Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flooring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Odporność na poślizg posadzek
PL
W artykule omówiono zagadnienia akustyki budowlanej związane z renowacją starych stropów i błędnym wykonaniem nowych warstw lekkiej podłogi na legarach na istniejącym stropie gęstożebrowym w starej kamienicy. Przedstawiono możliwości ograniczenia słyszalności dźwięków uderzeniowych przez zastosowanie dodatkowego dźwiękoizolacyjnego sufitu podwieszanego oraz wyniki pomiarów akustycznych izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych analizowanych konstrukcji.
EN
This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to improve airborne and structureborne sound insulation with suspended ceilings.
3
Content available remote Odporność posadzek na poślizg
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację posadzek ze względu na odporność na poślizg, na podstawie wartości oporu poślizgu oraz kąta akceptowalnego, określonego stopą obutą i bosą. Zaprezentowano wyniki badań wpływu impregnatu antypoślizgowego na opór poślizgu w warunkach suchych i mokrych. Zaproponowano także kryteria oceny posadzek w zakresie odporności na poślizg.
EN
The paper presents the classification of floorings due to slip resistance, based on pendulum test value and acceptable angle, defined by shod foot and bare foot. The test results of the influence of non-slip impregnation on slip resistance in dry and wet conditions were presented. The criteria of floorings evaluation in the field of slip resistance were also proposed.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady wad i uszkodzeń wielkopowierzchniowych podłóg o konstrukcji betonowej. Wprowadzono podstawową klasyfikację przyczyn uszkodzeń, dzieląc je z uwagi na usytuowanie w konstrukcji oraz umiejscowienie w procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents selected examples of defects and damages of large-area concrete floors. A basic classification of the causes of damages was proposed, divided according to the location of the damage in the structure and stage of the investment process.
PL
W pracy przedstawiono ciekawe rozwiązanie dekoracyjne posadzki z 1973 r. znajdującej się na parterze i pierwszym piętrze gmachu głównego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posadzka ta jest ułożona z nieregularnych i różnorodnych kolorystycznie płyt surowca naturalnego, tzw. „marmurów” świętokrzyskich. Reprezentują one kilka odmian skał pochodzących z kamieniołomów z okolic Chęcin, przede wszystkim z Bolechowic (skała najczęściej wykorzystywana do celów dekoracyjnych), a także z Szewc i Łabędziowa, a być może też z Jaźwicy. Skały te tradycyjnie są nazywane marmurami. Pod względem petrograficznym nie są to jednak skały metamorficzne, lecz zwięzłe i masywne, częściowo przekrystalizowane, wapienie z liczną fauną. Są wieku paleozoicznego – środkowo- i górnodewońskie. Już od XVI w. były cennym surowcem zdobniczym. Omawiana posadzka ma walory edukacyjne i może mieć znaczenie geoturystyczne. Wybrane i opisane okazy skał, reprezentujących różne rodzaje litologiczne, mogą przyczynić się do utworzenia dydaktycznej ścieżki geoturystycznej, która będzie pomocna w zajęciach z przedmiotów związanych z naukami o Ziemi (np. geologia, paleontologia, surowce skalne).
EN
The paper presents an interesting decorative flooring solution from 1973 on the ground and first floors of the main building of the Pedagogical University of Cracow, named after the Commission of National Education. This flooring is composed of irregular, variably coloured natural stone slabs: the so-called Holy Cross Mountains „marbles”. They represent several rock types from limestone quarries near Chęciny, including mainly Bolechowice, but also Szewce, Łabędziów and Jaźwica. These rocks are traditionally called marbles. However, in fact, petrographically, they are not metamorphic rocks, but strongly lithified and massive, partially crystallized limestones with numerous fossils. They are of Paleozoic age: Middle and Upper Devonian. The type of flooring composed of irregular panels of different sizes and colours is currently rarely used in interior design despite giving an aesthetically pleasing mosaic effect with an interesting pattern. The flooring made of assorted Holy Cross Mountains “marbles” can have a great educational value and great geotouristic significance. Selected and described rocks of different lithological types can be used to create a geotouristic educational path that will be helpful in teaching of subjects related to Earth sciences (e.g. geology, paleontology, rock materials).
6
Content available remote Wymagania estetyczne i użytkowe stawiane posadzkom
9
Content available remote Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych
PL
W artykule omówiono najczęstsze uszkodzenia dylatacji: wykruszenia krawędzi, odspojenia kitów wypełniających, niedokładne zabetonowanie dybli, klawiszownie, korozję i uszkodzenia stalowych elementów dylatacyjnych. Przedstawiono przyczyny ich występowania oraz pokazano przykłady występowania.
EN
The article gives a description of the most common expansion joint defects: joint spall, debonding of fillers, inaccurate dowel bar concrete installation, faulting, corrosion and damage to steel elements of expansion joints. The causes of their occurrence and examples are presented as well.
10
Content available remote Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych
PL
W artykule omówiono etapy badań diagnostycznych stosowanych w ocenie podkładu betonowego, najważniejsze uszkodzenia i wady podkładów betonowych oraz najczęstsze uszkodzenia dylatacji. Podano przykłady takich uszkodzeń oraz przywołano odpowiednie normy.
EN
The article discusses the stages of diagnostic tests used in the assessment of the concrete floors, the most important damage and defects in concrete floors and the most common damage to the joints. The examples of such damages, and cites relevant standards are shown.
PL
Posadzki w budownictwie mieszkaniowym mogą być wykonywane z wielu różnych materiałów, a wybór konkretnego rozwiązania podyktowany jest wieloma względami. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiają się również nowe materiały oraz modyfikacje rozwiązań już znanych, na co zwrócono uwagę w treści artykułu.
EN
Flooring in housing building can be done from many different materials and the choice of a particular solution depends on many reasons. In addition, this article highlights recently appeared new materials and modifications of solutions already known.
12
Content available remote Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej
PL
W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN
The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
13
Content available remote Meeting challenges in epoxy floor coatings / floorings
EN
The majority of industrial floorings are based on concrete, a simply to apply, versatile, durable and economic construction material. However concrete also has limitations; concrete is porous, is low in tensile and flexural strength and has limited chemical resistance and aesthetics. In almost all cases the concrete is covered with other materials to either protect the concrete or underlying soil or to protect materials coming into contact with the concrete. The covering materials range from cheap painting systems (to avoid dust), via higher performing tiles (hygienic) to highly decorative carpets or wood parquets. For industrial floorings the use of synthetic floor coverings is becoming more and more popular as it can cover a wide span of performances ranging from highly chemical resistant to highly decorative.
EN
In this study, consumer preferences for flooring in terms of purchasing and use, were investigated, as well as consumer attitudes and the reasons for preferences for a particular product, and whether consumer behaviour varied according to gender, age, level of education, occupation and size of household. The study was based on a face-to-face interview of 1005 people throughout Turkey. The data obtained from the survey was analyzed using the statistical package SPSS 19.0 for Windows. According to the results of the study, it is possible to say that the customers preferred flooring which was easy to assemble, with good heat and sound insulation, resistant to physical and mechanical damage, both environmentally- and human-friendly and aesthetically pleasing. Manufacturers should therefore endeavour to meet these expectations by obtaining positive and negative feedback from users of flooring. In conclusion, it was determined that flooring preference, usage, expectations and consumer complaints may differ according to gender, age, level of education, income level, household size and occupation. This study fills an important gap regarding the investigation of consumer preferences for flooring in terms of purchasing and use in Turkey.
15
Content available remote Elementy technologii budowy posadzki betonowej
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące technik obróbki mieszanki betonowej ułożonej jako posadzka. Dokładnie scharakteryzowano procesy: wibrowania, próżniowania oraz wibropróżniowania, przedstawiając technologię oraz maszyny używane w poszczególnych procesach. Przeanalizowano parametry wytrzymałościowe betonu po obróbce: wibrowaniem, próżniowaniem i wibropróżniowaniem. Na podstawie tego wykazano wibropróżniowanie jako najbardziej efektywną metodę zagęszczania mieszanki betonowej.
EN
The article presents basic information on processing techniques of concrete mixture laid as a floor. Process of vibration, vacuum process and vibration vacuum process have been characterized in detail, presenting technology and machines used in respective processes. Strength parameters of concrete after treatment with each process have been analysed. According to the analysis, vibration vacuum process was proposed as the most effective method of concrete compaction.
EN
This paper briefly reviews the current instruments used in assessing the fire performance of railway rolling stock and those to be used in new European regulatory tests. The latter are a result of major developments towards harmonizing Railway Vehicle fire performance testing and classifications, initially developed under European Public Procurement directives and latterly via the Technical Specification for Interoperability (TSI). In many senses the interoperability of railway vehicles between different EU countries makes harmonization a very desirable requirement. The test specifications to be utilized for this process are described in EN 45545. The formation of the European Union and the subsequent agreements that several products should be tested using harmonized testing methods throughout the EU make the EU market the developed world's biggest market for most constructed products. Each member state is currently able to continue to classify the products using the traditional (often national) methods alongside the new methods during a transition period.
PL
Autor przekrojowo omawia rozwój metod badawczych przeznaczonych do badań właściwości palno-dymowych materiałów. Przedstawia przede wszystkim badania i aparaturę stosowaną w Wielkiej Brytanii, a także metody rozwinięte w projektach europejskich oraz testy uwzględnione w nowej normie europejskiej EN 45545:2013. Podkreśla korzystny wpływ ujednolicenia procedur badawczych i wymagań na rozwój europejskiego rynku kolejowego.
18
Content available remote Przyklejanie okładzin ceramicznych na trudnych podłożach
PL
W artykule omówiono sposoby postępowania z trudnymi podłożami, na których mają być przyklejane okładziny ceramiczne. Scharakteryzowano również kleje przeznaczone do takich zastosowań.
EN
The article discusses procedures to follow in the case of difficult substrates, to which ceramic tile cladding is to be glued. It also describes the adhesives intended for such applications.
19
Content available remote Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono analizę przykładowych wad wykonawczych betonowych posadzek przemysłowych oraz opisano konflikt mający źródło w kwestionowaniu przez inwestora jakości wykonanych robot i wstrzymaniu wynagrodzenia wykonawcy przy jednoczesnym przystąpieniu do użytkowania obiektu. W przedstawionej analizie zwrócono uwagę na prawne uwarunkowania dotyczące odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
EN
The article presents an analysis of sample execution defects of industrial concrete flooring and describes a conflict, which has its source in questioning the quality of executed works by the investor and withholding contractor's payment while simultaneously commencing to utilise the building. The presented analysis also points out the legal conditioning pertaining to acceptance and utilisation of civil structures.
20
Content available remote Wykładziny posadzkowe z płytek. Cz. 4. Dylatacje i tolerancje wymiarowe
PL
W ostatniej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek opisano wykonywanie i projektowanie dylatacji. Podano informacje dotyczące rozstawu i szerokości szczelin dylatacyjnych oraz rodzajów mas dylatacyjnych. Przytoczono także tolerancje wymiarowe dotyczące równości powierzchni i odchyłek przy rozstawie punktów pomiarowych.
EN
The last part of the article on tile floor coverings describes the performance and design of expansion joints. It contains information concerning spacing and width of expansion gaps, as well as the types of expansion compounds. The article also presents dimensional tolerances concerning surface regularity and variations concerning the spacing of measuring points.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.