Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modulus of elasticity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Nanocharacterization of metallic thin films deposited on different substrates
EN
The purpose of this study was to determine the influence of different substrates (C45 steel, polycarbonate, glass) on the topography as well as tribological and mechanical properties (nanohardness, modulus of elasticity and friction force) of aluminum, gold and silver thin films. The 3D image analysis showed a strong influence of the substrate material on the topography of the studied thin films with no certain variation rule. Using the Oliver and Pharr method for determining nanohardness it was observed that, the smallest values were obtained for the thin films deposited on plastic substrate, followed by glass and C45 steel, regardless of the deposited material. The determination of the modulus of elasticity was done using the Hertzian method. The obtained results showed that the highest values of this parameter were obtained for the films deposited on plastic substrate, while the lowest values depended on both the deposited material and substrate. Friction force analysis for aluminum and gold showed a significant impact of the substrate material, with more constant values for gold. As a consequence, one must pay a particular attention when choosing the material for the substrate on which the thin films are deposited.
EN
The aim of the study was to determine the influence of the load on the water accumulation embankment crown on changes in the course of the filtration curve in its body. The study was carried out with a medium-size filtration apparatus. We made a model of hydrotechnical embankment with the following dimensions. Width: base 2.0 m, crown 0.5 m. Slope inclination: waterside 1:1.5, landside 1:1. Embankment height 0.6 m, width 1.0 m, weight 900 kg. The construction material included a homogeneous mineral subsoil classified as silty medium sand (siMSa). The embankment model made in a medium-size apparatus kept the accumulation level at a height of 0.5 m. With data from the recording systems, we determined the course of the filtration curve. Next, we kept on loading and relieving the embankment crown using an actuator and a VSS plate with a diameter of 300 mm. During this process, we recorded changes in the level of the water table inside the embankment. A decrease in the water table was observed as a result of increased load. Once the load on the embankment crown was reduced, the water level inside the embankment increased. The embankment model built from natural soil works well as a structure that keeps damming water in a continuous manner. The use of drainage in the form of a stone prism at the foot of the landside slope allows protecting the slope against the negative influence of filtration (piping, liquefaction).
EN
The aim of this study was to determine the hardness and reduced modulus of elasticity of juvenile wood of Scots pine (Pinus sylvestris L.) using the nanoindentation method, and then to compare the results obtained with those of mature wood. The hardness of juvenile pine wood determined by means of the nanoindentation method was 0.444 GPa while for mature wood it was 0.474 GPa. Statistically significant differences between the values were found. The reduced modulus of elasticity in juvenile wood was 14.0 GPa and 16.4 GPa in mature wood. Thus, the hardness values obtained were about 7% higher, while the modulus of elasticity was 17% higher in mature wood. All determinations were made in the S2-layer of the secondary cell wall.
PL
Konstruowanie energooszczędnych przenośników taśmowych wymaga prowadzenia zaawansowanych badań oraz analiz teoretycznych, opartych na dokładnym rozpoznaniu zjawisk zachodzących w trakcie pracy przenośnika [1, 2]. Opory toczenia taśmy po krążnikach mogą determinować całkowite opory ruchu długich przenośników. Dotychczas prowadzone badania wskazują na niedoszacowanie oporów, wyznaczonych z analiz teoretycznych w stosunku do wartości mierzonych [5, 9].
EN
Conveyor belt and especially its cover is viscoelastic material, which means that it combines viscous and elastic properties at the same time. In calculation of motion resistance, mainly in indentation rolling resistance, equivalent lateral stiffness of belts if necessary. To determine this value the distribution of compressive stress (both, in cover and cord) should be analysed. In mine condition compressive stress in cord disappears gradually and to cover do not take part in cyclical compression. To calculate indentation rolling resistance properly separate analysis for cord and bottom cover is needed for different types of belts. Transverse stiffness depends from geometry an properties of belt, thickness of cover, geometry and type of belt etc. Distribution of compressive stress depends also on whether the cord of belt is steel or textile. To analyse this differences proper calculations of complex modułu of elasticity should be made. In this paper no approach of determination of modulus of elasticity was presented in context of establishing equivalent transverse stiffness of various types of conveyor belts.
PL
Rozwój metod produkcji elementów murowych przyczynił się do powstania nowych technik murowania, początkowo na cienkie spoiny i obecnie scalanych klejem murarskim poliuretanowym. W artykule porównano parametry wytrzymałościowe murów wznoszonych w tych technikach.
EN
The development of methods for the production of masonry unites has contributed to the creation of new masonry techniques, initially to thin layer mortar and now scaled with polyurethane masonry glue. The article compares the strength parameters of walls erected in these techniques.
6
Content available remote Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
EN
Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement and concrete repair. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC, while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete. In TSC stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. In this paper coarse aggregate size influence on strength parameters of TSC and comparing it with conventional concrete is done (by uniaxial compressive strength test and Brazilian tensile strength test). According to results of tests in this paper, the TSC with finest grain of coarse aggregate has higher compressive and tensile strength, higher modulus of elasticity and less Poisson’s ratio from conventional concrete.
PL
Beton wykonywany dwuetapowo (TSC) jest specjalnym rodzajem betonu, a jego metoda wbudowania i zastosowanie różnią się od tradycyjnego. W TSC w pierwszej kolejności w szalunku układane jest kruszywo grube, a następnie pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanka cementowa wypełniająca wolne przestrzenie między kruszywem. Technologia TSC została wielokrotnie zastosowana z powodzeniem w betonowaniu pod wodą do wykonywania zbrojonych elementów konstrukcyjnych oraz jako beton naprawczy. W TSC kruszywo grube stanowi ok. 60%, natomiast w betonie zwykłym ok. 40% całkowitej objętości. W TSC naprężenia przenoszone są przez obszary styku między ziarnami kruszywa grubego. W badaniach wykazano wpływ kruszywa grubego na parametry wytrzymałościowe TSC i porównano je z wynikami badań betonu wykonywanego w sposób tradycyjny (w przypadku jednoosiowego badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie metodą brazylijską). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że TSC zawierający ziarna małej średnicy charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, większym modułem sprężystości i mniejszym współczynnikiem Poissona niż beton zwykły.
PL
Urządzenie typu FWD należy do jednych z najczęściej wykorzystywanych w badaniach nośności nawierzchni. Wyniki uzyskane za pomocą urządzenia FWD mogą posłużyć do obliczenia modułów sprężystości poszczególnych warstw nawierzchni, co jest niezwykle pomocne zarówno w diagnostyce drogowej jak i przy wymiarowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. W niniejszej pracy porównano wyniki obliczeń odwrotnych metodą probabilistyczną i deterministyczną, gdzie danymi wejściowymi były grubości warstw i współczynniki Poissona. Analiza wrażliwości pozwoliła stwierdzić, że grubość najwyższej warstwy nawierzchni jest najbardziej istotna spośród wszystkich parametrów będącymi danymi wejściowymi do obliczeń odwrotnych. W pracy zasymilowano błąd pomiarowy określenia grubości najwyżej warstwy nawierzchni i przeprowadzono obliczenia modułów sprężystości poszczególnych warstw nawierzchni. Wyniki obliczeń uzyskane zarówno metodą deterministyczną jak i metodą probabilistyczną porównano z wartościami uzyskanymi na drodze badań laboratoryjnych.
EN
FWD tests are one of the most common tests of pavement in the world. The elastic modulus of each pavement layers can be obtained by applying inverse analysis, which is useful not only in assessment of road pavement condition, but also in designing the over layer. The author of this paper confronted probabilistic and deterministic approaches of input data for back calculation (thickness and Poisson’s ratios of each layer) for homogeneous experimental section. The results of the sensitivity analysis have shown that the most significant influence for the identified quantity had a thickness of bituminous layers. In this paper the measurement error of thickness of asphalt concrete layers was simulated for comparison the probabilistic and deterministic approaches, moreover, the results of laboratory tests were used for verification.
EN
The use of Fibre Reinforced Polymer (FRP) bars as internal reinforcement for concrete structures is increasing in civil engineering due to their advantageous properties, e.g. being insensitive to electrolytic corrosion. FRP bars have different mechanical and physical properties than traditional steel reinforcement, that makes the interaction between the FRP bars and concrete different to that of steel and concrete. One of the controversial aspects of structural behaviour of RC elements which are reinforced with FRP bars is the bond development. In this paper two experimental studies are presented investigating the bond development of FRP bars. Series 1 aimed to study the effect of the modulus of elasticity of FRP bars on the bond behaviour in concrete. Two types of FRP bars were used with similar properties (same surface profile and diameter), but with different modulus of elasticity. Series 2 meant to study the effect of the surface profile of FRP bars. Three types of GFRP bars were used (same nominal diameter of 16 mm, similar tensile strength and modulus of elasticity), with different surface profiles. Based on the results it was concluded that both the surface profile and the modulus of elasticity of FRP bars have effect of the bond behaviour in concrete. Bars with higher modulus of elasticity provided higher bond strength values.
PL
Zastosowanie prętów z włókien sztucznych (FRP) do zbrojenia konstrukcji betonowych w budownictwie rośnie z uwagi na ich korzystne właściwości, w tym np. odporność na korozję elektrolityczną. Właściwości mechaniczne i fizyczne prętów FRP różnią się w stosunku do tradycyjnego zbrojenia ze stali, co sprawia, że współpraca między prętami FRP i betonem różni się od współpracy stali z betonem. Jednym z kontrowersyjnych aspektów pracy elementów żelbetowych, które są zbrojone prętami FRP, jest rozwój przyczepności. W niniejszym artykule przedstawiono dwa badania eksperymentalne badające rozwój przyczepności prętów FRP. Pierwsza seria miała na celu zbadanie wpływu modułu sprężystości prętów FRP na przyczepność w betonie. Zastosowano dwa rodzaje prętów FRP o podobnych właściwościach (tak samo użebrowanych i o tej samej średnicy), ale o innym module sprężystości. Druga seria miała na celu zbadanie wpływu użebrowania prętów FRP. Zastosowano trzy rodzaje prętów GFRP (o tej samej średnicy nominalnej 16 mm, o podobnej wytrzymałości na rozciąganie i modułach sprężystości) o różnych użebrowaniach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zarówno użebrowanie, jak i moduł sprężystości prętów FRP mają wpływ na przyczepność do betonu. Pręty o wyższym module sprężystości zapewniały wyższe wartości przyczepności.
EN
The paper describes how a materials testing machine can be used during laboratory classes to evaluate the properties of concrete and to demonstrate destructive testing techniques. The lab classes are designed to help students understand the concepts and determination methods for random dispersion, stress-strain and force-strain relationships, ultimate strain and concrete quality through the comparison of the results to the requirements set forth in Eurocode 2. The machine is used to test the compressive strength of concrete and the modulus of elasticity of concrete, including high-strength concrete. The testing system offers electronic measurement and simultaneous registration of the basic test parameters (destructive force, strain - also for individual load levels, modulus of elasticity of the test specimen, duration of the test, etc.), graphical representation of quantities and statistical calculations for the test specimens. The parameters measured during the test allow the evaluation of concrete class in the tested specimens and the quality control of a given batch of concrete, important for the safety of the structure and its serviceability.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie maszyny wytrzymałościowej w celu zilustrowania właściwości betonu i metod realizacji badań niszczących podczas zajęć laboratoryjnych, pod kątem wykazania losowego rozrzutu wyników, oceny zależności siła-odkształcenie, naprężenie-odkształcenie, odkształcenia granicznego, jakości betonu i porównania wyników z normą EC2. Maszyna wytrzymałościowa daje możliwość przeprowadzenia m.in. badania wytrzymałości betonu na ściskanie, jak również badania modułu sprężystości betonu, w tym betonów wysokiej wytrzymałości. Zestaw badawczy umożliwia elektroniczną formę jednoczesnego pomiaru i zapisu podstawowych parametrów danego badania (siły niszczącej, odkształceń – również dla poszczególnych poziomów obciążenia, modułu sprężystości badanej próby, czasu trwania badania itp.), generowanie podczas badania wykresów zależności żądanych wielkości, a także dokonanie obliczeń statystycznych dla badanych elementów. Mierzone podczas badania wielkości parametrów pozwalają m.in. na dokonanie oszacowania klasy betonu badanych prób, modułu sprężystości oraz jakości produkcji danej partii betonu, ważnej dla bezpieczeństwa konstrukcji i jej użytkowania.
PL
W artykule omówiono wpływ zawartości włókien stalowych na wartość modułu sprężystości przy ściskaniu drobnokruszywowego fibrokompozytu. Na podstawie badań ustalono zależność pozwalającą na wyznaczenie modułu sprężystości takiego materiału. Opracowana zależność wykazuje dobrą zgodność z proponowaną przez ACI 318-11 funkcją, sformułowaną dla betonów wysokiej wytrzymałości.
EN
The article presents influence the value of steel fibre in fine aggregate fibrous composites on the static modulus of elasticity. The results of the tests used established a relationship for allowing the determination of the elastic modulus of this material. Developed relationship has a good compatibility with the proposed of the ACI 318-11 for high strength concrete.
EN
Plywood is produced in standard size, therefore, after sawing it to the required size, a certain amount of coarse waste is generated, and the options of usage are limited due to the dimensions. Finding a way to use this coarse waste would mean increasing the amount of usable off cuts or a wasteless production, generating a product with a higher added value and limited costs of raw materials. The research looks at options to use plywood production coarse waste in the production of I-joist and wall framing that are both modern construction materials, and their utilization in construction has a good future prospect. Based on prior strength indicator tests and the specification of available coarse waste, the I-joist structure was chosen. Strength indicators of the manufactured beam samples were also tested to ensure the correct beam structures were selected. The research contains a comparison of indicator data obtained with the relevant strength indicators of I-joists produced by a different manufacturer. Comparing the stiffness EI values of the tested I-joists, they are at times lower than the relevant values of offered I-joists. It is worth mentioning that in all cases the width, depth and consecutively the cross-sectional area of the tested I-joists are slightly smaller than the relevant indicators of the offered I-joists. The indicator by which the tested I-joists are significantly lagging behind the other ones is their self-mass. When compared to LVL (Laminated Veneer Lumber) I-joists produced by “Finnjoist” having the smallest self-mass, the self-mass of the tested I-joists is 23.8% higher, but the moment of inertia is the lowest one at 49.1 cm2 of the relevant values of the offered I-joists.
PL
Blachy perforowane należą do materiałów inżynierskich o szerokiej palecie coraz bardziej zaawansowanych zastosowań. Wymaga to dobrego rozpoznania ich właściwości, ich specyficznych w stosunku do pełnej blachy cech. W pracy przedstawiono wyniki badań modułu sprężystości wzdłużnej (modułu Younga) oraz własności mechanicznych, zwłaszcza wytrzymałościowych, blachy stalowej DC01 z prostym układem otworów okrągłych o średnicy równej szerokości mostu między otworami. Materiałem odniesienia była blacha pełna tego samego gatunku i grubości. Moduł Younga wyznaczono w oparciu o statyczną próbę rozciągania materiału w zakresie sprężystym, z wykorzystaniem ekstensometru dwuosiowego firmy Instron o odpowiedniej rozdzielczości pomiarowej. Przedyskutowano niejednorodność rozkładu wartości modułu sprężystości wzdłużnej w płaszczyźnie blachy na tle anizotropii własności mechanicznych, wywołanej kierunkowością cech geometrycznych siatki otworów. Wyższe wartości występują w kierunkach obciążenia prostopadłych do kierunku najgęstszego upakowania otworów. W przypadku perforacji prostej są to kierunki wyznaczone przez boki elementarnego kwadratu siatki, z reguły pokrywające się z kierunkiem walcowania blachy (0º) i poprzecznym (90º). Pokazano wpływ sposobu wyznaczania charakterystyk naprężeniowych blachy perforowanej na ich wartość i stopień niejednorodności. Odniesienie obciążenia zewnętrznego do czynnego przekroju poprzecznego rozciąganej próbki (do powierzchni mostów w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku obciążenia) daje wartości znacznie wyższe od wyznaczonych dla przekroju całkowitego, a niejednorodność ich rozkładu w płaszczyźnie blachy jest większa. W artykule oceniono również wpływ perforacji na obniżenie wartości modułu Younga i własności wytrzymałościowych blachy perforowanej z uwzględnieniem wskaźnika masy. Pozwala to na trafniejszą ocenę blachy perforowanej jako alternatywnego materiału konstrukcyjnego. Zaproponowano sposób określania wskaźnika ubytku masy blachy perforowanej dla przypadku tego samego materiału i tej samej grubości blachy.
EN
Perforated sheet is among engineering materials that have a wide range of increasingly advanced applications. This requires good identification of the properties of such materials and their specific features, compared to solid sheet. This article presents the results of tests of the modulus of elasticity (Young’s modulus) as well as of mechanical properties, particularly strength properties, of DC01 steel sheet with a right pattern of round holes with a diameter equal to the width of the bridge between holes. Solid sheet of the same grade and thickness served as the reference material. Young’s modulus was determined on the basis of a static tensile test of the material within the elastic range, with the use of a biaxial extensometer from the Instron company with the appropriate resolution of measurement. The anisotropic distribution of the value of the modulus of elasticity in the plane of the sheet was discussed on the background of the anisotropy of mechanical properties caused by the directionality of the geometrical features of the grid of holes. Higher values occur in loading directions perpendicular to the direction of the greatest hole density. In the case of a right perforation pattern, these are the directions determined by the sides of the elementary square of the grid, corresponding to the sheet rolling direction (0º) and transverse direction (90º) as a rule. The influence of the method of determining stress characteristics of perforated sheet on their value and degree of inhomogeneity was demonstrated. Dividing external load by the active cross-section of the specimen subjected to tension (by the surface of bridges in the plane perpendicular to the loading direction) yields values significantly greater than those determined for the full cross-section, and the anisotropy of their distribution in the plane of the sheet is greater. This article also evaluates the impact of perforation on reduction of Young’s modulus and strength properties of perforated sheet, accounting for the mass ratio. This allows for more accurate assessment of perforated sheet as an alternative constructional material. A method for determining the mass loss ratio of perforated sheet for the case of the same material and the same sheet thickness is proposed.
EN
The present work is devoted to study the effect of hydrostatic initial stress in an infinite isotropic generalized thermoelastic medium with the dependence of modulus of elasticity and thermal conductivity on the reference temperature. In view of calculating general problems, a numerical solution technique is to be used. For this purpose, the normal mode analysis method is chosen. The results for the displacement components, force stress and temperature distribution are illustrated graphically with some comparisons. The numerical results are given and presented graphically for Lord–Shulman theory of thermoelasticity when mechanical force is applied.
14
Content available remote Ocena jakości odnowy przewodów kanalizacyjnych analizą korelacyjną
PL
W artykule opisano badania laboratoryjne parametrów fizyko-mechanicznych 25 próbek rękawów systemu RS CityLiner, które zainstalowano w ramach renowacji sieci kanalizacyjnej gminy Unterhaching. Dla dwóch z badanych parametrów – modułu sprężystości (E) i wytrzymałości na zginanie (σ) przeprowadzono statystyczno-stochastyczną analizę korelacyjną. Badania modelowe wykazały liniową zależność według Pearsona między modułem sprężystości i wytrzymałością na zginanie.
EN
The article describes the laboratory testing of physical-mechanical parameters of 25 samples of RS CityLining, which are installed as part of the renovation of the sewerage system municipality Unterhaching. For two parameters - the modulus of elasticity (E) and the flexural modulus (σ) – the statistical-stochastic correlation analysis was performed. The results of modeling showed a linear relationship by Pearson between the modulus of elasticity and the flexural modulus.
15
Content available remote Experimental Analysis of the Tensile Properties of Painting Canvas
EN
In this paper, the practical application of uniaxial testing of painting canvas for determining its mechanical properties is presented. Painting canvases have a complex composite structure whose mechanical properties are considerably improved in relation with the initial basic material. Painting canvas or coated fabrics are obtained by applying a certain number of coatings to raw fabrics. Experimental testing and determining mechanical properties of painting canvas under tensile force at different angles in relation to the weft direction are discussed in the paper. The fabrics were tested before coating, as well as after one, two and three coatings. The values of tensile force in relation to relative extension of coated textiles were measured, as well as breaking force values, elongation at break, contraction at break, work to rupture. Based on the experimentally obtained values, modulus of elasticity, Poisson’s ratio and the level of anisotropy of the coated textile materials were calculated. The experimental results demonstrate the applicability of theoretical formulae. The number of coated layers on the raw fabric exerts a significant impact on the Poisson’s ratio. The values of breaking force, elongation at break, work to rupture and modulus of elasticity increase with an increase in the number of coated layers, and at the same time coefficient of anisotropy decrease. It has been shown that by increasing the number of coated layers in a coated material, its anisotropic properties decrease, while isotropic properties increase. With an increase in the number of coatings, the differences between experimental and theoretical values of modulus of elasticity decrease.
PL
Powłoka Al2O3-13TiO2 została natryskana plazmowo z proszków o budowie nanokrystalicznej. Mikrostruktura natryskanej nanostrukturalnej powłoki wykazała istotne różnice w porównaniu do mikrostruktury warstw utworzonych z proszków konwencjonalnych. Badana powłoka nanostrukturalna posiada mikrostrukturę bimodalną składającą się z obszarów całkowicie przetopionych oraz obszarów zawierających nanoziarna. Przeprowadzone badania XRF wyodrębniły strukturę poszczególnych składników mieszaniny i ich proporcje. Wyznaczono parametry komórek elementarnych poszczególnych składników. Przeprowadzone badania nanotwardości powłoki wykazały jednorodność wartości parametrów mechanicznych w obrębie całej warstwy.
EN
Nanostructured Al2O3-13TiO2 powder were used to deposit coating by means of plasma spraying system. Microstructures of plasma sprayed consists of regions with different degrees of melting of nanograins. Such bimodal microstructure containing melted and unmelted particles is typical for coatings sprayed with reconstituted nanostructured feedstock. The XRF used to measurement establish the structure of the individual components of the mixture and their proportional. It was found that the plasma-sprayed nanostructured Al2O3-13TiO2 coating possessed better nanomechanical properties than those of conventional alumina-titania coatings.
EN
The article focuses on determination of selected material characteristics of samples from different areas of various old passenger tyre casings and on determination of mechanical properties of specific composites with elastomeric matrix and steel reinforcement which are used as steel belts of tyre casing as a sample. These characteristics are used as input data for computational modelling of tyres. It was necessary to carry out various types of experiments to obtain these characteristics. In this article we present the values of the modules of elasticity calculated from the results of DMA tests and static tension tests of samples from old tyre casings and a cohesion test between steel cords and elastomeric matrix. The Mooney-Rivlin parameters, which are necessary input data into computational models of tyres and their parts, were determined from the experimental results. The computational models will be designed to be able to include the effect of aging of the individual tire casing parts. Knowledge of the degradation processes can lead to design and material changes that can increase the resistance of casings against selected forms of degradation processes.
PL
W artykule przedstawiono badania twardości i zredukowanego modułu Younga próbek tytanu Ti i jego stopów Ti-13Nb-13Zr, Ti-24Nb-4Zr-8Sn, niobu Nb i stali nierdzewnej 0H17N14M2. Badania wykonano w VŠB-TU Ostrava (Czechy) nanoindenterem TI 950 TriboIndenter firmy Hysitron. Wyniki przedstawiono w formie wykresów słupkowych oraz w formie tabelarycznej zawierającej przedziały uzyskanych wartości badanych własności mechanicznych materiałów.
EN
The article presents the studies of reduced Young's modulus and hardness of titanium and its alloys, niobium and stainless steel samples, conducted in VŠB-TU Ostrava (Czech Republic) with using nanoindenter Hysitron TI 950 TriboIndenter. The samples by abrasive polishing using Struers Tegra Pol 35 were prepared. Mechanical treatment was carried out by setting the force of 10 N and the rotation speed of 200 min-1, and using abrasive papers successively a grain size of 320, 800, 1000 and 1200 μm. Diamond polishing paste of grain size from 3 to 1 μm to get best surface were used. Measurements showed, that the highest nanohardness revealed niobium (8.11 GPa), the lowest austenitic steel 00H17N14M2 (3.69 GPa). The highest value of reduced Young's modulus was measured for austenitic steel 00H17N14M2 (194.94 GPa), the lowest for titanium alloy Ti-13Nb-13Zr (89.19 GPa). In addition, it was found that the alloy structure and its composition influence the values of the hardness and reduced Young’s modulus.
EN
In this paper the values of elastic constants of woven fabrics for different angles of extension direction were analysed. Four types of fabric samples of different raw material composition and the same type of weave were tested under tensile forces in seven directions oriented with a 15° increment with respect to the weft direction. The elasticity modulus and Poisson’s ratio of the woven fabrics were determined experimentally in a laboratory. Based on the experimentally obtained values, theoretically calculated elastic constants for arbitrarily chosen fabric directions were calculated. A good agreement between the experimental results and values of the elastic constants calculated was shown, hence the theoretical equations can be used with high accuracy to calculate the elastic constants of fabric in various directions. Therefore the measurements need to be undertaken when the tensile force is acting on the fabric only in the warp, weft and at an angle of 45°.
PL
W pracy przeanalizowano stałe elastyczności tkanin rozciąganych pod różnymi kątami. Badano próbki wykonane z różnych materiałów ale o tym samym splocie. Próbki rozciągano w kierunkach o przesunięciu co 150 licząc od kierunku wątku. Badano moduł elastyczności i współczynnik Poissona. Testy przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Korzystając z wyników eksperymentów przeprowadzono teoretyczne obliczenia stałych elastyczności dla wybranych kierunków rozciągania. Stwierdzono dobrą zgodność wyników, dzięki czemu można wyciągnąć wniosek, że zastosowane wzory mogą służyć do obliczeń stałych elastyczności z dużą dokładnością. Dlatego pomiary takie powinny być przeprowadzane jeżeli siły rozciągające tkaninę działają tylko w kierunku osnowy, wątku i pod kątem 45 stopni.
EN
The research presented examined wood treatment at high temperatures. Wood specimens were tested at an original working station. In order to increase the durability, environmental resistance and size and shape stability of wood products, the wood underwent a modification process. One modification method included high-temperature heating (140–230°C). Exposure to heat contributed to changes in the chemical composition and physical and mechanical properties of the wood. In addition, assortments of natural and modified birch wood were studied. The sorption properties of the wood were evaluated during the moistening and drying processes. The resonance vibration method was used to assess the modulus of elasticity and the coefficient of damping. The specimens were tested by subjecting them to 3-hour heating at temperatures of 120, 150, 180 and 210°C and soaking them in water afterwards. It was found that the modulus of elasticity of the heated wood increased by 12% and the coefficient of damping decreased by 40%. It was established that the amounts of water absorbed by the heated wood were 5 times smaller in comparison to the natural wood.
PL
Niniejsze badania dotyczyły obróbki drewna w wysokich temperaturach. Próbki drewna zostały przebadane z wykorzystaniem oryginalnego stanowiska badawczego. W celu podniesienia trwałości, odporności środowiskowej oraz stabilności rozmiarowej i stabilności kształtu produktów drzewnych, drewno poddawane jest procesowi modyfikacji. Jedna z metod modyfikacji obejmuje ogrzewanie w wysokiej temperaturze (140–230°C). Poddanie działaniu ciepła przyczynia się do zmian w składzie chemicznym oraz zmian właściwości fizycznych i mechanicznych drewna. Dodatkowo przebadano sortymenty naturalnego i modyfikowanego drewna brzozowego. Właściwości sorpcyjne drewna oceniono podczas procesów zwilżania i suszenia. Metodę wibracji rezonansowych wykorzystano do oceny modułu sprężystości oraz współczynnika tłumienia. Próbki przebadano, poddając je 3-godzinnemu ogrzewaniu w temperaturach 120, 150, 180 and 210°C i mocząc je potem w wodzie. Zaobserwowano, iż moduł sprężystości drewna poddanego obróbce termicznej wzrósł o 12%, a współczynnik tłumienia obniżył się o 40%. Ustalono, że ilości wody wchłonięte przez drewno poddane obróbce termicznej były pięciokrotnie mniejsze niż ilości wchłonięte przez drewno naturalne.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.