Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanotlenek cynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Zinc oxide (ZnO) is one of physical filters that effectively absorb ultraviolet light in the UV-A range. ZnO produced at the Laboratory of Nanostructures was characterised by nanometric particle size of 28±4 nm (SSA BET). By coating the surface of a transparent film of polyethylene terephthalate (PET) with ZnO nanoparticles, the authors aimed at obtaining a coating that absorbs UV-A radiation. The coating process took place in a water suspension of ZnO, in which the phenomenon of acoustic cavitation was triggered, where the implosion of cavitation bubbles led to deposition of ZnO nanoparticles on the PET film surface. As part of the work, optimum parameters of the PET film coating process were developed, thus obtaining a filter in the form of a ZnO coating that effectively absorbs UV light.
PL
Tlenek cynku (ZnO) jest zaliczany do filtrów fizycznych skutecznie pochłaniających światło ultrafioletowe w zakresie UV-A. ZnO wytworzony w Laboratorium Nanostruktur charakteryzował się nanometryczną wielkością cząstek 28±4 nm (SSA BET). Pokrywając powierzchnię transparentnej folii z politereftalanu etylenu (PET) nanocząstkami ZnO autorzy mieli na celu uzyskanie warstwy pochłaniającej promieniowanie UV-A. Pokrywanie odbywało się w wodnej zawiesinie ZnO, w której wytworzono zjawisko kawitacji akustycznej, gdzie implozja pęcherzy kawitacyjnych prowadziła do osadzenia się nanocząstek ZnO na powierzchni folii PET. W ramach prac opracowano optymalne parametry procesu pokrywania folii PET uzyskując filtr w postaci warstwy ZnO, skutecznie pochłaniającej światło UV.
2
Content available Zinc and nano-ZnO – influence on living organisms
EN
The use of zinc is very common in many industries. The multitude of advantages, and capabilities make use of different forms of penetration of zinc into the environment. Due to its ability to migrate, zinc is also accumulated in living organisms. Zn is an essential trace element but both the deficiency or excess are extremely dangerous for living organisms. Nowadays nanozinc has been increasingly used. Nanozinc is a component of daily used products, like plastics, ceramics, glass, cement, rubber, foods and many others. This leads to spreading nanozinc the environment with the possibility of its penetration into living organisms. This article is a review of the impact of zinc and zinc nanoparticles on a variety of organisms: ranging from microorganisms through plants and animals, to people.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu zastosowanych substancji strącających na morfologię, wielkość ziarna nano tlenku cynku otrzymanego metodą hydrotermalną w reaktorze mikrofalowym. Jako substancji strącających użyto: zasady potasowej, mocznika, amoniaku oraz trietanoloaminy (TEA). Przeprowadzone eksperymenty pokazały jak istotny wpływ na właściwości otrzymywanego produktu ma dobór odpowiednich substancji strącających. Zauważyć można różny kształt ziaren, ich wielkość oraz powierzchnię właściwą. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule są kontynuacją pracy nad doborem optymalnego reaktora do syntez hydrotermalnych nano tlenku cynku. Zamieszczone wyniki autor przedstawił w swojej rozprawie doktorskiej.
EN
The aim of this study was to investigate the effect of the substance precipitating on the morphology, particle size nano zinc oxide derived hydrothermal method in a microwave reactor. Was used as the precipitating substances: potassium hydroxide, urea, ammonia and triethanolamine (TEA). Conducted experiments have shown a significant effect on the properties of the resultant product is the selection of suitable precipitants. However, there were different grain shape, size and surface area. The results presented in this article is a continuation of work on the selection of the optimal reactor for hydrothermal synthesis of nano zinc oxide. Posted by results presented in his doctoral thesis.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono i omówiono metody otrzymywania oraz zastosowania nano tlenku cynku domieszkowanego jonami manganu (+II) oraz kobaltu (+II). W części I przedstawiono wyniki syntezy solwotermalnej nano tlenku cynku domieszkowanego jonami manganu (+II) oraz kobaltu (+II). Określono wpływ parametrów procesu na właściwości domieszkowanego nano tlenku cynku. Zbadano także wpływ wygrzewania domieszkowanego nano tlenku cynku w atmosferze argonu na jego właściwości fizykochemiczne. Zamieszczone w artykule wyniki badań autor przedstawił w swojej rozprawie doktorskiej.
EN
Methods of preparation and application of zinc oxide nanopowders doped with manganese (+II) and cobalt (+II) ions are presented and discussed in the paper. Part one shows the results of the solvothermal synthesis of zinc oxide nanopowders doped with manganese (+II) and cobalt (+II) ions. The effect of process parameters on the properties of doped nano zinc oxide has been identified. We also examined the impact of annealing in argon atmosphere of doped zinc oxide nanopowders on physicochemical properties. The results presented in the article are the part of author's doctoral thesis.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wybrane metody otrzymywania nano tlenku cynku. W części I opisano właściwości nano tlenku cynku oraz metody jego otrzymywania. Porównane zostały metody syntez w celu wybrania najbardziej optymalnej do otrzymywania nano tlenku cynku. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostaną wyniki otrzymywania nano tlenku cynku domieszkowanego wybranymi jonami metali - manganu (+II), kobaltu (+II) oraz glinu (+III).
EN
The paper contents the presentation and discussion of selected methods of obtaining nano zinc oxide. The first part of the paper describes the zinc oxide properties and methods of the synthesis. The synthesis methods were compared in order to select the most optimal for obtaining of nano zinc oxide. In subsequent parts of the article the results of obtaining nano zinc oxide doped with selected metal ions - manganese (+II), cobalt (+II) and aluminum (+III) will be described.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono i omówiono hydrotermalną metodę otrzymywania oraz zastosowanie nano tlenku cynku domieszkowanego różną zawartością jonów glinu (+III). Reakcje przeprowadzane były w reaktorze mikrofalowym ERTEC. Określono wpływ parametrów procesu i zawartości jonów domieszki na właściwości nano tlenku cynku. Zbadano również właściwości luminescencyjne nano tlenku cynku w funkcji zawartości jonów domieszki. Zamieszczone w artykule wyniki badań autor przedstawił w swojej rozprawie doktorskiej.
EN
The hydrothermal method to obtain and use nano zinc oxide doped with different contents of aluminum ions (+III) was presented and discussed in this paper. Reactions were carried out in a microwave reactor ERTEC. The impact of process parameters and the content of impurity ions on the properties of nano zinc oxide were analyzed. The luminescent properties of nano zinc oxide as a function of the dopant ions was also examined. The results published in the article were presented in author's doctoral thesis.
7
Content available remote Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku z zastosowaniem reaktora impulsowego
PL
Celem poniższej pracy było zbadanie możliwości otrzymania nanorozmiarowego tlenku cynku w eksperymentalnym reaktorze impulsowym. Wykorzystano reaktor impulsowy firmy Ertec Poland, w którym na mieszaninę reagentów oddziaływano serią impulsów o napięciu kilku tysięcy wolt i mikrosekundowym czasie trwania. Wielkość krystalitów i skład fazowy określono przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego i metody B.E.T. Zbadano gęstość nanoproszków, a morfologię określono przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego. Wykazano, że przy pomocy serii impulsów wysokiego napięcia działających na wodny roztwór chlorku cynku i zasady sodowej otrzymano doskonałej jakości nanoproszki ZnO w temperaturze nie przekraczającej 50 stopni Celsjusza, czyli ok. 70 stopni Celsjusza niższej niż przy konwencjonalnej syntezie mikrofalowej, oraz ok. 200 stopni Celsjusza niższej niż przy syntezie polegającej na strącaniu i kalcynacji otrzymanego wodorotlenku. O jakości proszku świadczy wysoka jak na nanoproszki gęstość i jednorodność.
EN
The aim of this work was to investigate whether it is possible to obtain nano-sized ZnO particles in a hydrothermal in an experimental high voltage pulsed reactor. Nano zinc oxide was obtained from water solution of zinc chloride and water solution of potassium and natrium hydroxide after application of several pulses of voltage of several thousands volts and duration a few microseconds. The average temperature did not exceed 50 degrees centigrade, i.e. was about 70 degrees centigrade less than in the case of conventional hydrothermal synthesis and 200 degrees centigrade less than for the case of the precipitation and calcination process. The phase composition of the powders and their specific surface were analised by means of X Ray Diffraction and BET methods, respectively. The powders density was measured by means of picnometry and morphology investigated by means of Scanning Electron Microscopy (SEM). The powder was of high quality measured in terms of density and uniformity of the grain size.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.