Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 555

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  damage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
1
Content available Przeglądy i diagnostyka balkonów
PL
W pracy przedstawiono tematykę związaną z wykonywaniem przeglądów i diagnostyki balkonów o konstrukcji żelbetowej. W sposób zwięzły przypomniano wybrane warunki stawiane tego typu konstrukcjom. Następnie omówiono, co należy ocenić w czasie przeglądu. W sytuacjach wymagających przeprowadzania diagnostyki zostały omówione typowe badania oraz stosowana aparatura. Na podstawie doświadczeń własnych autorzy przedstawili przykłady typowych stanów technicznych od mających naturę estetyczno-użytkową aż po zagrażające bezpieczeństwu konstrukcji nośnej.
EN
The paper presents the subjects related to inspections and diagnostics of balconies with a reinforced concrete structure. Selected conditions for this type of construction are briefly mentioned. Then the paper discusses what should be assessed during the review. Typical tests and equipment used are discussed for situations requiring diagnostic procedures. Based on their own experience, the authors present examples of typical technical states, from those of an aesthetic and functional nature to those that threaten the safety of the load-bearing structure.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania istniejących fundamentów żelbetowych jako fundamentów pod nową baterię silosów stalowych do magazynowania rzepaku i soi w Zakładach Tłuszczowych. Wykonano badania wizualne płaszcza żelbetowego, niszczące i nieniszczące badania wytrzymałości betonu, badania lokalizacji zbrojenia, karbonatyzacji betonu i stopnia korozji stali. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe oraz zalecenia dotyczące warunków dalszej eksploatacji.
EN
The paper presents an assessment of the possibility of using existing reinforced concrete foundations as foundations for a new battery of steel silos for storing rapeseed and soybean at Zakłady Tłuszczowe. Visual tests of reinforced concrete cladding, destructive and non-destructive tests of concrete strength, tests of reinforcement placement, concrete carbonation, and extent of steel corrosion were performed. Based on the analyses performed, final conclusions and recommendations are formulated regarding the conditions of further operation.
PL
Opisano wiadukt kolejowy o małej wysokości ustrojowej. Opisano uszkodzenia wiaduktu po około 50 latach użytkowania. Omówiono sposób naprawy uszkodzeń, głównie w obrębie blachy pomostu oraz systemu odwodnienia.
EN
The paper describes the structure of a low-construction-depth railway flyover. After approximately 50 years of operation, the steel span, bearings and supports have experienced various damages, which have been described in the paper. Methods of damage repair have been shown, especially those concerning the deck plate and drainage system. Also the supplementary works have been described.
PL
Przedstawienie możliwości oceny uszkodzeń posadzki w postaci spękań i zarysowań przy użyciu badań nieniszczących, tj. metody impact-echo (IE) oraz radarowej (GPR).
EN
High concentration of service loads on industrial concrete floors may cause a drop in their durability and quality, and thus lead to damages. In this paper an analysis of concrete floor damages in the form of cracks using the nondestructive Impact-echo and GPR method is carried out. The results obtained in the study allowed to identify the possible reasons of the damages of the tested concrete floor.
PL
W hali targowej zaprojektowanej i wykonanej w roku 1938 wystąpiły zniszczenia korozyjne żelbetowych słupów. Zlokalizowane były one w strefach oparcia słupów na betonowych stopach fundamentowych posadowionych w warstwie nawodnionych namułów. Zniszczenia słupów polegały na całkowitym ubytku betonu na odcinku około 10-15 cm ponad stopą i wyboczeniu prętów zbrojeniowych pozbawionych otaczającego je betonu. Spowodowało to skrócenie słupów. Znamienna jest równomierność tego zjawiska w całej hali - oprócz trudności w użytkowaniu drzwi nie zauważono żadnych uszkodzeń konstrukcji żelbetowego stropu nad piwnicą. W artykule przedstawiono sposób naprawy słupów zrealizowanej w roku 1997 i stan wzmocnień po kolejnych 20 latach użytkowania. Zaprezentowano także oryginalną dokumentację projektową omawianej konstrukcji.
EN
In the market hall, designed and constructed in 1938, the corrosion damages of reinforced concrete columns were confirmed in 1996. Columns were completely destroyed in the areas where they were supported on concrete footings. A total loss of concrete over a section of about 10-15 cm and buckling of reinforcing bars caused by lack of surrounding concrete were observed. This resulted in shortening of the columns. Such destruction took place in all 50 columns, and it is why that apart from the difficulty in opening the door, no further damages of hall structure took place. The article describes the technology of column repairs and presents their condition after next 20 year of operation. The historical design drawings are presented as well.
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań laboratoryjnych koordynacji energetycznej warystorowych ograniczników przepięć z docelowymi urządzeniami końcowymi, które powinny być dzięki nim chronione. Wyniki badań wykazały, iż zapisy normy PN-EN 62305- 4:2011 [5] nie są spójne z normą PN-EN 61000-4-5 [6], co bezpośrednio może się przełożyć na uszkodzenie urządzenia końcowego mającego deklarację CE i zabezpieczonego warystorowym ogranicznikiem przepięć. Przy braku koordynacji skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej jest niewłaściwa.
EN
The article presents the results of laboratory tests of energy coordination of varistor surge protection devices (SPD) with end devices, which should be protected thanks to them. The test results showed that the provisions of the PN-EN 62305-4:2011 [5] standard are not consistent with the PN-EN 61000-4-5 [6] standard, which can directly provide damage to the end device having the CE declaration and protected by a varistor SPD.
EN
This paper deals with the issue of operating damage of combustion engine valves. It presents an innovative way and construction of a tool for strengthening piston engine valves by way of surface working. It presents the concept of machines for comprehensive surface working and for profiling the faces of combustion engine valves. It also includes the discussion of the methodology of working.
EN
This article describes three examples of bridge-type relieving constructions located on railway lines in the areas of active mining exploitation. It discusses how to take into account mining influences and how to support a temporary relieving construction on the railway embankment. This article discusses the incorrect solutions and their consequences. The first example involves the protection of train traffic continuity during the replacement of bridge span under an intensively used railway line. The second example shows the incorrect use of the relieving construction, leading to the relaxation of soil ground base and failure of a small brick arch railway bridge. The third example describes the use of the relieving construction as a permanent span of the railway bridge locates in the area where mining subsidence is over 14 m. The railway line locates on the third bridge; it is a single-track line, which is the only way to transport coal and equipment needed for operation in a large underground coal mine; interruptions of railway traffic longer than 4 working days (5 consecutive days) are unacceptable. This article has basic information about the effects of mining impacts, bridge-type steel relief constructions and a theoretical introduction enabling analysis of interactions of temporary supports and embankment in mining areas. All examples, especially the third one, contribute to development of knowledge in the field of civil engineering and transport.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje na powierzchni terenu deformacje, które mogą negatywnie oddziaływać na drogi i rurociągi znajdujące się w obszarze ich wpływów. Zarówno drogi jak i rurociągi należą do tzw. obiektów liniowych, charakteryzujących się dużą wrażliwością na górnicze deformacje podłoża. Deformacje te wywołują dodatkowe obciążenia i przemieszczenia obiektów liniowych, które mogą powodować ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono charakterystyczne uszkodzenia dróg i rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedstawiono skutki oddziaływania górniczych deformacji podłoża występujące w pasie drogowym, w szczególności na nawierzchni drogowej. Deformacje te prowadzą do pogorszenia równości podłużnej i poprzecznej dróg, powodując dyskomfort jazdy, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono także skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na rurociągi. Charakter uszkodzenia rurociągu zależy od rodzaju sieci, konstrukcji rurociągu i zastosowanego materiału do jego budowy, a także stanu technicznego, czy sposobu zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania wpływów górniczych deformacji podłoża.
EN
Underground mining causes deformations on the surface of the land that may adversely affect roads and pipelines in the area of their influence. Both roads and pipelines belong to the so-called linear objects that are characterized by high sensitivity to mining ground deformations. These deformations cause additional loads and displacements of the linear objects that can contribute to their damage. The article presents the characteristic damage to roads and pipelines located in mining areas. The effects of underground mining extraction occurring in the roadway, particularly on the road pavement, caused by deformations of the subsoil, were presented. These deformations lead to the deterioration of longitudinal and transverse evenness of roads, causing driving discomfort, and may even pose a threat to road traffic safety. The article also presents the effects of mining extraction on pipelines. The nature of the pipeline damage depends on the type of network, pipeline structure and type of material used for its construction, as well as the technical condition or the method of protection against the effects of mining impact.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wzmacnianiem stalowych elementów profilowanych na zimno taśmami CFRP. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury i przedstawiono podstawowe informacje dotyczące stalowych elementów cienkościennych profilowanych na zimno oraz materiałów kompozytowych CFRP, podkreślając zalety i wady wykorzystania ich do wzmacniania konstrukcji stalowych. Następnie przedstawiono opublikowane, własne badania naukowe dotyczące wpływu długości zakotwienia taśm CFRP i ich lokalizacji na nośność i efektywność wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma.
EN
This paper presents selected issues related to the reinforcement of cold-formed steel elements with CFRP tapes. In the first part of the work, the literature was reviewed and basic information on cold-formed thin-walled steel elements and CFRP composite materials, emphasizing the advantages and disadvantages of using them to reinforce steel structures was presented. Moreover, published, own scientific research on the influence of effective anchorage length of the CFRP tape and their location on the load capacity and on the effectiveness of strengthening thin-walled steel beams of the sigma type with CFRP composites was presented.
PL
Badania związane z wykrywaniem uszkodzeń i osłabień elementów konstrukcyjnych stanową bardzo ważny element kompleksowej analizy budowli inżynierskich. W analizie identyfikacji uszkodzeń wiodącą rolę odgrywają tzw. metody nieniszczące, które pozwalają dostatecznie precyzyjnie zlokalizować powstałe uszkodzenia. Prezentowana praca poświęcona jest zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej w procesie lokalizacji uszkodzeń konstrukcji. Dowolne uszkodzenie, np. w postaci lokalnego osłabienia sztywności konstrukcji (pęknięcia), jest przyczyną zaburzenia w rejestrowanym sygnale odpowiedzi - ugięciu, deformacji przekroju lub np. przyspieszeniu wybranego punktu konstrukcji. Zaburzenie sygnału jest na tyle małe, że dopiero jego przetworzenie za pomocą analizy falkowej pozwala zlokalizować miejsce uszkodzenia. Zaletą przedstawionej procedury jest wykorzystanie wyłącznie sygnału odpowiedzi rzeczywistej konstrukcji uszkodzonej. Przedstawiono krótki przegląd dotychczasowych analiz konstrukcji płytowych (płyt cienkich).
EN
Research related to the detection of damage and weakening of structural elements is a very important element of a comprehensive analysis of engineering structures. In the analysis of damage identification, the leading role is played by the so-called non-destructive methods that allow for sufficiently precise localization of the damage. The presented work is devoted to the application of the discrete wavelet transformation (DWT) to the process of identification and localization damages in structures. Any damage, e.g. in the form of a local weakening of the structure stiffness (cracks), causes disturbances in the recorded response signal - deflection, deformation of the cross-section or e.g. acceleration of a selected point of the structure. However, the signal disturbance is so small that only its processing by means of wavelet analysis allows to locate the damage site. The advantage of the presented procedure is the use of the response signal only of the real - damaged structure. The presented work is an overview of the results obtained so far. The slabs were analyzed as the basic surface structural systems that form the building structure.
PL
W przedstawianym artykule opisano przypadek uszkodzeń betonu w nawodnych podporach mostu hydraulicznego odpopielania w jednej z elektrowni. Dokonanie oceny przyczyn zniszczenia betonu, jak i określenie możliwości wystąpienia w nim zjawisk korozyjnych, a więc w konsekwencji prognozowania trwałości obiektu budowlanego oraz wybór, na tej podstawie, właściwej procedury naprawczo-renowacyjnej wymagało przeprowadzenia szeregu niezbędnych badań i analiz. I tak, w omawianym przypadku, przeprowadzono kompleksowe badania na obiekcie i badania na próbkach betonu wyciętych, w postaci odwiertów rdzeniowych, z uszkodzonej konstrukcji (m.in. makroskopowe, mikroskopowe SEM, XRD, DTA, analizy chemiczne). W oparciu o te badania ustalono rodzaje korozji odpowiedzialne za analizowane zniszczenia.
EN
The article describes a case of concrete damage in waterway supports of a hydraulic bridge for ash removal in one of power plants. Assessment of concrete destruction causes, as well as determination of the possibility of corrosion occurring in the concrete, and therefore, as a consequence of forecasting the durability of the construction facility and selection of appropriate repair and renovation procedure, required a number of necessary tests and analyses. In the discussed case, comprehensive tests on the facility and on concrete samples, cut out of the damaged construction in the form of cored boreholes (including macroscopic, microscopic, SEM, XRD, DTA tests and chemical analyses) were carried out. Based on these tests, the types of corrosion responsible for the analysed damage were determined.
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem płuczek wiertniczych zawierających pochodne alkoholi tłuszczowych, które zapewnią uzyskanie ich optymalnych właściwości inhibitacyjnych w warunkach otworowych. W składach płuczek zostały zastosowane alkoksylowe pochodne alkoholi tłuszczowych, które są środkami niejonowymi i ich inhibitacyjne właściwości zostały potwierdzone we wcześniej przeprowadzonych badaniach. Płuczki o opracowanych składach zostały poddane badaniom w warunkach HPHT oraz obecności skażeń chemicznych i wzrastającej zawartości fazy stałej. Ze względu na możliwość zastosowania płuczek zawierających nowe rodzaje inhibitorów do dowiercania złóż, przeprowadzono również badania ich wpływu na uszkodzenie przepuszczalności skał zbiornikowych. Zastosowanie nowego rodzaju inhibitora wymagało opracowania metodyki kontrolowania jego zawartości w płuczce oraz metodyki obróbki płuczki w czasie wiercenia. Dotychczas stosowane tego typu inhibitory to tzw. poliglikole, będące polimerami tlenku etylenu lub kopolimerami tlenku etylenu i tlenku propylenu różniące się masą cząsteczkową. Głównym badaniem potwierdzającym inhibitacyjne właściwości płuczek jest badanie dyspersji skały ilastej, standardowo przeprowadzane w warunkach otoczenia. W niniejszym artykule opisano badania dyspersji w warunkach podwyższonej temperatury celem potwierdzenia właściwości inhibitacyjnych badanych środków w warunkach zbliżonych do otworowych. Badania dyspersji powiązano dodatkowo z pomiarami pęcznienia, czyli przyrostu objętościowego skały ilastej w środowisku płuczek wiertniczych. Przeprowadzono również badania płuczek zawierających nowe rodzaje poliglikoli w warunkach otworopodobnych: wykonano badania odporności tych płuczek na skażenie jonami metali dwuwartościowych (Ca2+ i Mg2+), skażenie fazą stałą (zmielonym łupkiem mioceńskim imitującym zwierciny) oraz działanie podwyższonej temperatury. Przedstawiona w artykule tematyka jest wynikiem niesłabnącego zainteresowania ze strony przemysłu stosowaniem płuczek z dodatkiem tego typu inhibitorów. Środki te posiadają podobne właściwości do dotychczas stosowanych poliglikoli, ale wykazują większą efektywność w warunkach otworowych.
EN
The article presents the results of research on the development of drilling muds containing derivatives of fatty alcohols, which will ensure that their optimal inhibitory properties in borehole conditions are achieved. In the mud compositions, alkoxy derivatives of fatty alcohols were used, which are non-ionic agents and their inhibitory properties have been confirmed in earlier studies. Drilling fluids were tested under HPHT conditions as well as under conditions of chemical contamination and increasing solids content. Due to the possibility of using muds containing new types of inhibitors to drill-in, studies on their effect on damage to reservoir rock permeability were also conducted. The use of a new type of inhibitor required the development of a methodology for controlling its content in the mud and a method for treating the mud during drilling. Previously used inhibitors of this type are polyglycols that are polymers of ethylene oxide or copolymers of ethylene oxide and propylene oxide differing in molecular weight. The main test confirming the inhibitory properties of scrubbers is the testing of clay rock dispersion, normally carried out under ambient conditions. This article describes dispersion studies under elevated temperature conditions to confirm the inhibitory properties of test agents under conditions similar to wellbore. Dispersion studies were additionally associated with swelling measurements, i.e. volumetric growth of clay rock in the drilling mud environment. Muds containing new types of polyglycols were also tested in borehole-like conditions: tests on the resistance of these muds to divalent metal ions (Ca2+ and Mg2+), solid phase contamination (ground Miocene shale imitating drill cuttings) and increased temperature. The subject matter presented in the article is the result of industry interest in the use of muds with the addition of this type of inhibitors. These agents have similar properties to the previously used polyglycols, but show greater efficiency under well conditions.
EN
Cases of damage to the lifting eye fixation in the tilt cylinder of a gob shield during operation of powered roof support is discussed. Using the FEM model of the gob shield, the lifting eyestrain was assessed, both in conditions of the discussed longwall panel as well as in the most adverse load. The probable cause of the damage has been determined as well as a suggestion to modify the design of lifting eye fixation in the tilt cylinder is analysed.
PL
Omówiono przypadki uszkodzenia mocowania ucha podpory stropnicy w osłonie odzawałowej, powstałe w trakcie użytkowania sekcji. Korzystając z modelu MES osłony oceniono wytężenie ucha, zarówno w warunkach rozpatrywanego wyrobiska ścianowego, jak również przy najbardziej niekorzystnym przypadku obciążenia. Określono przypuszczalną przyczynę powstałych uszkodzeń oraz przeanalizowano propozycję modyfikacji postaci konstrukcyjnej mocowania ucha podpory stropnicy. (Analiza stanu wytężenia mocowania ucha podpory stropnicy w osłonie odzawałowej sekcji obudowy zmechanizowanej)
19
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
20
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.