Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 352

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Pogłębiający się deficyt wody, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska stanowią o konieczności szukania alternatywnych rozwiązań prowadzących do bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Pojawiające się programy dofinansowujące zielone technologie wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska naturalnego. Ekologiczne systemy zintegrowane, zbudowane z materiałów najwyższej jakości, stanowią ciekawe rozwiązanie, które w przyszłości stanie się opłacalne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i domowego budżetu.
EN
The deepening water deficit and excessive environmental pollution make it necessary to look for alternative solutions leading to a more rational use of available resources. The emerging green technology co-financing programs meet the needs of the natural environment. Eco-integrated systems built with the highest quality materials are an interesting solution, which in the future will be profitable not only for the environment, but also household budget.
EN
The article is devoted to the actual scientific and practical problem of improving methodological and methodical approaches to the evaluation of design solutions in the water management and land reclamation industry based on the ecological and economic principles in conditions of uncertainty. The current stage of the development of the water management sector in Ukraine is characterized by a combination of past negligence and the present energy, food and water crises, as well as global climate change. To solve these problems, it is necessary to reform organizational-economic relations in the industry, including new sources and forms of financing for water management and land reclamation projects, introduction of new environmentally advanced technologies, and the improvement of the existing ecological and economic evaluation of investments. Based on scientific and methodological recommendations used for evaluating the effectiveness of investment in various spheres of economic activity, the authors developed and implemented an improved methodology for the evaluation of water management and land reclamation projects. It is based on methodological approaches that cover such elements as the variety of options, changes in the value of money over time, specific project implementation environment, including the impact of weather, climate and environmental factors on project performance, multilevel and gradual evaluation of a project against specific criteria and according to stages of the project cycle. The method was tested during the reconstruction of a rice irrigation system in the steppe zone of about 3000 ha in Ukraine. Economic results, namely the deterministic payback period and investment return index confirm that the proposed mechanism, unlike the traditional one, increases the economic and environmental feasibility of water management and land reclamation projects. Therefore, it stimulates investment in the land reclamation sector.
PL
Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i urządzeń sanitarnych jest wciąż aktualnym wyzwaniem agendy wodnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomimo wysiłków podejmowanych przez państwowe i międzynarodowe instytucje zarządzające zasobami wodnymi, w regionach świata zagrożonych ubóstwem sytuacja niewiele się zmienia. Kampania Światowego Dnia Wody 2021 skierowana jest zarówno do indywidualnych użytkowników wód, jak też do instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Każdy z nas musi wziąć na siebie odpowiedzialność przeciwdziałania kryzysowi wodnemu i sanitarnemu i odpowiedzieć na pytanie: „Co woda oznacza dla mnie?". Polsce nie grozi skrajny brak dostępu do wody i urządzeń sanitarnych, jednakże zapewnienie dyspozycyjnych zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej to niezmiennie trudne i odpowiedzialne zadania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
EN
The UN water agenda challenge of ensuring the availability of water and sanitation for all still needs to be addressed. Despite the efforts of national and international institutions charged with water resources management, the situation in regions threatened with poverty has not significantly changed. The World Water Day 2021 campaign is addressed both to individual water users and water management institutions. Each and every one of us needs to take up responsibility for counteracting water and sanitation crisis and answer the question: ‘What does water mean to me?'. Poland is not threatened by extreme lack of access to water and sanitation; however, ensuring available water resources to satisfy the needs of the society, environment and economy while preserving economic viability is a particularly difficult and responsible task of the minister in charge for water management.
PL
Zielona i błękitno-zielona infrastruktura, błękitno-zielona sieć, blue-green dream to pojęcia, które zyskały ogromną popularność w ciągu ostatnich kilku lat. Posługują się już nimi nie tylko profesjonaliści zajmujący się szeroko rozumianą zielenią. Tak zdefiniowana infrastruktura wkroczyła szeroko nie tylko w życie mieszkańców miast, lecz nawet na salony polityczne. Nasuwa się więc pytanie, czy to chwilowa moda i ogrody deszczowe, będące najcześciej potocznym rozumieniem błękitno-zielonej infrastruktury, to rozwiązania o charakterze gadżeciarskim? Czy jednak stoi za nimi protencjał gruntownej zmiany struktury miast i terenów zurbanizowanych?
PL
Warto mieć wiedzę o wykorzystaniu roślin dla calów retencyjnych - szczególnie w mieście. Możliwości takich jest wiele. Często nie wymagaja one dużych zmian w ogrodzie lub na terenach zieleni, a jedynie zmiany podejścia do sposobu ich zagospodarowania i... wyglądu. Najprostszym sposobem jest zwiększenie bioróżnorodności, która ma kluczowe znaczenie dla funkcji ekologicznych ekosystemu.
PL
Miejskie wyzwania związane z wodą to przede wszystkim kwestia jej braku, nadmiaru lub złej jakości. Zarządzanie wodą w miastach regulowane jest przez różne przepisy. Ramę stanowi prawo wodne - ustawa z 20 lipca 2017 r.
PL
Silnie rozwijające się miasta oraz te mniejsze, które mogłyby się wydawać, są bliżej natury, borykają się obecnie z problemem gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Odpowiedzialna za ten stan jest rosnąca antropresja, która jest "naturalnym" zjawiskiem rozwijającej się wciąż cywilizacji.
PL
W ostatnim czasie na świecie z roku na rok odnotowywany jest rekord średniej temperatury rocznej. W kontynentalnej części Europy, w tym w Polsce, zmany klimatyczne będą skutkować wzrostem skrajnie wysokich temperatur oraz spadkiem częstotliwości opadów letnich. Mając na uwadze globalne zmiany klimatu, coraz częścij mówi się o konieczności podjęcia działań adaptacyjnych, które pozwolą złagodzić ich skutki.
PL
Wiosna 2020 r. była w Polsce kolejną już z rzędu wiosną z bardzo małymi opadami deszczu. Również zima 2019/2020 nie należała do zbyt mroźnych, a w tym okresie zupełnie nie dało się także „zauważyć” śniegu. To wszystko spowodowało, że jak mantra wrócił na tapetę temat „stepowienia Wielkopolski”. Naukowcy po raz kolejny się uaktywnili, politycy „z ogromną troską nad problemem się pochylili”, decydenci i gospodarze terenu „zabrali głos”, ale – ponieważ spadło znowu trochę deszczu – nad tym problemem znowu zapadła cisza.
PL
Obowiązek kontroli zanieczyszczeń u źródła jest wpisany w europejskie prawo. Jego realizacja jest jednak często niezrozumiała lub zbyt trudna, wymagająca perspektywicznego myślenia i zrozumienia sensowności długoterminowych działań. To powoduje, że wciąż nowe zanieczyszczenia rozlewają się po świecie generując koszty środowiskowe i zdrowotne.
PL
Jedną z konkluzji poprzedniego artykułu (część 1) było stwierdzenie, że woda nie może być dostępna za darmo. W dodatku presja antropogeniczna jest tak olbrzymia, że utrzymanie gospodarki wodnej będzie zapewne kosztować coraz więcej. Finansowanie usług wodociągowych i kanalizacyjnych w czasach stabilnych jest i tak narażone na wiele trudności. Wynikają one z zapotrzebowania na kapitał będący w ciągłej konfrontacji z taryfami, które muszą pozostać przystępne cenowo. Sytuacja spowodowana wirusem rozprzestrzeniającym chorobę COVID-19 wywoła zaburzenia i tak w wielu miejscach trudnej do osiągnięcia równowagi pomiędzy dostępnością usług a ich ceną.
PL
Tyle się słyszy o zmianach klimatu, stepowieniu Europy, a zwłaszcza Wielkopolski. Ogłasza się szumne projekty, w których ogromne gremia ludzkie, między innymi szarzy obywatele, mają prawo zabierać głos i wysuwać swoje propozycje. Można by się zastanawiać, czy rzeczywiście chodzi o działania mające zapobiegać tej oczywistej klęsce, jaka w najbliższym czasie może spotkać Wielkopolskę czy też ma to tylko cel PR. Chodzi o tak popularny ostatnio slogan Public Relations (PR) to z angielskiego: relacje publiczne, czyli o „odpowiednie” kontakty z otoczeniem, inaczej imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem, których celem jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań polityków, decydentów, danej osoby lub organizacji.
PL
Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X, (XPS, z ang.: X-ray photoelectron spectroscopy) jest nowoczesną metodą analityczną wykorzystywaną w wielu wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Jest ona stale ulepszana, jak też poznawane są nowe obszary jej zastosowania. W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości wykorzystania metody XPS w ramach obszarów badawczych powiązanych z gospodarką wodną, takich jak analiza jakościowa i ilościowa wód oraz osadów dennych, ocena stanu technicznego obiektów i instalacji wodnych oraz badania technik membranowych i bioreaktorów wykorzystywanych w ochronie środowiska wodnego.
EN
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a modern analytical method used in many leading research centers around the world. It is constantly being improved, as well as new areas of its application are discovered. This article presents a possibility of XPS applications to research areas related to water management, such as qualitative and quantitative analysis of waters and bottom sediments, assessment of the technical condition of water facilities and installations, as well as research on membrane techniques and bioreactors used for the protection of the aquatic environment.
PL
Gospodarka niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami wymaga zrewidowania w całym regionie Morza Bałtyckiego. Zastosowanie różnych środków w celu zmniejszenia emisji do środowiska aktywnych składników farmaceutycznych (z ang. active pharmaceutical ingredients – APIs) oraz udoskonalenie procedur odbioru i przetwarzania zebranych farmaceutyków, uważane jest za łatwo osiągalny cel.
PL
Zmiany klimatyczne, o których się mówi coraz częściej, a które dotykają branżę wodociągową zmuszają nas do nowego spojrzenia na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dotychczas uwaga producentów wody skupiona była przede wszystkim na poprawieniu jej jakości. Prowadzone były i są zadania modernizacyjne dużych i małych obiektów wodociągowych, które wykorzystują dotacje unijne po to, żeby odbiorcom dostarczać bezpieczną wodę. Dotychczas problemy z przesyłem odpowiedniej ilości wody występowały tylko latem. Jeśli zmiany klimatu będą postępować w tak szybkim tempie w kierunku braku opadów deszczu i śniegu oraz odnotowywać będziemy coraz wyższe temperatury powietrza, producenci wody pitnej będą przyjmowali skargi przez cały rok od swoich klientów, dotyczące właśnie braku wody.
PL
Ponowne wykorzystanie wody jest niezbędnym elementem zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów przemysłowych, rolniczych, komercyjnych i mieszkaniowych.
PL
Woda jest podstawowym związkiem chemicznym, na którym zbudowane jest życie na Ziemi. Na sprawy wody można spoglądać z różnych punktów widzenia. Wszechobecność tego składnika świadczy o jego ważności i potrzebie zachowania stabilności w dostępności do źródeł obecności wody. Bilans wody w skali globalnej jest zachowany i podlega regularnym cyklom przemian. Cały świat, a więc i Polska jest zagrożona problemem braku wody słodkiej. W zaistniałej sytuacji należy zdefiniować i określić ramy czasowe realizacji programu naprawy i unowocześnienia gospodarki wodnej w Polsce.
EN
Water is the basic chemical compound on which life on Earth is built. Water matters can be viewed from different points of view. The omnipresence of this component proves its importance and the need to maintain stability in the availability of water sources. The global water balance is maintained and is subject to regular cycles of changes. The whole world, including Poland, is threatened with the problem of the lack of fresh water. In this situation, it is necessary to define and state the time frame for the implementation of the program of repair and modernization of water management in Poland.
EN
Water is one of the basic necessities of life; however, due to the increased growth of population and without any changes of people’s current water consumption rate the world would face water scarcity in the near future. Developing tools and techniques that aim to combat the loss of water quantity becomes a priority action due to it can provide actionable information to the community in its contribution to clean water conservation. In this study, the IoT-based water reduction system has been developed to measure water volume at three household appliances (washing machine, shower, and toilet) by installing flow sensors to those of each pipeline. Each sensor was connected to a microcontroller that sends water volume data and it will be stored in the cloud server. This technology could help users in reducing clean water consumption by: alarming user whenever water volume reaches 75, 85 and 95% of the limit volume for each showering session by installing a buzzer to the shower’s pipeline; limiting the water used for the toilet flushing by installing a solenoid valve for the toilets’ pipelines; and allowing users to access the information of all water consumption through Android-based mobile application. Through this study, IoT technology has great potential to support clean water reduction strategy due to it could save clean water up to 402 l monthly. Application of IoT technology can be started to be installed in such a small house or apartment in which the user can directly monitor their water consumption.
19
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
EN
In spite of enormous investment for water harvesting in Maharashtra, the issue of water defciency persist. Therefore, with the proper understanding of recent (1975–2014) hydrometeorological characteristics in the semiarid region of Maharashtra, the study endeavored to suggest management strategies to optimize the water resources. To understand the inherent characteristics of rainfall, runof, dam storages and groundwater, statistical techniques including descriptive statistics, correlation, regression and Student’s t test were applied. The monsoon rainfall has notable control over the water resources. As the study region characterized by signifcantly low water availability with high variability which is accountable for higher frequency and intensity of drought, it should be prioritized while formulating a judicial plan for water management. The major rivers of Maharashtra follow the unimodal pattern of rainfall. Whereas the study area displays a peculiar character of the bimodal and unimodal regimes of rainfall and runof, respectively, this highlights the role of hydrological losses. However, it also indicates that there is a wide scope to harvest surface water, particularly during the months of September and October. Interestingly, the inter-annual variability in the extreme rainfall and runof events over the study basins is observed to be higher in India. Most of the water (>50%) received during fashy rainfall events drains out through fashy discharges. The impoundment of this water and modifed irrigation schedule by considering the recent hydrological characteristics may diminish the variability and defciency of surface and subsurface water. Furthermore, for the precise forecast of water availability in the study area, ENSO condition needs to incorporate, as it has a signifcant connection with rainfall and runof.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.