Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operator systemu dystrybucyjnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono operatora sieci dystrybucyjnej jako szczególny podmiot w krajowym systemie elektroenergetycznym. Rola, jaką odgrywa operator sieci dystrybucyjnej, jest bardzo ważnym elementem gospodarki energią w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ogół procesów, za które odpowiedzialny jest operator, ma przełożenie na funkcjonowanie wybranych obszarów geograficznych w kraju. Realizacja określonych planów, zarówno bieżących, jak i wizje rozwoju w przyszłości, odbywają się zgodnie z oszacowanym popytem, obowiązującymi regulacjami prawnymi, zachowaniem założeń zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska w celu świadczenia najwyższej jakości usługi oraz bezpieczeństwa użytkowników sieci. W kolejnej części artykułu opisano także główne kierunki działań innowacyjnych w sektorze energetycznym, związane z nimi koncepcje oraz obszary inwestycyjne. R ozwój technologiczny w dzisiejszych czasach otwiera przed operatorem sieci dystrybucyjnej możliwość opracowywania oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań takich jak wykorzystanie magazynów energii, które mogą mieć swoje rewolucyjne zastosowanie w niedalekiej przyszłości. Nowe rozwiązania z zakresu technologii i metod zarządzania pracy sieci mają zapewnić minimalizacje awaryjności systemów i nieprzerwany proces dystrybucji dla wszystkich użytkowników sieci. W ostatniej części artykułu określono obszary trendów i kierunki innowacji w obszarze dystrybucji z perspektywy OSD. Wśród których wskazano najważniejsze: rozwój i wdrażanie sieci inteligentnych, modernizację sieci dystrybucyjnych, rozwój nowoczesnych systemów oraz narzędzi IT wspierających proces sterowania siecią i podejmowania decyzji, rozwój nowych technologii, takich jak magazynowanie energii i elektromobilność czy też lukę pokoleniową i kompetencyjną. Uwzględniają one dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego i prawno-regulacyjnego dotyczące sektora energetycznego i mają także istotny wpływ na działanie OSD na rzecz ewolucji świadomości społecznej, ukierunkowanej na rozwój alternatywnych źródeł energii. Całość została zakończona zwięzłym podsumowaniem.
EN
The article presents the Distribution System Operator (DSO) as a special entity in the National Electric Power System (NEPS). The DSO plays a major role in energy management as a part of the NEPS. The overall processes for which the operator is responsible translates into the functioning of selected geographical areas in the country. The implementation of specific plans, both current and future development visions, takes place in accordance with the estimated demand, applicable legal regulations, maintaining the assumptions of sustainable development in the aspect of environmental protection in order to provide the highest quality of service and the safety of network users. The next part also describes the main directions of innovative activities in the energy sector, related concepts and investment areas. Technological development nowadays opens the opportunity to develop and implement innovative solutions such as the use of energy storage up for the DSO, which may have its revolutionary application in the near future. New solutions in the field of network management technologies and methods are to ensure the minimization of system failures and the uninterrupted distribution process for all network users. The last part sets out the areas of trends and directions of innovation in the area of distribution from the perspective of the DSO. The most important ones were identified and included: the development and implementation of smart grids, modernization of distribution and transmission networks, development of modern systems and IT tools supporting network control and decision making processes, development of new technologies such as energy storage and electromobility or generational and competence gaps. They take the dynamic changes in the economic and legal environment regarding the energy sector into account and have a significant impact on the DSO’s activities for the evolution of social awareness, aimed at the development of alternative energy sources. The whole was completed with a concise summary.
PL
Operatorzy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej stoją przed koniecznością włączenia do sieci energetycznej coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii, a jednocześnie są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości oraz odpowiedniej jakości energii dostarczanej odbiorcom. Autorzy opisują wdrożenie układu magazynowania energii w głębi sieci elektroenergetycznej jako elementu inteligentnej sieci elektroenergetycznej.
EN
Distribution system operators are faced with the need to integrate more and more renewables sources into the grid, while at the same time they are being responsible for ensuring the continuity and quality of energy delivered to their customers. The authors describe the implementation of the energy storage system in the grid as an element of the intelligent power grid (smart grid).
PL
Artykuł dotyczy popularnych w ostatnim czasie zagadnień związanych z metodami redukcji współczynników opisujących ciągłość dostaw energii do odbiorców. Najistotniejszymi z nich są współczynniki SAIDI oraz SAIFI definiujące czasy i częstotliwości występowania tzw. przerw długich. W artykule przedstawiono wartości współczynników SAIDI i SAIFI w latach 2011 – 2014 i opisano w skrócie sposoby, dzięki którym w rozpatrywanym czasokresie wartości współczynników zostały zredukowane. Analiza prowadzona jest dla: Enea Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. oraz RWE Stoen Operator sp. z o.o. Istotną częścią artykułu jest przedstawienie technicznych metod poprawy współczynników określających ciągłość dostaw energii elektrycznej. Do metod tych można zaliczyć np. stosowanie linii kablowych w sieci SN, stosowanie izolowanych przewodów napowietrznych czy zdalnie sterowanych łączników w głębi sieci. Przedstawiono także możliwości symulacyjne w specjalizowanym oprogramowaniu, które pokazują potencjał rozpatrywanych metod a których analiza znajduje się w końcowym rozdziale artykułu.
EN
The article concerns the recent topics related to methods of reducing coefficients that describe the continuity of electricity supply to customers. The most important of these are SAIDI and SAIFI factors, that defines time and frequency of long breaks. The article presents SAIDI and SAIFI in the years 2011 - 2014 and briefly describes ways in which the relevant short span coefficients have been reduced. The analysis is carried out for Enea Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator SA and RWE Stoen Operator sp. z o.o. An important part of the article is to present the technical methods to improve the factors defining the continuity of electricity supply. These methods may include eg. MV network wiring, use insulated overhead wires or remotely controlled switches in the depths of the grid. Paper also presents simulation capabilities in specialized software, that show that show potential of considered methods.
EN
This paper presents a method that supports the decision in terms on selecting the best option of a load connection to a low- or medium-voltage power distribution grid, and of a micro-generation source connection to a low-voltage grid. The method is based on the search for the option with the lowest aggregate assessment measure, which is the weighted average of partial assessment measures determined for each of eight considered criteria. For each of the first three, economic criteria, partial assessment measure was calculated using the normalisation method. For each of the other five, technical criteria, we  developed a relative measure of the distance of the indicator from the threshold (e.g. the ratio of voltage drop in power supply line nodes in relation to its permissible value). This algorithm rejects variants whereby the thresholds set for partial criteria were exceeded in the time period of load/micro-generation source connection. The method was implemented in an MS Excel workbook and used to analyse complex problems of load or microgeneration source connections.
PL
W artykule przedstawiono metodę wspomagającą decyzje w zakresie wyboru najlepszego wariantu przyłączenia odbioru do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego napięcia lub średniego napięcia oraz mikrogeneracji do sieci niskiego napięcia. Metoda bazuje na poszukiwaniu wariantu o najniższej wartości miernika oceny syntetycznej, który jest średnią ważoną mier- ników ocen cząstkowych, wyznaczanych z zastosowaniem ośmiu przyjętych kryteriów. Dla każdego z pierwszych trzech kryteriów o charakterze ekonomicznym obliczono miernik oceny cząstkowej z zastosowaniem metody normalizacji. Dla każdego z kolejnych pięciu kryteriów (technicznych) opracowano względną miarę odległości wskaźnika (np. maksymalny spadek napięcia w węzłach ciągu zasilającego) od jego wartości dopuszczalnej. Opracowany algorytm odrzuca warianty, w których w okresie czasowym przy- łączenia rozpatrywanego odbioru/mikrogeneracji zostały przekroczone wartości dopuszczalne wskaźników dla poszczególnych kryteriów cząstkowych. Metodę zaimplementowano w skoroszycie kalkulacyjnym Microsoft Excel i zastosowano do analizy złożo- nych problemów przyłączenia odbioru lub mikrogeneracji.
PL
Przedstawiono metodę wspomagającą decyzje w zakresie wyboru wariantu przyłączenia odbioru do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego napięcia lub średniego napięcia oraz mikrogeneracji do sieci niskiego napięcia. Wybierany jest wariant o najniższej wartości miernika oceny syntetycznej, która jest obliczana jako średnia ważona z wartości mierników oceny syntetycznej wyznaczonych dla każdego z trzech rozpatrywanych okresów czasowych. Z kolei miernik oceny syntetycznej; dla każdego z wariantów, ale obliczany w pojedynczym okresie czasowym; jest średnią ważoną mierników ocen cząstkowych, wyznaczanych z zastosowaniem ośmiu przyjętych kryteriów. Metodę zaimplementowano w skoroszycie kalkulacyjnym Microsoft Excel i zastosowano do analizy złożonych przypadków przyłączenia odbioru lub mikrogeneracji.
EN
We present the method supporting decision concerning the selection of the variant for low voltage (LV) and medium voltage (MV) grid connection of electricity consumer or low voltage grid connection of micro-generation. The selection is made on the basis of the value of objective function that is minimized and constitute a weighted average of sub-criteria functions. Calculation of the values of criteria functions is performed for three time periods i.e. present, the middle of planning horizon, the end of planning horizon. Additionally, we calculate a single value of criteria function for each variant i.e. weighted average of criteria functions calculated for each time period. The method was implemented in Microsoft Excel workbooks and applied in Energa-Operator SA power distribution company to perform complex multi-variant analyses of grid connections of electricity consumers (MV and LV grid) and micro-generation (LV grid).
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych podczas procesu tworzenia struktur sieci inteligentnych (Smart Grid). Opisano konsekwencje dla operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w przypadku rozwoju sieci inteligentnych i pojawienia się na rynku energii elektrycznej prosumentów. Przedstawione rozważania koncentrują się na problematyce końcowego odbiorcy (jego roli, potencjalnych korzyściach, motywacjach, obawach, uprawnieniach i nowych relacjach z OSD) w kontekście zagadnień związanych z wdrażaniem Smart Grid.
EN
The purpose of this article is to draw attention to the need to ensure the interests of end-users in the process of creation of structures of Smart Grids. The consequences for distribution power system operators (DSOs) by the development of smart grids and the appearance of prosumers on the electricity market were described. The discussion is focused on the end user (the role, potential benefits, motivations, anxieties, laws and new relationships with DSOs) in the context of issues related to the implementation of the Smart Grid.
PL
Uwolnienie rynku energii umożliwiło wejście samorządu na ten rynek. Gminy, które są świadome swoich uprawnień i potrafią kształtować lokalną politykę energetyczną, mogą dzięki temu wiele zyskać. Przykład Częstochowy pokazuje, że podstawowa jednostka samorządu terytorialnego może być nie tylko istotnym, ale przede wszystkim równoprawnym uczestnikiem rynku energii.
EN
This paper examines the role of distribution system operator (DSO) in the context of energy security, using Poland as an example. Analysis of the role of DSO in ensuring energy security in legal, technical and economical domain is shown. Moreover, the evaluation of possibilities and effectiveness of solution applied in Poland for DSO from a point of view assurance of energy security is described.
PL
W artykule przedstawiono rolę operatora systemu dystrybucyjnego w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego. Przeprowadzono analizę w obszarach: prawnym, technicznym i ekonomicznym oraz dokonano oceny możliwości i skuteczności stosowanych w Polsce rozwiązań w procesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
PL
Omówiono newralgiczne obszary funkcjonowania energetyki rozproszonej w sieci elektroenergetycznej należącej do operatora systemu dystrybucyjnego w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego.
EN
The author discusses crucial - on account of safety - areas of functioning of distributed energeties in electric power network belonging to an operator of distribution network.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.