Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań wykonywanego zakresu działań logistycznych podczas obsługi zwrotów i reklamacji oraz ukazanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii systemowych w zarządzaniu procesami logistycznymi. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany następująco: „W czym przejawia się istota zarządzania procesem logistycznym zwrotów i reklamacji w oparciu o infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie?”. Przy opracowaniu artykułu wykorzystano metodę badania treści dokumentów oraz metodę analizy, w tym analizy statystycznej i krytyki piśmiennictwa. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań dotyczące wymogów i standardów współczesnego zarządzania logistycznego przez pryzmat jego wybranych systemów oraz funkcji i zadań przypisanych tym systemom. Druga, zasadnicza część artykułu dotyczy znaczenia i wymogów wobec infrastruktury IT wykorzystywanej w procesach logistycznych zwrotów i reklamacji. Wyeksponowano w tej części także wpływ środowiska RFID na funkcjonowanie procesów logistycznych zwrotów i reklamacji w przedsiębiorstwach handlowych.
EN
The aim of the article is to identify the conditions of the scope of logistics activities performed during the handling of returns and complaints, and to show the possibility of implementing modern system technologies in the management of logistics processes. The research problem undertaken was specified as follows: "What is the essence of managing the logistics process of returns and complaints based on IT infrastructure in the enterprise?" While preparing the article, the method of examining the content of documents and the method of analysis, including statistical analysis and literature review, were used. The first part of the article presents the results of the research on the requirements and standards of modern logistics management through the prism of its selected systems as well as the functions and tasks assigned to these systems. The second, main part of the article concerns the importance and requirements for IT infrastructure used in the logistics processes of returns and complaints. This section also highlights the impact of the RFID environment on the functioning of logistics processes for returns and complaints in commercial enterprises.
EN
The emerging of e-commerce creates the logistics industry to experience a new never before seen high. Logistics is a great opportunity for service innovations and business growth in this time and age. This objective of the study is to find out logistics service innovation in various dimensions such as customer satisfaction, service guarantee, service blueprint, pay by instalment, product testing trial and the offering of additional services. This research applied a quantitative method by using questionnaires focusing on 44 logistics service entrepreneurs. The results of this study reveal that logistics has become a service industry with a service mind and quality, and it provides a service blueprint, service guarantee and customer satisfaction guarantee. Those who do not adjust to the demands of the market and focus on customer satisfaction are left behind and miss out the business growth opportunity. The demand for new domestic logistic service like Grab and company like Kerry carry more than their market share focusing on service warranties and guaranties something new in industry, and country which usually passes on the blame whenever it can. But in this case, with logistics, the innovative companies take responsibility.
PL
Pojawienie się e-commerce powoduje, że branża logistyczna może doświadczyć nowej, nigdy wcześniej niespotykanej wysoko. Logistyka jest doskonałą okazją do innowacji usługowych i rozwoju biznesu w obecnych czasach. Celem tego badania jest znalezienie innowacji w zakresie usług logistycznych w różnych wymiarach, takich jak zadowolenie klienta, gwarancja usług, plan usługi, płatność ratalna, testowanie produktu i oferowanie dodatkowych usług. W badaniu zastosowano metodę ilościową, wykorzystując kwestionariusze skierowane do 44 przedsiębiorców usług logistycznych. Wyniki tego badania pokazują, że logistyka stała się branżą usługową z myślą o jakości usług i zapewnia plan usług, gwarancję usług i gwarancję satysfakcji klienta. Ci, którzy nie dostosowują się do wymagań rynku i koncentrują się na zadowoleniu klientów, zostają w tyle i tracą szansę rozwoju firmy. Zapotrzebowanie na nowe krajowe usługi logistyczne, takie jak Grab i firmy takie jak Kerry, przewyższają ich udział w rynku, koncentrując się na gwarancjach usług i gwarantując coś nowego w branży oraz kraju, który zwykle ponosi winę, gdy tylko jest to możliwe. Ale w tym przypadku, przy logistyce, innowacyjne firmy biorą na siebie odpowiedzialność.
3
Content available Capital budget decision-making in logistics
EN
Background: Capital budgeting decisions in the logistics industry often combine three distinct characteristics. Firstly, they relate to capital assets- such as vehicles or equipment- being periodically replaced with different useful lives and efficiency features, and secondly, their performance is subject to particular operating and market risks. Lastly, externalities, such as regulatory interventions and technological evolution, also contribute to innovation- and thus also uncertainty- becoming a significant factor in logistics. Accordingly, this paper develops a valuation model which takes these characteristics into account and facilitates a robust decision-making process. Methods: In order to properly capture the specifics of the problem, the proposed model is based on an application of the Life Cycle Cost budgeting method benchmarked to an appropriate functional unit, combined with the Monte Carlo simulation and sensitivity analyses of relevant risk factors. Results: A realistic case study was developed, providing the necessary input parameters for the method's application. It was thus demonstrated that it provides useful and coherent resources for the decision-making process, including the tools needed to test various assumptions and determine project risks. Conclusions: The presented model and its solution provide results which are superior compared to conventional capital budgeting methods in terms of properly capturing the essential value-determining factors for a common type of problem encountered in logistics. They are also adequately comprehensive to be applied by practitioners in a real-life managerial setting.
PL
Wstęp: Decyzje kapitałowe budżetowe w logistyce często wyróżniają się trzema charakterystycznymi cechami. Są one powiązane z aktywami kapitałowymi, takimi ją pojazdy lub sprzęt, które są okresowo zastępowane, z różnymi okresami życia oraz z faktem, że ich działanie podlega operacyjnemu i rynkowemu ryzyku. Warunki zewnętrzne, takie jak uwarunkowania prawne, rozwój technologii, innowacyjność (wszystko wpływające na niepewność działania) są również istotnym czynnikiem wpływającym na postępowanie w obrębie logistyki. W pracy jest zaprezentowany opracowany model ewaluacji, biorący pod uwagę powyżej wymienione charakterystyki oraz ułatwiający rozbudowany proces podejmowania decyzji. Metody: W celu prawidłowego ujęcia specyfikacji problemu, proponowany model jest oparty na aplikacji metody budżetowania Life Cycle Cost w odniesieniu do odpowiedniej jednostki funkcjonalnej, w połączeniu z symulacją Monte Carlo and analizą wrażliwości istotnych czynników ryzyka. Wyniki: Zostało opracowane realistyczne studium przypadku, dostarczające niezbędnych danych wejściowych dla proponowanej metody analizy. Dostarczyło to przydatne spójne dane wejściowe dla procesu podejmowania decyzji, włączając w to narzędzia potrzebne do testowania różnych założeń oraz oceny podejmowanego ryzyka. Wnioski: Prezentowany model i jego rozwiązane dostarcza wyników porównywanych z konwencjonalnymi metodami budżetowania kapitałowego pod względem prawidłowego ujmowania czynników wartościowych dla powszechnie występujących problemów w logistyce. Można go stosować w szeroko pojętej praktyce zarządzania.
EN
The problem of movement is very important in the context of logistic management, which has been gaining importance in recent years with the increasing phenomenon of people moving to large urban agglomerations. The article presents the transport preferences of employees and students the Lublin University of Technology. IT tools were used for the analysis, such as the Analysis ToolPak add-on and PowerMap in Microsoft Excel.
PL
Problem przemieszczania się jest bardzo istotny w kontekście zarządzania logistycznego, które zyskuje na znaczeniu w ostatnich latach wraz z nasilającym się zjawiskiem przenoszenia się ludności do dużych aglomeracji miejskich. W artykule przedstawiono skąd dojeżdżają na Politechnikę Lubelską pracownicy i studenci oraz ich preferencje trans-portowe. Do analizy wykorzystano narzędzia informatyczne takie jak dodatek Analysis ToolPak oraz PowerMap w programie Microsoft Excel.
PL
Transport żywności głęboko mrożonej i chłodzonej w dzisiejszych czasach nie sprawia większych trudności. Nie ma problemu transportowego z sezonowością produktów, jednak ze względu na ich organoleptyczne funkcje stosuje się głębokie mrożenie w zimnym łańcuchu dostaw. Zachowanie zimnego łańcucha dostaw ma wpływ, na jakość żywności, którą konsumujemy. Żywność głęboko mrożona długo utrzymuje swoją świeżość oraz walory smakowe. Transport żywności drogą powietrzną zapewniony jest poprzez użycie suchego lodu, który jest doskonałym chłodziwem. Dzięki niemu transport odbywa się w kontrolowanych warunkach w stałej temperaturze. Łańcuch chłodniczy to zachowanie odpowiednich i niezmiennych warunków w jakich muszą znajdować się głęboko mrożone i chłodzone produkty żywnościowe. Celem artykułu jest przedstawienie całej złożoności procesu transportowego artykułów chłodzonych i mrożonych z zachowaniem zimnego łańcucha dostaw w transporcie lotniczym. Pokazanie różnorodności infrastruktury, która determinuje sprawność procesu przewozowego oraz rolę osób uczestniczących w łańcuchu dostaw.
EN
These days transporting deep-frozen and chilled food does not cause any problems. There is no transport problem with seasonality products, however, due to their organoleptic functions, deep freezing in a cold supply chain is applied. Maintaining a cold supply chain affects the quality of the food we consume. Deep-frozen food maintains its freshness and taste for a long time. Food transport by air is provided by the use of dry ice, which is an excellent coolant. Thanks to it, transport takes place under controlled conditions at a constant temperature. The cold chain means maintaining the proper and unchanging conditions in which deep frozen and cooled food products must stay. The aim of this paper is to presents transport documents, infrastructure and air transport units. The article shows what hygiene and sanitary conditions should be maintained for this type of food.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania oraz identyfikacji podstawowych wymiarów współczesnej logistyki w rozumieniu właściwości konstytuujących i determinujących jej istotę i strukturę, w kontekście rozwoju i integracji w skali przedsiębiorstwa i rynku. W szczególności jako kluczowe, stanowiące łącznie o istocie i walorach logistyki jako zintegrowanej koncepcji, przyjęto oraz poddano identyfikacji kolejno następujące wymiary logistyki: zarządczy, systemowy, procesowy, rynkowy, efektywnościowy i organizacyjny. W toku identyfikacji starano się wskazać na istotne nowe wyzwania pod adresem współczesnej praktyki przedsiębiorstw oraz rzeczywiste i potencjalne korzyści dla klientów i przedsiębiorstwa, związane z wdrażaniem wspomnianych orientacji i wymiarów logistyki.
EN
The article attempts to define and identify the basic dimensions of the contemporary logistics, perceived as the properties constituting and determining its nature and structure, in the context of development and integration in the scale of both the enterprise and the market. In particular, the following key consecutive dimensions of logistics were presented and identified: managerial, systemic, process, market, performance and organizational. These dimensions together make up the nature and qualities of logistics as an integrated concept. In the identification process, there was an attempt to identify significant new challenges regarding the contemporary practice of enterprises as well as real and potential benefits for customers and enterprises, related to the implementation of these orientations and dimensions of logistics.
PL
Decyzje logistyczne, podejmowane w ramach logistyki miasta, wydają się mieć raczej obiektywny charakter. Obserwacje funkcjonowania miast wskazują jednak na coś zupełnie innego — u podstaw tych decyzji znajdujemy przesłanki ideologiczne. Artykuł poświęcony jest temu właśnie zagadnieniu.
EN
Logistics' decisions taken as a part of the city logistics tend to be rather objective in their nature. Observations of the functioning of cities, however, indicate something completely different — at the basis of these decisions we find ideological premises. The paper is dedicated to this issue.
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat budowania bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w mieście. Autorzy wskazują na implikacje procesów demograficznych dla rozwoju miast i pokazują, jak te procesy wpływają na decyzje w zakresie budowania bezpiecznego środowiska życia seniorów. Potencjał zarządzania logistycznego upatrują w tworzeniu warunków do aktywnego starzenia się, ujawniając różne możliwości włączenia logistyki w rozwiązywanie problemów seniorów.
EN
The article is focuses on the consideration of building health security for seniors in the city. The authors point to the implications of demographic processes for urban development and show how these processes influence decisions in the area of building a safe environment for senior citizens. The potential of logistic management is seen in creating conditions for active aging, revealing various possibilities of including logistics in solving problems of seniors.
PL
W artykule podjęto problematykę zasadności wydzielenia logistyki społecznej jako odrębnej postaci logistyki wraz ze wskazaniem na odrębności, które uzasadniają istnienie logistyki społecznej. Dla kontrastu przeprowadzona została polemika z argumentami przeciwnymi wydzielaniu logistyki, zaczerpniętymi z artykułu „Logistyka społeczna. Dyskurs paradygmatyczny”.
EN
The article discusses the issue of the legitimacy of separating social logistics as a separate form of logistics together with an indication of the separateness that justifies the existence of social logistics. In contrast, a polemic with arguments against the separation of logistics, taken from the article "Social Logistics. Paradigmatic discourse” was provided.
PL
W artykule przedstawiono stan obecny, uwarunkowania oraz perspektywy w zakresie możliwości wykorzystania technologii RFID w zarządzaniu procesami transportowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Sił Zbrojnych RP. Artkuł ma charakter przeglądowo-badawczy. W pierwszej części zawarto w nim ogólne informacje o technologii RFID oraz możliwych obszarach zastosowania w logistyce i systemach transportowych. W drugiej części pracy zawarto syntetyczne wnioski z badań, które sformułowane w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz wywiady z ekspertami, zajmującymi się wdrażaniem technologii RFID w praktyce cywilnej i wojskowej. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano kierunki zmian w zakresie pełniejszego wykorzystania dostępnych technologii RFID w zarządzaniu procesami transportowymi w wojsku.
EN
The article presents the current state, conditions and perspectives regarding the possibilities of using RFID technology in management of transport processes with particular reference to the Polish Armed Forces. The article is of review and research nature. The first part contains general information on RFID technology and possible areas of application in logistics and transport systems. The second part of the work contains synthetic conclusions from the research, which were formulated on the basis of available literature and interviews with experts dealing with the implementation of RFID technology in civil and military practice. On the basis of the conducted research there were proposed the recommendations of changes in the field of more efficient use of available RFID technologies in managing transport processes in the army.
11
Content available remote Wartościowanie technologii w systemach zarządzania logistycznego
PL
W artykule przedstawiono ogólny model technologii jako przedmiot oceny społecznej w procesie logistyki systemowej. Omówiono międzynarodowe doświadczenia w dziedzinie oceny technologii w zakresie planowania rozwoju nauki i technologii. Przedstawiono propozycję ogólnej metodologii oceny technologii.
EN
The article presents a general model of technology as an object of social assesment in the process of system logistcs. It discusses international experiences in the field of Technology Assessment for planning the science and technology development. It presents a proposal of a general methodology of Technology Assesment.
EN
Security is not a stable state, moreover it should not be taken for granted neither as something permanent. In everyday life there appear continuous threats, both origining either from the forces of nature or the unintended and intended effects of human activity. In order to ensure the desired level of safety, the security system is created in which the key component is logistics. The integration of logistics’ entities and strategic dimension of logistics (appreciation of the strategic function of logistics) cause the increase of the importance of integrated logistics systems and of security in logistics flows. Logistics activities aimed at optimization of the structures and processes within the network and logistics chains are playing an increasingly greater role from the perspective of safety management system.
PL
Bezpieczeństwo nie jest stanem stabilnym, ponadto nie należy przyjmować go za pewnik ani jako coś trwałego. W życiu codziennym pojawiają się ciągłe zagrożenia, zarówno wynikające z sił natury, jak i jednostkowych i zamierzonych skutków działalności człowieka. W celu zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa tworzony jest system bezpieczeństwa, w którym kluczowym elementem jest logistyka. Integracja podmiotów logistycznych i strategiczny wymiar logistyki (uznanie strategicznej funkcji logistyki) powoduje wzrost znaczenia zintegrowanego systemu logistycznego i bezpieczeństwa w przepływach logistycznych. Działania logistyczne mające na celu optymalizację struktur i procesów w sieci i łańcuchach logistycznych odgrywają coraz większą rolę z punktu widzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.
13
Content available Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
PL
Skuteczne usuwanie wszelkich zagrożeń oraz ich niekorzystnych skutków zależy od posiadanego i odpowiednio zorganizowanego systemu zarządzania kryzysowego, którego jednym z ważniejszych składowych jest system zabezpieczenia logistycznego. Artykuł podejmuje od strony teoretycznej synchronizację pojęć logistyki cywilnej i logistyki zarządzania kryzysowego.
EN
Effective removal of all risks and their adverse effects depends on the existing and appropriately structured crisis management system, which is one of the most important components of the logistical security system. The article takes a theoretical synchronization of the concepts of civil logistics and crisis management logistics.
PL
W artykule przedstawiono analizę korzyści i zagrożeń dotyczących internetowego kanału sprzedaży żywności. Korzyści podzielono na jednoznaczne i pozorne. Scharakteryzowano również problem kanibalizmu międzykanałowego. Omówiono istotne z punktu widzenia zarządzania logistycznego problemy związane z dodatkowym kanałem internetowym. Następnie przedstawiono zagrożenia i problemy dotyczące sprzedaży żywności on-line. Ostatnią część artykułu stanowi autorska klasyfikacja polskich sklepów internetowych z żywnością.
EN
In the article advantages, disadvantages and threats of internet distribution channel in food sector were analysed. The benefits were divided into real and ambiguous factors in the context of multichannel cannibalism. The key issues regarding logistics management of additional on-line channel were described. Then threats and disadvantages of selling food on-line were presented. The last part of the article contains classification of Polish sector of food online stores.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości i uwarunkowań w zakresie planowania i organizacji zaopatrywania wojsk w działaniach bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem operacji lądowych. Aby właściwie przeprowadzić powyższą analizę i dokonać oceny rozważonych rozwiązań, zogniskowano uwagę na istocie i uwarunkowaniach procesu zabezpieczenia logistycznego, a szczególnie zaopatrywania walczących wojsk. Ocenę powyższych procesów przeprowadzono w oparciu o analizę: zjawiska walki oraz bilansu nakładów a osiąganych efektów, skuteczności i natury procesów logistycznych poprzez wykorzystanie modelu Lanchestera – Osipowa oraz odnosząc się do różnić pomiędzy logistyką cywilną a wojskową. W kolejnej części pracy przeprowadzono analizę uwarunkowań zabezpieczenia materiałowego wojsk w oparciu o studium przypadków ostatnich operacji wojskowych realizowanych w Czeczenii i Iraku.
EN
The paper presents analysis of opportunities and conditions for the planning and organization of supply in combat operations, with particular reference to land operations. In order to properly carry out the above analysis and to evaluate the considered solutions , the particular attention was paid to the essence and nature of the logistics process, and in particular the supply processes. The evaluation of the above processes was based on the analysis of combat phenomena and the balance of expenditures and achieved effects, effectiveness and nature of logistic processes by using Lanchester - Osipow's model as well as referring to the differences between civilian and military logistics. In the next part of the paper an analysis of military material supply conditions was conducted based on the case studies of recent military operations in Chechnya and Iraq.
16
Content available Ideologia w logistyce
PL
W artykule autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie o sprawczość ideologii w działaniach logistycznych i/lub odporność logistyki na oddziaływanie ideologiczne. Zaprezentowane zostały poglądy autora, zaś jego intencją jest rozpoczęcie dyskusji w tym zakresie.
EN
In the paper, the author attempted to answer the question about ideology's efficiency in logistic activities and/or the resistance of logistics to ideological influence. The author's views are presented, and his intention is to start discussions on this subject.
17
PL
W artykule odniesiono się do wybranych problemów zarządzania logistycznego w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, na które składa się formułowanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrola procesów przepływu i magazynowania zapasów w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb i ich zaspokojenia, w funkcji skali rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa. Gotowość elementów systemu logistyki i sposób nimi zarządzania decyduje o skuteczności i efektywności działań ratowniczych w stanach zagrożenia osób, mienia i infrastruktury.
EN
In this article, reference is made to specific problems in the field of logistics management of internal security. Logistics management in the field of internal security consists of formulating the strategy, planning, control and process control flow and storage of stocks in order to adjust to the needs and satisfy them, as a function of the scale of the system components and how they manage to determine the effectiveness and efficiency of rescue operations in emergency of persons, property and infrastructure.
18
Content available remote Zarządzanie procesami logistyki magazynowej w przedsiębiorstwie
PL
Artykuł dotyczy problemów zarządzania procesami logistycznymi i ich przebiegów w sferze logistyki magazynowej. Opisano przykładowe rozplanowanie procesów logistyki magazynowej w dwóch przedsiębiorstwach, a następnie porównano przytoczone przebiegi z procesami magazynowymi badanej firmy. W celu optymalizacji zarządzania procesami logistyki magazynowej w opisywanym przedsiębiorstwie zaproponowano trzy warianty poprawy działań logistycznych. Bazując na ocenie każdego z trzech planów poprawy, wytyczono optymalne rozwiązanie udoskonalenia zarządzania procesami logistyki magazynowej w badanym przedsiębiorstwie.
EN
The thesis focuses on the problems of logistics process management and the courses of these processes in warehouse logistics. In order to optimize the management of warehouse logistics in the studied company three improvement variants were suggested. Each of those includes a description of necessary changes that are to be put into practice in order for the company to improve their warehouse processes and ensure proper economic growth. Relying on the evaluation of the three variants, an optimal solution of improving the processes of warehouse logistics management in the company was chosen.
PL
W artykule poruszono zagadnienia odnoszące się do stosunkowo nowego, szczególnie w Polsce, zagadnienia, jakim jest to odnoszące się do systemów pick by voice. W trakcie realizacji tematu starano się odpowiedzieć na trzy pytania badawcze, które dotyczyły tego, w jaki sposób funkcjonują te systemy, w jakich obszarach logistyki są najczęściej wykorzystywane, a także jakie korzyści mogą być uzyskiwane w następstwie ich stosowania przez poszczególne przedsiębiorstwa. Praca została podzielona na dwa główne rozdziały. W pierwszym podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do kwestii terminologicznych, bowiem wyjaśniono istotę pojęcia voice picking, jak również terminów, które dotyczą procesów i czynności wspomaganych przez te systemy, czyli komisjonowania oraz kompletowania zamówień. W tej części pracy omówiono ponadto najważniejsze elementy i cechy systemów pick by voice. Z kolei w drugim rozdziale skupiono się kolejno na opisaniu obszarów zastosowań tych systemów, jak również korzyści, które są generowane w następstwie ich wykorzystywania.
EN
This paper describes the issues relating to the relatively new, especially in Poland, the issues, which is related to the pick by voice systems. It identified three research questions that concerned that, in the operation of the systems in which areas of logistics are most commonly used, and what benefits can be derived as a result of their use by individual companies. The work is divided into two main sections. In the first undertaken on the issues relating to the question of terminology is explained the essence of the concept of voice picking, as well as the terms that apply to processes and activities supported by these systems, or picking and picking orders. This section also discusses the most important elements and features a pick to voice systems. On the other hand, in the second chapter of focus in order of describing the application areas of these systems and the benefits that are generated as a result of their use.
PL
Autorki podsumowują stosowanie systemu GS1, w odniesieniu do jego 25 letniej historii w Polsce i z uwzględnieniem danych z 2015 roku.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.