Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowniki PLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano możliwości sterowania hydraulicznym układem napędowym za pomocą rozdzielacza proporcjonalnego współpracującego ze specjalnym modułem elektronicznym oraz z nowoczesnym sterownikiem PLC. W tym celu posłużono się konkretnym przykładem układu, który zmontowano, zaprogramowano i uruchomiono na elektrohydraulicznym stanowisku dydaktyczno-badawczym. Artykuł pokazuje przydatność nowoczesnych narzędzi automatyki przemysłowej, takich jak wizualizacja procesu czy też język SFC, do sterowania układami hydrauliki siłowej.
EN
The paper presents possibilities of controlling the hydraulic drive system using a proportional directional valve, an analogue command value module and a modern programmable controller. For this purpose the particular example of an electrohydraulic system was assembled, programmed and started-up using the electrohydraulic workstation. The article shows the suitability of the modern tools of industrial automation such as process visualization or SFC language for controlling the hydraulic drive systems.
PL
W artykule przedstawiono opisy wybranych stanowisk szkoleniowych typu pulpitowego, przeznaczonych do wspomożenia procesu kształcenia przyszłej kwalifikowanej kadry technicznej automatyków przemysłowych linii montażowych. Stanowiska te mogą zostać wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w szkołach technicznych średniego szczebla i wyższych uczelniach.
EN
IMBiGS made educational stands were described in the paper. Their elements and funcionality were presented. This stands were dedicated to developing skillings of the technical personel. They can be used in the all levels schools.
PL
W artykule przedstawiono opis układu automatycznej regulacji poziomu samotoków podawczo-odbiorczych walcarki DUO-300, stanowiącej część zespołu walcowniczego Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Sterowanie linią technologiczną opiera się na sterownikach PLC. Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami wykorzystano magistralę CANBus. Zrealizowany układ automatycznej regulacji poziomu samotoków walcarki laboratoryjnej DUO-300 – pomimo relatywnej prostoty związanej z brakiem rozdzielaczy proporcjonalnych i wynikającej stąd niemożności sterowania proporcjonalnego – pozwala na osiągnięcie zadowalających parametrów dokładności i czasu nastawy.
EN
The article presents a description of the automatic level control roller tables given-receiving mill DUO-300 forms part of the rolling of the Faculty of Production Engineering and Materials Technology of Czestochowa University of Technology. Control of technological line based on PLC. For communication between the individual elements used bus CANBus. Realized an automatic level control roller tables rolling laboratory DUO-300, despite the relative simplicity associated with the lack of proportional valves and the resulting inability of proportional control, allows you to achieve satisfactory accuracy parameters and time settings.
4
Content available remote Algorytm automatycznej nastawy szczeliny walcowniczej walcarki DUO-300
PL
W artykule przedstawiono opis nastawy szczeliny walcowniczej walcarki DUO-300, stanowiącej część zespołu walcowniczego Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Sterowanie linią technologiczną opiera się na sterownikach PLC. Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami wykorzystano magistralę CANBus. W pracy opisano szczegółowo algorytm nastawy walca górnego walcarki. Automatyczne sterowanie według zaprezentowanego algorytmu pozwoliło przede wszystkim na skrócenie czasu oraz zwiększenie precyzji nastawy walców, co było niemożliwe do uzyskania w oryginalnym, sterowanym manualnie układzie.
EN
The article describes the set gap mill DUO-300 forms part of the rolling of the Faculty of Production Engineering and Materials Technology of Czestochowa University of Technology. Control of technological line based on controllers PLC. For communication between the individual elements used data bus CANBus. The paper describes in detail the algorithm set the upper roller mill. Automatic control according to the algorithm presented primarily allowed to shorten the time and increase the precision of the set of rollers which was impossible to obtain the original, manually controlled system.
5
Content available remote Zdalne sterowanie redundantnymi urządzeniami okrętowymi
PL
W artykule przedstawiono dwa zagadnienia dotyczące sterowania urządzeniami na statkach. Pierwsze to sterowanie zdalne oraz drugie to sterowanie urządzeniami redundantnymi. Przedstawiono również porównanie między sterowaniem lokalnym a zdalnym oraz opisano strukturę sterowania zdalnego realizowaną na jednostkach pływających. Opisano też kwestię instalowania na statkach urządzeń nadmiarowych oraz przedstawiono koncepcję sterowania, która łącząc sterowanie zdalne i lokalne pozwala efektywnie wykorzystywać urządzenia redundantne, zwiększając jednocześnie niezawodność całego systemu. Całość przetestowano na zbudowanym modelu fizycznym wraz z przykładowym pulpitem sterowniczym oraz panelem operatorskim. Sterowanie zrealizowano z wykorzystaniem sterownika swobodnie programowalnego.
EN
The paper describes two issues appearing on ships: the remote control system and the aspect of redundant devices. The difference between local and remote control is presented and the structure of the vessel’s remote control system is described. Authors present an idea of control that combines remote and local control to provide optimal use of redundant devices with simultaneous increase of system reliability. The whole concept is shown on the physical model with the control and operator panels. The control is implemented using a freely programmable controller.
EN
Requirements for quality and the full traceability of products supplied in some industries, such as eg. the food industry, the pharmaceutical industry as well as automotive industry, result that the implementation of production flow control systems (FCS) becomes a very important element in the functioning of enterprises. Production flow control systems are used generally for recording production data at different stages of industrial processes (in this respect, they fulfill the function of traceability systems), but also provide blocking of incorrectly processed identifiable components during the earlier stages of the production. The information provided by traceability can be the basis for the functioning of integrated information systems. Production flow control systems ensure the recording of important information from the point of view of customer that allows the capture of defective products, analysis of the causes of these defects, and defense against potential complaint or even a significant reduction in the number of complaints. Applied are dedicated or universal solutions, adaptable to a variety of configuration lines / production cells. Dedicated solutions (for a specific production line) are basically always developed from scratch, taking into account the specificity of the product flow. Then the structure of the data in the PLC has to be adjusted, as well as the structure of the database and the database queries. Dedicated systems have the advantage that their action is fast, whereas the drawback is a longer start-up time and modification / expansion of functionality. On the other hand, universal solutions allow to configure the number of workstations and their type (controlled by a PLC or PC), their network addresses, as well as the types of products allowed there without changing the software. The advantage of universal solutions is that additional production workstations can be added very fast to the system, while the disadvantage may be longer lasting query the database and exchange information with the PLC. The concept of an universal system must be well thought and considered have to be different configuration cases of the material flow. Poorly thought-out concept takes revenge on the creator by the necessity of profound changes in the structure of the data and the application code. The purpose of this article is to present the advantages and disadvantages of dedicated and universal TCS / FCS systems.
PL
W pracy odniesiono się do przedstawienia projektu zintegrowanego systemu oświetlenia i nawadniania ogrodowego z wykorzystaniem sterownika PLC i jego wizualizacji. We wstępie wspomniano pokrótce historię sterowników oraz opisano oprogramowanie SCADA. W dalszej części przedstawiono założenia projektowe, opis działania oraz elementy składowe. Opisano także wykonany na potrzeby projektu algorytm sterowania, program dla wybranego sterownika oraz wizualizację przygotowaną w programie VijeoCitect. Na końcu podsumowano projekt oraz opisano możliwości jego rozwoju.
EN
The paper presents of the project of integrated illumination and irrigation system using a PLC controller ant its visualisation. In the introduction, the history PLC controllers and SCADA software were briefly portrayed. The following is a presentation of the design intent, operations description and included components. The control algorithm created specially for the project, programme for the selected controller and visualisation prepared in Vijeo Citect programme were also described. The last part contains project summary and its development trends.
PL
Nowoczesne metody sterowania zintegrowanych agregatów pompowych. Zastosowanie sterowników PLC lub komputerów przemysłowych w układach sterowania górniczych maszyn przepływowych, zapewni ich lepszą kontrolę. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne zintegrowanych agregatów pompowych oraz metody ich sterowania optymalnego przy zastosowaniu metod klasycznych, adaptacyjnych, fuzzy logie oraz sztucznej inteligencji.
9
Content available remote Urządzenia automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0
PL
Omówiono propozycje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem koncepcji Industry 4.0 do praktyki przemysłowej, zaprezentowane podczas Hannover Messe 2016 przez różnych producentów. Te rozwiązania wspierają podstawowe komponenty idei Industry 4.0, takie jak: sieci przemysłowe, systemy cyberfizyczne czy Internet rzeczy.
EN
The article discusses presented by various manufacturers at Hannover Messe 2016 new and sophisticated products related to the concept of Industry 4.0 in industrial practice. These products support the basic components of this idea, such as industrial networks, cyberphysical systems or the Internet of things.
10
PL
W artykule przedstawiono kolejność działań w środowisku TIA Portal podczas przygotowywania podstawowego, zintegrowanego układu sterowania procesem technologicznym. Omawiane zagadnienie jest interesujące z tego powodu, że środowisko TIA Portal umożliwia integrację systemów zbudowanych z elementów automatyki dostarczanych przez firmę SIEMENS, co jest obowiązującym trendem w projektowaniu układów automatyki.
EN
Authors present basic steps in TIA Portal environments necessary for preparation of integrated process automation system. Presented issue is interesting because TIA Portal environment allows synthesis and integration of systems built of elements manufactured by SIEMENS. Such approach is nowadays leading trend in designing and building of automation systems.
11
Content available remote Koncepcje automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0
PL
Omówiono zaprezentowane na targach Hannover Messe 2016 innowacyjne koncepcje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem idei Industry 4.0 w praktykę przemysłową: nowe środowiska programowe wspierające sieci przemysłowe, systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy, komunikację maszyna–maszyna. Przeanalizowano sens inteligentnego zakładu, bezpieczeństwo transmisji i wymianę danych OPC.
EN
The paper illuminates innovations of software and hardware associated with the introduction of the Industry 4.0 concept in practice, presented at Hannover Messe 2016: the new industrial network systems, cyber-physical systems, Internet of things and machine to machine communication. The idea of intelligent, Smart Factory, transmission security and exchange OPC data are also presented.
EN
This article presents the implementation of the low-frequency measuring method of current and voltage RMS values as well as active and reactive power of a two-terminal network, which is supplied by a sinusoidal voltage of 50 Hz. The implementation was made on a typical compact PLC-FX3G Mitsubishi Electric controller. This controller has a relatively low computing power, and when control tasks and measurements are performed simultaneously, the measurement method must be simple in order to match the limited computing power of the controller. This article describes how to implement the low-frequency measuring method onto the controller. It also presents the laboratory set for testing the controller and application. The paper also presents the results of measurements and calculations, in particular the impact of measurement time delays on errors of the RMS voltage and current values as well as active and reactive power values.
PL
W artykule przedstawiono implementację niskoczęstotliwościowej metody pomiaru wartości skutecznej prądu i napięcia oraz mocy czynnej P i biernej Q na dwójniku zasilanym napięciem sinusoidalnym 50 Hz. Aplikacja została wykonana na typowym, kompaktowym sterowniku PLC typu FX3G firmy Mitsubishi. Sterownik ten posiada stosunkowo małą moc obliczeniową i dlatego też w przypadku wykonywania zadań sterowniczych i pomiaru parametrów sygnałów, musi mieć zaimplementowaną prostą, nie wymagającą nadmiernej mocy obliczeniowej metodę pomiaru parametrów sygnału. W artykule przedstawiono sposób implementacji niskoczęstotliwościowej metody pomiaru prądu, napięcia i mocy. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do testowania wykonanej aplikacji na sterowniku PLC. Uzyskane wyniki poddano analizie i przedstawiono wyniki badań, a w szczególności przedstawiono wpływ opóźnień czasowych na błędy uzyskanych wyników pomiarowych.
13
Content available System sterowania modelem elektrowni wiatrowej
PL
W artykule przedstawiono opis projektu oraz implementację systemu sterowania dla modelu elektrowni wiatrowej. Zdefiniowano wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne nakładane na system. Zaprezentowano diagramy interakcji wybranych przypadków użycia w notacji UML. Omówiono wybrane rozwiązania implementacyjne wykorzystane w projektowanym systemie. Całość ma stanowić stanowisko laboratoryjne wykorzystywane na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki WAT.
EN
The paper describes a design and implementation of the control system for the model wind power plant. The functional and nonfunctional requirements imposed on the designed system are presented. Moreover interaction diagrams for selected use cases in UML notation are presented. The paper also discusses some of implementing solutions used in the proposed system. The whole is to constitute the laboratory stand used for laboratory classes conducted in the Institute of Teleinformatics and Automation Department of Cybernetics MUT.
14
Content available remote PLC FATEK – przegląd oferty oraz przykładowe realizacje w Polsce
PL
W ciągu ponaddziesięcioletniej obecności firmy FATEK na polskim rynku sterowniki tej marki znalazły zastosowanie w tysiącach różnego rodzaju aplikacji wdrożonych w licznych rodzimych przedsiębiorstwach. W tym samym czasie przeszkolono z obsługi i programowania ponad 5000 osób w kraju. Sprawiło to, że FATEK stał się jednym z popularniejszych producentów PLC w Polsce. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze cechy tych sterowników oraz wybrane przykłady aplikacji.
EN
A drive system of a section of a metallurgical rolling table consisting of six dc motors, 2220 amperes of total current, fed from a single ABB reversible thyristor converter has been described in this paper. Autonomous excitation circuits of the motors are fed from independent thyristor converters working in the so called MULTIFEX system linked with a supervisory high power converter. There are presented schemes of the DSL communication realized by FEX excitation cards of the motors using the SDSC card of the DCS-800-S02 converter and logic control system based on a PLC controller. The parameterization of the DCS-800 converter and the DCF 803 excitation systems was conducted using the DriveWindow software tool. Significant waveforms of voltages, currents and the estimated motor velocity are described and presented for the idle run as well as during transporting sheets discharged from a pusher furnace.
PL
Przedstawiono sposób wyboru procedury sterowania przez swobodnie programowalny sterownik przemysłowy.
EN
The paper presents a method of selection of control procedure by free programmable industrial controller.
PL
W pracy przedstawiono propozycję aplikacji SCADA przeznaczonej do monitorowania w czasie rzeczywistym temperatury rdzeni transformatorów zasilających zakład przemysłowy. Omówiono założenia i sposób realizacji projektu z wykorzystaniem typowych, dostępnych na rynku elementów systemów automatyki. Aplikacja umożliwia monitorowanie temperatury transformatorów oraz alarmowanie w przypadku przekroczenia wartości ostrzegawczych i alarmowych przez temperaturę. Prezentowana aplikacja została wdrożona praktycznie w zakładzie przemysłowym.
EN
In the paper a proposition of SCADA application dedicated to real-time temperature monitoring of transformers cores powering a factory is presented. The assumptions and method of project realization with the use of typical components were discussed. The proposed application makes possible temperature monitoring and warning and alarming, when the maximal permissible values of temperature are exceed. The presented SCADA system was practically applied in factory.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania sterownika PLC do sterowania systemami hydraulicznymi, współpracującymi ze sobą, w oparciu o elementy zarówno elektryczne, jak i hydrauliczne. Stworzony program w środowisku TIA PORTAL przesyłany jest do sterownika PLC za pomocą protokołu PROFINET. Stanowisko dydaktyczne wykonano w oparciu o sterownik PLC firmy SIEMENS S7 – 1200 oraz komputer z oprogramowaniem TIA Portal – Totally Integrated Automation. Zaprezentowano przykładowe ćwiczenia laboratoryjne symulujące działanie rzeczywistych układów stosowanych w obiektach produkcyjnych. Uniwersalność stanowiska daje możliwość symulacji (wielu innych niż zaproponowane w opracowaniu) układów sterowania stosowanych w przemyśle.
EN
This paper presents the possibility of using a PLC to control the hydraulic systems, cooperating with each other, based on the components of both electrical and hydraulic. Created a program in an environment TIA PORTAL is sent to the PLC via the PROFINET protocol. Didactic position was made based on SIEMENS PLC S7 – 1200 and computer software Portal – Totally Integrated Automation. Examples of laboratory exercises simulating the effect of real systems used in the production facilities are also given. The versatility of the position allows the simulation (many other than those proposed in the paper) control systems used in the industry.
PL
Na rynku urządzeń automatyki i elektrotechniki mamy dziś bardzo bogatą ofertę przekaźników. Obejmuje ona różnego rodzaju przekaźniki od miniaturowych do silnoprądowych. W poniższym artykule skupiono się na nieco bardziej zaawansowanej ich odmianie, jaką są przekaźniki programowalne. Mogą one pełnić rolę urządzeń sterujących i w niektórych rozwiązaniach są dobrą alternatywą dla sterowników PLC, zarówno ze względów technicznych, jak i finansowych.
PL
W publikacji opisy zasad działania sterowników PLC wraz z ich oprogramowaniem.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.