Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkodnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. W naszych domach Gawłem są szczury, a Pawłem myszy.
PL
To już nie są żarty. Inwazja niedużego owada Azji na żywopłoty i bukszpany w polskich miastach przybrała w tym roku katastrofalne rozmiary. Ta historia pokazuje także, jakie konsekwencje ma sprowadzanie do nas gatunków inwazyjnych.
PL
Rozłożyste liście i białe jak śnieg kwiaty kasztanowców niedługo będzie można oglądać jedynie w książkach lub internecie? Czy podobny los czeka lipy i klony? To nie pytania do scenariusza filmu katastroficznego, lecz realna groźba. Drzewa bowiem niszczy szkodnik - szrotówek kasztanowcowiaczek. I bardzo dokładnie widać to na ulicach wszystkich polskich miast.
PL
Drzewa i krzewy na terenach zurbanizowanych są narażone na szereg nieinfekcyjnych czynników chorobotwórczych, wynikających ze złych warunków siedliskowych. Następstwem tego są często infekcje patogeniczne i/lub zasiedlanie roślin przez szkodniki.
EN
The aim of the study was to determinate the effect of soybean plant arrangement on the number and dynamics of the most important herbivores. Preliminary studies were carried out in 2015, at RZD Pawłowice, Poland belonging to Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Colonization of plants by herbivores was compared for row spacing 15 and 30 cm and also for seeding rate 50 and 90 seeds per square meter. Plants were directly observed throughout the vegetation season and sweep net was also used for collecting arthropods. It has been demonstrated, that the row spacing has a significant impact on the incidence of herbivorous organisms. Thrips were most numerous group of arthropods that appeared on the soybean plants. A total of 2371 specimens were observed during collecting with entomological net and 1902 individuals during plant observations. Also great number of aphids, flea beetles and caterpillars occurred on soybean plants. Most of these pests inhabited soybean growing in the lower density.
PL
Celem badań było określenie wpływu rozmieszczenia roślin w łanie na liczebność oraz dynamikę występowania ważniejszych fitofagów soi. Badania wstępne przeprowadzono w 2015 roku w RZD w Pawłowicach należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Porównywano zasiedlenie roślin przez fitofagi przy rozstawie rzędów 15 i 30 cm oraz gęstości wysiewu 50 i 90 nasion na m2. Rośliny były obserwowane bezpośrednio przez cały okres wegetacji, a do odłowu stawonogów wykorzystano również czerpak entomologiczny. Wykazano, że rozstawa rzędów ma istotny wpływ na występowanie organizmów fitofagicznych. Najliczniejszą grupą owadów obserwowanych na roślinach soi były przylżeńce. Łącznie odnotowano 2371 osobników w odłowach za pomocą czerpaka entomologicznego oraz 2072 osobniki w trakcie obserwacji bezpośrednich roślin. Licznie na soi występowały również mszyce, pchełki oraz gąsienice motyli. Większość szkodników w większej liczbie zasiedlała soję rosnącą w mniejszej obsadzie.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 are permitted in the protection of organic crops from pests. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States varies widely. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of insecticides to protect organic crops has been approved in Italy, Germany and France. The lowest number has been noted in Slovakia and Poland. Italy has the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Active substances most frequently registered in the products approved for use in organic farming are: microorganisms, natural pyrethrins, rapeseed and paraffin oils. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych przed szkodnikami dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe tylko dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej insektycydów do ochrony ekologicznych dopuszczonych jest we Włoszech, Niemczech oraz Francji. Najmniej na Słowacji oraz w Polsce. Włochy posiadają także najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Substancje aktywne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to mikroorganizmy, naturalne pyretryny, olej rzepakowy i parafinowy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
EN
During two storage seasons, in the years 2011/2012 and 2012/2013, a study was conducted in the Experimental Ecological Orchard of the Research Institute of Horticulture in Skierniewice on the extent of pest damage to apples of the cultivars ‘Topaz’ and ‘Pinova’ and on the storability of the damaged fruit. The trees of both cultivars were protected with the pesticides permitted in organic production. It was found that, regardless of the cultivar, the injuries to apples were mostly caused by leafrollers and the rosy apple aphid. On the damaged apples, stored for 5 months in a normal cold store, two diseases had occurred - bull`s eye rot (Pezicula spp.) and brown rot (Monilinia fructigena), but very few skin injuries were the spot of disease development. Only on 6.7% of the ‘Topaz’ apples and on 3.7% of the ‘Pinova’ apples did the diseases develop in the point of a skin injury. The typical wound disease - the blue mould of apples (Penicillium expansum) was not found on the damaged apples.
PL
W ciągu dwóch sezonów przechowalniczych 2011/2012 i 2012/2013 prowadzono w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach badania nad stopniem uszkodzenia jabłek odmian ‘Topaz’ i ‘Pinova’ przez szkod-niki oraz zdolnością przechowalniczą uszkodzonych owoców. Drzewa obu odmian były chronione środkami dozwolonymi w produkcji ekologicznej. Stwierdzono, że niezależnie od odmiany jabłoni uszkodzenia owoców najczęściej powodowały zwójkówki liściowe i mszyca jabłoniowo-babkowa. Na uszkodzonych jabłkach, przechowywanych przez 5 miesięcy w chłodni zwykłej, wystąpiły dwie choroby - gorzka zgnilizna jabłek (Pezicula spp.) i brunatna zgnilizna jabłek (Monilinia fructigena), jednak nieliczne uszkodzenia skórki owoców były miejscem rozwoju chorób. Tylko na 6,7% owoców odmiany ‘Topaz’ i 3,7% odmiany ‘Pinova’ choroby rozwinęły się w miejscu uszkodzenia skórki. Nie stwierdzono występowania typowej choroby przyrannej - mokrej zgnilizny jabłek (Penicillium expansum).
PL
Chrabąszcze to znane szkodniki roślin. Niebezpieczne są zarówno ich lamy, które podgryzają korzenie, jak i owady dorosłe, objadające liście, pączki, kwiatostany oraz młodą korę.
PL
Odbarwienie liści kasztanowców wywołane żerowaniem gąsienic motyla Cameraria ohridella wywołało społeczne poruszenie zarówno wśród specjalistów, jak i osób niezajmujących się na co dzień ochroną roślin. Dzięki temu w celu walki z tym szkodnikiem opracowano kilka interesujących metod, które nie wpływają negatywnie na stan drzew i ich dalszy rozwój.
PL
Spacerując w środku lata po parku albo starymi alejami lipowymi można zauważyć, że liście lip są zeszkieletowane, zasychają lub nawet opadają. Przyczyną tego może być śluzownica lipowa (Caliroa annulipes).
PL
Od dawna w naszej prasie ogrodniczej nie zajmowano się tak intensywnie i tak długo jakimś owadem, jak obecnie szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Temu małemu motylkowi przypisuje się całą winę za zły stan drzew kasztanowca białego.
PL
Motyle to bardzo liczny rząd owadów, wśród których znajduje się wiele ważnych gospodarczo szkodników. Jednym z nich jest brudnica nieparka, która upodobała sobie rośliny liściaste.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania aplikacji komputerowej "Trace" do śledzenia obiektów ruchomych spotykanych w rolnictwie. Znajomość zagadnień związanych z trajektorią ruchu szkodników oraz wielkości uszkodzeń może pozwolić na prognozowanie strat w plonach roślin uprawnych, a próba charakterystyki biologicznej (fizycznej) szkodnika może przyczynić się do lepszej oceny zachowań owada w jego zwalczaniu. Trajektoria ruchu związana jest z drogą poruszania się szkodnika, który powoduje uszkodzenia w produktach roślinnych. W artykule przedstawiono również różnego rodzaju sposoby przetwarzania danych uzyskanych za pomocą aplikacji komputerowej Trace.
EN
The paper presents an example of using the computer application Trace for tracing mobile objects met in agriculture. The knowledge of the problems connected with the trajectory of pest movement and the degree of damage can enable the forecast of losses in yields of cultivated plants, and the attempted biological (physical) characterization of a pest can contribute to better evaluation of insect behaviour in respect of its control. The movement trajectory is connected with the path of movement of a pest that damages plant products. The paper also presents various methods of processing the data obtained by means of the computer application Trace.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie akwizycji obrazu do procentowego określenia strat występujących w uprawach rolnych powodowanych przez szkodniki. Do badań wykorzystano uszkodzenia liści ziemniaka na których badano wyżery spowodowane przez szkodniki stonki ziemniaczanej przez okres 14 dni. W czasie prowadzonych badań zanotowano żerowanie larw stonki oraz żerowanie osobników dorosłych.
EN
In the article exploiting soliciting customs of the image for percentage determining bereavements appearing in agrarian nurseries caused was described through vermin. Damaging leaves of the potato on which caused losses were being examined was used for examinations through vermin, for the period of 14 days. During conducted examinations preying of larvae of the Colorado beetle and preying of adult individuals were also noted.
PL
Powstające w ostatnich latach coraz większe plantacje wierzby energetycznej są narażone na atak owadów, które w trakcie gradacji mogą zniszczyć całą plantację. W pracy utworzono model matematyczny opisujący rozwój populacji owadów. Na bazie tego modelu oraz danych z rzeczywistych plantacji - takich jak: dane geograficzne (tj. wielkość plantacji, usytuowanie plantacji względem innych upraw i lasów i inne), dane wegetacyjne (wiek plantacji, okres rozwoju, pora roku i inne) - przeprowadzono modelowanie neuronowe w celu określenia najkorzystniejszego terminu zabiegów agrotechnicznych mających powstrzymać gradację ww. szkodników.
EN
Larger and larger energy willow plantations occurring in recent years are exposed to attack of insects, which may devastate the whole plantation during their gradation. The researchers developed a mathematical model describing insect population growth. This model and data from existing plantations - including geographical information (that is: plantation size, plantation location in reference to other crops and forests, and other), vegetation data (plantation age, growth period, season of the year, and other) - provided grounds to carry out neural modelling in order to determine the most advantageous time for agrotechnical measures intended to stop gradation of the above-mentioned pests.
PL
Szkodliwość oddziaływania owadów na rośliny uprawne polega przede wszystkim na ich żerowaniu. Fakt ten powoduje daleko posunięte zmiany w morfologii i fizjologii roślin, co w efekcie końcowym prowadzi do ich zamierania. Żeby prawidłowo oznaczyć szkodnika, trzeba mieć możliwość identyfikacji cech kluczowych. Cechy te umiejscowione są na rozmaitych częściach ciała. Wymaga to jednak sporej wiedzy i dobrego rozeznania w grupach. Dotychczasowe metody identyfikacji owadów opierają się na rozpoznawaniu za pomocą kluczy. Klucze używane przez badaczy są ściśle dopasowane do danego osobnika. W zależności od rodzaju czy gatunku szkodnik może być opisany za pomocą setek a nawet tysięcy kluczy, co świadczy o trudności i czasochłonności w ich oznaczaniu. Sztuczne sieci neuronowe ze względów technicznych są uproszczonym symulatorem pracy ludzkiego mózgu posiadając jego cechy. Potrafią się uczyć, są mało wrażliwe na niekompletną informację wejściową przetwarzają wprowadzone sygnały i podają na wyjściu wyniki w czasie rzeczywistym [2]. Wskazane właściwości oraz analizy podczas badań pozwalają przypuszczać, że SNN mogą wykonać zadanie identyfikacji podobnie jak człowiek. Dzięki takiemu zautomatyzowaniu procesu identyfikacji udałoby się wyeliminować współczynnik obiektywizmu.
EN
The mischievous of insects is mostly about their preying on the cultivated plants. In order to identify a pest correctly, one has to have the ability to identify its key characteristics. These are placed all over the insects corpse. A pest can be described by hundreds or even thousands of 'keys' - depending on the kind or species - what proves how difficult and time-consuming the identification is. ANN (Artificial Neural Networks) can learn, are less sensible to incomplete incoming information, they are processing entered signals and give results in actual time. The above properties and the analysis during the research allow to make a conclusion that ANN may do the identification task similarly to a human being. Thanks to such identification process automation it could be possible to eliminate the objectivism factor.
PL
Od końca lat 80. w Europie stopniowo wzrasta zagrożenie ekspansją groźnego szkodnika, szrotówka kasztanowcowiaczka, który zagraża kasztanowcom na większości obszarów kontynentu, także i w Polsce. Istnieje wiele metod zwalczania tego szkodnika, jednak najpopularniejsza to zbieranie i palenie liści kasztanowca. Ta metoda posiada jednakże wiele wad, przyczyniając się do marnowania dużej ilości potencjalnie wartościowej masy organicznej. W Instytucie Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu podjęto próbę zwalczania zagrożenia szrotówkiem poprzez termofilne kompostowanie liści zawierających poczwarki tego pasożyta. Stwierdzono, iż kompostowanie mieszanki liści i osadów ściekowych pozwala na uzyskanie wyraźnej fazy termofilnej, niezbędnej do zniszczenia szrotówka. Dodatkowo uzyskano wysokiej jakości kompost, który może być stosowany w gospodarce komunalnej lub rolnictwie.
EN
In Europe since the end of the 80 's gradually increases the threat concerning an expansion of imminent xylophagen called horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) which impends to horse-chestnuts on the most areas of the continent, also including Poland. There are many methods related with this pest control, the most popular is horse-chestnut leaves picking and burning. However this method has many disadvantages which cause wasting of huge amount of potentially valuable organic mass. In the Institute of Agricultural Engineering of Agricultural University of Poznań undertook the test of fighting of the horse-chestnut leaf miner threat through the thermophilic composting of leaves with this parasite chrysalis. It has been stated that composting of mixture of leaves and sewage sludge allows to obtain well-marked thermophilic phase, indispensable to the horse-chestnut leaf miner destruction. Additionally compost of high quality was obtained, which can be applied in the municipal management or agriculture.
EN
One of advantages of the Kohonen type neural network, called also SOFM (Self Organizing Feature Maps) is the ability of the discussed neural network to determine the degree of similarity occurring between classes. The SOFM network can be also used to detect regularities occurring in the obtained empirical data. If at the network input, a new unknown case appears which the network is unable to recognise, it means that it is different from all the classes known previously (Tadeusiewicz R., 1990). The SOFM network taught in this way can serve as a detector signalling the appearance of a widely understood novelty. Such a network can also look for similarities between the known data and the noisy data. In this way, it is able to identify fragments of images presenting photographs of e.g. orchard pests.
PL
Jedną z zalet sieci neuronowych typu Kohonena, zwanej również SOFM (Self Organizing Feature Maps -Samoorganizująca się Mapa Cech) jest zdolność omawianej sieci neuronowej do określania stopnia podobieństwa zachodzącego pomiędzy klasami. Sieć SOFM może być również wykorzystywana do wykrywania prawidłowości występujących w pozyskanych danych empirycznych. Jeśli na wejściu sieci pojawi się nowy nieznany przypadek a sieci nie uda się go rozpoznać oznacza, te jest on odmienny od wszystkich znanych do tej pory klas (Tadeusiewicz R., 1990). W ten sposób nauczona sieć typu SOFM może służyć jako detektor sygnalizujący pojawienie się szeroko rozumianej nowości. Sieć taka może również szukać podobieństwa między znanymi danymi, a danymi zaszumianymi. W ten sposób jest ona w stanie identyfikować fragmenty obrazów przedstawiających zdjęcia, np. szkodników sadów.
PL
Wzrasta zainteresowanie badaczy zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym wnioskowaniem w oparciu o informacje zawartą w danych prezentowanych w postaci graficznej. Neuronowa identyfikacja danych obrazowych, ze szczególnym naciskiem na analizę ilościową oraz jakościową, coraz częściej wykorzystywana jest do pozyskiwania oraz zgłębiania wiedzy zawartej w danych empirycznych. Ekstrakcja a następnie klasyfikacja wybranych cech obrazu, takich jak barwa czy faktura, pozwala na wytworzenie informatycznych narządzi do identyfikacji wybranych obiektów, prezentowanych w postaci np. zdjęcia cyfrowego. W pracy przedstawiono wytworzony, oryginalny system informatyczny, przeznaczony do digitalizacji obrazu w oparciu o kryterium barwy. Pokazano jego zastosowanie do generowania zbioru uczącego, dla informatycznego systemu neuronowego, przeznaczonego do identyfikacji wybranych szkodników żerujących w sadach.
EN
A growing interest in conclusions based on information of data coded in a graphic form can be observed.. The neural identification of pictorial data, with special emphasis on both quantitative and qualitative analysis, is more frequently utilized to gain and deepen the empirical data knowledge. Extraction and then classification of selected picture features, such as color or surface structure, enables one to create computer tools in order to identify these objects presented as, for example, digital pictures. The paper presents original information system designed to digitalize a picture on the basis oft he color criterion. The system has been applied to generate a "learning" file for the neural system to identify selected pests feeding in orchards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.