Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  timber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W latach 1577–1590 wybudowano w Rościsławicach dla miejscowych luteran masywny kościół jednonawowy z chórem od wschodu, wieżą od zachodu i zakrystią od północy. Po konwencji z Altranstädt w 1707 do korpusu dobudowano nawy boczne i loże o konstrukcji szkieletowej, a całość pokryto jednym wspólnym dachem mansardowym. Architekturę szkieletową i technikę budowlaną tej rozbudowy wybrano jako temat badawczy, który dotychczas nie był omawiany w literaturze. W tym celu przeprowadzono badania architektoniczne, którym towarzyszyły analizy dendrochronologiczne. W ich wyniku udało się określić specyficzne cechy architektury i konstrukcji. Wstępna analiza wykazuje, że podczas rozbudowy kościoła zastosowano kilka postępowych rozwiązań. Należą do nich m.in.: szkieletowa konstrukcja piętrowa, nadrzędne znaczenie lokalizacji i wielkości otworów drzwiowych i okiennych przy rozmieszczeniu słupów i rygli w ścianach, usztywnienie ścian przez zastrzały jedynie w segmentach skrajnych, prawdopodobne otynkowanie całej konstrukcji ścian już w chwili ich wzniesienia, a także dach mansardowy.
EN
Between 1577 and 1590 a massive single-aisle church was built in Rościsławice for the local Lutherans, with a choir on the eastern side, a tower on the western side, and a vestry on the northern side. After the Altranstädt Convention in 1707, aisles and loges were integrated into the body using a half-timbered construction and the entirety was covered with a mansard roof. The half-timbered technique of this extension was chosen as a research topic which has not yet been discussed in the literature. For this purpose, architectural research was carried out, supplemented with dendrochronological analyses. As a result specific architectural and structural features were identified. A preliminary analysis shows that several progressive solutions were applied during the extension of the church. These include the half-timbered story structure, the supreme importance of the location and size of door and window openings in the arrangement of posts and beams in the walls, stiffening the walls using bracing only in the extreme segments, the presumed plastering of the entire structure of half-timbered walls already at the time of their construction, and the mansard roof.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
EN
Due to the increasing use of fibre composites in the construction industry, wooden beams reinforced with composite elements in various forms are becoming a popular solution. In order to repair the existing structure or to increase the load capacity of new elements, various types of reinforcing elements in the form of tapes and bars are introduced into the cross-section. For unconventional methods to have applicational significance, it should be possible to estimate the deflection of the designed structural element (it is necessary to check SLS with the use of non-complex analytical methods. The method used to estimate the deflection of wooden beams reinforced with composites gives good results for elements reinforced with bars and several tapes glued to the lower lamella.
EN
The article discusses results of pull-off adhesion strength tests on poly-p- phenylene benzobisoxazole (PBO) mesh bonded to fir timber beams using epoxy resin. The tests were performed in accordance with the PN-EN 1542 standard. Timber elements reinforced with PBO fibres were subjected to pull-off tests to measure the adhesive strength of the mesh to the beams.The factors occurring during the test were also characterized, which may affect its results such as the method of application of the tearing force, selection of epoxy glue, surface preparation of the tested elements, occurrence of material defects in the wood and types of substrate destruction. The experimental data show that failure of the timber layer was not observed in all the specimens tested.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wytrzymałości na odrywanie siatki poli-p- fenyleno benzobisoksazolu (PBO) przyklejonej do belek drewnianych za pomocą żywicy epoksydowej. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1542. Elementy drewniane wzmocnione siatką PBO i poddano próbie przyczepności, mając na celu określenie wytrzymałości na oderwanie siatki PBO przyklejonej do powierzchni belek w miejscach występowania wad materiałowych oraz w miejscach bez wad. Scharakteryzowano również czynniki występujące podczas badań, które mogą wpłynąć na ich wyniki, takie jak sposób przyłożenia siły odrywającej, dobór kleju epoksydowego, przygotowanie powierzchni badanych elementów, występowanie wad materiałowych w drewnie i rodzaje zniszczenia podłoża. Uzyskane wyniki wykazują, że nie we wszystkich badanych przypadkach nastąpiło zniszczenie w warstwie drewna.
5
Content available remote Novel composite connection for timber-glass composite structures
EN
This study presents a newly developed timber-glass point connection intended to strengthen existing timber elements in a reversible and visually unobtrusive manner. The new connection consists of an aluminium insertion, two-component struc-tural bonding epoxy resin adhesive, and self-tapping screws. The connection offers the possibility of easy attachment and detachment of the glass element from the strengthened timber element. Seven timber-glass specimens were constructed to perform an experimental investigation of the shear load-bearing capacity and load-slip behaviour of the connection. The aluminium insertion is bonded to a tempered glass strip with a hole and is screwed to the spruce timber block. The timber-glass connection preparation process is thoroughly presented. A special testing apparatus was developed to perform the experiments on a hydraulic universal testing machine. The experimental results are evaluated using analytical expressions and a finite-element simulation. The average connection load-bearing capacity obtained from the experiments of the analysed specimen was 13.31 kN, and the average slip modulus was 20.48 kN/mm. All connections failed on account of self-tapping screw failure, whereas the tempered glass strips remained undamaged.
6
Content available remote Drewno we współczesnej architekturze Cz 2. Budownictwo szybkościowe z drewna
PL
Tytułowy zamysł szybkościowego budownictwa drewnianego ujęto w chronologicznym wywodzie, począwszy od jego początków (XI wiek n.e.) aż po najnowsze zjawiska czerpiące z postępu technologicznego. Wywód systematyzuje też podejścia do szybkościowego budownictwa drewnianego w ciągu ostatniego tysiąclecia.
EN
New timber technologies support the recent shift towards ‘quick building’, which has been analyzed on wider historic background. The oldest traces of the ‘quick building’ idea (the 11th century CE) are presented in the article, and the latest market trends are also shown, if relevant. The historic and present-day concepts of ‘quick building’ with timber, are explained and classified.
PL
Obecnie zastosowanie kompozytów włóknistych staje się coraz powszechniejsze w wielu obszarach budownictwa. Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych na etapie produkcji za pomocą materiałów FRP daje korzyści związane z redukcją wymiarów konstrukcji lub możliwością zastosowania większych przęseł. Wzmacnianie elementów z żelbetu jest bardzo popularne, natomiast zbrojenie elementów drewnianych jest w fazie rozwoju. Wiele prac koncentruje się na wykorzystaniu taśm i mat FRP, a badania nad wykorzystaniem prętów BFRP do wzmocnienia drewna są rzadkością. W pracy wykonano eksperymentalne badania belek z drewna klejonego zbrojonego prętami bazaltowo-epoksydowymi BFRP. Pręty zostały wklejone w przekroju w różnych konfiguracjach.
EN
Nowadays, the use of fiber composites is becoming more and more common in many areas of construction. Strengthening the structural elements at the production stage using FRP materials gives benefits related to reducing the dimensions of the structure or the possibility of using larger spans. The strengthening of reinforced concrete elements is very popular, while wooden elements are becoming more and more popular as well. Many works focus on the use of FRP tapes and mats, while research on the use of BFRP rods for wood reinforcement is scarce. In the work, experimental studies of beams made of glued laminated timber reinforced with BFRP basalt-epoxy rods were carried out. The rods have been glued in cross-section in various configurations. The comparison showed a beneficial effect of the use of bars on static work.
8
Content available remote Reliability component differentiation in building structures made of timber
EN
The design of timber structures according to the current generation of Eurocodes results in new requirements being set for the authors of architectural and building designs with respect to the reliability management of such structures. The reliability problems should be formulated in the building permit design in an unequivocal manner, obliging the authors of the detailed design, as well as the contractors to deliver structures, which have all the operational parameters fully conforming to the expectations of the investor. Substantive and formal basics in this regard are formulated in the Eurocodes: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1995 as well as in the related European codes. The reliability management problems of contemporary timber structures are related to the cubature buildings of different life spans, including buildings subjected to the climate loads characterised by several hundred year-long return periods.
PL
Projektowanie konstrukcji drewnianych wg współczesnej generacji norm europejskich stawia przed autorami projektów architektoniczno-budowlanych nowe wymagania w zakresie zarządzania niezawodnością takich obiektów. Problemy niezawodności należy sformułować w projekcie budowlanym w sposób jednoznaczny, zobowiązujący autorów projektów wykonawczych, a także firmy wykonawcze do dostarczenia konstrukcji o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z oczekiwaniami inwestora. Podstawy merytoryczne i formalne w tym zakresie są sformułowane w Eurokodach: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1995 oraz w europejskich normach pokrewnych. Problemy zarządzania niezawodnością współczesnych konstrukcji drewnianych odniesiono do przypadków budynków kubaturowych o zróżnicowanym okresie użytkowania, w tym poddanym oddziaływaniom klimatycznym o okresie powrotu nawet kilkuset lat.
9
Content available remote Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie
PL
Wykorzystanie potencjału drewna w budownictwie ograniczone jest przez zapisy prawne. W artykule omówiono genezę powstania tych przepisów oraz rozważono przyszłe zmiany, które umożliwiłyby większe wykorzystanie drewna w budownictwie, przede wszystkim w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
EN
Full use of timber potential in construction is limited by legal provisions. The article discusses the origins of these regulations and considered future changes that would allow for greater use of timber in construction, in particular in multi-family housing.
10
Content available Defects in structural timber
EN
The paper presents the defects that are typically found in structural timber. The model of the so-called flawless timber has been made more precise. Additionally, the impact of defects on timber quality was characterised. Defect classification with respect to the time of formation, type and causes was presented. The following defects were discussed in a detailed manner: knots, twisted fibres, cracks, resin pockets, stains, rots, insect channels, wanes, shape defects and sclerenchyma fibres. The main objective of the paper is to show actual imperfections in the conifer wood revealed in the examined elements. The cross-sections of round timber and construction and structural sawn timber were analysed.
PL
W artykule przedstawiono typowe wady drewna konstrukcyjnego. Przybliżone zostały wzorce tzw. drewna bezbłędnego. Scharakteryzowano również wpływ wad na jakość drewna oraz ich podział w odniesieniu do czasu powstania, rodzaju uszkodzeń i ich przyczyn. Szczegółowo zilustrowano sęki, skręt włókien, pęknięcia, pęcherze żywiczne, zabarwienia, zgnilizny, chodniki owadzie, obliny, wady kształtu oraz twardzicę. Głównym celem pracy jest ukazanie rzeczywistych niedoskonałości przebadanych elementów z drewna iglastego. Przeanalizowano przekroje drewna okrągłego oraz tarcicy budowlano-konstrukcyjnej.
PL
Drewno jako sam „produkt” natury nie uległo znaczącej zmianie, jednak wraz z rozwojem techniki, technologii przetwórstwa i zastosowań tworzyw drzewnych zmieniają się kryteria oceny niektórych właściwości i kształtuje się potrzeba określania nowych, niezbędnych do właściwego wymiarowania coraz bardziej wyrafinowanych konstrukcji. Artykuł omawia ostatnie zmiany, jakie zaszły w porządkowaniu właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych, na które warto zwrócić uwagę.
EN
Timber as a “product” of nature has not undergone any significant changes. However, the development of technology, including processing technology as well as the development in the use of timber materials, entail changes of evaluation criteria for some properties and form the need to specify new properties, necessary for appropriate sizing of more and more refined constructions. The article discusses noteworthy changes which have recently took place in establishing the order of properties of timber and timber-derived materials.
12
Content available Materiały naturalne w ekobudownictwie
PL
W ostatnich latach w budownictwie rozwija się trend ekologiczny, który na celu ma wykorzystanie materiałów naturalnych. Materiały te mogę być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Taki model ekobudownictwa nie wymaga wysokich nakładów energii na produkcję i przyczynia się do rozwoju energooszczędnych inwestycji, które spełniają aktualne wymagania techniczne. Tego typu wyroby postrzegane są jako zdrowe oraz tanie, w wielu wypadkach dostępne lokalnie. Ponadto powyższe rozwiązania materiałowe mogą mieć znaczący wpływ w nowoczesnym budownictwie z racji wzrostu cen tradycyjnych wyrobów budowlanych oraz z powodu oszczędności energii w trakcie budowy, jak i podczas użytkowania inwestycji.
13
Content available remote Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej
PL
Trwałość elementów nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem wpływającym na budowę i utrzymanie drogi kolejowej. Stosowanie materiałów bardzo dobrej jakości, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania dają gwarancję wykonania elementów spełniających wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jakość ma podstawowy wpływ na trwałość elementów nawierzchni kolejowej, co bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania oraz napraw w cyklu życia toru. W artykule szczególną uwagę poświęcono podkładom kolejowym wykonanym z różnego rodzaju materiałów, które są krytycznym punktem nawierzchni. Podkład kolejowy przenosi naciski od szyn i przekazuje je na podsypkę, utrzymuje szyny w odpowiedniej odległości, zapewnia opór poprzeczny oraz podłużny rusztu torowego w podsypce. W artykule przeanalizowano jakość podkładów wykonanych z betonu sprężonego, drewna oraz stali.
EN
The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.
14
EN
Taking into account the growing significance of structural timber in the building industry, the paper aims at defining the selected mechanical and physical properties of the Polish pine structural sawn timber from four nature and forest lands: Land A – Mazovian-Podlasian Nature and Forest Land (Forest District Garwolin), Land B – Little Poland Nature and Forest Land (Forest District Przedbórz), Land C – Silesian Nature and Forest Land (Forest District Kedzierzyn Koźle), Land D – Carpathian Nature and Forest Land (Forest District Piwniczna) [4]. The paper presents the definition of timber, its macroscopic and microscopic structure as well as factors affecting the mechanical properties of timber such as moisture or structural defects. The conducted tests involved sorting sawn timber in terms of strength using visual method according to the PN-D-94021 standard as well as characterizing the average moisture of the fresh and artificially dried sortment [6-8].
EN
The paper discusses timber frame reinforcement with the application of fiber composites and analyzes the results of the conducted studies. The notion of composite materials and their impact on the frame’s load bearing capacity and rigidity have been defined. The following issues have been discussed: the techniques of reinforcing timber beams, measuring the size of deflection for different load levels, destructive load, timber and tape deformation.
EN
This paper deals with the issues relating to the study of FRP-strengthened timber beams subjected to sustained loads. A special focus was given to the variation in deformability characteristics of these materials and to the resulting processes that occur in the work of the strengthened beams. Aims and objectives of these studies were also presented together with the issues resulting from the requirement to maintain appropriate test conditions. The paper is a theoretical analysis of the problem, conducted prior to the start of preliminary studies.
PL
Drewno jako materiał budowlany znany jest człowiekowi odkąd zaczął budować własne schronienia. Na przełomie milionów lat nauczyliśmy się go stopniowo obrabiać, by następnie wraz z rozwojem wiedzy zacząć wnikać w jego strukturę i uporządkowanie, wykorzystując coraz bardziej jego zalety i wyszukując mu coraz to nowsze obszary zastosowań. Z tego też względu drewno nie jest już dziś jedynie prostym w pozyskiwaniu materiałem budowlanym, ale stało się ono dla nas surowcem, materiałem wyjściowym do produkcji innych użytecznych człowiekowi wyrobów. W Polsce materiał ten mimo, że wraca do łask, swoje lata świetności chwilowo ma za sobą, natomiast świat nadal odkrywa go na nowo, dając mu coraz nowsze obszary zastosowań.
EN
Wood as a building material has been known to mankind since people started to build their own shelters. Over millions years human gradually learned to shape wood and later, with the development of knowledge, began to learn also its structure. People have tried to take advantages of wood parameters and have searched for new application areas for this material. Therefore nowadays, the wood is not only a simple, easy to acquire building material, but also becomes the starting material for the production of other useful products. In Poland, despite the fact that now wood is slowly coming back into favor, its glory years have already passed. On the other hand the world still finds it again and gives the wood newer areas of application.
18
Content available Mikrofale w służbie zabytków
PL
Artykuł opisuje historię stosowania zabiegów mikrofalami do dezynsekcji i dezynfekcji drewnianych obiektów. Obecnie stosowane jest nowoczesne urządzenie służące do wykonywania zabiegów dezynsekcyjnych miejscowo w obiekcie porażonym przez owady ksylofagiczne. Zastosowanie tego typu zabiegu mikrofalami do dezynsekcji obiektów drewnianych, w tym zabytkowych, miało miejsce we Włoszech, gdzie przeprowadzono udany zabieg dezynsekcji drzwi pałacu w Bari. Od 2011 roku stosowano z powodzeniem zabiegi za pomocą tego samego typu urządzenia na kilku obiektach architektury drewnianej w Polsce.
EN
The article describes the history of applying microwave radiation in order to disinfect and exterminate insects infesting wooden objects. Currently a modern device is used for disinfection treatment applied locally in an object infested with xylophagous insects. This kind of microwave treatment to exterminate insects infesting historic wooden objects was applied in Italy, where it was successfully used for woodworm disinfestation of the door to the Palace in Bari. Since 2011, treatment using a device of the same type has been successfully applied in several objects of wooden architecture in Poland.
PL
Przedstawiono metodę emisji akustycznej AE jako jedną z nowoczesnych technik, która może znaleźć zastosowanie w diagnostyce i ocenie bezpieczeństwa konstrukcji drewnianych. Zaprezentowano wyniki badań wytrzymałościowych elementów drewnianych zawierających pęknięcia, w których zastosowano metodę emisji akustycznej AE do wykrywania początku procesu pękania.
EN
The acoustic emission method AE is presented as one of the most modern techniques that can be used for diagnosing and monitoring the reliability of timber structures. The results of the strength tests conducted on timber elements with cracks are included. The initiation of fracture process was identified using acoustic emission method AE.
20
Content available World's largest wooden church in Kerimaki
PL
Kościół w Kerimaki jest największym drewnianym kościołem chrześcijańskim na świecie i ma najbardziej przestronne wnętrze w Finlandii. Kościół został zaprojektowany przez architekta A. F. Granstedta, a jego budowa zajęła trzy lata i została ukończona w 1847 roku. Udział parafian w procesie budowania kościoła był uzależniony od ich statusu majątkowego. Każdy mężczyzna w wieku od 15 do 60 lat był zobowiązany do pomocy przy budowie. Kościół Kerimaki ma 45 metrów długości, 42 metry szerokości i 27 metrów wysokości. Wysokość kopuły wynosi 37 metrów, a całkowita długość ławek to 1670 metrów. Przewidziano 3000 miejsc siedzących, a jeśli weźmie się pod uwagę również miejsca stojące to kościół może pomieścić 5000 osób. Budynek został zaprojektowany na planie krótko- ramiennego podwójnego krzyża. Kościół był cudem swojej epoki, ciesielskim arcydziełem z ozdobnymi ławkami, kolumnami, galeriami, belkami stropowymi, łukami, kopułami i latarniami. W pierwotnym zamierzeniu kościół miał być zbudowany z kamienia, ale z powodu wysokich kosztów materiału parafii pozwolono zbudować go z drewna. Niemniej, od zewnątrz kościół na różne sposoby imituje budynek kamienny. Jego ściany z bali zostały pokryte poziomymi deskami. Narożne pilastry imitują te stosowane w kościołach kamiennych, podobnie jak motyw czteroliścia wyrzeźbiony na fryzach, otaczających główne wejście i łukowe okna na wschodniej i zachodniej ścianie szczytowej. Szczególny nacisk w tej prezentacji został położony na unikatowy system konstrukcyjny i architekturę kościoła.
EN
The Kerimaki church is the world's largest wooden Christian church and it has the most spacious interior in Finland. The church was designed by architect A. F. Granstedt; its construction took three years and was completed in 1847. The parishioners had to take part in the building process according to their income bracket. Every man between the ages of 15 and 60 was obliged to participate in the building. The Kerimaki church is 45 metres long, 42 metres wide and 27 metres high. The height of the dome is 37 metres and there are altogether 1670 metres of pews. The seating capacity is for over 3000 people, but standing room included, the church can accommodate 5000 people. According to the floor plan it is a short-armed double cruciform church. The church is a miracle of its own time, a masterpiece of carpentry with its pews, columns, galleries, tie-beams, arches, domes and lanterns. The church was originally intended to be built of stone, but because of its high cost the parish was allowed to build the church using timber. However, the exterior of the church imitates a stone building in many ways. The log walls of the church were clad with horizontal boards. The corner pilasters imitate stone churches, and the friezes carved with a quatrefoil motif framing the main entrance and the arched windows in the east and west gables mimic stonework. The emphasis of this paper is on the unique construction system and architecture of the church.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.