Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gęstość granulatu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The paper presents the research results of the agglomeration process of post-production tobacco waste arising during the cigarette production process at British-American Tobacco in Augustów. The agglomeration process tests were carried out on the SS-3 station with the "open compaction chamber-compacting piston" working system, having an open chamber with a diameter of 8 mm. Investigations of agglomeration of post-production tobacco waste were carried out according to the Hartley experiment plan PS/DS-P: Ha4, where the input values were: waste moisture (9, 12 and 15%), process temperature (60, 80 and 100°C), mass of the sample (0,3; 0,6 and 0,9 g) and the matrix hole length (37, 42 and 47 mm). During the tests, the susceptibility to compacting the tested tobacco waste was determined by determining the maximum pressures for agglomerating the raw material and the obtained granulate density. On the basis of the conducted tests, it was found that the tested tobacco waste is a material characterized by high compaction susceptibility, as it was evidenced by the obtained low values of maximum compaction pressures during its compaction. Moisture content of tobacco waste and the process temperature are the parameters having the greatest impact on the values of maximum compaction pressures and the density of granules obtained from tobacco waste. The most advantageous temperature range for carrying out the agglomeration process of tobacco waste from the point of view of the work system load is 60-70°C. The high granulate density obtained during the tests (733,3-1313,32 kg∙m-3) is a very advantageous feature of the product.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania poprodukcyjnych odpadów tytoniu powstałe w trakcie procesu produkcyjnego papierosów w British-American Tobacco w Augustowie. Badania procesu zagęszczania przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, z komorą otwartą o średnicy 8 mm. Badania zagęszczania poprodukcyjnych odpadów tytoniu przeprowadzono według planu eksperymentu Hartleya PS/DS-P: Ha4, gdzie wielkościami wejściowymi były wilgotność odpadów (9, 12 i 15%), temperatura procesu (60, 80 i 100°C), masa zagęszczanej próbki (0,3; 0,6 i 0,9 g) oraz długość otworu w matrycy (37, 42 i 47 mm). W trakcie badań określono podatność na zagęszczanie badanych odpadów tytoniowych przez określenie maksymalnych nacisków zagęszczających surowiec oraz gęstości uzyskanego granulatu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane odpady tytoniowe są materiałem charakteryzującym się wysoką podatnością na zagęszczanie, o czym świadczą uzyskane niewielkie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających w trakcie jego zagęszczania. Wilgotność odpadów tytoniowych i temperatura procesu to parametry mające największy wpływ na wartości maksymalnych nacisków zagęszczających i gęstości granulatu otrzymanego z odpadów tytoniowych. Najkorzystniejszy zakres temperatury prowadzenia procesu zagęszczania odpadów tytoniowych z punktu widzenia obciążenia układu roboczego to zakres 60-70°C. Uzyskana w trakcie badań wysoka gęstość granulatu (733,3–1313,32 kg∙m-3) jest bardzo korzystną cechą otrzymanego produktu.
EN
The paper presents experimental investigations on pressure agglomeration of straw with 20% hard coal addition at various potato pulp contents and at varying process temperatures. Compaction was carried out on a laboratory stand with an open compaction chamber. The experiment was performed at potato pulp contents of 15, 20 and 25% and at temperatures of 40, 50, 70 and 90°C. The effect of densification temperature and potato pulp content on medium and maximum compacting pressures, average compaction force, compaction work and density of obtained granulate was determined. The use of the binder and increase the process temperature have resulted in a reduction in the value of maximum agglomeration pressures and a reduction in the density of the obtained pellets.
PL
Opisano eksperymentalne badania nad ciśnieniowym zagęszczaniem słomy z 20% dodatkiem węgla kamiennego przy różnych zawartościach wycierki ziemniaczanej oraz w zmiennych temperaturach prowadzenia procesu. Zagęszczanie przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym z otwartą komorą zagęszczającą. Doświadczenie wykonano przy zawartości wycierki ziemniaczanej wynoszącej 15, 20 i 25% oraz w temperaturach 40, 50, 70 i 90°C. Określono wpływ temperatury zagęszczania i zawartości wycierki na średnie i maksymalne naciski zagęszczające, średnią siłę zagęszczającą, pracę zagęszczania oraz gęstość otrzymanego granulatu. Zastosowanie dodatku do wytwarzania granulatu oraz wzrost temperatury procesu wpłynęły na zmniejszenie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających oraz na obniżenie gęstości uzyskanego pelletu.
PL
Celem badań było określenie najkorzystniejszych parametrów techniczno-technologicznych procesu granulowania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej (20 %) na stanowisku badawczym SS-3 z układem: otwarta komora zagęszczania – tłok zagęszczający. Z badań wynika, że ze względu na energochłonność procesu i gęstość otrzymanego granulatu najkorzystniejszymi parametrami są temperatura: 90 oC, długość otworów w matrycy: 37 mm, masa zagęszczanej próbki: 0,5 g oraz średnica zagęszczanych cząstek: 1 mm. Określono również parametry procesu zagęszczania w układzie roboczym granulatora: płaska matryca – rolki zagęszczające.
EN
Research aim was to determine the best possible technical and technological parameters of pelleting process of oat bran and potato pulp (20%) mixture using the SS-3 experimental setup with the ’’open densification chamber - densification piston” working system. Taking into account the process power consumption and received pellets density, the most profitable parameters are: temperature 90°C, hole length in the matrix 37 mm, densified sample mass 0.5 g and densified particles diameter 1 mm. Densification process parameters for the pellet mill system with flat matrix - densification rolls were also determined.
4
Content available remote Badania procesu zagęszczania odpadów tytoniowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności i temperatury na wartości nacisków zagęszczających oraz na gęstość granulatu z odpadów tytoniowych otrzymanego w procesie granulowania na stanowisku badawczym SS-3. W wyniku badań stwierdzono istotny wpływ badanych parametrów na naciski zagęszczające i gęstość granulatu. Najlepszy jakościowo granulat uzyskano przy wilgotności 12% i temperaturze powyżej 70°C.
EN
The paper presents research results dealing with the effect of moisture and temperature on pressure densification and density of pellets received from tobacco wastes during pelleting process in the SS-3 testing stand. The research revealed that studied parameters significantly affected pressure densification and pellets density. The best quality pellets were obtained for 12% moisture content and temperature above 70°C.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.