Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 178

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asfalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto systematyczne badania naukowe wpływu różnego typu domieszek na zmianę właściwości reologicznych asfaltu. Spośród wielu opracowanych wtedy metod modyfikacji asfaltu do dzisiaj zachowała się pamięć o dwóch: modyfikacja przy użyciu mączek mineralnych lub siarki. Modyfikacja asfaltu poprzez zmieszanie go z mączką mineralną skutkuje wyraźnym wzrostem jego lepkości i niewielkim trwałości zależnym od ilości użytej mączki oraz od jej składu mineralogicznego i granulometrycznego. Wprowadzenie dodatku siarki daje natomiast możliwość korzystnej modyfikacji takich własności reologicznych asfaltu jak podatność na zmiany temperatury oraz lepkości. Zdaniem autora artykułu warto się przyjrzeć, jak długą i krętą drogę przeszły sposoby modyfikacji asfaltu, zanim osiągnęły dzisiejszy poziom.
EN
At the end of the 1960s, scientists initiated a systematic research on the influence of various types of admixtures on rheological properties of asphalt. Among the many asphalt modification methods developed at that time, two of them are still remembered today: modification with the use of mineral meal or of sulphur. Modification of asphalt by mixing it with mineral meal results in a significant increase in its viscosity and slight increase in durability, depending on the amount of meal used as well as its mineralogical and granulometric composition. On the other hand, the addition of sulphur enables beneficial modification of asphalt rheological properties such as susceptibility to changes in temperature and viscosity. According to the author of the article, it is worth examining how long and winding was the road for asphalt modification methods before they reached the present level.
2
PL
Nawierzchnie asfaltowe to jedne z najpopularniejszych typów nawierzchni, jakie spotyka się nie tylko na polskich drogach. Rozwijana od lat technologia nastawiona jest na coraz lepszą jakość i trwałość nawierzchni, powodując poprawę jej odporności na deformacje, wzrost nośności dróg i bezpieczeństwa ich użytkowania. Rozwój nawierzchni asfaltowych to także podejmowanie działań uwzględniających aspekty środowiskowe.
PL
Asfalt jest najbardziej powszechnym i funkcjonalnym materiałem do budowy nawierzchni komunikacyjnych. Drogi asfaltowe są ciche, równe, bezpieczne, trwałe i proste w budowie i w utrzymaniu. Niezależnie, czy jesteś kierowcą roweru, osobą niepełnosprawną, dzieckiem jadącym hulajnogą, turystą ciągnącym walizkę na kółkach, czy idziesz właśnie na wysokich obcasach – nawierzchnia asfaltowa będzie dla ciebie najbardziej komfortowa
EN
This paper discusses the issue of improving the functional properties of road asphalt pavements by modifying bituminous binder with SBS copolymer. The main purpose of the paper is to assess the resistance to permanent deformations and the temperature susceptibility of polymer-modified road asphalt binders, which are most commonly used in the upper layers of road and airport pavements. The bitumens subject to the study originate from various crude oil deposits (Russian and Venezuelan). They were modified in laboratory conditions with a concentrated additive with the known content of the SBS copolymer of 9%. The result was a asphalt binder containing the known percentage of the SBS copolymer of 1.5%, 3.0%, 4.5% and 6%. The rheological properties of the tested bitumens were determined by use of a dynamic shear rheometer (DSR), and with the application of the sinusoidal variable load, in the broad test temperature spectrum (from 40°C to 100°C). The analysis of the values of the dynamic shear modulus |G*| of all the studied bitumens shows that the increase in the content of SBS copolymer in the tested binder increases the value of |G*|, which may result in higher resistance to permanent deformations of road pavements caused by repeated traffic loads, especially in the case of pavements operated at high temperatures. The asphalt mixtures resistance to rutting is one of the basic parameters related to road pavement service-life, affecting both the safety and driving comfort of users.
PL
Tematyka pracy związana jest z zagadnieniem polepszenia właściwości funkcjonalnych drogowych nawierzchni asfaltowych poprzez modyfikację lepiszcza asfaltowego kopolimerem SBS. Głównym celem pracy jest ocena odporności na odkształcenia trwałe oraz wrażliwości na zmiany temperatury asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami, które są najczęściej używane w wierzchnich warstwach konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych. Przedmiotem badań były asfalty pochodzące z różnych złóż ropy naftowej (rosyjskiej i wenezuelskiej). Asfalty te poddano modyfikacji w warunkach laboratoryjnych z dodatkiem koncentratu o znanej zawartości kopolimeru SBS równej 9%. Otrzymano w ten sposób lepiszcza asfaltowe o znanej zawartości kopolimeru SBS równej 1,5%; 3,0%; 4,5% oraz 6%. Właściwości reologiczne badanych asfaltów oznaczono z użyciem reometru dynamicznego ścinania DSR stosując w testach obciążenie sinusoidalnie zmienne, w szerokim zakresie temperatury pomiarowej (od 40°C do 100°C). Analizując wartości dynamicznego modułu ścinania |G*| wszystkich badanych asfaltów można stwierdzić, iż wzrost zawartości kopolimeru SBS w badanym lepiszczu zwiększa wartość |G*|, co może skutkować większą odpornością na odkształcenia trwałe nawierzchni drogowej spowodowane wielokrotnie powtarzającymi się obciążeniami ruchem pojazdów, w szczególności w przypadku nawierzchni eksploatowanej w wysokiej temperaturze Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na powstawanie kolein jest jednym z podstawowych parametrów związanych z eksploatacją nawierzchni drogowych, wpływając zarówno na bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy użytkowników.
5
Content available Trendy rozwojowe w nawierzchniach asfaltowych
PL
W ostatnich latach w związku z intensyfikacją inwestycji drogowych nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na asfalty w Polsce. Jednocześnie podwyższyły się oczekiwania co do parametrów technicznych nawierzchni drogowych, w szczególności poprawy ich nośności i trwałości. Wszystko to spowodowało intensywny rozwój technologii asfaltowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych (elastomeroasfaltów i lepiszczy gumowo-asfaltowych) w funkcji temperatury. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że parametry uzyskane w badaniu ciągliwości w duktylometrze z jednoczesnym pomiarem siły rozciągającej: energia odkształcenia i maksymalna siła rozciągania określone w funkcji temperatury są bardzo dobrymi parametrami oceny jakości lepiszczy asfaltowych.
EN
The paper presents the results of analysis and research of strain energy change of modified bitumen binders (elastomer modified bitumen and rubber modified bitumen) as a function of temperature. Studies and analyzes have shown that parameters obtained in a ductility test with simultaneous measurement of the tensile strength: strain energy and maximum tensile strength defined as a function of temperature are very important parameters of asphalt binders quality assessment.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono proces starzenia asfaltów i laboratoryjne metody badań starzenia. W drugiej części podjęto temat wpływu starzenia na zmianę właściwości lepkosprężystych lepiszczy. Zostały przedstawione uogólnione wnioski powstałe na podstawie przeprowadzonych badań starzenia lepiszczy drogowych modyfikowanych polimerami i lepiszczy gumowo-asfaltowych.
EN
The first part of the article have presented the bitumen ageing process and laboratory methods of aging research. The second part discusses the impact of ageing on the change of the viscoelastic properties of binders. Generalized conclusions based on the conducted research on the ageing of polymer-modified road binders and rubber-asphalt binders are presented.
PL
Jednym z kierunków rozwoju technologii materiałowych jest nanotechnologia rozumiana jako dziedzina zajmująca się zastosowaniem nanododatków do wytwarzania nowych materiałów oraz ich wpływem na parametry modyfikowanych materiałów. W ostatnich latach nanotechnologia wkracza do technologii modyfikacji asfaltów stosowanych do wykonania nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono stosowane obecnie w budownictwie drogowym nanododatki oraz ich właściwości.
EN
One of the direction in the development of the material technology is nanotechnology, understood as using nanoadditives to create new materials and the impact of the additives on the properties of modified materials. In recent years nanotechnology is increasingly used in the modification of the bitumen used in the asphalt pavements. The article presents presently used nanoadditives and their properties.
EN
The research objective of the experiments and analyses described in this paper was evaluation of the effect of a specific organometallic catalyst on the properties of 50/70 and 70/100 pen (paving) grade bitumens. The catalyst under analysis is anhydrous iron (III) chloride. It was added to the bitumens at the percentages of 0.5%, 1.0%, 1.5% and 2%. The research included determination of penetration at 25°C, ring and ball softening point test and Fraass breaking point test. The tests were carried out at three states of the tested binder: non-aged, after short-term ageing (RTFOT procedure) and after long-term ageing (PAV procedure). Additionally, viscosity was determined before and after RTFOT ageing. The experimental data were used to determine the penetration index (PI) value and the plasticity range of bitumens. An increase of the bitumen hardness was observed due to organometallic catalyst addition, particularly noticeable after long-term ageing. The catalyst was found to reduce the viscosity of bitumens in the production temperature range.
PL
Przedmiotem badań i analiz omówionych w artykule jest ocena wpływu katalizatora metaloorganicznego na właściwości asfaltu drogowego 50/70 i 70/100. Funkcję katalizatora metaloorganicznego pełnił bezwodny chlorek żelaza (III). Dozowano go w ilości 0,5%, 1,0%, 1,5% oraz 2%. Zakres badań obejmował: penetrację w 25°C, temperaturę mięknienia wg metody „pierścień i kula” oraz temperaturę łamliwości wg Fraassa. Badania wykonano dla trzech stanów lepiszcza: przed starzeniem, po starzeniu krótkoterminowym wg RTFOT oraz po starzeniu długoterminowym wg PAV. Dodatkowo wykonano oznaczenie lepkości przed starzeniem i po starzeniu wg RTFOT. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono wartość indeksu penetracji IP oraz temperaturowy zakres plastyczności TZP. Katalizator metaloorganiczny wpłynął na zwiększenie twardości lepiszcza, szczególnie po starzeniu długotrwałym. Zaobserwowano spadek lepkości asfaltu z udziałem katalizatora w zakresie temperatur technologicznych.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normalizacji przetworów naftowych i biopaliw w Polsce w powiązaniu z normalizacją międzynarodową i europejską. Omówiono główne zasady uczestnictwa krajowej jednostki normalizacyjnej, jaką w Polsce jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Przedstawiono organy techniczne krajowej jednostki normalizacyjnej, w których zakresie tematycznym znajduje się normalizacja przetworów naftowych: Komitet Techniczny 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych oraz Podkomitet KT 222/PK 1 ds. Paliw Płynnych, Podkomitet KT 222/PK 2 ds. Asfaltów, Podkomitet KT 222/PK 3 ds. Olejów Smarowych, funkcjonujące zgodnie z wprowadzonymi w 2012 roku zmianami w procedurach PKN. Przedstawiono ogólne informacje dotyczące prac grup roboczych (WG) działających w komitetach technicznych CEN/TC, do których jako eksperci delegowani są, między innymi, specjaliści Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego (INiG ‒ PIB), funkcjonujących w ramach komitetu technicznego CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin: CEN/TC 19/WG 9 Chromatographic test method, CEN/TC 19/WG 21 Specification for unleaded petrol, CEN/TC 19/WG 23 Specification of automotive LPG and related test method, CEN/TC 19/WG 24 Specification of distillate fuels, CEN/TC 19/WG 27 Elemental analysis of petroleum and related products. Podano również informacje dotyczące Komitetu Technicznego PKN KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, działającego w obszarze tematyki CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications i grupy roboczej CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects, oraz KT 319 ds. Produktów Biobazowych, obejmującego tematykę CEN/TC 411 Bio-based products.
EN
The article presents basic information on the standardization of petroleum products and biofuels in Poland, in connection with International and European Standardization. Basic rules for the participation of the national standardization body in Poland, which is the Polish Committee for Standardization of PKN in the standardization work of the European Committee for Standardization (CEN) and the International Standardization Organization (ISO) were discussed. The technical bodies of the PKN were presented, the scope of which is the standardization of petroleum products: Technical Committee KT 222 for Petroleum Products and Subcommittee’s of KT 222: Sub-committee KT 222/PK 1 for Liquid Fuels, Sub-committee KT 222/PK 2 for Bitumen, Sub-committee KT 222/PK 3 for Lubricating, operating in accordance with the changes introduced in 2012 in PKN’s procedures. General information on the activities of the working groups (WG) operating in CEN/TC technical committees, to which specialists of INiG ‒ PIB, are delegated as the experts, operating within the technical committee CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin: CEN/TC 19/WG 9 Chromatographic test method, CEN/TC 19/WG 21 Specification for unleaded petrol, CEN/TC 19/WG 23 Specification of automotive LPG and related test method, CEN/TC 19/WG 24 Specification of distillate fuels, CEN/TC 19/WG 27 Elemental analysis of petroleum and related products. Information on Technical Committee KT 144 for Coke and Processed Solid Fuels, operating in the area of CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications and CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects, as well as KT 319 for Biobase Products covering CEN/TC 411 Bio-based products is also provided.
PL
Ochrona środowiska naturalnego jest elementem, który powinien być uwzględniany w technologii drogowej. Jednymi z procesów charakteryzujących się dużą energochłonnością są produkcja i wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych. Temperatury produkcji sięgają 180-200ºC (a w przypadku asfaltów lanych nawet 230-240ºC), co wiąże się ze zużyciem znacznych ilości energii potrzebnej do osuszenia i podgrzania składników, ale również emisją do atmosfery szkodliwych gazów toksycznych i cieplarnianych. Jedną z możliwości obniżenia energochłonności procesu jest stosowanie modyfikatorów obniżających lepkość lepiszcza asfaltowego w zakresie temperatur technologicznych, co umożliwia otoczenie ziaren agregatu mineralnego w niższych temperaturach (nawet o 40ºC), poprawiając jednocześnie urabialność mieszanki oraz obniżając temperaturę jej wbudowywania. Do tego rodzaju związków można zaliczyć woski syntetyczne, które obok obniżenia temperatury wytwarzania i wbudowywania MMA zwiększają jej odporność na deformacje trwałe w zakresie temperatur użytkowych. W artykule omówiono wpływ wosku polietylenowego na podstawowe właściwości lepiszcza asfaltowego w zakresie temperatur użytkowych i technologicznych.
EN
Environmental protection is an element that should be taken into account in road technology. One of the processes characterized by high energy consumption is the production and incorporation of mineral-asphalt mixtures. The production temperatures reach 180- 200ºC (in the case of poured bitumen – even 230- 240ºC), which involves the use of significant amounts of energy needed to dry and heat the components, but also the emission of harmful toxic and greenhouse gases into the atmosphere. One of the possibilities of reducing the energy consumption of the process is the use of modifiers decreasing the viscosity of the bituminous binder in the technological temperature range, which allows the grains of the mineral aggregate to grow at lower temperatures (up to 40°C) while improving the workability of the mix and reducing the temperature of its incorporation. This kind of compounds includes synthetic waxes, which, in addition to lowering the temperature of MMA production and incorporation, increase its resistance to permanent deformations within the range of application temperatures. The article discusses the influence of polyethylene wax on the basic properties of bituminous binders within the range of application and technological temperatures.
PL
W artykule przedstawiono dodatki chemiczne stosowane do betonów oraz asfaltów drogowych. Drogi betonowe oraz asfaltowe powinny być trwałe, odporne na korozję biologiczną, odporne na pękanie, odporne na wysoką i niską temperaturę itd., dlatego też dodawane są do nich dodatki chemiczne w celu poprawienia ich właściwości oraz w celu obniżenia kosztów produkcji.
13
Content available remote Wpływ starzenia na skład grupowy lepiszczy asfaltowych
PL
Przedstawiono wyniki badań zmian składu grupowego asfaltu drogowego oraz asfaltu modyfikowanego w wyniku procesu starzenia krótkoterminowego (technologicznego). Rozdział lepiszczy asfaltowych na frakcje przeprowadzono metodą chromatografii elucyjnej. Ocenę wpływu starzenia dokonano na podstawie zmiany zawartości poszczególnych składników grupowych w stosunku do asfaltów niestarzonych. W wyniku starzenia nastąpiła zmiana składu grupowego badanych lepiszczy asfaltowych i była tym większa im dłuższy był czas i wyższa temperatura starzenia asfaltu. Potwierdzono występowanie konwersji składników grupowych.
EN
Two com. petroleum bitumens were aged at 163–240°C for 120–360 min and studied for group compn. by elution chromatog. An increase in content of asphaltenes and a decrease in contents of resins as well as arom. and satd. hydrocarbons were obsd. during aging.
14
Content available remote Polimeryzacja monomerów winylowych i akrylowych w środowisku ponaftowego asfaltu
PL
Przeprowadzono badania inicjowanej wolnorodnikowej polimeryzacji octanu winylu, kwasu metakrylowego, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, metakrylanu allilu i metakrylanu glicydylu w środowisku stopionego utlenionego ponaftowego asfaltu. Do inicjowania polimeryzacji stosowano nadtlenek benzoilu i nadtlenek tert-butylu. Z kompozycji asfaltowo-polimerowych otrzymano powłoki. Badano ich temperaturę mięknienia, twardość względną wahadłową i odporność na zginanie. Metodami spektroskopii w podczerwieni i termograwimetrii badano budowę otrzymanych kompozycji asfaltowo-polimerowych pod względem składu tworzących je produktów i zachowania w warunkach wzrastającej temperatury.
EN
Vinyl acetate, methacrylic acid, Bu acrylate and methacrylate as well as allyl and glycidyl methacrylates were dissolved in petroleum bitumen (up to 50% by mass) and polymerized in situ with Bz₂O₂ or (Me₃C) ₂O₂ at 120–135°C to modify the bitumen properties. The modification resulted in decreasing the softening temp., hardners and bending strength of the polymer-bitumen films. Presence of the polymers in bitumen resulted also in some changes in IR spectrum of the bitumen.
15
Content available remote Badania właściwości asfaltów z dodatkiem wosku
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wosku Sasobit na właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltu. Przedstawiono sposób otrzymywania kompozycji asfalt-wosk oraz metodykę badań ich właściwości (temperatura mięknienia i łamliwości asfaltu, penetracja w 15 i 25°C, lepkość dynamiczna w 60, 90, 135 i 150°C, temperatury technologiczne kompozycji). Stwierdzono korzystny wpływ wosku na badane asfalty.
EN
Two com. petroleum bitumens were modified by addn. of polyethylene wax (up to 5% by mass) at 150–170°C for 60 min. The addn. resulted in increasing the softening and breaking temps., dynamic viscosity at 60°C and penetration index. The wax addn. did not effect the operational conditions of the paving.
16
Content available Trendy i przyszłość nawierzchni bitumicznych
PL
Historia stosowania asfaltów liczy już ok. 5 tys. lat. Począwszy od starożytności aż do dziś, dokonała się w tym zakresie prawdziwa rewolucja. Obecne nawierzchnie asfaltowe dzięki dynamicznemu rozwojowi dodatków, lepiszczy, materiałów i technologii budowlanych powstają przy zastosowaniu nowych rozwiązań, za którymi idzie osiąganie nowych celów w zakresie trwałości budowanych dróg, zmniejszenia obciążenia dla środowiska i optymalizacji kosztów budowy.
17
Content available remote Budujmy dobre drogi
PL
Ze względów ekonomicznych i ekologicznych w celu poprawy parametrów materiałów budowlanych coraz częściej stosuje się różnego rodzaju dodatki, domieszki oraz modyfikatory pochodzenia odpadowego. W artykule omówiono wpływ dodatku imidazoliny technicznej na wybrane właściwości asfaltów. Zaprezentowane w pracy wyniki badań wykazały, że niewielka ilość imidazoliny w zakresie niskiej temperatury znacznie poprawia właściwości lepkosprężyste asfaltów. Ponadto dodatek imidazoliny zwiększa wartość penetracji asfaltu. Należy też zwrócić uwagę, że imidazoliny mają negatywny wpływ na temperaturę mięknienia asfaltów, przez co nie mogą one być wykorzystywane jako samodzielny modyfikator asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych.
EN
Various additives, admixtures and modifiers are used to improve technical properties and strength characteristics of building materials. For economic and ecological reasons waste materials are more frequently used. This paper discusses the impact of adding technical imidazoline on selected bitumen properties. The results showed that a small amount of imidazoline improved bitumen viscoelastic properties at low temperatures. Furthermore imidazolines causes significant increase penetration. However imidazolines have a negative impact on bitumen softening point, which makes them impossible to use as an independent modifier.
PL
W artykule opisano możliwość wykorzystania kwasu polifosforowego do modyfikacji asfaltów. Autorzy przypominają budowę chemiczną asfaltu i przedstawiają proponowany mechanizm oddziaływania polimeru kwasu fosforowego (PPA).
EN
The article describes the possibility of using polyphosphoric acid for asphalt modification. The authors recall the chemical structure of asphalt and depict the proposed mechanism of the phosphoric acid polymer (PPA) interaction.
PL
W I części artykułu zostały opisane imidazoliny oraz modyfikacja lepiszczy asfaltowych z ich dodatkiem. W tej części przedstawiono metodykę badań asfaltów modyfikowanych imidazoliną.
EN
The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.