Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roller compacted concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wykonanie nawierzchni platformy drogowej na nowym nabrzeżu Portu Gdańskiego – DCT T2 o konstrukcji zaprojektowanej indywidualnie, opartej na modelu obliczeniowym zakładającym ponadstandardowe obciążenia, nieporównywalnie większe od nawet najcięższych obciążeń na drogach publicznych – jako wyzwanie sprostania reżimowi czasowemu realizacji inwestycji, technologicznemu i materiałowemu.
EN
Execution a pavement of the road platform on the new jetty embankment of the Port of Gdansk – DCT T2 individually designed, based on a calculation model assuming above-standard loads, incomparably bigger than even the heaviest loads on public roads – as a challenge to meet the schedule of investment, regime of technology and material.
3
Content available remote Postęp w zastosowaniu betonu wałowanego do budowy zapór wodnych
PL
Beton wałowany uznawany jest jako jedno z największych osiągnieć w technologii budowy zapór wodnych w ostatnich 30 latach. Technologia ta zyskała szerokie zastosowanie czego odzwierciedleniem jest prawie 750 ukończonych lub w trakcie budowy projektów hydrotechnicznych. Budowanie zapór z betonu wałowanego polega na korzystaniu z metod ogólne stosowanych przy budowie zapór ziemnych, co prowadzi do znacznego skrócenia czasu i co za tym idzie zmniejszenia kosztów budowy. Stosowanie dużej zawartości spoiw złożonych z cementu popiołów lotnych i dodatków mineralnych w mieszankach betonowych zapewnia dużą wytrzymałość betonu wałowanego, porównywalną z wytrzymałością konwencjonalnego betonu wibrowanego. Technologia budowy zapór z wykorzystaniem betonu wałowanego ciągle się rozwija, a także jest ulepszana z każdym ukończonym projektem.
EN
Roller-compacted concrete has been called the most significant advancement in dam building technology in the past 30 years. The use of RCC has gained widespread acceptance worldwide with approximately 750 RCC dam projects completed or under construction as of 2017. Construction of RCC dams using methods associated with earth dam construction leads to a shorter time of construction and to lower overall project costs. At the same time, high-cementitious RCC mixes provide strength equivalent to the strength of conventional mass concrete. RCC technology continues to advance with the completion of each new project.
4
Content available remote Ewolucja w zastosowaniu betonu wałowanego do budowy zapór wodnych
PL
Beton wałowany uznawany jest za jedno z największych osiągnięć w technologii budowy zapór wodnych w ostatnich 30 latach. Technologia ta zyskała szerokie zastosowanie czego odzwierciedleniem jest ponad 750 ukończonych lub w trakcie budowy projektów hydrotechnicznych. Budowanie zapór z betonu wałowanego polega na korzystaniu z metod ogólnie stosowanych przy budowie zapór ziemnych, co prowadzi do znacznego skrócenia czasu i co za tym idzie zmniejszenia kosztów budowy. Stosowanie dużej zawartości spoiw złożonych z cementu, popiołów lotnych i dodatków mineralnych w mieszankach betonowych zapewnia dużą wytrzymałość betonu wałowanego, porównywalną z wytrzymałością konwencjonalnego betonu wibrowanego. Technologia budowy zapór z wykorzystaniem betonu wałowanego ciągle się rozwija, a także jest ulepszana z każdym ukończonym projektem.
EN
Roller-compacted concrete has been called the most significant advancement in dam building technology in the past 30 years. The use of RCC has gained widespread acceptance worldwide with over 750 RCC dam projects completed or under construction as of 2017. Construction of RCC dams using methods associated with earth dam construction leads to a shorter time of construction and to lower overall project costs. At the same time, high-cementitious RCC mixes provide strength equivalent to the strength of conventional mass concrete. RCC technology continues to advance with the completion of each new project.
5
Content available remote Nawierzchnie dróg lokalnych i placów z betonu wałowanego
PL
Beton wałowany jest to materiał powstały z mieszanki betonu cementowego o konsystencji przypominającej konsystencję wilgotnego gruntu. Jego cechą charakterystyczną jest niski stosunek c/w oraz specjalny sposób budowy, który polega na tym, że mieszanka betonowa o optymalnej wilgotności układana jest rozściełaczem drogowym z ciężką belką rozkładającą, a następnie zagęszczana walcem drogowym. Z praktyki wynika, iż technologia BW łączy ze sobą zalety nawierzchni dróg betonowych, takie jak: wysoka trwałość, odporność na koleinowanie oraz niskie koszty eksploatacyjne, z szybkością układania i krótkim czasem oddania do użytku, charakterystycznymi dla nawierzchni z betonu asfaltowego. Do wykonania nawierzchni z betonu wałowanego wystarczają standardowe maszyny do robót drogowych, którymi dysponuje większość polskich firm drogowych. Technologia betonu wałowanego łączy ze sobą zalety nawierzchni dróg betonowych, takie jak: trwałość, odporność na koleinowanie oraz niskie koszty eksploatacyjne, z szybkością układania i krótkim czasem oddania do użytku, charakterystycznymi dla nawierzchni z betonu asfaltowego. Celem pracy jest określenie przydatności betonu wałowanego do nawierzchni drogowych, poprzez wykonanie szeregu niezbędnych badań.
EN
The main aim of this work was the assessment of the suitability of Roller Compacted Concrete (RCC) to perform road’s pavements. During the work there were made a lot of concrete samples and technology analysis. There were determined characteristics of RCC and also aggregates and cement. There were analyzed the composition of the design principles of RCC. There were made many tests to determine the basic physical characteristics of RCC. The theory has been confirmed that the technology is very good for use on local roads, storage areas or parking lots, as well as the importance of military roads, where the most important thing is the Speer of paving and ease of construction, durability and the ability to be immediately in service. Referring to the results of research, there was noticed that the surface of the roller compacted concrete may be stressed after only 24 hours after built, which is not possible with conventional concrete pavement. All studies achieved the expected results or even higher than expected. Add to this the fact that the surface of the roller compacted concrete is cheaper both in construction and in operations compared to asphalt pavement or concrete made in standard technology. There are no contraindications to use of this technology in the Polish investments. Not without significance is the fact that concrete pavements are much more environmentally friendly, and thus also the people than bituminous pavements. They should not be deleted by the fear of new technology or ignorance of the subject among investors.
PL
W artykule przedstawiono technologię betonu wałowanego, która z powodzeniem od wielu lat wykorzystywana jest do budowy nawierzchni drogowych w wielu krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Łączy ona w sobie zalety typowych nawierzchni betonowych (trwałość, odporność na koleinowanie, jasna barwa) i bitumicznych (łatwość budowy, dostępność sprzętu). W artykule dokonano analizy doświadczeń z realizacji kilkudziesięciu krajowych odcinków drogowych z wykorzystaniem technologii betonu wałowanego. Szczególny nacisk położono na czynniki materiałowo-technologiczne warunkujące trwałość i nośność konstrukcji nawierzchni w perspektywie 30 lat eksploatacji. Prezentowane opisy zostały poparte licznymi przykładami praktycznymi z wielu krajowych realizacji.
EN
The article presents the roller-compacted concrete technology which has been successfully utilized for many years to create the road surfaces in numerous Western European countries and in the United States. This method fuses the advantages of typical concrete surfaces (durability, resistance to rutting, bright color) and bituminous surface (easiness of application, availability of the required equipment). The article analyses the experience, gathered during the works related to several Polish road sections, created with the use of the roller-compacted concrete technology. Particular emphasis is placed on material and process areas and factors, that are the conditions of durability and load capacity of the surface structure, in the light of the expected 30 years period of use. The presented descriptions are supported by numerous practical examples, taken from a variety of projects realized in Poland.
PL
Mobilność przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych, poprawy jakości życia oraz zmniejszenia bezrobocia. Dążenie do najniższych kosztów mobilności jest ważnym celem i obowiązkiem drogownictwa. Nawierzchnie z betonu cementowego jako „nawierzchnie sztywne” charakteryzuję się niskim współczynnikiem oporu toczenia. Dzięki temu, a także długotrwałej użyteczności technicznej i ekonomicznej, przyczyniają się do obniżenia społecznych kosztów mobilności. Budowa dróg o nawierzchniach betonowych w Polsce ma długoletnią i dobrą tradycję. W artykule przedstawiono syntezę wybranych zagadnień dotyczących dotychczasowych doświadczeń w zakresie budowy i utrzymania nawierzchni z betonu cementowego w Polsce. Synteza ta dała podstawę do sformułowania hipotezy, że „powrót do tradycji budowy dobrych nawierzchni betonowych w Polsce może być bardziej użyteczny społecznie niż się wydaje”.
EN
Mobility contributes to diminishing social differences, improving quality of life and reducing unemployment. The pursuit in order to reach the lowest mobility costs is the important goal and obligation of road engineering sector. Road concrete pavements as “rigid pavements” are characterized with low rolling resistance coefficient. Thanks to that, and also due to their long technical and economical usefulness, they contribute to lowering the social mobility costs. Construction of roads with concrete pavements in Poland has a long-time and good tradition. In the article, a synthesis of chosen issues has been presented, relating to the previous experience within the scope of construction and maintenance of cement concrete pavements in Poland. This synthesis has given the base to formulate a hypothesis, that “return to the tradition of construction of good concrete pavements in Poland can be more useful socially than it seems”.
9
Content available Sposób na szybkie budowanie trwałych dróg
PL
Trzy odcinki dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego powstały w gminach Koczała i Tuchomie na Pomorzu. Drogi te zbudowano z wykorzystaniem materiałów firmy Lafarge za pomocą układarki do układania mas bitumicznych. Jest to kolejny krok w rozwoju dróg betonowych w Polsce.
EN
Three sections of local roads were constructed in the communes of Koczała and Tuchom in the Pomeranian Voivodship using the Roller Compacted Concrete (RCC) technology. The roads were built with the use of Lafarge’s materials and road finishing machine. This marks another step in the development of concrete roads in Poland.
PL
W artykule omówiono niemieckie doświadczenia w aplikacji betonu wałowanego w budownictwie drogowym. Chodzi o odcinek Stein-Neukirch drogi B54 (Westerwald) oraz otwarty plac składowy Hesedorf. Zgromadzone informacje techniczne zestawiono w układzie specyfikacji. Opracowane wytyczne także mogą być przydatne w budowie dróg lokalnych, dojazdów, placów i parkingów, ścieżek rowerowych itp., również warstw nośnych podbudowy dróg wysoko obciążonych w ramach polskiego programu modernizacji infrastruktury drogowej.
EN
The article discusses the German experience in the application of roller compacted concrete in road construction. It concerns the section of the road: B54 Stein-Neukirch (Westerwald) and the open storage yard Hesedorf. Collected technical information has been compiled in the system specification. Developed guidelines may be useful in the construction of local roads, access roads, industrial squares and parking, bicycle paths, etc. - in the Polish road infrastructure modernization program.
PL
Przy współpracy firmy Harat PRD s.j. oraz Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych została opracowana technologia wykonywania nawierzchni drogi pod obciążenie kategorią ruchu KR1 i KR2, z wykorzystaniem betonu wibrowałowanego. W referacie przedstawiono podstawowe zasady projektowania składu takiego betonu i omówiono technologię wykonywania nawierzchni drogi, zastosowaną jesienią 2010 przy pierwszej w Polsce realizacji odcinka drogi z betonu wibrowałowanego w Miastku (woj. Pomorskie).
EN
The technology of roller-compacted concrete (RCC) was developed in cooperation of the Harat’s PRD's s.j. and Department of Civil Engineering and Building Materials for road pavements under traffic load category KR1 and KR2. The paper presents basic design principles for the composition of roller-compacted concrete (RCC) and discusses the technology of making the road pavement, applied in autumn 2010, when Polish first implementation of a RCC took place in Miastko (Pomeranian).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.