Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektroskopia fotoelektronowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oceniono wpływ modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu (PLA) za pomocą wyładowań koronowych w atmosferze powietrza lub azotu na stopień utlenienia, kąty zwilżania oraz wartości swobodnej energii powierzchniowej PLA. Stwierdzono, że w wyniku wyładowań koronowych wzrasta wartość stopnia utlenienia warstwy wierzchniej PLA, niezależnie od zastosowanej dawki jednostkowej energii aktywacji (Ej) i atmosfery. Natomiast wartość stopnia naazotowania próbek modyfikowanych w atmosferze azotu rośnie wraz ze wzrostem wartości Ej i jest większa niż w przypadku próbek modyfikowanych w atmosferze powietrza. Stwierdzono również, że wyładowania koronowe w atmosferze powietrza lub azotu powodują zmiany wartości kątów zwilżania warstwy wierzchniej PLA wodą i dijodometanem oraz wzrost swobodnej energii powierzchniowej.
EN
The effect of the modification of poly(lactic acid) (PLA) surface layer using corona treatment in air or nitrogen was evaluated by determination of oxidation degree, contact angle measurements and surface free energy calculations. It was found that as a result of corona discharge the degree of PLA surface layer oxidation increases independently of the applied unit activation energy Ej as well as the type of atmosphere used. However, the degree of nitriding of the samples modified under nitrogen increases with an increase of Ej value and is higher than for the samples modified in air. It was also found that corona discharges in both air and nitrogen atmospheres result in the changes in contact angle values of water and diiodomethane on PLA surface layer as well as an increase of surface free energy.
2
Content available remote Photoelectron spectroscopy of Ba doped lead germanate - Pb5Ge3O11
EN
XPS electronic structure measurements of barium-doped lead germanate (Pb5Ge3O11) single crystals along the principal directions revealed a deviation of stoichiometry, which was the reason for the structural disorder and broadening of the core level lines.
3
Content available remote Magnetic properties and electronic structure of YxGd1-xNi5 compounds
EN
Measurements of the magnetic susceptibility, crystal and electronic structure for YxGd1-xNi5 (x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8, 1.0) compounds with the CaCu5 type of crystal structure are reported. The substitution of Y for Gd atoms results in a decrease of the volume unit cell and the Curie temperature. In the paramagnetic range (300-650K) the DC susceptibility follows Curie-Weiss law for all investigated compounds. The effective moment deduced from the Curie constant decreases rapidly with Y concentration. The saturation magnetic moment for GdNi5 shows negative polarization of Ni 3d band induced by interactions with Gd 5d states. Both valence band and core level X-ray photoelectron spectra are analyzed. The presence of the satellite structure in Ni2p core level suggests the magnetic polarisation of Ni 3d states which dominate the valence band in all investigated compositions. The experimental investigations were completed with the band structure calculations. In all cases the calculations were based on KKR and KKR-CPA methods. Satisfactory agreement between the measured spectra and those obtained from the calculated electronic structure has been achieved.
4
Content available remote Electronic structure of the intermetallic rare earth compounds
EN
The electronic structures of intermetallic rare earth compounds of different compositions: RMn2Ge2 (R = Nd, Sm), R3Mn4Sn4 (R = La, Ce, Nd), Ce3Ag4X4 (X = Ge, Sn), and Ce2MnGe6, have been investigated. XPS measurements were performed using a commercial LHS10 spectrometer. The valence band and core-level states have been analysed. In Mn compounds, the Mn 3d state forms a broad band near the Fermi level. The analysis of XPS spectra using the Gunnarsson-Schönhammer model gives the coupling parameters (hybridisation energy) between the R 4f states and electrons of the conduction band
5
Content available remote Effect of spin-orbit coupling on the electronic structure of bismuthide YbAuBi
EN
The electronic structure of ternary ytterbium YbAuBi and YbAuSn compounds was studied by X-ray photoemission spectroscopy (XPS) and ab-initio methods (LMTO-ASA, FP-LMTO, FPLO). The results showed that the valence bands in these compounds were formed by 4f orbitals of ytterbium and 5d orbitals of transition metals. The full relativistic band calculations (FP LMTO and FPLO) with spin-orbit coupling had shown that 4f peak consisted of two peaks that corresponded to Yb 4f7/2 and 4f5/2 doublet.
PL
Przedstawiono możliwości stosowania spektroskopii w podczerwieni w badaniach polimerów. Opisano wyniki własnych badań procesu utleniania folii z polietylenu małej gęstości (PE-LD), przy czym utlenianie następowało pod wpływem modyfikowania wiązką elektronów o dużej energii. Do oceny zmian budowy chemicznej PE-LD zachodzących podczas omawianego procesu zastosowano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) oraz spektroskopię fotoelektronową (XPS). Stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem dawki promieniowania elektronowego następuje wzrost stopnia utlenienia folii PE-LD zarówno w jej wnętrzu, jak i w warstwie wierzchniej. Stopień utlenienia warstwy wierzchniej folii modyfikowanej dawką 280 kGy jest ponad czternastokrotnie większy niż folii niemodyfikowanej. Tlen związany w tym procesie występuje przede wszystkim w grupach ketonowych, aldehydowych, kwasowych i estrowych. Wzrost dawki promieniowania powoduje zwiększenie liczby różnych postaci wiązania fotoelektronów przez atomy węgla i tlenu.
EN
Possibilities of application of infrared spectroscopy in polymers investigations were presented. The results of authors' research work on low density polyethylene (PE-LD) film oxidation, under the influence of high energy electron beam, have been presented. Fourier transformation infrared spectroscopy (FT-IR) (Figs. 1-4) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) (Figs. 5-8) were used for estimation of PE- LD chemical structure changes occurring as a result of the process discussed. It has been stated that an oxidation degree of PE-LD film (the bulk oxidation as well as surface oxidation) increases with an increase of radiation dose. Oxidation degree of polymer surface is over fourteen times higher in case of the film modified with 280 kGy dose than for unmodified film (Fig. 9). The oxygen, combined in this process, occurs mainly in ketone, aldehyde, acidic and ester groups. An increase of radiation dose causes the increasing of number of various types of carbon and oxygen atoms bonds.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań utleniania folii z polietylenu małej gęstości (PELD), zarówno w całej objętości materiału jak i w warstwie wierzchniej, zachodzącego pod wpływem modyfikowania promieniami gamma. Do tych badań zastosowano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) oraz spektroskopię fotoelektronową (XPS). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem dawki promieniowania następuje wzrost utleniania folii PELD zarówno w jej wnętrzu jak i w warstwie wierzchniej. Produktami tego procesu są głównie grupy ketonowe, aldehydowe, kwasowe i estrowe. Zawartość tlenu w warstwie wierzchniej badanej folii wzrasta w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem dawki promieniowania. Jest ona ponad dwudziestotrzykrotnie większa w warstwie wierzchniej folii modyfikowanej dawką 150 kGy niż w warstwie wierzchniej folii niemodyfikowanej.
EN
The results of low-density polyethylene (PELD) film oxidation occuring in the polymer bulk and surface layer during gamma irradiation were presented. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurements were performed. It has been established that the bulk oxidation and surface layer oxidation of PELD film increases with the increase of radiation dose and the oxygen occurs mainly in ketone, aldehyde, carboxylic acid and ester groups. It has been shown that oxidation degree of surface layer of PELD film increases almost linearly with the increase of radiation dose and is over twenty three times higher for modified 150 kGy dose PELD film as compared to the nonmodified PELD film.
PL
Przedstawiono wyniki badań metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS) procesu utleniania warstwy wierzchniej aktywowanej folii polipropylenowej orientowanej dwukierunkowo (BOPP). Badano warstwy grubości 0,6, 1,9 i 3,7 nm, co odpowiada kątom emisji fotoelektronów 10°, 30° i 90°. Stwierdzono wpływ wynikającego z metody badawczej oddziaływania promieniowania rentgenowskiego i ultrawysokiej próżni (UHV), powodujących desorpcję tlenu z warstwy wierzchniej. W przypadku folii aktywowanej z dużą jednostkową energią aktywowania (Ej > 30 kJ/m2) desorpcja ta powoduje zmniejszenie ilości tlenu w zewnętrznej warstwie materiału grubości ok. 2 nm do poziomu niższego niż w warstwie leżącej głębiej (tabela 4, próbka 6). Zjawisko to jest jednym ze źródeł błędów metody XPS, stosowanej w badaniach warstwy wierzchniej polimerów.
EN
Photoelectron spectroscopy (XPS) was used to study oxidation in the upper layer of biaxially oriented PP film (BOPP). The layers examined were 0.6, 1.9 and 3.7 nm deep, corresponding to photoelectron take-off angles of 10°, 30° and 90°. X-ray and ultrahigh vacuum (UHV), associated with the study method, were found to promote desorption of oxygen from the upper layer. In the films exhibiting high activation specific energies (Ej > 30 kj/m2), this desorption was found to deplete the external layer about 2 nm deep in oxygen as compared with deeper layers (Table 4, Sample 6). This depletion is one of the sources of error in the XPS method used to study polymer film upper layers.
PL
Scharakteryzowano podstawy fizyczne spektroskopii fotoelektronowej oraz zakres jej zastosowań. Opisano związek miedzy energią wiązania elektronów a przesunięciem chemicznym. Przedstawiono budowę spektrometru fotoelektronowego oraz jego głównych podzespołów, wskazując przy tym na znaczenie wysokiej próżni jaka musi być utrzymywana w spektrometrze podczas badań. Omówiono wyniki badań własnych dotyczących profilu wgłębnego warstwy wierzchniej aktywowanej folii polipropylenowej. Z badań tych wynika, że głębokość utleniania trzech badanych rodzajów folii wynosi kilkanaście nanometrów (tabela 5). Stopień utlenienia warstwy wierzchniej wzrasta wraz z jednostkową energią wyładowań niezupełnych i w warunkach jej wartości 75 000 J/m2 osiąga poziom 20% (rys. 8). Stwierdzono całkowitą zgodność wyników uzyskiwanych z zastosowaniem metody wg [25] i [26].
EN
The physical fundamentals of photoelectron spectroscopy are reviewed and the range of applications is given. The features described include the relationship between electron bonding energy and chemical shift, results of testing the depth profile in the activated external layer of the PP surface, the arrangement of the spectrophotometer and its major subassemblies and the importance of vacuum to be maintained in the instrument during a test. Three PP films were examined and the depth of oxidation was found to be in the nanometer range (Table 5). The oxidation level of the external layer increases as the specific energy of corona discharges is increased, e.g., at 75 000 J/m2, oxidation is 20% (Fig. 8). The present results are consistent with those obtained by the calculation methods described in [25] and [26].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.