has been assumed that the increasing popularity of ecological awareness, plays the key role in the implementation of the objectives of sustainable consumption and sustainable development. The aim of this paper is to explain mechanisms responsible for the increasing role of consumption in the modern world and to draw attention to the need to raise the ecological awareness of consumers. The paper uses the analytic-synthetic method.
PL
Wzrost gospodarczy, nadmierna konsumpcja, a w konsekwencji rosnąca eksploatacja zasobów naturalnych, stwarzają ryzyko globalnej katastrofy ekologicznej. Dlatego ważne jest, aby kreować nową świadomość konsumentów dotyczącą środowiska naturalnego. W artykule opisano zagadnienie zrównoważonej konsumpcji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Założono, że rosnąca popularność świadomości ekologicznej odgrywa kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie mecha nizmów odpowiedzialnych za rosnącą rolę konsumpcji we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę podnoszenia świadomości ekologicznej konsumentów. W pracy wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1379--1384, CD1
PL
Problem pracy i bezpieczeństwa rozważa się jako istotne, wielowymiarowe warunki życia, gwarantujące stan niezagrożenia, przetrwania i rozwoju jednostek i społeczności ludzkich. Bezpieczeństwo i skuteczna praca – jako dwa rozległe pola bytowania - są rezultatami sensownego, skutecznego oddziaływania człowieka na środowisko zewnętrzne. Dlatego wszelka praca jako praktyka, to jest jako rzeczywista aktywność ludzi, jako „działalność przedmiotowa” zmieniająca warunki egzystencji, rozpatrywana jest głównie przez nauki ekonomiczne i nauki o bezpieczeństwie. Jednak aby zrozumieć to, czym w istocie jest ludzki świat, należy skoncentrować uwagę na relacji: człowiek- człowiek, bo tylko wówczas działalność przeobrażającą rzeczywistość można ująć w stosunku do jej przedmiotowych i podmiotowych uwarunkowań. Tylko wtedy widać jasno, że praca i bezpieczeństwo podlegają ochronie dlatego, że odnoszą się do człowieka w procesie współdziałania z innymi ludźmi. Sprawiedliwość, równość, współpraca, rzetelność jako wartości oraz: krzywda, wyzysk, przemoc jako antywartości - nie mogą być pominięte w odpowiedzialnych dyskusjach na temat pracy i bezpieczeństwa. Autorka tekstu uzasadnia, że podejście do pracy i bezpieczeństwa z pozycji etyki i antropologii filozoficznej jest konieczne.
EN
The problem of work and safety are considered to be important, multidimensional living conditions, guaranteeing the state of secure, survival and development of individuals and human society. Safety and efficient operation - as two vast fields of existence - are the results meaningful, effective human impact on the external environment. Therefore, all work as a practice, it is as real involvement of the people, as "activity in question" amending the conditions of existence, is considered mainly by economics and the science of safety. But in order to understand what in fact is the human world, you should focus your attention on the relationship: man-man, because only then transforming reality activity can be described in relation to the signs and symptoms of conditions. Only when it is clear that the work and safety are protected because they relate to a man in the process of interaction with other people. Justice, equality, cooperation, honesty as values and: injustice, exploitation, violence as counter-values - cannot be overlooked in responsible discussions on the work and safety. The author justifies that approach to work and security with the position of ethics and philosophical anthropology is necessary.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1439--1446, CD1
PL
Celem artykułu jest analiza kompetencji społecznych studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej pod względem wymagań stanowiska specjalisty ds. BHP. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją duże luki kompetencyjne (nawet czteropoziomowe) pomiędzy wymaganym profilem kompetencyjnym na badanym stanowisku a samooceną poziomów kompetencji społecznych studentów kierunku IBP. Dopiero szczegółowa analiza kompetencji społecznych na badanym stanowisku pozwoliła na rozpoznanie luk kompetencyjnych poszczególnych obszarów. Niedobory kompetencyjne można zacząć doskonalić już na poziome edukacji formalnej, modyfikując programy studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy.
EN
The goal of this article is to analyze social competence of students of Occupational Safety Engineering at Technical University of Lodz in terms of the requirements in Safety specialist job position. The study showed that there were large competence gaps (even four-level) between the required competency profile at given job position and self-evaluation of social competences conducted by students of the OSE. Only a detailed analysis of social skills at evaluated job position allowed for the identification of skills gaps in given areas . Competency shortages can be improved on the level of formal education by modifying the programs of study in Occupational Safety Engineering specialization.
PL
Kobiety mające status pracownic są chronione przez unijne i polskie prawo pracy. Szczególna ochrona związana jest z macierzyństwem. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych instrumentów prawnych ochrony pracy kobiet w laboratoriach.
EN
Women having the status of worker are protected by the EU and the Polish labour law. Special protection is associated with motherhood. The aim of this article is to present the legal basis of protection of women's work in laboratories.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ciągu technologicznego doju i schładzania mleka w 19 oborach wolnostanowiskowych. Badania przeprowadzono w latach 2000-2008 na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Porównano nakłady robocizny i koszty na zabieg doju i schładzania mleka w przeliczeniu na 1 dm3 mleka i krowę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie typu tandem wynosiły 0,16 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,22 rbmin na krowę i dobę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie rybia ość wynosiły 0,21 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,56 rbmin na krowę i dobę. Średnie koszty doju i schładzania mleka w dojarni tandem równały się 0,060 zł na 1 dm3 mleka, natomiast w dojarni typu rybia ość 0,048 zł na 1 dm3. Roczne średnie koszty tego zabiegu w przeliczeniu na jedną krowę wynosiły odpowiednio: 424,70 i 295,80 zł.
EN
Paper presents the results of investigations on technological line of milking the cows and milk cooling in 19 free-stall cow barns. The studies, carried out within 2000-2008 years on the terrain of Lubelskie, Mazowieckie and Podlaskie provinces, compared the costs and labour inputs on milking operation and milk cooling, as accounted per 1 dm3 of milk and 1 cow. Average labour inputs in the cow barns equipped with tandem milking parlour amounted to 0.16 work-min per 1 dm3 of milk and 3.22 work-min daily per 1 cow. In the cow barns equipped with herringbone milking parlours the labour inputs reached on average 0.21 work-min per 1 dm3 of milk and 3.56 work-min daily per 1 cow. The average costs of cow milking and milk cooling in tandem milking parlour reached 0.060 PLN*1 dm-3 milk, whereas in herringbone milking parlour 0.048 PLN*1 dm-3 milk. Average annual costs of tested operations, as accounted per 1 cow, were 424.70 PLN and 295.80 PLN, respectively.
PL
Celem pracy była ocena nakładów robocizny i energetycznych w technologii produkcji kolb kukurydzy cukrowej na bezpośredni rynek. Badania przeprowadzono dla czterech wariantów uprawowych: uprawa z siewu bez przykrycia włókniną (wariant I), z przykrycia włókniną (wariant II), uprawa z rozsady z przykryciem włókniną (wariant III) i bez przykrycia włókniną (wariant IV) oraz dla trzech odmian: Candle, Sweet Trophy i Golda. Największe nakłady robocizny i energetyczne zarówno w przeliczeniu na powierzchnię uprawową, jak i na masę kolb były dla wszystkich odmian największe w IV, a najmniejsze w I wariancie. Stwierdzone różnice pomiędzy odmianami wynikały głównie z różnego plonu kolb kukurydzy cukrowej, na który wpływ miała w głównej mierze liczebność kolb.
EN
Evaluation of the expenditure and energy in production technology of sweet maize corn cobs for fresh-market was the objective of this work. Four growing variants were analyzed: direct-seeded plants without plastic cover (variant I), directseeded plants with plastic cover (variant II), plant growing with plastic cover (variant III), plant growing without plastic cover (variant IV). The sweet maize corn varieties: Candle, Sweet Trophy and Golda were analyzed. The expenditure of labour and energy recast in area and cobs yield for the whole varieties was the highest in variant IV and the smallest in variant The differences between varieties were caused by the changes in cobs yield and especially by the number of cobs.
EN
The article aims at the creation of modern principles of organizational system of enterprise management development in the functional space of “capital – labour resources– market”. It is suggested that the task should be set of organizational control system establishment by an enterprise in the projection of functional space to the plane of the informative activity of enterprise provision.
PL
Praca stanowi kolejny etap problemu naukowego dotyczącego zależności pomiędzy postępem naukowo-technicznym a wskaźnikami wydajności ziemi i pracy w rolnictwie. Obecny etap dotyczy gospodarstw zespołowych z Regionu Opolskiego. Badania przeprowadzono na próbie 40 wybranych spośród 100 gospodarstw zespołowych ubiegających się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oddziale Opolskim o dofinansowanie na modernizację. Cała wybrana próba w porównaniu do gospodarstw rodzinnych Regionu Małopolskiego charakteryzuje się zupełnie odmiennymi wskaźnikami ekonomiczno-rolniczymi.
EN
The work is another stage of the scientific problem concerning the relationship between scientific and technical progress and soil and labour productivity indexes in agriculture. The current stage refers to collective farms from the Opole Region. Tests were carried out on a sample of selected 40 out of 100 collective farms applying to the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture in the Opole Division for co-financing of modernisation. The entire selected sample is characterised by completely different economic and agricultural indexes in comparison with family farms of the Małopolska Region.
PL
Poniższy artykuł dotyczy badań makroekonomicznych, gdzie proponowane wskaźniki wydajności ziemi i pracy będą porównywalne między Polską a wybranymi krajami Unii Europejskiej. Uzyskane wyniki pozwoliły określić pozycję Polski w grupie krajów Unii Europejskiej a także dały odpowiedz jakie czynniki determinują wydajność ziemi i pracy w rolnictwie.
EN
The following article concerns macroeconomic research involving comparison of proposed land and labour productivity coefficients for Poland and selected European Union countries. Obtained results allowed to determine position of Poland in the group of European Union countries and gave answer to the question which factors determine land and labour productivity in agriculture.
PL
Stosując modelową metodę badań i korzystając z danych zawartych w publikacjach autorów prowadzących badania empiryczne nakładów i kosztów ponoszonych przy produkcji wierzby energetycznej, oszacowano nakłady robocizny i siły pociągowej na plantacjach o powierzchni od 0,5 ha do 150 ha, w zależności od stosowanej technologii produkcji oraz przedplonu. Przeciętne roczne nakłady robocizny maleją wraz ze wzrostem powierzchni plantacji. Stopa tego spadku zależy od poziomu zmechanizowania procesu produkcji. W przypadku ręcznego wykonywania sadzenia i zbioru są one na plantacjach o obszarze 50 i więcej ha o niespełna 3% mniejsze niż na polu półhektarowym. Natomiast przy w pełni zmechanizowanym wykonaniu tych czynności nakłady te są na polach o powierzchni 50 i więcej ha o ok. 30% niższe niż na polu o powierzchni 0,5 ha.
EN
Using a model research method and data contained in publications issued by authors carrying out empirical studies on outlays and costs incurred during energy willow production, the researchers estimated labour and tractive force expenditures in plantations with area ranging from 0.5 ha to 150 ha, depending on employed production technology and forecrop. Average annual labour expenditures decrease with increasing plantation area. The rate of this drop depends on the level of mechanisation in the production process. In case of planting and harvest carried out by hands, for plantations of 50 ha and more they are less than 3% lower than for a half-hectare field. Whereas, in case of fully mechanised execution of these operations these expenditures are approximately 30% lower for fields of 50 ha and more than for a 0.5 ha field.
PL
Określono wartości i współzależności pomiędzy wielkością gospodarstw, wyposażeniem technicznym i zasobami pracy a pracochłonnością produkcji rolniczej i współczynnikiem wykorzystania zasobów pracy ludzkiej, w wybranych gospodarstwach rolnych dwóch gmin (Gródek nad Dunajcem i Pałecznica) województwa małopolskiego. Wskaźnik wykorzystania zasobów pracy wykazuje tendencję rosnącą wraz z powierzchnią użytków rolnych. Jest to tendencja odwrotna do wskaźników określających wyposażenie w ciągniki rolnicze, wartość odtworzeniową brutto parku maszynowego i zasoby pracy, bowiem wskaźniki te maleją wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych. Nie odnotowano silnego związku pomiędzy wyposażeniem technicznym i wykorzystaniem zasobów pracy.
EN
The research allowed to determine the values and interrelations between size of farms, their technical equipment and labour resources, and farm production labour intensity and coefficient of labour resources utilisation, for selected farms of two boroughs (Gródek nad Dunajcem and Pałecznica) in Małopolskie Voivodship. Labour resources utilisation index indicates the tendency which is growing with increasing arable land area. This tendency is opposite to the indexes that specify equipping with farm tractors, gross machine stock replacement value and labour resources, since these indexes decrease with increasing arable land area. No strong relationship has been observed between technical equipment in farms and utilisation of labour resources.
14
Content available Efektywność produkcji soi w polskich warunkach
PL
Przeprowadzono ekonomiczną i energetyczną ocenę technologii produkcji soi oraz obliczono wskaźniki efektywności ekonomicznej i energetycznej jej uprawy. Obliczono koszty produkcji i ich strukturę z podziałem na materiały i surowce, eksploatację maszyn i narzędzi, zużyte paliwo, nakłady pracy. Natomiast ocenę energochłonności skumulowanej przeprowadzono w czterech strumieniach: w ciągnikach, maszynach i w częściach zamiennych, w bezpośrednim nośniku energii, w materiałach i surowcach oraz w pracy ludzkiej. Przeanalizowano też udział energii skumulowanej zawartej w poszczególnych zabiegach Z przeprowadzonych badań wynika, że produkcja soi, pod względem ekonomicznym i energetycznym, w ocenianych zakładach rolnych była opłacalna.
EN
Economic and energetic evaluation of the technology of soybean production was performed and indices of economic and energetic effectiveness of its production were calculated. Production costs were calculated and their structure was determined with the division into materials and raw materials, use of machines and tools, fuel consumed and expenditure of labour. Cumulated energy consumption evaluation was done in four fluxes: tractors, machines and spare parts, direct energy carrier, materials and raw materials, and human labour. The share of cumulated energy related to individual practices was analyzed as well. The results of the studies show that, for economic and energetic reasons, soybean production in the investigated agricultural enterprises was profitable.
PL
Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że wśród zestawów ciągnikowych największe nakłady zarówno czasu pracy jak też robocizny przy porównywalnej odległości przewozu występowały podczas przewozów wozem ciągnikowym a wśród zestawów samochodowych - samochodem dostawczym. Najmniejsze natomiast nakłady czasu pracy występowały przy przewozach wykonywanych ciągnikiem z dwoma przyczepami a wśród zestawów samochodowych - samochodem z przyczepą.
EN
The study carried out revealed that, among the tractor sets, the greatest expenditure of both labour and time for comparable transport distance, occurred while using tractor cars or, if trucks are concerned, a delivery truck The lowest work time demand, however, occurred in the case of transport with a tractor and two trailers or a truck with a trailer.
PL
Praca obejmuje analizę czterech technologii konserwacji pasz na łąkach trwałych i przemiennych pierwszego odrostu. Porównano produkcję siana na powierzchni łąki i na ostwiach oraz kiszonki sporządzone w silosie przejazdowym i w dużych cylindrycznych belach. Badania przeprowadzono w rejonie Beskidu Niskiego w dwóch gospodarstwach rolniczych. Określono wielkość ponoszonych nakładów pracy i energii w poszczególnych technologiach. Ponadto przedstawiono wielkość i strukturę kosztów zbioru 1 tony suchej masy w zł.
EN
Paper analysed four technologies of green fodder harvesting and concervation (the first cut of grass) from the permanent meadows and grassland under mixed (grazing-mowing) use. Drying of hay on the swaths and on the tripods were compared with grass ensiling in a clamp silo and in big cylindrical bales. The experiments were conducet on two farms in the mountain region of Beskid Niski. The labour and energy inputs were determined for particular technologies. Moreover, the height and structure of harvesting and conservation costs (PLN per 1 t dry matter) were given.
17
Content available remote Poziom i struktura nakładów pracy w gospodarstwach warzywniczych
PL
W pracy dokonano szczegółowej analizy nakładów pracy w gospodarstwach zajmujących się towarową produkcją warzywniczą. Gospodarstwa zostały podzielone wg dwóch kryteriów: powierzchni UR oraz udziału procentowego warzyw w UR. W poszczególnych grupach określono udział nakładów pracy własnej i najemnej oraz przedstawiono strukturę nakładów robocizny z podziałem na prace związane z: przetwórstwem, wyjazdami na rynki zbytu, produkcją zwierzęcą, produkcją warzywniczą oraz pozostałą produkcją roślinną.
EN
The paper is a detailed analysis of workload in farms operating in vegetable production. The farms have been divided according to two criteria: arable land (AL) area and percentage share of vegetable in AL. In specific groups the expenditure of the owner and hired labour were determined and the structure of labour expenditure with division into works related with processing, trips to sales markets, animal production, vegetable production and other plant production were presented.
18
Content available remote Struktura nakładów pracy w rozwojowych gospodarstwach rolniczych
PL
W pracy przedstawiono strukturę nakładów pracy własnej i obcej na produkcję roślinną, zwierzęcą i prace ogólnogospodarcze oraz sposób wykorzystania posiadanych zasobów pracy w zmechanizowanych gospodarstwach rolniczych. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem powierzchni badanych jednostek wysokość produkcji końcowej z 1 gospodarstwa rośnie, ale zarazem maleje w przeliczeniu na 1 ha UR.
EN
Paper analysed the structure of human labour inputs, both the farmers' own and hired, on field crop and animal production, on overall farm works as well as the manner of using possessed manpower resources on the farm. The results showed that increasing of the farm size stimulated the increase of final output per farm but, on the other side, it decreased when related to 1 ha of arable land.
19
Content available remote Udział transportu w nakładach i kosztach mechanizacji uprawy buraków cukrowych
PL
W wybranych gospodarstwach rolniczych powiatu tarnowskiego, określono nakłady pracy ludzi oraz nakłady mechanicznej siły pociągowej w odniesieniu do prac polowych i transportowych liczonych na 1ha uprawy oraz 1t plonu. Stwierdzono m. in., iż transport samego plonu w nakładach mechanicznej siły pociągowej stanowi 29,7% a w kosztach mechanizacji uprawy 24,8%.
EN
Paper analysed the share of transporting harvested yield in the expenditures and mechanization costs of sugar beet production on selected farms of the Tarnów district. The human labour and mechanical teactive force inputs were determined in relation to field and transportation operations calculated per 1ha of cultivated area and per 1t of crop yield. It was found that the share of crop yield transport makes 29.7% of mechanical tractive force inputs and 24.8% costs of cultivation mechanization.
20
Content available remote Koniec pełnego zatrudnienia według Georga Vobruba
PL
Zagadnienia polityki społecznej i zatrudnienia należą do najważniejszych współczesnych problemów. W krajach uprzemysłowionych zachodzi daleko idąca transformacja pracy i dochodów, która dotąd w niedostatecznym stopniu stała się przedmiotem zainteresowania nauki i polityki. Przynajmniej od ponad dwudziestu pięciu lat trudno jest mówić - w krajach uprzemysłowionych - o pełnym zatrudnieniu. We wszystkich jednak politycznie zorientowanych propozycjach reform proponuje się nadal zwiększenie zatrudnienia, a nawet powrót pełnego zatrudnienia. Złożone problemy transformacji pracy i dochodów podjął w swojej nowatorskiej pracy Georg Vobruba - autor bestsellera naukowego Alternatywy wobec pełnego zatrudnienia. Transformacja pracy i dochodów. Główna teza tej książki brzmi: era pełnego zatrudnienia już ostatecznie przeminęła, a współcześnie następuje fundamentalna transformacja pracy i dochodów. Obecnie występujące problemy zatrudnienia i problemy socjalne ściśle się z nią wiążą.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.