Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stany nieustalone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz mających na celu lokalizację zespołów wytwórczych krytycznych dla stabilności kątowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Lokalizację przeprowadzono w oparciu o wartości własne macierzy stanu modelu KSE związane ze zjawiskami elektromechanicznymi (czyli elektromechaniczne wartości własne). Wartości własne obliczono na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej poszczególnych zespołów wytwórczych KSE. Wykorzystana w artykule metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji przebiegów mocy chwilowej zespołów wytwórczych przebiegami stanowiącymi superpozycję składowych modalnych, których parametry zależą od poszukiwanych wartości własnych i ich czynników udziału. W przebiegach mocy chwilowej zespołów krytycznych dla stabilności kątowej KSE dominują najsłabiej tłumione lub nietłumione składowe modalne związane z wartościami własnymi o największych wartościach części rzeczywistych.
EN
The paper presents the results of investigations on the location of generating units critical for the angular stability of a large power system (PS). The location of these units was carried out based on the eigenvalues of the PS model state matrix associated with electromechanical phenomena (electromechanical eigenvalues). The eigenvalues were calculated based on the analysis of the instantaneous power disturbance waveforms of the PS generating units. The used method of calculating eigenvalues consists in approximation of the instantaneous power disturbance waveforms by the waveforms being the superposition of modal components. The parameters of these components depend on the electromechanical eigenvalues and their participation factors. In the instantaneous power waveforms of generating units critical for the PS angular stability, the least damped or undamped modal components dominate. These components are related to the eigenvalues with the largest values of real parts.
PL
Wprowadzanie źródeł odnawialnych i restrukturyzacja zapotrzebowania na energię elektryczną powoduje także konieczność monitorowania i oceny przepięć i zaburzeń typu „transients”. Postuluje się również wprowadzenie oceny zaburzeń przewodzonych prądu o częstotliwościach do 150 kHz. Wymaga to pomiarów odnośnych wielkości w urządzeniach mierzących parametry jakości energii elektrycznej (JEE). Bardzo istotny staje się brak standaryzacji protokołów transmisji danych z urządzeń pomiarowych JEE. Wprowadza to szereg ograniczeń w rozwoju systemów do monitoringu i oceny JEE. Daje się zauważyć działania zmierzające do wprowadzenia standardu komunikacyjnego opartego o protokół IEC 61850 do urządzeń pomiarowych JEE. Raport IEC dotyczący odnośnej normy jest już dostępny. Istotnie zwiększają się także wymagania dotyczące bezpieczeństwa informatycznego dotyczące pozyskiwania, transmisji i gromadzenia danych o jakości energii elektrycznej. Konieczne jest stosowanie znormalizowanych i certyfikowanych rozwiązań w tej dziedzinie.
EN
The applying of renewable power sources and electricity demand restructuring involves also the requirements for the overvoltages and transients monitoring and assessment. An assessment of current conducted disturbances in frequencies up to 150 kHz is postulated as well. So, the relevant quantities in devices measuring the quality of electricity (JEE) should be measured. The lack of standarization of data transmission protocols for JEE devices becomes very important. This introduces limitations on the growth of JEE monitoring and evaluation systems. There are activities aimed at introducing the communication standard based on the IEC 61850 protocol to JEE measuring devices. The IEC report on the relevant standard is now available. IT security requirements for the PQ data acquisition, transmission and collection are also increased significantly. It is necessary to use standardized and certified solutions.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej na pracę małej elektrowni wodnej wyposażonej w generator indukcyjny. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz sprawdzono wpływ zwarcia jednofazowego oraz trójfazowego na zachowanie się generatora. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.
EN
The article presents the influence of disturbances occurring in the power grid on the work of a small hydropower plant equipped with an induction generator. Computer simulations were carried out and the effect of single-phase and three-phase short circuit on the generator behavior was checked. The obtained results were obtained and analyzed by computer simulation.
4
Content available remote Switching overvoltage analyses under distorted supply voltage conditions
EN
This paper presents the impact of the higher harmonics presence in the supply voltage on the generated transient recovery voltage (TRV), which inherently appear between circuit breaker contacts (CB) after current interruption. In the current version the international standards from committees such as CIGRE or IEC are silent about this topic. The research presented in this paper, includes laboratory experiments and simulations, for ideal supply voltage conditions and the supply voltage with certain harmonic content. The black-box conductance model of electric arc, based on Cassie-Mayr equation was used for the simulations.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na napięcie powrotne (TRV) pojawiające się między stykami wyłącznika po przerwaniu prądu. Motywacją do powstania artykułu stał się fakt, iż normy międzynawowych komitetów takich jak CIGRE czy IEC w obecnych wersjach nie poruszają tego zagadnienia. Artykuł zawiera wyniki analiz oraz eksperymentów laboratoryjnych dla warunków bez harmonicznych oraz z harmonicznymi obecnymi w napięciu zasilającym. W symulacjach zastosowano model łuku elektrycznego w oparciu o równania Cassiego – Mayra.
EN
The paper presents phenomena occurring during the switching of a small hydropower plant equipped with an induction generator, to the MV grid. Computer simulations were carried out and several work options were considered. The influence of the moment of synchronization with the grid and the influence of capacitor banks to compensate for reactive power of the generator were checked. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
PL
W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas załączania malej elektrowni wodnej wyposażonej w generator indukcyjny, do sieci SN. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Sprawdzono wpływ momentu synchronizacji z siecią oraz wpływ baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej generatora. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.
PL
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów stanów nieustalonych w zasilaczu bezprzerwowym (UPS) typu on - line. Do rejestracji zdarzeń po stronie zasilania i na wyjściu UPS wykorzystano dwa przyrządy do pomiaru jakości energii elektrycznej zsynchronizowane czasowo. Rejestratory kompresują uzyskane dane pomiarowe, co może wprowadzać dodatkowe błędy pomiaru wielkości mierzonych – napięć i prądów. Dodatkowe rejestracje oscyloskopem wielokanałowym potwierdziły poprawność danych uzyskiwanych w celu określenia reakcji zasilacza na zaburzenia występujące na wejściu i wyjściu urządzenia. W pracy analizowano wyniki pomiarów impedancji pętli zwarciowej zmierzone przyrządem wymuszającym poziomy prądu zwarciowego na linii zasilającej odbiorniki energii elektrycznej we wszystkich stanach pracy zasilacza, a następnie porównywano je z wynikami obliczeń przeprowadzonych na uzyskanych przebiegach prądu i napięcia.
EN
The paper presents the methodology and the results of transient measurement in on-line Uninterruptable Power Supply (UPS). There were two power quality measurement instruments (synchronised with time) used for registering the events in UPS input and output. The recorders compress the obtained measurement data, which may introduce additional measurement errors of measured values, i.e. voltage and current. Additional registrations with a multi-channel oscilloscope confirmed the correctness of the obtained data in order to determine the reaction of the UPS to the disturbances occurring in UPS input and output. The work analysed the results of loop impedance, measured by a meter that forces short-circuit current in the line supplying electric load, in all states of the UPS, and then they were compared with the results of calculations carried out on the obtained current and voltage waveforms. The measurement of fault loop impedance in UPS output line should be performed in active static switch (bypass mode), because UPS will operate in this mode after switching from inverter operation due to high current forcing during a short circuit in the UPS output. Measurement of fault loop impedance in UPS output circuits, when it is in AC-DC-AC double conversion mode, may result with loop impedance overstating by meters, which in turn limits recognition of the tested installation as safe from the protection against electric shock by automatic power off point of view. The values of calculated loop impedance at forced high current, i.e. 160 A in the UPS output, when it is respectively in the manual bypass and static switch mode, are 4% and 2.5% lower than the ones presented by meter after measure by forcing high current. Differences in impedance of the static switch and manual bypass UPS mode can be the basis for the estimation of the thyristor impedance. Estimation of direct measurement results with 14.6 m, and according to the calculation of recorded transients it is about 16.1 m.
8
Content available remote Wpływ sterowania położeniem przepustnicy na emisję substancji szkodliwych
PL
Podstawowe parametry silnika pracującego w fazach przyspieszania i zwalniania różnią się od tych wyznaczanych podczas jazdy ze stałą prędkością. Nieregularna wartość podciśnienia generowanego przez wolnossący silnik o zapłonie iskrowym wymaga stałego korygowania kąta uchylenia przepustnicy w celu zapewnienia żądanej masy powietrza dostarczanego do silnika. Zbyt gwałtowne zmiany podczas regulacji wskutek zmiennych stanów pracy niekorzystnie wpływają na emisje szkodliwych substancji. Nieodpowiednia reakcja układu elektronicznie sterowanej przepustnicy może znacząco pogorszyć parametry emisji spalin silnika. Realizując badania, przeprowadzono symulację numeryczną realizacji różnych profili prędkości różnymi sposobami sterowania przepustnicą. Podczas badań skupiono się na analizie emisji substancji szkodliwych.
EN
Basic engine operating parameters are significantly different at steady and non-steady states. Irregular value of vacuum generated by the engine necessitates constant corrections of throttle position to ensure delivery of correct mass of air delivered to the engine. Overtly rapid changes during regulation in non-steady states negatively affect harmful substance emissions. Incorrect response of electronic throttle control system can significantly degrade engine emission parameters. Research regarding realization of different velocity profiles and drivetrain types was conducted in this work by means of numerical simulations. Research was conducted for different throttle control strategies. During the research, the authors have focused on harmful substance emissions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń elektromechanicznych wartości własnych (związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi) macierzy stanu systemu elektroenergetycznego (SEE) uzyskiwanych na podstawie analizy przebiegów nieustalonych mocy chwilowej zespołów wytwórczych. Analizowano zakłócenia w postaci krótkotrwałego zwarcia małoprądowego w różnych liniach przesyłowych SEE. Wykorzystana metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji analizowanych przebiegów mocy chwilowej za pomocą przebiegów będących superpozycją składowych modalnych związanych z poszukiwanymi wartościami własnymi. Aproksymację tę sprowadzono do minimalizacji funkcji celu określonej jako błąd średniokwadratowy, występujący między przebiegiem aproksymowanym i aproksymującym. Uzyskano zadowalającą dokładność obliczeń wszystkich elektromechanicznych wartości własnych.
EN
The paper presents the results of calculations of the electromechanical eigenvalues (associated with electromechanical phenomena) of the power system (PS) state matrix based on analysis of the instantaneous power transient waveforms of the PS generating units. There were analysed the disturbances in the form of a symmetrical low-current short-circuit in different PS transmission lines. In the PS model used there was taken into account influence of a central frequency regulator. The method for eigenvalue calculations used in the paper consists in approximation of the analysed instantaneous power waveforms with the waveforms being a superposition of modal components associated with the searched eigenvalues. The approximation consists in minimisation of the objective function defined as the mean square error that occurs between the approximated and approximating waveforms. For the minimisation of the so-defined objective function a hybrid optimisation algorithm being a serial connection of the genetic and gradient algorithms was used. This connection eliminates the basic drawbacks of those both algorithms. To avoid calculation errors occurring when the optimisation algorithm gets stuck in the objective function local minimum, calculations of the eigenvalues for each disturbance waveform were performed repeatedly. The calculation results with the objective function values larger than a certain assumed limit were rejected. The arithmetic means of the not rejected results were assumed to be the final calculation results of the real and imaginary parts of particular eigenvalues.
PL
W artykule przedstawiono strukturę modelu łańcuchowego, oraz metodę obliczeń stanu nieustalonego inicjowanego zwarciem zlokalizowanym w wybranym miejscu linii długiej jednofazowej lub trójfazowej. Warunki początkowe wyznaczane są z istniejącego stanu ustalonego w strukturze łańcucha przed zwarciem.
EN
The article presents the structure of the model chain, and the method of calculation of the transient short-circuit initiated located at the desired location long line single-phase or three-phase. Initial conditions are determined from the existing steady state within the chain structure against short circuits.
EN
Introduction and aim: Some description and simulation of the transient in the RLC circuit have been presented in this paper. Also has been shown the application of the Laplace transform to solve the differential equation. Material and methods: By using the Laplace transformation to the option of the transition from linear differential equations of the second order with constant coefficients to the algebraic equations. In numerical analysis, a reversed Laplace transform was applied by using the Mathematica program. Results: It has been obtained the same curve shape of the transient current at the determination by the second-order differential equation (classical solution) and the different-integral equation by using the inverse Laplace transform. Conclusion: By applying both the Laplace transform method and the analytical method, the same transient currents are obtained as a function of time.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono opis i symulacje stanu nieustalonego w obwodzie elektrycznym RLC. Pokazano zastosowanie przekształcenia Laplace’a do rozwiązywania równania różniczkowego. Materiał i metody: W wyniku zastosowania przekształceń Laplace’a wskazano na możliwość przejścia od równań różniczkowych liniowych drugiego rzędu o stałych współczynnikach do równań algebraicznych. W analizie numerycznej zastosowano odwrtoną transformatę Laplace’a wykorzystując program Mathematica. Wyniki: Otrzymano jednakowy kształt przebiegu krzywej prądu nieustalonego przy wyznaczaniu równaniem różniczkowym drugiego rzędu (rozwiązanie klasyczne) i równaniem różniczkowocałkowym z wykorzystaniem przekształcenia odwrotnego Laplace’a. Wniosek: Stosując zarówno metodę przekształceń Laplace’a i metodę analityczną otrzymuje się jednakowe przebiegi prądu nieustalonego w funkcji czasu.
12
Content available remote Propagation of rectangular pulses in the cascade of four-terminal networks
EN
The paper presents a method of determining the transmittance of circuits with distributed parameters, in this case a transmission line consisting of a cascade of identical four-terminal networks. To construct the transmittance, signal flow graph theory was used. The result is provided in the form of a rational function which has two single poles and four multiple poles ((N-2)-tuple poles), if network consists of N four-terminal networks loaded with resistance. On the basis of the transmittance we calculated load voltage with unit step function or rectangular pulse at the input. Conclusions on transmission possibilities for digital signals have been formulated on the basis of obtained results.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania transmitancji operatorowej obwodów o parametrach rozłożonych – linii długiej w oparciu o kaskadę jednakowych czwórników. Do konstrukcji tej transmitancji wykorzystano teorię grafów przepływu sygnałów. W wyniku otrzymano wyrażenie w postaci funkcji wymiernej, która posiada dwa bieguny jednokrotne i cztery bieguny N-2 krotne przy N czwórnikach obciążonych rezystancją. Na podstawie transmitancji obliczono przebieg napięcia na obciążeniu przy wymuszeniu funkcją jednostkową i impulsem prostokątnym. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących możliwości transmisyjnych dla sygnałów cyfrowych.
EN
The paper presents an analysis of selected transient states of an industrial power grid. It was assumed that power sources with voltage and rotation control systems are installed in the grid. Interaction of the generation units’ control systems with under frequency load shedding relays was analysed. The study included a comparative analysis of transient states for various under frequency load shedding algorithms. The analysis concerned the uncertainty of parameters of selected mathematical models of the power system’s components. Model parameters’ uncertainty was considered by multiple simulations and outlining the envelope (stop bands) of the family of the analysed signals’ waveforms. To estimate the simulation results’ reliability appropriate statistical indicators were used.
PL
Autor przedstawia w artykule analizę wybranych stanów przejściowych zakładowej sieci elektroenergetycznej. Założono, że w sieci zainstalowane są źródła energii elektrycznej wyposażone w układy regulacji napięcia i prędkości kątowej. Analizowano interakcje układów regulacji zespołów wytwórczych z zabezpieczeniem samoczynnego częstotliwościowego odciążenia. W ramach badań przeprowadzono analizę porównawczą stanów przejściowych dla różnych algorytmów zabezpieczenia samoczynnego częstotliwościowego odciążenia. W analizie uwzględniono niepewność parametrów wybranych modeli matematycznych elementów badanego systemu elektroenergetycznego. Niepewność parametrów modeli uwzględniono poprzez symulacje wielokrotne i wyznaczenie obwiedni (pasm granicznych) rodziny przebiegów analizowanych sygnałów. Do oszacowania wiarygodności uzyskanych wyników z badań symulacyjnych wykorzystano odpowiednio dobrane wskaźniki statystyczne.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych (związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi) macierzy stanu modelu systemu elektroenergetycznego (SEE) na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej zespołów wytwórczych SEE. Analizowano zakłócenia w postaci zwarcia małoprądowego w różnych liniach przesyłowych SEE. Wykorzystana metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji analizowanych przebiegów zakłóceniowych za pomocą przebiegów będących superpozycją składowych modalnych związanych z poszukiwanymi wartościami własnymi. Aproksymacja ta polega na minimalizacji funkcji celu określonej jako błąd średniokwadratowy, występujący między przebiegiem aproksymowanym i aproksymującym. Do minimalizacji funkcji celu wykorzystano hybrydowy algorytm optymalizacyjny, stanowiący szeregowe połączenie algorytmu genetycznego i gradientowego. Połączenie to eliminuje podstawowe wady obu algorytmów. Aby uniknąć błędów obliczeń spowodowanych utknięciem algorytmu w minimum lokalnym funkcji celu, obliczenia wartości własnych dla każdego przebiegu przeprowadzano wielokrotnie.
EN
The paper presents the results of calculations of the eigenvalues (associated with electromechanical phenomena) of the state matrix of a power system (PS) model, based on analysis of the disturbance waveforms of instantaneous power of PS generating units. There were taken into account disturbances in the form of a low-current short circuit in various PS transmission lines. The eigenvalue calculation method used in the investigations consists in the approximation of the analysed disturbance waveforms with waveforms being a superposition of modal components associated with the searched eigenvalues. This approximation consist in the minimisation of the objective function defined as the mean square error that occurs between the approximated and approximating waveform. For the objective function minimisation, a hybrid optimisation algorithm being a serial connection of the genetic and gradient algorithms was used. This connection eliminates the basic disadvantages of these both algorithms. To avoid calculation errors caused by the algorithm getting stuck in the objective function local minimum, the eigenvalues were calculated repeatedly for each waveform.
PL
Przedstawiono wyniki obserwacji hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojawiające się stany nieustalone, mogące skutkować niewłaściwą pracą systemu elektroenergetycznego.
EN
The paper presents results of observation of hybrid system of small wind and photovoltaic power engineering, special attention paid to developing nonstationary states that could result in improper operation of power system.
16
Content available remote Transient states in quadripoles utilizing fractional order elements
EN
The paper presents a mirror Γ-network containing fractional-order elements. Fractional calculus was employed for the transient analysis of network operation. Comparative analysis was performed for a classic two-port network and defined mirror Γ-network in no-load state, short-circuit state and under load conditions for unit step function input. The obtained results are presented in graphical form and compared to results obtained using classic methods.
PL
W pracy przedstawiono kątowy czwórnik typu Γ zawierający elementy ułamkowego rzędu. Do analizy takiego czwórnika w stanie nieustalonym zastosowano rachunek różniczkowy ułamkowego rzędu. Przeprowadzono analizę porównawczą dla czwórnika klasycznego i omawianego czwórnika dla stanu jałowego i zwarcia dla wymuszenia skokiem jednostkowym. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach, w porównaniu z wynikami dla czwórnika klasycznego.
17
Content available remote Computer aided analysis of transient states in linear circuits
EN
The article presents examples of application of chosen computer Programs in the analysis of transient states in linear circuits. Analytical solution of two Circuits (calculation of currents and voltage) has been presented on the basis of classical method and Laplace transform method. The circuits were then subjected to computer simulation in multisim and pspice programs. moreover, Mathcad program was used to solve one of the calculation examples. each of the computer programs mentioned can be successfully applied to analysis of transient states in electrical circuits, both for educational purposes and in scientific research.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania wybranych programów komputerowych w analizie stanów nieustalonych w obwodach liniowych. w oparciu o metodę klasyczną oraz metodę operatorową zilustrowano analityczne rozwiązanie dwóch obwodów (obliczanie prądów i napięcia), które następnie poddano symulacji komputerowej w programach Multisim oraz pspice. Do rozwiązania jednego z przykładów obliczeniowych wykorzystano także program Mathcad. Każdy z wymienionych programów komputerowych z powodzeniem może znaleźć zastosowanie w analizach stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych, zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i naukowym.
PL
Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstał hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Wyjątkowy w skali kraju, jedyny w regionie modelowy system hybrydowego zasilania w energię elektryczną pozwala na analizę zachowania się systemu OZE w warunkach jego normalnej pracy. Celem prowadzonych badań jest obserwacja poziomów napięć i wartości płynących prądów w wybranych punktach pracującego systemu odnawialnej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej sprzężonego z siecią elektroenergetyczną w terenie zurbanizowanym w regionie północno-wschodniej Polski. W artykule przedstawiono wyniki tych obserwacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojawiające się stany nieustalone mogące skutkować niewłaściwą pracą systemu.
EN
On Bialystok University of Technology campus area small hybrid system power plant was created. It consist of small wind and photovoltaic energy sources. Unique in the country, the only one in the region a real model system of a hybrid power supply allows to analyse the behaviour of the renewable energy system under normal operation conditions. The aim of the research is to monitor the levels of voltages and currents at selected points of system. The results of these observations was presented in paper with particular attention to transients that can cause malfunction of the system. During normal operation renewable wind energy and photovoltaic was coupled to the power grid in urban areas in north-eastern part of Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych macierzy stanu systemu elektroenergetycznego (SEE) związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi na podstawie analizy przebiegów nieustalonych prędkości kątowej generatorów zespołów wytwórczych SEE przy zakłóceniu w postaci skokowej zmiany napięcia zadanego regulatora napięcia jednego z zespołów. Wykorzystana metoda obliczeń warto ści własnych polega na aproksymacji przebiegów prędkości kątowej za pomocą przebiegów stanowiących superpozycję składowych modalnych o parametrach zależnych od poszukiwanych wartości własnych.
EN
Results of calculations of power system (PS) state matrix eigenvalues associated with electromechanical phenomena are presented in the paper. Calculations are based on the transient waveforms of the angular speed of PS generating unit generators resulting from disturbance in the form of a step change in the voltage regulator reference voltage of one of the generating units. The method used to calculate the eigenvalues consists of approximation of the angular speed waveforms with the help of waveforms resulting from superposition of modal components whose parameters depend on the sought eigenvalues.
EN
The paper presents the results of calculations of eigenvalues (associated with electromechanical phenomena) of a power system model state matrix made on the basis of analysis of disturbance waveforms of generating unit instantaneous power and angular speed. The waveforms that occur after introducing a disturbance in the form of a change in the voltage regulator reference voltage in one of the power system generating units were taken into account in the calculations. The power system model included the impact of a central frequency regulator. The eigenvalue calculation method used in the investigations consists in approximation of the analysed instantaneous power disturbance waveforms by the waveforms being a superposition of modal components associated with the searched eigenvalues and their participation factors. This approximation involves the minimisation of an objective function defined as the mean square error between the approximated and approximating waveforms. For minimisation of the objective function, a hybrid optimisation algorithm consisting of serially connected genetic and gradient algorithms was used. This combination allows one to eliminate fundamental drawbacks of both algorithms.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości własnych (związanych ze zjawiskami elektromechanicznymi) macierzy stanu modelu systemu elektroenergetycznego (SEE), dokonane na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej i prędkości kątowej zespołów wytwórczych SEE. Wzięto pod uwagę przebiegi występujące po wprowadzeniu zakłócenia w postaci skokowej zmiany napięcia zadanego regulatora napięcia w jednym z zespołów wytwórczych SEE. W wykorzystanym modelu SEE uwzględniono oddziaływanie centralnego regulatora częstotliwości. Wykorzystana w artykule metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji analizowanych przebiegów zakłóceniowych za pomocą przebiegów stanowiących superpozycję składowych modalnych związanych z poszukiwanymi wartościami własnymi i ich czynnikami udziału. Aproksymacja ta polega na minimalizacji funkcji celu określonej jako błąd średniokwadratowy, występujący między przebiegiem aproksymowanym i aproksymującym. Do minimalizacji tak określonej funkcji celu wykorzystano hybrydowy algorytm optymalizacyjny, stanowiący szeregowe połączenie algorytmu genetycznego i gradientowego. Połączenie to pozwala na wyeliminowanie podstawowych wad obu algorytmów.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.