Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność zawodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Gender is one of the determinants of economic activity of populations. Dissimilarities and changes in employment and unemployment among women and men are the result of gender roles, historical background, and dynamic transformations of recent years. Differences in female and male employment are significant to the point of necessitating detailed analyses in the context of present-day living conditions. Therefore, the main objective of this study was to determine the gap in economic activity of women and men in European Union countries (EU-28) and to discover the position of Poland in this respect. Moreover, an attempt was made to specify causes of the differences found. This problem was evaluated using indicators describing economic activity by gender. The empirical data has been obtained from the European Statistical Office. The analysis involved 28 countries of the European Union. The researched period spanned from 2005 through 2017. The data was analysed statistically. In European Union countries, indicators describing economic activity of populations are varied. There is a significant gap in employment between women and men that, since 2005, has remained at 11%, while the same gap in unemployment has widened. In Poland, the employment gap has remained constant at 14%. Female and male unemployment, as well as the gender employment gap, have been decreasing in Poland since 2014. The EU-28 in general, and Poland as well, have observed an increasing rate of inactive population due to caring responsibilities. In addition, variation of this rate between women and men has also increased.
PL
Wyniki badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) wskazują, że czas trwania aktywności zawodowej może zależeć nie tylko od zasad ustalanych w systemach emerytalnych, ale również od dostosowania pracy do potrzeb i możliwości osób ją wykonujących w całym okresie tej aktywności. Pracę, która zapewnia takie dostosowanie, nazwano pracą zrównoważoną. Badania wykazały, że samoocena możliwości wykonywania pracy do 60. roku życia jest związana z samooceną stanu zdrowia, dobrostanem, równowagą praca - życie prywatne, a także z oceną perspektyw pracy i rozwoju zawodowego. Biorąc to pod uwagę, uznano zmienne opisujące te obszary za podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy. W artykule przedstawiono, na podstawie wyników badań prowadzonych przez Eurofound, wskaźniki zrównoważenia pracy w różnych grupach wieku w Polsce i innych krajach UE.
EN
According to the research of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), the period of occupational activity can depend not only on the retirement system, but also on adapting work to the specific and changing needs of workers over the course of their lives. The work which fits these needs is defined as sustainable work. The Eurofound's studies have shown that the perceived ability to work until the age of 60 is related to factors such as self-rated health, subjective well-being, work-life balance and the perceived job security, career prospects and employability indicators for these factors can be also used as basic indicators for sustainability of work. In the article these indicators are presented for different age groups in Poland and the her EU countries, based on the Eurofound's Quality of Life Survey and Working Conditions Survey results.
EN
The study analyses changes taking place in the rural population’s economic activity during the functioning of Poland within the EU structures. The subject of research work was the processes of transformation in employment and unemployment of the total rural population and by: associations with farms, sectors, type of employment. Analysis has been based on general statistical data, results of the IAFE-NRI field studies and the literature. Due to a need to reduce the number of the employed in the agricultural sector from the perspective of reducing economic distance between the countryside and cities, as well as between Polish and EU agriculture, much room in the paper has been dedicated to the diversification of the rural population’s professional activity. The CAP in creating jobs in rural areas and in deagrarianising employment. It has been demonstrated that during the analysed period a relatively constant level of the rural population’ professional activity was accompanied by the increased employment level and decreased unemployment level. This process was going hand in hand with the diversification of employment. Consequently, employment in agriculture was less than 10% of the total population employed and 22% of the rural population. The creation of jobs is not a treaty objective of the CAP, it is activities in this regard which constituted an integral part of the rural development programmes financed under the CAP. From analysing of the ways and effects of their impact it results that those initiatives contributed to the growth of non-agricultural employment.
PL
Opracowanie zawiera analizę zmian zachodzących w aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi w okresie funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej (UE). W odniesieniu do sytuacji na rynku pracy przedmiot dociekań stanowiły procesy przeobrażeń w zatrudnieniu i bezrobociu ogółu ludności wiejskiej oraz według: związku z gospodarstwem rolnym, sektorów (rolnictwo – działy nierolnicze) charakteru zatrudnienia (najemnie – na własny rachunek). Tendencje w aktywności ekonomicznej mieszkańców polskiej wsi zostały skonfrontowane ze zmianami zachodzącymi w tej płaszczyźnie wśród ludności miejskiej oraz w innych krajach UE. Podstawę analizy stanowiły dane statystyki powszechnej (GUS i Eurostat) i wyniki badań terenowych IERiGŻ-PIB oraz literatura przedmiotu. Ze względu na konieczność spadku liczby pracujących w sektorze rolniczym z perspektywy zmniejszania dystansu ekonomicznego między wsią i miastem oraz polskim i unijnym rolnictwem, w pracy dużo miejsca poświęcono problematyce dywersyfikacji aktywności zawodowej ludności rolniczej. Podjęto również próbę określenie roli Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w kreowaniu miejsc pracy na obszarach wiejskich i dezagraryzacji zatrudnienia. Wykazano, że w okresie objętym analizą względnie stałemu poziomowi aktywności zawodowej ludności wiejskiej towarzyszył wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Z tym procesem szła w parze dywersyfikacja zatrudnienia. W konsekwencji zatrudnienie w rolnictwie miało niespełna 10% ogółu pracujących w polskiej gospodarce i 22% mieszkańców wsi. Pozostali pracowali głównie w usługach w miastach. Kreowanie miejsc pracy nie jest traktatowym celem WPR, to działania w tym zakresie stanowiły integralną część programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych w ramach WPR. Z analizy sposobów i efektów ich oddziaływania wynika, że inicjatywy te przyczyniały się do wzrostu nierolniczego zatrudnienia.
PL
W treści artykułu przedstawiono zarys doświadczeń zawodowych na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat, przedstawiając punkt widzenia osoby zajmującej się m.in. pozyskaniem kontraktów w branży budowlanej mostowej i innych obiektów inżynierskich. W artykule przedstawiono dorobek oraz przedstawiono zmiany obowiązującego prawa, pokazując jednocześnie zarys wyzwań, z jakimi musiał się zmierzyć ówczesny absolwent studiów Wydziału Budownictwa w Bydgoszczy. Wskazano również zmiany, z którymi musi się borykać obecnie.
EN
The article outlines professional experiences within the space of the last twenty years, presenting the viewpoint of a person involved in, among other things, acquisition of contracts in the field of bridge construction and other engineering facilities. The article presents achievements as well as changes in binding legal regulations, at the same time outlining challenges which had to be faced by graduates of the studies at the construction faculty in Bydgoszcz of that time. The article also discusses changes which need to be addressed nowadays.
5
Content available Aktywność zawodowa inżyniera budownictwa
PL
W artykule przedstawiono pokrótce pracę na stanowiskach inżynieria budowy, kierownika budowy i prezesa zarządu firmy budowlanej. Przedstawiono też pewien przypadek oceny stanu technicznego budynku będącego w końcowej fazie budowy.
EN
The article briefly presents the work on the positions of construction engineering, construction manager and president of the management board of a construction company. It also discusses a certain case of assessment of technical condition of a building at the final phase of construction.
PL
W ujęciu rozwojowym starość stanowi tak samo ważny etap życia jak każdy inny. Poznanie psychologicznych aspektów starzenia się oraz różnych czynników mających wpływ na poczucie satysfakcji z obecnej sytuacji życiowej osób w wieku późnej dorosłości stanowi o prawidłowościach procesu adaptacji do starości. Ważnym elementem tego procesu wydają się być działania mające na celu inkluzję tej szczególnie podatnej na wykluczenie społeczne grupy. W tym kontekście warto zastanowić się nad rolą rodziny, społeczeństwa, a także predyspozycjami osobowymi, które mogą mieć wpływ na proces pomyślnej adaptacji do starości, w tym możliwość realizowania potrzeb i podnoszenia jakości życia seniorów. W niniejszym artykule, odwołując się do założeń teorii aktywności oraz teorii wycofania się, przedstawione zostaną próby aplikacji badań własnych, dotyczących osobowych aspektów mających wpływ na poczucie dobrostanu osób aktywnych zawodowo w okresie późnej dorosłości.
EN
Old age is, in terms of development, just as important stage of life, like everyone else. Understanding the psychological aspects of aging and the different factors affecting the feeling of satisfaction with the current life situation of people in their late adulthood, it is about the regularities of adaptation to old age. An important element of this process appear to be efforts to inclusion of this group, who are particularly vulnerable to social exclusion. In this context, it is worth considering the role of family, society, and personal predisposition that can affect the process of successful adaptation to old age, including the ability to meet the needs and improve the quality of life of seniors. In this article, referring to the assumptions of the theory of activity and the theory of withdrawal, will be presented trials application own research on the personal aspects affecting the sense of well-being of economically active persons in late adulthood.
PL
Aktywność zawodowa w życiu osób niepełnosprawnych jest bez wątpienia bardzo ważna Jednakże wiedza na temat ich praw i obowiązków zarówno wśród pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych nadal jest niewielka. Z tego względu istotną rolę ma do odegrania edukacja na temat instrumentów wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ponadto potrzebna jest dyskusja społeczna o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz prawach osoby niepełnosprawnej. Celem owej komunikacji powinna być poprawa na rynku pracy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
EN
Economic activity in the lives of people with disabilities is very important However: the awareness of both employers and people with disabilities of their relevant rights, obligations and facilities is still limited. That is why education on instruments supporting the employment of people with disabilities is so important. A public discussion on the benefits, facilities and employers' obligations and the rights of people with disabilities is also necessary. An improved situation in the labor market of the latter should result from that discussion.
PL
Problemy aktywności zawodowej ludzi starszych są coraz częściej uwzględniane zarówno w polityce państwa, jak i w programach Unii Europejskiej O możliwościach i chęciach utrzymywania aktywności zawodowej przez osoby starsze decyduje wiele czynników, wśród których stan zdrowia zajmuje jedno z pierwszych miejsc. W tym okresie życia wzrasta częstość występowania wielu problemów zdrowotnych, m.in. chorób układu krążenia, oddychania, mięśniowo-szkieletowego a także zaburzeń hormonalnych i przemiany materii. Dane statystyczne pokazują, że już po 50 r.ż., a więc jeszcze w okresie pełnej aktywności zawodowej, dochodzi do znacznego zwiększenia absencji chorobowej spowodowanej tymi chorobami, co stawia grupę polskich pracowników 50+ w szczególnej sytuacji.
EN
The problems of the occupational activity of older people are increasingly considered both in Poland's poky and m EU programmes. The possibilities and intentions of the elderly to stay active depend on many factors, primarily their health. The incidence of health problems, including cardiovascular, respiratory and musculoskeletal diseases, and hormonal and metabolic disorders increase at this stage of life. Statistics show that at 50, i.e, even at full occupational activity, there is a considerable increase in sickness absence related to those diseases, which puts Polish 50+ workers m a special situation.
EN
Women’s entrepreneurship is an important and interesting phenomenon from both economic and public point of view. It contributes to revive local and regional economic processes. In Poland, similarly as in other European countries, the situation of women on the labour market differs from men’s status of employment. Women’s entrepreneurship and their current situation on the labour market are being analyzed through the prism of differences which appears while comparing them with men. Differences are about the level of education, professional qualifications, payroll irregularities, also regulations and practices applied during the process of employing women. The purpose of this article is an analysis of women’s occupational activity on the base of statistical researches with particular reference to comparative surveys.
PL
Przedsiębiorczość kobiet jest ważnym i ciekawym zjawiskiem zarówno z gospodarczego jak i publicznego punktu widzenia. Przyczynia się ona do ożywienia lokalnych i regionalnych procesów gospodarczych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja statusu zatrudnienia kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji mężczyzn. Przedsiębiorczość kobiet i ich obecna sytuacja na rynku pracy są analizowane przez pryzmat różnic, które pojawiają się podczas porównywania ich z mężczyznami. Różnice dają się zauważyć w poziomie wykształcenia, kwalifikacjach zawodowych, nieprawidłowościach płacowych, a także w przepisach i praktykach stosowanych w procesie zatrudniania kobiet. Celem niniejszego artykułu jest analiza aktywności zawodowej kobiet na podstawie badań statystycznych, ze szczególnym odniesieniem do badań porównawczych.
10
Content available Work-life balance a wiek pracowników
PL
Problem zachowania równowagi praca - życie dotyczy pracowników w różnym wieku ze względu na liczne, z róż nicowane obciążenia Wraz z wiekiem zmieniają się role życiowe i społeczne, a z nimi obowiązki. Młodzi borykają się z problemem pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad małymi dziećmi. Obowiązek opieki nad osobami zależnymi, w tym przede wszystkim rodzicami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi członkami rodziny, dotyczy przede wszystkim pracowników starszych (tzw 50+). W związku z tym pracownicy w całym cyklu aktywności zawodowej wymagają wsparcia w godzeniu pracy zawodowej z życiem (zwłaszcza rodzinnym). Pomocne okazują się różnorodne rozwiązania oferowane przez pracodawców. Najważniejsze z nich to elastyczna organizacja pracy oraz specjalne oferty dotyczące urlopów, w tym do wykorzystania przez mężczyzn. Celem publikacji jest opisanie problemu godzenia pracy i życia z punktu widzenia pracowników w różnym wieku, zdefiniowanie pojęcia „równowaga praca - życie" oraz zaprezentowanie kilku dobrych praktyk z tego obszaru.
EN
The problem of work-life balance applies to employees of all ages because of their numerous obligations. With age, life and social roles and obligations change. Young workers find it difficult to reconcile work and caring for young children. The obligation to take care of dependents, especially elderly parents, disabled or chronically ill family members, primarily affects older workers (50+). Therefore, employees throughout their working life cycle require support in reconciling work and "life" (especially the family). Various solutions offered by employers can help. Flexitime and special arrangements regarding time off, including that for men, are among the most important ones. The aim of this paper is to present the problem of reconciling work and family life from the point of view of workers of different ages: defining the concept of work-life balance and to present some good practices in this area.
11
Content available remote The use of age management to professional activiation of the elderly
EN
The increase in interest in the topic of aging is associated - to some extent - with the currently unavoidable demographic changes. On the one hand, life expectancy increases, on the other hand, fertility rates fall. As a consequence the proportion of younger generations is reduced, and the share of older generations. A disturbing fact has been the low level of economic activity of the elderly, among others in Europe for many years. The reasons for this are complex. However, looking for ways and means that would allow greater involvement of older people in the labour market should be considered. One such method, which in developed countries is gaining more and more interest is the management of age. The purpose of this article is to indicate the extent to which age management can be useful in improving the professional activity of generations of people 50 +. The background to the issue is the statistics on the labor force participation of older people in Europe.
PL
Wzrost zainteresowania tematem starzenia się społeczeństw związany jest z zachodzącymi obecnie nieuniknionymi w pewnym zakresie przemianami demograficznymi. Z jednej strony wydłuża się średnia długość życia, z drugiej strony spadają wskaźniki dzietności. W konsekwencji zmniejsza się udział pokoleń młodszych, a rośnie udział pokoleń starszych. Niepokojącym w tym kontekście faktem jest niski poziom aktywności zawodowej osób starszych, między innymi w Europie. Przyczyny tego zjawiska są złożone. Skłaniają jednak do poszukiwań metod i sposobów, które umożliwiłyby zwiększenie zaangażowania osób starszych na rynku pracy. Jednym z takich sposobów, który w krajach wysokorozwiniętych zyskuje coraz większe zainteresowanie jest zarządzanie wiekiem. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jakim zakresie zarządzenie wiekiem może być użyteczne w podnoszeniu aktywności zawodowej osób z pokolenia 50 +. Tłem dla przedstawianego problemu jest statystyka dotycząca aktywności zawodowej osób starszych w Europie.
12
EN
The demographic forecasts that have been published for many years point to the growing dynamics of the ageing process of the European societies. One of its consequences is the shrinking population of young people and the growing average age of workers. In the light of the forecast deficiency and growing of the resources of workforce the concept of age management in the company is becoming more popular. This paper familiarizes the reader with the essence of age management, presenting its main premises, scopes of activity and benefits resulting from its use.
PL
Publikowane od wielu lat prognozy demograficzne zwracają uwagę na rosnącą dynamikę procesu starzenia się społeczeństw europejskich. Jedną z jego konsekwencji jest kurczenie się populacji ludzi młodych oraz rosnąca średnia wieku pracowników. W obliczu prognozowanego deficytu oraz starzenia się zasobów siły roboczej rośnie zainteresowanie koncepcją zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Niniejszy artykuł przybliża istotę zarządzania wiekiem prezentując główne jego przesłanki, obszary działań oraz korzyści płynące z jego zastosowania.
PL
Proces starzenia się społeczeństwa w niedługim czasie sprawi, że znaczenie osób starszych na rynku pracy będzie rosnąć. Rolą państwa i przedsiębiorstw będzie stworzenie takich warunków pracy, aby starsi pracownicy wykazywali jak najdłużej chęć aktywności zawodowej. Wraz z wiekiem zmieniają się zdolności człowieka do wykonywania pracy, jednak wynikające z tych zmian wymagania osób starszych względem miejsca pracy rzadko brane są pod uwagę. Jednym ze sposobów ułatwiających starszym pracownikom pracę i zachęcających do jej kontynuowania jest zapewnienie im odpowiednich warunków w miejscu pracy. W artykule przedstawiono główne, pojawiające się z wiekiem zmiany w funkcjonowaniu organizmu i ich ewentualny wpływ na wykonywanie pracy. Podkreślono potrzebę dostosowywania warunków pracy do możliwości psychofizycznych starszych pracowników, w tym konieczność zapewniania odpowiednich warunków oświetleniowych.
EN
In short time the process of society "ageing" is going to cause that the elderly people's importance will raise on the work market. The role of the state and companies will be the creation of such work conditions, in which the elderly workers would have the willingness of occupational activity for a long time. As the time passes, the human abilities to work change, however the requirements of elderly people in range of work places are rarely taken into consideration. The one way of elderly people's work facilitation and encouragement to work continuation is the providing the proper conditions in work places. In the article, the main, arising with time, changes of organism functioning are shown and their potential effect on the work's performance. The necessity of work conditions' adjustment to elderly workers' psycho-physiological capabilities are emphasized, with the necessity of proper lighting conditions' providing.
PL
Na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych stwierdza się, że jakość życia osób niepełnosprawnych ruchowo zależy od takich czynników jak wiek, płeć czy też aktywność zawodowa. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 426 osób (wiek 18-65), które wskazują, że osoby niepełnosprawne ruchowo aktywne zawodowo mają wyższe poczucie jakości życia od osób nieaktywnych zawodowo. Kobiety lepiej niż mężczyźni oceniają swoje funkcjonowanie fizyczne. Najwyżej swoją jakość życia ocenia najmłodsza grupa wiekowa. Biorąc pod uwagę wnioski płynące z badań, podkreślić trzeba potrzebę działań na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo w zakresie podnoszenia jakości ich życia. Do działań takich zaliczyć należy działania szkoleniowe oraz doradcze.
EN
Literature and research shows that the quality of life of people with physical disability depends on factors like gender, age and occupational activity. Results of a study conducted on 426 people with physical disability (age 18-65) indicate that people with physical disability who work have a much higher quality of life than those who do not. Women have a better view of their physical functioning than men. The youngest group has the highest opinion on their quality of life. Considering the results, it is necessary to take action, e.g., training courses or counselling, for people with physical disability to raise their quality of life.
15
Content available remote Rodzina górnicza z perspektywy pracującej żony
PL
Artykuł jest próbą scharakteryzowania współczesnej rodziny górniczej oraz zmian, które w niej zaistniały. Głównymi jego postaciami są aktywne zawodowo żony górników, ponieważ fakt podjęcia przez kobietę pracy zawodowej najsilniej wpływa na zmiany w sferze funkcjonowania rodziny.
EN
This article is an attempt to characterize miners' families and the changes that have been observed in this field. Its main objects are professionally active miners' wives, as the fact of taking jobs by them is the main factor that has influenced the changes in the field of functioning of a family.
PL
Funkcjonowanie człowieka w rolach zawodowych pracownika, współpracownika, przełożonego, pracodawcy zdeterminowane jest bardzo wieloma różnorodnymi czynnikami. Wśród nich doniosłe miejsce zajmują doświadczenia społeczne jednostki w toku jej rozwoju. Artykuł stanowi próbę analizy relacji zachodzących między rozwojem społecznym człowieka a jego aktywnością zawodową. Uwzględniono tu takie zagadnienia, jak: znaczenie środowiska społecznego, zwłaszcza rodzinnego, istotę i uwarunkowania procesu socjalizacji, adaptację społeczną, znaczenie samowychowania i tożsamości społecznej, stres psychospołeczny, rolę społecznego podtrzymywania i grupy wsparcia.
EN
Human’s function in professional roles of an employee, a co-worker, a superior, an employer is determined by a great variety of factors. Among them social experience of an individual in a development process takes a momentous place. This article is trying to analyze relationships between human’s social development and his professional activity. The signifi cance of social life, especially family life, essence and socializing process condition, social adaptation, the signifi cance of upbringing and social identity, phycosocial stress, the role of social support and support groups are taken into consideration.
PL
Starzenie się społeczeństwa postrzegane jest głównie jako proces demograficzny, wpływający na politykę ludnościową i generujący określone problemy organizacyjne oraz koszty ekonomiczne państwa czy jednostki związane z zapewnieniem skutecznego systemu opieki nad osobami starszymi. Wraz z podejmowaniem działań promujących wydłużenie czasu aktywności zawodowej pracowników, istotne jest poznanie czynników środowiska pracy i cech pracy, które mogą przedwcześnie obniżać zdolność do pracy, a także kreowanie takich warunków środowiska i organizacji pracy, które będą sprzyjały pozostawaniu w zatrudnieniu również po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego.
EN
Ageging is mainly perceived as a demographic process wich has an impact on the population policy and wich generates particular organizational problems and economic costs for the State or for a unit dealing with ensuring effective care system for older persons. Alongside the measures aiming to promote the extension of working life, it is of vital importance to identify work environment factors and work features which may lead to premature decline of work ability as well as to create such work conditions and work organization which will be conductive to remaining in employment after having reached the statutory retirement age.
19
Content available remote Równowaga między pracą zawodową a życiem - doświadczenia badawcze
PL
W artykule zaprezentowano problematykę równowagi między pracą zawodową a życiem. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w trzech przedsiębiorstwach średniej wielkości i pokazano jak problem ten postrzegany jest przez pracowników tych firm. Ponadto wskazano czy problematyka równowagi między pracą zawodową a życiem dostrzegana jest przez pracodawców i jakie programy praca - życie wdrażają badane firmy.
EN
The article describes the problems of balance between people's careers and private lives. There are presented results of inquivies. The mid - size companies have been researched. There is also pointed, what kind of programs do the researched companies use to help their employees to keep balance between responsibilities in their jobs and private lives.
20
PL
Według danych demograficznych w ostatnich latach obserwujemy w Polsce cechy starzenia się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób starszych w stosunku do osób młodszych. Równocześnie notujemy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia i najniższą średnią wieku przechodzenia na emeryturę wśród państw europejskich. Z tych powodów problemy aktywności ludzi starszych coraz częściej uwzględniane są w polityce państwa, a także w programach Unii Europejskiej, których celem jest tworzenie systemowych rozwiązań sprzyjających wzrostowi aktywności zawodowej ludzi starszych.Artykuł ten zapoczątkowuje serię artykułów poświęconych omówieniu najbardziej istotnych problemów związanych z wykonywaniem pracy w wieku starszym, na tle wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu celowego zamawianego pn. Aktywność zawodowa pracowników w aspekcie starzejącego się społeczeństwa, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).
EN
According to the demographic data, in recent years in Poland the society has aged i. e., there has been an increase in the number of the elderly in relation to the number of younger people. At the same time, the employment index has been one of the lowest and the retirement age has been the lowest among European countries. That is why the problems of occupational activity of the elderly have been increasingly taken into account in the state policy and in European Union programmes aimed at creating system solutions to foster an increase in occupational activity of the elderly. This article is the first in a series of articles on the most important problems connected with the work of the elderly. They are based on the results of research done within the commissioned targeted programme Occupational activity of employees in the aspect of the ageing society, coordinated by the Central Institute Labour Protection – National Research Institutte (CIOP-BIP).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.