Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania mikroskopowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono metody komputerowej analizy obrazów znane z celowników lotniczych (ukrywanej przez wojskowych naukowców ubiegłego wieku w psychologii i badaniach językowego opisu obrazu), analizy obrazu z kamery robota spawalniczego, komputerowego wspomagania badań mikroskopowych. Do stworzenia algorytmów rozpoznawania struktur mikroskopowych stali wykorzystano znaną z językoznawstwa metodę zamiany metaforycznych wypowiedzi na wektory czyli na zapis matematyczny. W analizie wektorów uwzględniono odziedziczone i wyuczone typy zdolności. Wynik analizy, który jest identyczny dla algorytmów odpowiadających 3 typom zdolności daje pewność jednoznaczności. W innych przypadkach potrzebna jest dodatkowa wiedza dotycząca technologii powstawania badanych struktur mikroskopowych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu zweryfikowania wpływu doboru parametrów do wytwarzania rur napawanych ze stali kotłowej 16Mo3 napawanych plazmowo proszkowo (PPTAW) proszkiem metalicznym typu Inconel 625. Próbki w postaci rury zostały poddane badaniom metalograficznym makroskopowym i mikroskopowym, grubości uzyskanej warstwy, pomiarom mikrotwardości oraz badaniom wizualnym i penetracyjnym.
EN
This study presents the results of comparative tests concerning the destruction process of specimens made of material DD11, for which different hole-forming technologies (i.e. drilling and piercing) were applied. For the analysis of cross-sectional properties of a specimen in the process of destruction, relative vibrations of the specimen’s free end as a function of vibrations of a forcing mechanism (vibration inductor) were selected as the diagnostic signal. The tests were carried out on a test stand on which the destruction process of the material’s cross-section was induced by the specimen’s inertial force. Based on the conducted testing, it was found that the average value of cycles to damage a specimen with holes made using the drilling technique were more durable than the specimens with holes made using the piercing method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych procesu destrukcji próbek wykonanych z materiału DD11, dla których zastosowano różne technologie formowania otworów w postaci wiercenia i wykrawania. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie destrukcji jako sygnał diagnostycznych wybrano drgania względne swobodnego końca próbki w funkcji drgań mechanizmu wymuszającego (wzbudnika drgań). Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że próbki z otworami wykonanymi techniką wiercenia charakteryzują się większą trwałością w stosunku do próbek, w których otwory wykonano metodą wykrawania.
EN
This paper presents a method of identifying fatigue cracking of specimens made of material DD11 based on selected characteristics of the vibration signal. Acceleration of vibrations of the free end of a specimen was taken for an analysis of specimen properties during the process of fatigue cracking. Features which enable identification and monitoring of the process of specimen cross-section cracking were indicated for the diagnostic signal. The study was conducted on an original test stand in which the process of the destruction of material cross-section is caused by a specimen’s inertia force. The study results indicated that the presented method of identification of a specimen structure change can be applied to identify the technical condition of a structure in regard to a loss of continuity and structure properties (e.g., mechanical and fatigue cracking). The results of vibration analysis were verified by penetration methods and by microscopic observation.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji procesu pękania zmęczeniowego próbek wykonanych z materiału DD11 na podstawie wybranych cech sygnału drganiowego. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie pękania zmęczeniowego jako sygnał diagnostyczny wybrano przyśpieszenie drgań swobodnego końca próbki. Dla tego sygnału diagnostycznego wskazano cechy umożliwiające identyfikację oraz monitorowanie procesu pękania przekroju próbki. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że prezentowana metoda identyfikacji zmiany struktury próbki może mieć zastosowanie do identyfikacji stanu technicznego konstrukcji w aspekcie utraty ciągłości i właściwości struktury (np. pęknięcia mechaniczne, zmęczeniowe). Wyniki analizy drganiowej weryfikowano metodami penetracyjnymi oraz poprzez obserwacje mikroskopowe.
EN
High Sb and As contents in zink and lead concentrations, have always been obtained by conducting experiments with flotation concentration of complex poly-mineral Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) ore ground to varied grinding finenesses. Chemical analyses were not sufficient to explain this phenomenon. With the help of detailed mineralogical analyses of the run-of-mine ore, and, the obtained concentrates that followed, the problem has been solved. All ore minerals were identified, the degree of liberation of galena and marmatite measured, and the frequency of occurrences of certain types of binary, ternary and higher locked grains determined. The measurements of the liberation degree of galena and marmatite (at the fineness of grinding of 83% -0.074 mm), in the obtained concentrates have shown that the increase in a grinding fineness can only partially result in the increase in recovery and provide better concentration results. In addition, the use of new selective low-cost flotation reagents is required to separate hard-to-beneficiate pairs of sulphide minerals with very similar flotation properties.
PL
Wysokie zawartości Sb i As w koncentratach cynku i ołowiu zawsze były uzyskiwane przy prowadzeniu flotacji złożonych polimetalicznych mieszanin Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) o drobnym uziarnieniu. Analizy chemiczne okazały się niewystarczające do wyjaśnienia tego zjawiska. Za pomocą szczegółowych analiz mineralogicznych przeprowadzanych na rudzie oraz otrzymanych koncentratach problem ten został rozwiązany. Zidentyfikowano wszystkie minerały rudne, stopień uwolnienia galeny oraz marmatytu oraz częstość występowania określonych związków dwu i trójskładnikowych lub bardziej złożonych. Pomiary stopnia uwolnienia galeny oraz marmatytu (o zawartości ziaren -0,074 mm równej około 83%) w otrzymanych koncentratach wykazały, że wzrost ilości drobnych ziaren może być jedynie częściowym powodem wzrostu uzysku i lepszych wyników jakości koncentratu. Dodatkowo, zastosowanie nowych, tanich odczynników flotacyjnych jest warunkiem rozdziału trudnych do wzbogacenia minerałów siarczkowych o podobnych właściwościach flotacyjnych.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju podłoża i sposobu nakładania konwersyjnej powłoki fosforanowej na jej właściwości ochronne. Wykonano badania mikroskopowe, badania szczelności, właściwości ochronnych uzyskanych powłok konwersyjnych. Przeprowadzono badania odporności na działanie wysokich temperatur. Wytypowano rodzaj podłoża oraz powłoki o najlepszych właściwościach ochronnych.
EN
The work involved research on the influence of substrate type and method of application of phosphate conversional coating on its protective properties. Microscopic examination, leak testing and protective properties of the resulting conversional coating were performed. Tests of resistance to high temperatures were also conducted. The type of substrate and the coating with the best protective properties were chosen.
EN
he combination of TEM research and Raman spectroscopy to characterization of MWNTs-Re nanocomposites gives a new notion about the structure and quality of materials obtained. TEM studies indicate that the functionalization method significantly influences the morphology of obtained MWCNTs-Re nanocomposites. Due to the specific spectrum recorded for the MWCNTs they can be distinguished from other forms of carbon, furthermore comparative analysis of the results at different stages of the manufacturing process confirms the covalent modification of the MWCNTs structure. The D-band intensity compared to the G-band intensity provides valuable information about the quality of the sample, in particular indicates the existence of contamination and/or the presence of structural defects. Preliminary results suggest that the high-temperature manufacturing process of MWCNTs-Re nanocomposite improves the quality of the carbon material intended for the experiment.
PL
Wykorzystanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii ramanowskiej, zastosowanych do scharakteryzowania nanokompozytów typu MWCNTs-Re, umożliwia określenie struktury i jakości uzyskanego materiałów. Badania TEM wskazują, że sposób funkcjonalizacji znacząco wpływa na morfologię otrzymanych nanokompozytów typu MWCNTs-Re. Charakterystyczne widmo ramanowskie uzyskane dla nanorurek wielościennych umożliwia ich identyfikację, ponadto analiza porównawcza uzyskanych wyników na różnych etapach procesu wytwórczego potwierdza kowalencyjną modyfikację struktury MWCNTs. Stosunek intensywności pasma D do intensywności pasma G informuje o jakości badanych próbek, w szczególności wskazuje na występowanie ewentualnych zanieczyszczeń i/lub obecność defektów strukturalnych. Wstępne wyniki badań wskazują, że proces wytwarzania nanokompozytu typu MWCNTs-Re z zastosowaniem wysokiej temperatury wpływa na poprawę jakości wyjściowego materiału nanorurkowego.
8
PL
We współczesnej protetyce stomatologicznej ważny jest odpowiedni dobór i połączenie materiałów. W pracy skupiono się na sprawdzeniu połączenia porcelany z trzema różnymi rodzajami podbudów (metal frezowany, spiek i cyrkon). Trwałość połączenia materiałów w stomatologii to znaczący aspekt decydujący o jakości wykonanej pracy protetycznej. Wnioski formułowano na podstawie wyników z wykonanych zdjęć makroskopowych i przeprowadzonego badania twardości. Stwierdzono że warstwa nałożona na podbudowę cyrkonową cechuje się najlepszym ciągłym połączeniem.
EN
In todays dental prosthodonties a suitable selection and connecting the materials is important while using permanent prothesis there are a lot of problems with different periodontal conditions of each patient. Biomechanical factors are important and cementing materials used to their accomplishment. The range of this study has been devoted to show the continuity of adhesing the porcelain to the top layer.
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu fazy mulitowej na krótko- i długotrwałą wytrzymałość mechaniczną elektroporcelan rodzaju C 110, C 112, C 120 oraz C 130. Rozpatrywana była sumaryczna zawartość fazy mulitowej, wielkość i rozłożenie jej wydzieleń oraz niezaglomeryzowanych kryształów w osnowie szklistej. W badaniach wykorzystano metodę mechanoakustyczną, techniki mikroskopowe (MO i SEM) oraz metodę ultradźwiękową. Przedstawiono rolę fazy mulitowej w podwyższeniu odporności na procesy starzeniowe porcelany elektrotechnicznej różnego rodzaju.
EN
The paper presents the research of the influence of the mullite phase on the short- and long-term mechanical strength of the electrotechnical porcelain of different types (C 110, C 112, C 120 and C 130). The total mullite phase content, size and distribution of precipitates and dispersed single crystals in the glassy matrix were considered. During investigation mechanoacoustic and microscopic techniques as well as ultrasonic testing were used. The role of the mullite phase in the increase of resistance to aging processes of electrical porcelain of various types was described.
EN
In Polish industry, especially in the iron and steel industry, uses large amounts of refractory materials. Waste materials are disposed of through a common storage. For altemative methods of waste management of refractory materials, it is necessary to carry out several studies. One of the basie research include determine the chemical composition of refractory materials exposed to liąuid steel. This paper presents the results of microscopic examination of changes in the concentration of refractory elements in new and used.
PL
W polskim przemyśle, zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali, wykorzystuje się duże ilości materiałów ogniotrwałych. Zużyte materiały są bardzo często unieszkodliwiane przez składowanie. Zastosowanie innych metod zagospodarowania odpadowych materiałów ogniotrwałych wiążę się z koniecznością przeprowadzenia wielu badań. Jednym z podstawowych badań jest m.in. określenie zmiany składu chemicznego materiałów ogniotrwałych narażonych na kontakt z ciekłą stalą. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dotyczących zmiany stężenia pierwiastków w materiałach ogniotrwałych nowych i zużytych
PL
Koncepcja podziemnego magazynowania przedstawiana jest jako jeden ze sposobów zmniejszenia emisji ditlenku węgla jako gazu cieplarnianego. Dlatego badane są możliwości sekwestracji CO2 w wytypowanym rezerwuarze poprzez zatłaczanie go do głębokich pokładów węgla. W pracy zbadano proces sorpcji metanu i ditlenku węgla na w pełni scharakteryzowanym polskim węglu kamiennym z obszaru Górnego Śląska, w celu określenia selektywności sorpcji tych dwóch gazów.
EN
The idea of underground storage is presented as one of methods of reducing the emissions of carbon dioxide as a greenhouse gas. The sequestration of CO2 by pumping it into deep coal seams is being investigated. Sorption behaviour of methane and carbon dioxide has been studied on a set of well-characterised Polish coal Upper Silesia to investigate its selectivity with respect to the sorption of the two gases.
EN
The results of vibration welding of glass fibre reinforced nylon 66 (TECAMID 66 GF30) are presented in this paper. The aim of the investigation was to determine the influence of the welding parameters on the quality of joints, which was conducted on the basis of light and scanning electron microscopic examinations as well as tensile tests. The results showed the influence of the vibration welding process on the way of creating the joint, on the material continuity, the orientation of the glass fibres in the welding area and on the joint strength. The joint is created as a result of joining the matrices of two welded materials. The glass fibres in the welding area are oriented in the direction of the vibrations and into the flash. A high tensile strength of joints is possible to achieve in a wide range of welding parameters.
PL
Poliamidy ze względu na swoje szczególne właściwości oraz możliwość przetwarzania różnymi metodami przeróbki stanowią ważną grupą konstrukcyjnych tworzyw sztucznych. Istnieje wiele metod, które można zastosować do łączenia poliamidów, również tych wzmacnianych włóknami szklanymi. Jedną z nowoczesnych technik łączenia jest zgrzewanie wibracyjne, stosowane powszechnie w produkcji seryjnej i masowej; około 15% wszystkich połączeń z tworzyw sztucznych jest wykonywanych właśnie tą metodą. Zastosowanie metody zgrzewania wibracyjnego do łączenia elementów z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi pozwala na uzyskanie złączy o wysokiej i powtarzalnej jakości, co w znacznym decyduje o szerokim wykorzystaniu poliamidów w różnych zastosowaniach inżynierskich. W artykule przedstawiono wyniki badań zgrzewania wibracyjnego poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi o nazwie handlowej TECAMID 66 GF30. Celem badań było określenie wpływu warunków zgrzewania wibracyjnego na jakość złączy. Oceny jakości złączy dokonano na podstawie badań prowadzonych na mikroskopie świetlnym, elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) oraz badań wytrzymałości złączy w statycznej próbie rozciągania. Wyniki obserwacji mikroskopowych wykazały wpływ parametrów procesu zgrzewania wibracyjnego na sposób tworzenia się połączenia z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi, ciągłość materiałową oraz na sposób układania się włókien w obszarze zgrzewania - zgodnie z kierunkiem drgań oraz w kierunku wypływki. Wysoką wytrzymałość mechaniczną złączy można uzyskać w szerokim zakresie parametrów zgrzewania.
PL
Ciągle poszukuje się nowych materiałów o dobrych własnościach mechanicznych, a jednocześnie zapewniających specjalne właściwości, do których można zaliczyć: podwyższoną odporność korozyjną, trybologiczną, własności elektryczne lub cieplne, odporność na promieniowanie itp.
PL
Omówiono zmiany średniej refleksyjności witrynitu i składu petrograficznego węgli w złożu Pniówek. Zmiany te rozpatrywano w odniesieniu do trzech okresów rozpoznania tego złoża, tj. według stanu w latach 1980-1989 oraz w roku 2000 i 2010. Wartości analizowanych parametrów uzyskano w wyniku badań mikroskopowych próbek bruzdowych pobranych w pokładach kopalni "Pniówek". Na podstawie interpretacji zmian wartości badanych parametrów oraz szacowania jakości węgla w pokładzie, wykorzystując możliwości współczesnych narzędzi informatycznych (AutoCAD, Surfer i kombinacja obu programów) wykazano, że węgle kopalni "Pniówek" znajdują się również w strefie oddziaływania metamorfizmu termalnego.
EN
The changes of average reflexivity of vitrinite and petrography composition of coals in the Pniówek deposit are discussed. These changes considered in reference to the three periods of this deposit recognition namely according to the state in the years 1980-89 as well as in the years 2000 and 2010. The analysed parameters have been obtained as the microscopy result of the channel samples taken from the seams of Hard Coal Mine (KWK) Pniówek. Basing on interpretation of the tested parameters values changes as well as estimation of coal quality in the seam, using abilities of contemporary computer science tools (Auto CAD, Surfer and combination of these both programs) it has been proves, that the KWK Pniówek coals are also in the zone of the thermal metamorphism activity.
15
EN
The paper presents mechanoacoustic and microscopic testing of degradation processes of modern C 120 electrotechnical porcelain of domestic medium voltage line insulator. Samples of small dimensions, cut off from the rod of insulator, were subjected to compressive loading, with recording of acoustic emission descriptors. Microscopic analysis enabled determining the advancement of degradation effects. Results of experiments revealed high long-term mechanical resistance of tested material, when compared to typical C 120 porcelains.
PL
W pracy przedstawiono mechanoakustyczne i mikroskopowe badania procesów degradacji w nowoczesnym tworzywie porcelanowym rodzaju C 120 liniowego izolatora SN. Małogabarytowe próbki, wycięte z pnia izolatora, były quasi-statycznie ściskane z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Badania mikroskopowe ściskanych próbek wykorzystano do opisu mechanizmu degradacji tworzywa. Stwierdzono wysoką krótko- i długotrwałą odporność materiału izolatora w porównaniu do typowych tworzyw rodzaju C 120.
16
Content available remote Ocena produktu rozdrabniania za pomocą mikroskopu
PL
W pracy zaprezentowano badania wpływu zmienionej konstrukcji i relacji narzędzia roboczego w rozdrabniaczu precyzyjnym na stopień rozdrobnienia gorczycy, zachowując jednocześnie w produkcie rozdrobnienia związki eteryczne na poziomie materiału wsadowego. Przeprowadzone badania pozwalają na dalszą modyfikację narzędzia i procesu dla potrzeb rozdrabniania innych materiałów, również nieorganicznych.
EN
An influence of the change of working tool relation and construc- tion in a precise grinder on the mustard seed grinding level un- der condition of maintaining the same level of ether compounds in the finał and initial product is presented in the paper. The tests conducted allow further modifications in the tool and pro- cess for the needs of grinding other type, also non-organic mate- rials.
EN
Benefits obtained by microscope analysis of active sludge while monitoring the inflowing and outflowing sewage quality, active sludge quality, monitoring sedimentation qualities of active sludge and defining reasons for constant frothing of active sludge.
PL
Mikroskopową ocenę warstw Ca-O-P osadzonych na próbkach anodowanego tytanu i jego implantowych stopów (Ti6AI4V ELI i Ti6AI7Nb), w sztucznym płynie fizjologicznym badano przy użyciu mikroskopu elektronowego SEM+EDS. Próbki były zanurzone w SBF przez 8 dni, w temperaturze 298K. Przed zanurzeniem próbki mechanicznie szlifowano i anodowano w 0,5M i 2M roztworze kwasu fosforowego. Badania SEM i EDS ujawniły obecność rozproszonych wydzieleń Ca-O-P pokrywających powierzchnię anodowej warstwy na tytanie. Tytan i oba stopy anodowane w 2M kwasie fosforowym były pokryte jednolitą warstwą wydzieleń połączonych z porowatą warstwą na powierzchni.
EN
Microscopic examination of Ca-O-P coatings deposited on anodized titanium and its implant alloys samples (Ti6Al4V ELI and Ti6Al7Nb) from simulated body fluid was investigated by using scanning electron microscopy SEM+EDS. Samples were immersed in SBF for 8 days at 298 K. Prior to immersion samples were mechanically polished and anodised in 0.5M and 2M phosphoric acid solutions. SEM and EDS investigations revealed the presence of scattered Ca-O-P deposits covering the surface anodic layer on titanium. Titanium and both alloys anodised in 2M phosphoric acid solution were covered by uniform layers of merged deposits with a porous sub-layer on a surface.
PL
Mieszaniny LDPE (925 kg/m3) i HDPE (951 925 kg/m3) przygotowano metodą wytłaczania w wytłaczarce jednoślimakowej. Termogramy DSC wykonano w urządzeniu DSC Netzch 200: szybkość wzrostu temperatury 10,0 K/min (rys. 1), izotermiczne wygrzewanie w temperaturze 493 K przez 5 min, chłodzenie do temperatury 323 K (rys. 2) i drugie ogrzewanie z szybkością 10,0 K/min (rys. 3). Błonki o grubości 0,03-0,01 mm sprasowane pomiędzy szkiełkami stopiono w temperaturze 463 K w czasie 30 min, schłodzono do temperatury 388 K z szybkością 10 K/min, a chłodzenie do temperatury 368 prowadzono z szybkością 1 K/min. Mikroskopowe obserwacje morfologii wykonano w świetle spolaryzowanym (rys. 4). Efekt powstawania układu dwufazowego jest najwyraźniejszy w mieszaninach zawierających 90% LDPE i 10% HDPE, co odpowiada dwum oddzielnym ekstremum na termogramach DSC. Morfologia mieszanin dwóch typów polietylenu jest zdominowana przez ten o większej gęstości, co można wiązać z wyższą temperaturą jego krystalizacji.
EN
Two types of polyethylene, a LDPE and HDPE with densities of 925 and 951 kg/m3 respectively, were mixed in various concentrations by melt extrusion. The DSC measurements have shown a shift of the melting and crystallization peaks due to changes in LDPE/HDPE ratio, where the peak duplication was related to the modification of lamellar morphology of the blends. The microscopic optical observation, together with the DSC measurements have indicated a crystallization competition between the both components.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zestalaniem odpadów poflotacyjnych wytwarzanych w KGHM POLSKA MIEDŹ SA. za pomocą cementu portlandzkiego oraz mieszaniny cementu portlandzkiego ze szkłem wodnym. Przeprowadzono badania ich własności fizykochemicznych, a także wykonano analizę mikroskopową. Stwierdzono, że odpady te można zestalać zarówno za pomocą cementu portlandzkiego, jak i jego mieszaniny ze szkłem wodnym. Wyniki badań mikroskopowych wykazały, że wytrzymałość mechaniczna jest ściśle powiązana z rozmieszczeniem lepiszcza w badanym odpadzie.
EN
Results of a study on solidification of flotation tailings produced at the KGHM Polska Miedź S.A. with a use of Portland cement and its mixture with a water-glass are presented. Physical and chemical properties of the tailings were examined, and their microscopic analysis was made. It was found that they can be solidified by means of Portland cement or its mixture with water-glass. The microscopic examination showed that mechanical strength of the material obtained is closely related to an arrangement of a binder in the tailings examined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.