Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porty morskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Tor wodny Świnoujście-Szczecin
PL
Jednym z najważniejszych czynników, jaki decyduje o wzroście gospodarczym, jest międzynarodowa wymiana handlowa. W przypadku polskiej gospodarki, w handlu z zagranicą coraz większą rolę odgrywają porty morskie. Trzy z czterech kluczowych portów: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego morza, a to olbrzymi ich atut. Nieco inaczej jest w przypadku portu w Szczecinie - dla jego przyszłości kluczowe jest pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Obecnie trwa trzeci, najważniejszy etap tego projektu.
PL
Porty w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły łącznie w 2018 roku rekordowy wynik przeładunkowy, czyli ponad 100 mln ton. Rok ten był również rekordowy w historii Portu Gdynia, gdzie ogółem przeładowano ponad 23 mln ton.
PL
Nawigowanie dużymi statkami na podejściach do portów i w samych portach nie jest zadaniem prostym. Duży ruch statków, bliskość przeszkód nawigacyjnych, brak odpowiedniego zapasu wolnej przestrzeni, szybko zmieniająca się sytuacja nawigacyjna i olbrzymie masy jednostek sprawiają, że proces manewrowania i podchodzenia do nabrzeży w każdym porcie to zadanie trudne i stresujące. Stres zazwyczaj prowadzi do zmęczenia, zwiększenia ryzyka błędu ludzkiego a w konsekwencji do wypadku morskiego. W strefach umiarkowanych w sezonie jesienno-zimowym dochodzi dodatkowy aspekt – ograniczenie widoczności. Pomocą w nawigowaniu w takich warunkach jest technologia GBAS RTK (Ground Based Augmentation System by Real Time Kinematic) wykorzystywana do budowy systemów elektronicznego zobrazowania rzeczywistej sytuacji nawigacyjnej dużej jednostki oraz wdrożenia na wzór systemów lotniczych ILS (Instrument Landing System).
PL
Okres po wejściu Polski do Unii Europejskiej to czas bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. PKB wzrósł w tym czasie o 118%. Wchodząc do Unii nasz PKB na mieszkańca sięgał zaledwie połowy średniej unijnej. W 2017 roku było to już 70%, przy czym region stołeczny to aż 150% unijnego PKB per capita. Na ten wzrost złożyły się także wyniki sektora TSL. Fundusze unijne pozwoliły na dofinansowanie szeregu inwestycji infrastrukturalnych. Zmiany są widoczne we wszystkich regionach kraju. Polska w wyniku wejścia do struktur jednolitego rynku wewnętrznego stała się europejskim liderem jeżeli chodzi o międzynarodowe przewozy drogowe. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwa obszary, gdzie zmiany były największe. Chodzi o regionalne porty lotnicze i porty morskie.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z budową platformy logistycznej w Solcu Kujawskim pod względem zwiększenia przepustowości zaplecza Portu Gdańsk. Na samym początku przedstawiono aktualny stan zaplecza Portu Gdańsk. Następnie przyjrzano się dotychczasowym i przyszłym przeładunkom kontenerów i drobnicy oraz wskazaniu problemów pojawiających się przy funkcjonowaniu aktualnie obsługiwanych gałęzi transportu. W kolejnym rozdziale poruszony został temat budowy platformy logistycznej w Solcu Kujawskim i ocenienie jego istotności w rozwoju Portu Gdańsk.
EN
This article is about building logistics platform in Solec Kujawski in order to increase capacity at the port of Gdańsk. At the beginning there is presented the current state of the facilities of the Port of Gdańsk. Next, the focus is on current and future reloading of containers and general cargo. The article indicates problems that occur during functioning the current modes of transport. Next chapter deals with building the logistic platform in Solec Kujawski and assessing its significance in development of Port Gdansk.
PL
Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Gdańsk. Przyczyny, potrzeby i funkcjonalność nowego wielkiego portu.
EN
A multi-branch development concept for the Central Port at the Sea Port of Gdansk. Reasons, needs and functionality of the new large port.
7
Content available Directions in the modernization of modern seaports
EN
Growing trade and the globalization of production and consumption have contributed to the increased importance of seaports. Maritime transport of bulk cargo is competitive. The carriage of general cargo is also growing, mainly through the widespread use of containers. A particularly large growth in cargo throughput has taken place in seaports of developing countries. Maritime policy aims at improving the efficiency of sea transport in Europe and the world, while ensuring its long-term competitiveness. This can be achieved by the dissemination of technologies leading to increased productivity, minimizing negative environmental impacts and creating conditions for effective operations and integration of ports in transport chains.
PL
Porty morskie stanowią kluczowe ogniwa łańcucha dostaw. Są swoistego rodzaju oknem na świat, łącząc gospodarkę krajową z rynkami międzynarodowymi. Na konkurencyjność poszczególnych portów, a pośrednio gospodarek krajowych wpływ ma wiele czynników takich jak: dostępność transportowa portu od strony zaplecza, dostępność transportowa portu od strony przedpola, sprawność obsługi portowo-logistycznej. Polskie porty ciągle podejmują działania, aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług we wszystkich trzech obszarach. Przyglądając się historii XVII i XVIII wieku, można dostrzec, jaki potencjał w obsłudze ładunków posiadała Wisła. W tym okresie była najbardziej żeglowną rzeką Europy, czyniąc Gdańsk i dorzecze Wisły jednym z najbogatszych regionów kontynentu [1]. Obecnie w Wiśle i całym polskim układzie dróg śródlądowych drzemie olbrzymi, ale niewykorzystany potencjał. W artykule skupiono się na ocenie, jaki wpływ na porty trójmiejskie wywrze realizacja „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”. W artykule wytłumaczono, czym jest dostępność transportowa. Poddano również analizie aktualną dostępność transportową zapleczy portów oraz wizję zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich w przypadku budowy i modernizacji wodnych dróg śródlądowych oraz bez przeprowadzania tych prac.
EN
Sea ports are the key links in the supply chain. They are a kind of window to the world for the country, combining the national economy with international markets. The competitiveness of individual ports and thus of individual national economies is influenced by many factors such as transport accessibility of the port on the back side, transport accessibility of the port from the forefront, port-logistic service. Polish ports continue to work in order to ensure the highest quality services for port customers in all three areas. Looking back to the past and reaching the 17th and 18th centuries, one can see how big potential in handling the cargo Wisła had. At that time, it was Europe's most navigable river, making Gdansk and the Vistula basin one of the richest regions of the continent. At present, Vistula and the entire Polish system of inland waterways provide a huge untapped potential. The article focuses on the assessment of the impact on the Tri-city ports by the implementation of the “Assumptions for inland waterways development plans in Poland for 2016–2020 with a view to 2030.” The availability of transport, both theoretical and practical, has been explained. There are also presented analyzes of the current transport accessibility of port facilities and the vision of increasing the transport accessibility of the Tri-city seaports when the construction and modernization of inland waterways is implemented and in the case of abandoning those works.
PL
Pozytywne oddziaływanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenach portów morskich na lokalne otoczenie można rozpatrywać w dwojaki sposób. Tradycyjne ujęcie wynika z zaangażowania w realizację funkcji gospodarczych portu morskiego czynnika ludzkiego (mieszkańców gminy portowej) oraz pochodzących od przedsiębiorstw portowych, a przewidzianych prawem, transferów nierekompensowanych do budżetu gminnego. Szerszy kontekst tego oddziaływania obejmuje aktywność związaną z dobrowolnym wsparciem przez podmioty portowe lokalnej sfery społecznej w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem artykułu jest identyfikacja w dwóch ujęciach (tradycyjnym i rozszerzonym) kierunków pozytywnego wpływu działalności wybranego przedsiębiorstwa portowej sfery eksploatacji (PPSE) na lokalne otoczenie portu morskiego. W badaniach wykorzystano metodę pojedynczego studium przypadku. Podmiotem badań był największy PPSE funkcjonujący w granicach administracyjnych portu morskiego w Szczecinie. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że wpływ PPSE na lokalne otoczenie może być istotny, zarówno w tradycyjnym ujęciu, związanym z oddziaływaniem na lokalny rynek pracy oraz lokalne transfery podatkowe, jak również w szerszym zakresie, związanym z wpływem na lokalną sferę społeczną, w tym w szczególności w relacjach ze szkolnictwem wyższym (na płaszczyźnie kształcenia oraz B+R). Wyniki badań wskazują także, że wielopłaszczyznowe i długoterminowe współdziałanie PPSE z instytucjami funkcjonującymi w lokalnym otoczeniu portu morskiego staje się nieodzownym elementem jego działalności. W sytuacji coraz silniejszej pozycji pracowników na rynku pracy oraz niedoboru wysoko wykwalifikowanych kadr, jak również coraz większej świadomości i wrażliwości społeczeństwa na negatywne aspekty działalności gospodarczej portów morskich, zidentyfikowana w badaniach pozytywna aktywność może w dłuższej perspektywie przynieść angażującym się w nią podmiotom wymierne korzyści. Należą do nich przede wszystkim korzyści związane z poprawą wizerunku podmiotu jako organizacji odpowiedzialnej społecznie oraz te związane z uzyskaniem dostępu do wiedzy i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (dzięki rozwojowi współpracy z lokalnym szkolnictwem wyższym).
EN
The positive impact of seaport enterprises on the local environment can be considered in two ways. The traditional approach stems from the involvement of the human factor (the inhabitants of the port city) in the economic function of seaports. This approach also includes the realisation of tax transfers by port enterprises to the port city budget. The wider context of this impact includes an activity related to voluntary support by port entities the local environment as a part of the implementation of the CSR concept. The aim of the article is to identify in two approaches (traditional and extended) directions of the positive impact of the stevedoring enterprise (reloading and storage enterprise) activities on the local environment of the seaport. In the research study the single case study method was applied. The research subject was the largest stevedoring enterprise operating in the port of Szczecin. The results of the conducted research proved that the impact of stevedoring enterprise on the local environment (Szczecin port city) is substantial, both in the traditional approach related to the impact on the local labour market and local tax transfers as well as in a wider scope, in particular in relations with a higher education institutions (in the area of education and R&D). The research results also indicated that the multidimensional and long-term cooperation of the stevedoring enterprise with institutions operating in the local environment of the seaport becomes an indispensable element of its general activity. In the situation of an increasingly stronger position of employees on the labour market and the shortage of highly qualified personnel as well as the increasing awareness and sensitivity of the society to the negative aspects (external costs) of seaport economic activity, positive activity identified in the research study can in the long perspectives bring measurable benefits to entities involved in it. These include, above all, the benefits associated with improving the image of the RSE as a socially responsible organization and those related to obtaining access to knowledge and a highly qualified workforce (thanks to the development of cooperation with local institutions of higher education).
EN
The maritime transport in Bulgaria is controlled and coordinated by the Executive Agency "Maritime administration". This institutionis a legal entity on budget support to the Ministry of transport, information technology and communications, a second level user of budget credits, based in Sofia with regional offices in Bourgas, Varna, Lom and Rousse (where are the Bulgarian major ports). EAMA status is regulated by the Merchant Shipping Code – Art. 360, para. 1. The problem of forecasting in the new strategic documents is crucial to the formation of proper infrastructure policy which has to be innovative and for the future strategic development of the tourism in the country. This paper is aimed at presenting the lack of real forecasting in many of the strategic documents and projects adopted for the development of the maritime transport in Bulgaria (i.e. Directive2008/106/EC of European Parliament and Council on the minimum level of training of sea farers; Ordinance No. 9 of 2013 on the requirements for operational suitability of ports and specialised port facilities; Ordinance No. 10 of 2014 on the scope and content, preparation, approval and amendment of the general plans of the public transport ports). There are also many Mutual Agreements for Recognition of Seafarers" certificates. The paper provides a practical example for the use of the so called single or simple exponential smoothing without the presence of any seasonality and the lack of cyclicity on the number of passengersarrivals at the Bulgarian maritime ports.
PL
W roku 2016 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na opracowanie analizy zagrożeń pożarowych dla portów morskich o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy stanu ochron przeciwpożarowej w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach o przystaniach (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz.179)[numer sprawy BDG.V.ZP.2510.10.2016.RB]. Postępowanie było powtórzeniem nieskutecznego postępowania przeprowadzonego rok wcześniej jeszcze przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zamówione opracowanie miało posłużyć do wydania rozporządzenia ministra standaryzującego na wzór portów lotniczych zasady organizacji zabezpieczenia przeciw pożarowego w dużych portach morskich w Polsce ponieważ aktualnie każdy port posiada własne rozwiązania ww. zakresie. Zamawiający wymagał przy tym opracowania analizy systemowej i indeksowej oraz odpowiedniego zobrazowania graficznego na podkładach mapowych dla wszystkich czterech portów.
EN
In 2016, the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation announced a tender to develop a fire hazard analysis for seaports of key importance for the country's economy. The object of the contract was to provide a service to analyze the state of fire protection in Polish seaports of key importance for the national economy (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), referred to in the Act of 20 December 1996 on ports with marinas (Dz. U. of 2010 No. 33, item 179). The proceedings were a repetition of ineffective proceedings carried out a year earlier by the Ministry of Infrastructure and Development. The ordered study was to be used to issue a decree of a minister standardizing airport-like rules for the organization of fire protection in large seaports in Poland, because currently each port has its own solutions. range. The ordering party required the development of system and index analysis as well as the appropriate graphical imaging on map foundations for all four ports.
PL
Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu transportu kolejowego w aspekcie przewozu sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych i wskazanie koniecznych działań. Cel realizowano dokonując analizy uwarunkowań prawnych obronności, stanu polskiego systemu transportu, ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i kolei. Przedstawiono uwarunkowania i trudności realizacji wybranych zadań na rzecz wojska. Wnioski: potencjał transportu kolejowego i portów morskich rośnie, jednak nadal niezbędne są inwestycje. Problemem jest brak niektórych typów wagonów oraz urządzeń przeładunkowych. Niezbędne jest zagwarantowanie w umowach z operatorami nabrzeży spełniania wymogów obronności kraju.
EN
The article is a contribution to broader considerations on the condition of rail transport and its use for transporting military equipment of the Armed Forces. The goal is to diagnose the condition and indicate the necessary actions. The objective was pursued by analysing the legal conditions of defence, the condition of the Polish transport system, with particular reference to seaports and railways. Presented are conditions and difficulties in the implementation of selected tasks for the benefit of the army. Conclusions: the potential of rail transport and seaports is growing, but investments are still necessary. The problem is the lack of some types of wagons and trans-shipment equipment. It is necessary to guarantee in the agreements with wharf operators that the national defence requirements are met.
13
Content available remote Terminal kontenerowy DCT Gdańsk jako element bezpieczeństwa gospodarczego
PL
Podstawą funkcjonowania gospodarki jest transport morski. Związana z nim jest działalność terminali kontenerowych, których nieprawidłowości w funkcjonowaniu mogą powodować zagrożenia dla wielu podmiotów. Jednakże odpowiednio zarządzane przynoszą wiele korzyści dla państw. W artykule przedstawiona została działalność terminalu kontenerowego DCT Gdańsk oraz jego wpływ na bezpieczeństwo gospodarcze państwa.
EN
Maritime transport is essential for well-functioning economy. It is connected with the activity of containers' terminals which malfunctioning can cause multipile threats for many subjects. However, they can bring a lot of profits for states, if well-managed. In this article is presented, as well as activity of Deepwater Container Terminal Gdańsk including its role in econimic security of Poland.
PL
Problemem badawczym jest próba dokonania oceny miejsca i roli polskich portów morskich w globalnej oraz europejskiej przestrzeni transportowej i logistycznej w relacji do innych, czołowych portów morskich. Celem badań jest określenie za pomocą metod analitycznych skali różnic dzielących polskie porty morskie od europejskich i światowych węzłów morskich w wymiarze rozwoju funkcji transportowej oraz wskazanie działań niezbędnych do zapewnienia wzrostu ich konkurencyjności na międzynarodowych rynkach portowych. Wyniki badań wskazują na potrzebę ich dalszego umiędzynarodowienia oraz poprawy standardów jakościowych realizacji zadań transportowych.
EN
The research problem is to make an attempt to assess the role of Polish seaports in the global and European transport and logistics space in relation to other leading seaports. The aim of the research is to determine by means of analytical methods the scale of differences existing between Polish seaports and other ones in terms of their transport function development and to indicate actions necessary to ensure their competitiveness on international port markets. The research results indicate the need for their further internationalization and improvement of quality standards in the performing of transport tasks.
15
Content available remote Innowacje i nowoczesne technologie w funkcjonowaniu portów morskich
PL
W artykule skupiono się na przedstawieniu wybranych przykładów innowacji i nowych technologii w funkcjonowaniu portów morskich. Celem artykułu jest pokazanie, że polskie porty morskie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu podejmują działania prowadzące do zwiększenia ich konkurencyjności wśród portów basenu Morza Bałtyckiego. W artykule omówiono także zapisy „Programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”, wskazano cele i priorytety programu.
EN
The article focuses on presenting selected examples of innovations and new technologies in the functioning of seaports. The main purpose is to show that Polish seaports in Gdynia, Gdańsk, Szczecin and Świnoujście undertake activities to increasing their competitiveness among Baltic seaports. The article also discusses the provisions of „Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”, the goals and priorities of the program were indicated.
PL
W referacie poruszono kluczowe zagadnienia, odnoszące się do organizacji i dynamiki rozwoju przewozów kontenerowych w polskich portach morskich na tle zjawisk zachodzących w gospodarce, w tym w systemach transportowych. Wskazano też czynniki traktowane w kontekście szans oraz ograniczeń determinujących tempo rozwoju polskich terminali kontenerowych, a także osiągnięte przez nie wyniki przeładunkowe.
EN
The paper discusses key issues related to the organization and dynamics of container terminal development in Polish seaports in the context of phenomena occurring in the economy, including transport systems. Factors treated in the context of opportunities and constraints determining their pace of development and their transhipment results have been also discussed.
PL
Rozwój infrastruktury portowej i dostępowej wzmacnia potencjał portów. Polskie porty morskie notują kolejne rekordy, jeśli chodzi o przeładowywane towary. Uniwersalność infrastruktury portowej umożliwia przeładunek rożnego rodzaju ładunków, w tym towarów niebezpiecznych. W artykule zaprezentowano elementy systemu ochrony przeciwpożarowej w porcie Gdańsk, jednym z największych polskich portów morskich. W opracowaniu przedstawiono organizację oraz podstawowe wyposażenie służb ochrony przeciwpożarowej portu, obiektu ważnego dla interesu gospodarczego państwa i podlegającego szczególnej ochronie. Artykuł wzbogacono o informację na temat ostatnich inwestycji zrealizowanych na terenach Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
EN
The potential of ports is strengthened by development of port and access infrastructure. Polish seaports have recorded new records in the amount of goods handled. The versatility of the port infrastructure enables reloading of various types of cargo, including dangerous goods. The article presents the elements of the fire protection system in one of the biggest Polish seaports. Presents the organization and the basic services of fire protection equipment, which is an important port for the economic interests of the state and subject to special protection.
PL
Kanada, drugi po Federacji Rosyjskiej kraj świata pod względem obszaru, ma dobrze rozwinięty system portów morskich. Ogólna liczba portów przekracza 300, a tonaż załadowany i wyładowany to blisko pół miliarda ton. Wkład sektora portowego do gospodarki kanadyjskiej, opartej w znacznej mierze na handlu zagranicznym, jest znaczny. Sektor portowy daje jednocześnie zatrudnienie ponad 250 tys. osobom. Z punktu widzenia systemu zarządzania portami morskimi Kanada różni się istotnie od USA i innych krajów wysoko rozwiniętych, zaś finansowanie portów, zwłaszcza tych o najistotniejszym znaczeniu dla eksportu i importu kanadyjskiego, cechuje znaczny stopień niezależności od budżetu. Z tego właśnie punktu widzenia artykuł może stanowić interesujący przyczynek do toczącej się aktualnie w Polsce dyskusji nad poszukiwaniem nowych dróg finansowania gospodarki morskiej.
EN
The paper deals with the Canadian seaports with emphasis being put upon financing of their operations and development. The Canadian port industry is composed of three categories of ports: those belonging to the Canadian Port Authorities and subject to the federal legislation, regional ports under the jurisdiction of provincial governments and/or municipal bodies and remote ports managed directly by Transport Canada. Despite their huge impact upon the nation’s economy, Canadian seaports receive limited support from the Government. That puts them into less favourable competitive conditions compared to their American counterparts. While comparisons between Canada and Poland should be made with caution, there exist areas where the Canadian institutional set-up and finances could serve as an inspiration for Poland’s port industry.
PL
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważnym dla gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej portów morskich. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. Do badań zastosowano metodę analizy koszty/korzyści. W świetle problemów, związanych z nadmiernym obciążeniem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańska i Gdyni pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów transportu i degradacji środowiska. Najważniejszym efektem będzie jednak umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trójmiejskich oraz zwiększenie dochodów państwa. Badania wykazały, że ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit Cost Ratio) kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły kształtuje się na poziomie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.
EN
Multipurpose development of the lower Vistula will benefit in various areas of the economy in: transport, tourism, energy, flood protection, agriculture and forestry (reduction of losses associated with drought). The aim of the work is to demonstrate that the multipurpose development of inland waterways is a current and important challenge for the economy, especially for the competitive position of seaports. This problem will be presented on the example of the lower Vistula. In the research was used the method of cost / benefit analysis. In light of the problems associated with excessive overload of road and rail transport infrastructure, the use of inland waterway transport in the hinterland of seaports Gdańsk and Gdynia would provide the additional benefit of reducing costs of transport and, external costs, however the most important result, will to strengthen the competitive position of the port of Tri-City and to increase state revenues. Research has shown that the economic cost / benefit ratio of multipurpose development of the Lower Vistula River stands at 6.11, which testifies to the high profitability of the project.
PL
Przedmiotem rozważań autora jest analiza rozwoju myśli ekonomicznej i teorii budowanej w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych w Polsce, dotyczących sposobu postrzegania portów morskich jako integralnych składników systemu transportowego kraju oraz elementów jego przestrzeni ekonomicznej. Autor podejmuje próbę określenia kierunku ewolucji, jaka dokonała się w okresie ostatniego półwiecza w naukach ekonomicznych, a w szczególności w ekonomice transportu i portów morskich w obszarze dotyczącym badania istoty oraz charakteru, roli i funkcji tych organizmów gospodarczych. Celem podjętych badań jest nie tylko charakterystyka i ocena dorobku naukowego, jaki powstał w tej dziedzinie w Polsce, ale także próba ustalenia wzajemnych relacji między teorią i praktyką funkcjonowania i rozwoju portów morskich w tym okresie. W artykule posłużono się metodą analizy – głównie retrospektywnej i krytyki piśmiennictwa naukowego, dotyczącego bezpośrednio i pośrednio problematyki portowej badanej w aspekcie ekonomicznym, a w tym przede wszystkim w dyscyplinie ekonomia i zarzadzanie. Uzyskane wyniki badań wskazują na: 1) istnienie ścisłych relacji między sferą badań dotyczących portów morskich w Polsce i ich rozwojem oraz 2) silną dominację ośrodków naukowych Gdańska i Szczecina, jako głównych aglomeracji portowych i ośrodków uniwersyteckich w podejmowaniu i realizacji tego typu badań. Należy podkreślić, że na nich ciąży także obecnie, w dobie rozwoju logistyki i globalnych łańcuchów dostaw, obowiązek prowadzenia badań sektora portowego i jego relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym w ramach nowej formuły ekonomiki portowej.
EN
The subject author has focused on relates to the questions of the development of economic thought and economic theory in this discipline and related disciplines in Poland, concerning the scientific perception and view of the seaports as integral components of the domestic transport system and country’s economic environment. The author attempts to determine the main directions of evolution that took place over the last half century within the economic sciences, and in particular in the framework of the transport economics and seaport economics in the area concerning the examination of the key substance and the nature as well as the role and functions of these organisms. The aim of the study presented in the paper is not only to characterize and evaluate the gained scientific achievements which was made in this area in Poland but also to determine the relationship that existed in this period between the theory and practice. In the paper it has been used the method of retrospective analysis and critical analysis of scientific literature and other sources concerning directly the issues of port economic and indirectly port economic and management. Obtained results suggest: 1) the existence of the close relationship between the sphere of research related to the Polish seaports and their development stage (generation) and 2) the strong dominance of scientific centers of Gdansk and Szczecin as major agglomerations and university centers in carrying out this type of research. It should be pointed out that in the era of the development of logistics and global supply chains, the both strongly seaport oriented centers need to take full responsibility for the further evolving of the research of the port sector and its relationship with the regional, national and international environment under the new formula of the seaport economics.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.