Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 804

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rewitalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
PL
rewitalizacja to zmiany w przestrzeni publicznej słuzące w pierwszej kolejności społecznościm lokalnym. Rewitalizacja jest odzyskiwaniem terenów i przeprowadzaniem modernizacji tychże w taki sposób, aby zmianie - a w zasadzie poprawie - uległy ich własności uzytkowe. Inwestycje z obszaru rewitalizacji prowadzone są z zaangażowaniem niemałych środków finansowych. jakie działania rewitalizacyjne - w tym związane z zielenią - prowadzą wybrane miesta w Polsce?
PL
Przedmiotem artykułu są działania rewitalizacyjne podejmowane na zdegradowanych obszarach miast należących do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wybrane przykłady obejmują działania prowadzone w kierunku rozwoju: przedsiębiorczości, usług, kultury, zabudowy mieszkaniowej, sportu, rekreacji. Celem badań jest identyfikacja, a także rozmieszczenie zrealizowanych i planowanych projektów rewitalizacji obiektów, obszarów zdegradowanych, a ponadto ocena ich wpływu na zmianę wizerunku miast poprzemysłowej metropolii oraz poprawę warunków życia społeczności miejskich.
EN
The subject of the paper are revitalization activities undertaken in degraded areas of cities belonging to the core of the Metropolis GZM. The selected examples include activities undertaken for the development of entrepreneurship, services, cultures, housing, sports and recreation. The aim of the study is to identify and locate completed and planned projects for the revitalisation of buildings and degraded areas, and to assess their impact on changing the image of the cities of the post-industrial metropolis, and improving the living conditions of urban communities.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z rewitalizacją i renowacją obiektów zabytkowych poprzez pokazanie procesu oceny zdolności rewitalizacyjnej oraz renowacyjnej zabytkowego dworu w Klicach na Mazowszu Północnym. W artykule zostały omówione podstawowe definicje związane z całym procesem - technicznym, a także społeczno-kulturowym. W dalszej części przedstawiono wyniki badań oraz propozycje funkcji wybranego budynku zabytkowego.
EN
The aim of this article is to introduce the issues related to the revitalization and renovation of historic buildings by showing the process of evaluating the revitalization and renovation capacity of the historic manor house in Klice in Northern Mazovia. The article discusses basic definitions related to the entire process - technical and socio-cultural. In the following part results of the research and proposed functions of the selected historic building are presented.
EN
The purpose of the article was to demonstrate that in garrison towns, barracks are a cultural capital because they are on many levels the carriers of intangible heritage and tradition related to the presence of the army in historic towns. Second incentive was an introduction to the discussion on their protection through suitable revalorization from the point of view of preserving their typological characteristics. The article presents a synthetic description of the evolution of Legnica garrison before World War II, the development of the Grenadier barracks complex at Hutników Street in Legnica and a detailed stylistic analysis of the 19th century buildings making up the complex. In the course of the research, it was possible to establish the determinants thanks to which the historical barracks of Legnica are not only the features of the city, its resource, but its cultural capital, i.e. a resource that can be used both materially and ideologically to build prestige etc. Legnica became a garrison town at the turn of the 19th and 20th centuries, which significantly affected the cultural landscape, population and real­estate market. Majestic barracks, built with state money, proved the government’s special attention and enhanced the aesthetic value of the city’s landscape. An ascetic, yet expressive style helped build an impression of the wealth of the state that founded the barracks and the clearly defined typology of complexes allowed for their immediate recognition in the urban space. A vast supply of barracks was one of the reasons why post war the military took up seat in Legnica, which is also one of the founding myths of the city. That is why it is so important that the barracks in the garrison cities are revitalized with respect to historiographic values as exemplified by the Grenadier Complex, and not rebuilt, densified or demolished. The regeneration efforts must observe the plan and architectural form of buildings, which are the hallmarks of military architecture.
PL
Celem artykułu było ukazanie, iż koszary stanowią kapitał kulturowy w miastach garnizonowych, ponieważ są na wielu płaszczyznach nośnikiem niematerialnego dziedzictwa i tradycji wiążących się z obecnością wojska w historycznych ośrodkach miejskich. Praca stanowi też wprowadzenie do dyskusji o właściwych drogach rewaloryzacji zespołów koszarowych z punktu widzenia zachowania ich wyróżników typologicznych.W artykule naszkicowano historię garnizonu legnickiego przed II wojną światową, dokonano prezentacji rozwoju zespołu koszarowego grenadierów przy ul. Hutników oraz przeprowadzono szczegółową analizę stylistyczną XIX­wiecznych budynków składających się na zespół. W toku badań udało się ustalić determinanty, dzięki którym historyczne zespoły koszarowe Legnicy nie stanowią jedynie cechy miasta, jego zasobu, ale jego kapitał kulturowy, czyli taki zasób, którym można się zarówno w sposób materialny, jak i ideowy posługiwać do budowania prestiżu itp. Na przełomie XIX i XX w. Legnica stała się miastem garnizonowym, co miało znaczący wpływ na krajobraz kulturowy i strukturę ludności. Pałacowe gmachy koszar budowane za państwowe pieniądze były dowodem szczególnego zainteresowania rządzących i podnosiły walory estetyczne krajobrazu miasta. Za pomocą ascetycznej, jednak wyrazistej stylistyki budowano wrażenie bogactwa państwa fundującego koszary, a jednoznacznie określona typologia zespołów pozwalała na ich natychmiastowe rozpoznanie w przestrzeni miejskiej. Rozległa sieć koszar była jedną z przyczyn umieszczenia tu jednostek wojskowych po wojnie, co również stanowi jeden z mitów założycielskich miasta. Dlatego tak ważne jest, aby w miastach garnizonowych koszary podlegały rewitalizacji z poszanowaniem wartości historiograficznych – czego doskonałym przykładem jest adaptacja koszar grenadierów – a nie przebudowie, dogęszczeniu lub wyburzeniom. Adaptacji dokonywać należy z poszanowaniem planu i formy architektonicznej, które są wyróżnikami architektury wojskowej.
EN
This article presents the method of resolving conflicts arising around projects implemented in the area included in the revitalisation programme. The author presents the subject of social participation in the Central European context, in which the low level of social trust and the difficulty in making joint decisions in the spirit of consensus are characteristic. The aim of this article is to try to define the role of experts in the participatory planning model. The described case study allows for the assumption that in the search for the desired changes in the area covered by the revitalization program, the participation of not only stakeholders but also experts should be taken into account. Thanks to this approach, it becomes possible to articulate – often contradictory needs, which in turn increases the chances for the implementation of postulates submitted by stakeholders. Real social participation in the decision-making process regarding changes related to revitalization is possible thanks to the involvement of experts who are, in a way, “shop stewards” who guarantee not only an appropriate level of debate but also help to objectify the developed postulates.
PL
W artykule omówiono sposób rozwiązywania konfliktów pojawiających się wokół projektów realizowanych na obszarze objętym programem rewitalizacji. Autor przedstawia w nim problematykę partycypacji społecznej w kontekście środkowoeuropejskim, dla którego charakterystycznym elementem jest niski poziom zaufania społecznego oraz trudność w podejmowaniu wspólnych decyzji w duchu konsensusu. Celem artykułu jest próba określenia roli ekspertów w partycypacyjnym modelu planowania. Opisane studium przypadku pozwala przyjąć założenie, że w poszukiwaniu pożądanych zmian w obszarze objętym programem rewitalizacji należy uwzględnić udział nie tylko interesariuszy, ale także ekspertów. Dzięki takiemu podejściu możliwe staje się wyartykułowanie – często sprzecznych ze sobą – potrzeb, co w konsekwencji zwiększa szanse na urzeczywistnianie i realizację zgłoszonych przez interesariuszy postulatów. Realny udział społeczny w procesie decyzyjnym dotyczącym przemian związanych z rewitalizacją jest możliwy dzięki zaangażowaniu ekspertów, którzy są niejako „mężami zaufania”, gwarantującymi nie tylko odpowiedni poziom debaty, ale również pomoc w obiektywizacji wypracowanych postulatów.
PL
Likwidacja dawnej fabryki Walter Motors w czeskiej Pradze stała się przyczynkiem do powstania osiedla mieszkaniowo-usługowego. Waltrovka - nowa część dzielnicy Jinonice - powstała w miejscu terenów przemysłowych.
PL
Ten projekt to coś więcej niż przykład pomyślnej renaturyzacji cieku, czyli przywrócenia rzece stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka, poprzez wdrożenie odpowiednich działań inżynieryjnych, głównie hydrotechnicznych.
PL
W europejskiej sztuce ogrodowej od wieków czerpano inspiracje z czasów minionych, choćby umieszczając w parkach antykizujące budowle ogrodowe czy też stylizowane ruiny, oraz zapożyczano motywy z innych kultur.
EN
Purpose: Effective social and economic revitalisation of post-industrial cities involves municipal government entities undertaking planning activities. The aim of the paper is to analyze these activities as the entities have to set not only far-reaching goals to be achieved, but also develop a strategy to achieve the intended results, which acts as a basis for the selection of optimal tactical actions. The city planning document needs to refer to broader regional, metropolitan and national strategies and include specific sectoral programmes within the city. In addition, it should include an evaluation model that ensures the verification of the effectiveness of the operations undertaken. Methodology: The Zabrze development strategy was analysed to determine the content of planning documents in the field of development strategy of post-industrial cities. The content of the document, taking into account the specified priorities, was then verified with systematically prepared reports specifying the degree of implementation of plans, budgetary outlays and the schedule of activities. Findings: As a result, it was possible to link the planning assumptions with the facts in the case of the revitalisation of the city, which, several years ago, was a centre of heavy industry with numerous mines, steelworks and manufacturing plants. We focused primarily on the analysis of the implementation of tasks related to social and infrastructure revitalisation. It was agreed that in the case of Zabrze, the development of a new field of economic activity, i.e. post-industrial heritage tourism, played an important role. Value: It has been shown that consistent implementation of the adopted plans by the local government can result in a change of the image of the city.
EN
Purpose: The aim of the publication is to verify the practical application of the theoretical assumptions contained in the adopted customer capital model in the process of revitalization of selected post-industrial areas in the city of Lodz. Design/methodology/approach: Due to the problems discussed in the article, the survey technique and the questionnaire interview method were selected for research. The methodological assumption of the article is a hypothesis that the internal customers' orientation towards values important for the capital of external customers - i.e. the internal structure of the organization - determines the success of the investment. Findings: During the analysis it was noticed that all revitalization processes taking place in the selected areas were successful in investments based on the strategies of actions which were determined by values and needs important for the society. Research limitations/implications: The methodological studies and the way they were carried out were extremely accurate in terms of obtaining reliable answers. On the other hand, there were cases in which, due to insignificant knowledge of the revitalization process in the selected area or a negative approach to the entity implementing the process, the respondents provided answers that did not correspond to the content of the questions. Practical implications: On the basis of the results of the research, and hence the confirmed hypothesis, the company or partnership should make more frequent investments based on the needs of society and provide an opportunity for future consumers to participate in the process of 'product' creation. Social implications: The conducted research confirms the importance of public participation in revitalization processes in order for them to achieve investment success, but also spatial and functional success. Originality/value: In the article, the clients' capital is presented for the first time as a central element of the organization, being at the same time the foundation that connects the remaining capitals, which are in the scheme of intellectual capital.
EN
This article discusses the issue of revitalization and humanization of the urban environment via the means of art, analyses the factors of the emergence of creative spaces in cities with different population densities and the influence of various types of art on the transformation of the urban environment. The article emphasizes the role of modern architectural education and the tasks solved in the preparation of professionals.
PL
Artykuł dotyczy rewitalizacji i humanizacji środowiska miejskiego za pomocą sztuki. Przeanalizowano czynniki związane z pojawianiem się przestrzeni twórczych w miastach o różnej gęstości zaludnienia oraz wpływ rozmaitych rodzajów sztuki na transformację środowiska miejskiego. Podkreślono rolę nowoczesnej edukacji architektonicznej oraz przedstawiono potencjalne kierunki przygotowania do pracy osób wysoko wykwalifikowanych.
EN
This paper analyzes examples of the revitalization of post-industrial buildings and their adaptive reuse. As a result of the analysis, it was found that in most examples of revitalization of historic industrial buildings, their reuse is associated with office, residential, commercial functions, cultural functions or their combination. It should also be noted that thanks to new functions, the historic but unused and thus often neglected post-industrial complexes have gained a new life. The above were presented on the examples of the regeneration of selected post-industrial complexes from Cracow and Moscow.
PL
W artykule przeanalizowano przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i ich adaptacji do różnych funkcji. W wyniku analiz stwierdzono, że w większości przykładów rewitalizacji historycznych budynków przemysłowych ich ponowne wykorzystanie wiąże się z funkcją biurową, mieszkaniową, handlową, kulturalną lub ich połączeniem. Należy także zauważyć, że dzięki nowym funkcjom historyczne, lecz nieużytkowane i w związku z tym często zaniedbane zespoły postindustrialne zyskały nowe życie. Powyższe zaprezentowano na przykładach rewitalizacji wybranych zespołów postindustrialnych z terenu Krakowa i Moskwy.
PL
Targówek Mieszkaniowy jest jednym z rejonów Warszawy zmagających się z kongestią, brakiem miejsc pracy i problemem długiego czasu dojazdu do centrum. Jego część została objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, dzięki czemu na osiedlu przeprowadza się szereg działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej. We wrześniu 2019 roku oddano do użytku kolejny odcinek drugiej linii warszawskiego metra, co poprawiło dostępność obszaru z wykorzystaniem transportu publicznego. Autorzy analizują stan sprzed oddania metra do użytku, a także możliwości, jakie daje osiedlu dostęp do nowej formy transportu w kontekście rewitalizacji. W grudniu 2019 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców rejonu dotyczącą oceny metra i jego wpływu na osiedle, pytania dotyczyły także znajomości kwestii rewitalizacji. Wiele odpowiedzi było zaskoczeniem dla autorów i pozwoliło spojrzeć na zmiany przeprowadzane na Targówku Mieszkaniowym z innej perspektywy. Dzięki temu powstały wnioski, które można wykorzystać jako zalecenia dla władz miasta przy dalszych działaniach.
EN
Targówek Mieszkaniowy is one of areas of Warsaw struggling with road congestion, lack of job opportunities and a long travel time to the centre. The part of the area has been covered by the Integrated Revitalization Program, thanks to which a number of activities in the social and infrastructural spheres are carried out. In September 2019, next section of the second line of the Warsaw Metro was opened, which improved the accessibility of the area by public transport. The authors analyse the condition before the metro was put into operation, as well as the possibilities offered to Targówek Mieszkaniowy to access a new form of transport in the context of revitalization. In December 2019, a survey was conducted among the residents of the area regarding the metro and associated issues, questions have also related to knowledge of revitalization issues. Many answers came as a surprise to the authors and allowed them to look at the changes carried out in the area from a different perspective. This has resulted in conclusions which can be used as recommendations for the city authorities for further actions.
15
Content available remote Soundscapes of health resorts in Poland and their revitalization
EN
The objective of the studies was to recognise the need for and possibilities of preserving and revitalizing the soundscapes of health resorts in Poland. The research process included an analysis of the legal environment determining the functioning of Polish health resorts. Noise hazards and values of soundscapes were identified and acoustic revitalization measures were proposed for the selected health resorts. A review of scientific literature was performed and health resort surveys and audit reports were conducted. The next stage was focussed on the questionnaire sent out to the local governments of health resort districts and towns in Poland. The discussion referred, interalia, to the recommendations of the team of experts in the field of changes within the spa treatment system in Poland. The conducted studies demonstrated that most health resorts in Poland have some soundscape values. However, these values may be lost because of the threat of noise from transport and tourism. Health resorts in Poland thus need revitalization measures aimed at achieving a high quality of soundscape.
PL
Celem badań było rozpoznanie potrzeby oraz możliwości ochrony i rewitalizacji krajobrazów dźwiękowych uzdrowisk w Polsce. W postępowaniu badawczym przeprowadzono analizę uwarunkowań prawnych funkcjonowania uzdrowisk w Polsce. Następnie rozpoznano zagrożenia hałasem i wartości krajobrazów dźwiękowych oraz zaproponowano działania w zakresie rewitalizacji akustycznej w wybranych uzdrowiskach. Przeprowadzono kwerendę literatury naukowej oraz operatów uzdrowiskowych i raportów kontrolnych. Następnym etapem był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety adresowanej do samorządów gmin i miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. W dyskusji odwołano się m.in. do rekomendacji zespołu ekspertów w zakresie zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Badania wykazały, że większość uzdrowisk w Polsce posiada pewne walory dźwiękowe krajobrazu. Jednak pod wpływem presji komunikacyjnej i turystycznej odpowiedzialnej za zagrożenie hałasem mogą one zostać utracone. Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce wymagają zatem podjęcia działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie wysokiej jakości dźwiękowej krajobrazu.
EN
Selected districts of Valencia and the gradual transformation of their image are presented in this article. The formulation of an appropriate strategy of action and the effect of an example that were initiated by the construction of the City of Arts and Sciences have broken through the stagnation in thinking about space. Revitalisation efforts have been initiated in many of the city’s districts, as well as in its suburban zone. The great explosion of ideas and emotions also carried over to enhancing the historical traditions of the city and the holistic, multi-directional approach to the subject matter of renewal, providing the city with economic stimulation. The author’s own analyses presented in the article pertain to: Ciudad de las Artes y las Ciencias (City of Arts and Sciences), the new development of the Poblats Maritims coastal district, the Ciutat Fallera district and the Orba district of the town of Alfafar, located in Valencia’s metropolitan area. Various proposals for transforming the spatial structure of these districts point to the possibility of conducting an experimental hybrid policy intended to reconcile economic rescaling, entrepreneurship and cultural regionalism in the planned landscape.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane dzielnice Walencji i stopniową przemianę ich obrazu. Budowa właściwej strategii działań i efekt przykładu zapoczątkowane przez realizację Miasta Sztuki i Nauki przełamały marazm w myśleniu o przestrzeni. Podjęto prace rewitalizacyjne w wielu dzielnicach miasta i jego strefie podmiejskiej. Wielki wybuch pomysłów i emocji przełożył się również na utrwalenie historycznych tradycji miasta i całościowe wielokierunkowe podejście do problematyki odnowy, co przyniosło miastu ożywienie gospodarcze. Własne analizy przedstawione w artykule dotyczyły kolejno: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Miasta Sztuki i Nauki), nowej zabudowy dzielnicy nadmorskiej Poblats Maritims, dzielnicy Ciutat Fallera oraz dzielnicy Orba miasteczka Alfafar położonego w strefie metropolitarnej Walencji. Różnorodne pomysły przekształcenia struktury przestrzennej wymienionych dzielnic wskazują na możliwość prowadzenia eksperymentalnej hybrydowej polityki w celu pogodzenia przeskalowania gospodarczego, przedsiębiorczości i regionalizmu kulturowego w planowanym krajobrazie i przez niego.
PL
Poprawa warunków mieszkaniowych jest jednym z podstawowych elementów procesu rewitalizacji struktur miejskich. Prezentowane badania przeprowadzono i osadzono w kontekście zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej jako jednej z zasad Nowego Urbanizmu (NU). Zastosowanie tej perspektywy jest wynikiem współczesnej adaptacji amerykańskiego ruchu urba­nistycznego w procesie rewitalizacji w ramach strategii rozwoju miast do wewnątrz. W pracy przeanalizowano praktykę zróżnicowanego budownictwa mieszkaniowego we współczesnych projektach rewitalizacyjnych w Europie na podstawie przykładów dwóch studiów przypadku: Minguettes Vénissieux w aglomeracji Lyon (Francja) i Rekini w Łodzi (Polska). Podejmowane przekształcenia porównywane są do działań w ramach amerykańskiego programu HOPE VI, który podobnie jak badane przykłady koncentrował się na rewitalizacji wysokiej zabudowy blokowisk. Uzyskane wyniki pozwoliły na zdefiniowanie wpływu zasady NU dotyczącej zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej na procesy rewita­lizacji miast oraz na szersze poznanie praktyki zabudowy mieszkaniowej dzisiaj, a także jej współczesnych ram regulacyjnych (1). Potwierdzono również hipotezę o potrzebie synergii między różnymi zasadami NU w celu wytworzenia lub raczej przebudowania kluczowych form miejskich (2). Zgodnie z założeniami europejskie tendencje zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej okazały się ponadto związane z praktyką amerykańską wywodzącą się z NU, w szczególności gdy bada się potrzebę różnorodności prawa do lokalu i urbanistycznych uregulowań prawnych (3). Całość przeprowadzonych badań potwierdza zatem, iż zróżnicowane mieszkalnictwo, jako wieloaspektowa zasada NU może być sposobem na przeprowadzenie rewitalizacji obszaru mieszkaniowego w szczególności zdegradowanych obszarów blokowisk.
EN
Improvement of housing conditions is one of the basic elements of the process of revitalising urban structures. This study was conducted through the lens of mixed housing as a New Urbanism principle. Employment of this perspective is a result of contemporary adaptation of this American urban movement for revitalisation of urban tissue as a part of an infill development strategy. This work examines the practice of mixed housing in contemporary redevelopment projects in Europe, based on two case studies: Minguettes Vénissieux in the Lyon agglomeration (France) and Retkinia in Lodz (Poland).The redevelopment policies were compared with the American HOPE VI programme, which, similarly to the examples under study, was focused on the revitalisation of high-rise housing estates. The study’s findings enabled the definition of the influence of mixed housing principles of NU on urban regeneration processes and to gain some insight into the practice of mixed housing today, as well as into existing regulatory frameworks, based on the examined cases from France and Poland (1). A need for synergy between various NU principles was revealed as indispensable to produce or rather rebuild vital urban forms (2). As aimed, European tendencies in the mixed housing policy were related to US practice derived from the NU, especially examining the need for a diversity of tenure rights and regulatory guidelines based on NU application for revitalisation (3). The entirety of the research confirmed that mixed housing, as a multi-dimensional principle of NU, can serve as a means of revitalising residential areas, particularly decayed panel-block neighbourhoods.
PL
Pho Hien to historyczna dzielnica Hung Yen, nowoczesnego miasta przy ujściu Czerwonej rzeki w Wietnamie. W latach 2011- 2012 polscy architekci opracowali dla tej części program rewitalizacji i plan zagospodarowania. Program rewitalizacji miał na celu poprawę warunków mieszkaniowych oraz stworzenia tutaj centrum rekreacyjno - edukacyjnego bazującego na istniejących w mieście zabytkach i przywróceniu historii portu służącego w XVII-XVIII wieku europejskim i chińskim kupcom.
EN
Pho Hien is a historic district of Hung Yen, a modern city situated in the mouth of the Red River in Vietnam. In the period of 2011 - 2012, a group of Polish architects prepared a revitalisation programme and a master plan for this district. The revitalisation programme was aimed at improving local housing as well as the creation of a cultural and education centre protecting historical monuments and recalling the historical tradition of the seventeenth and eighteenth century commercial harbour serving European and Chinese merchants.
PL
Grajewo, realizując projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”, zapewniło swoim mieszkańcom czynny udział na każdym etapie przedsięwzięcia. Przeprowadzono skuteczną rewitalizację, do czego zaangażowano wszystkich interesariuszy. W efekcie wypracowano kompleksową wizję rozwoju miasta.
EN
Urban regeneration occupies an increasingly important place in the Polish development policy and cooperation between the state government and cities. Thanks to the support for Polish local governments financed by the 2014-2020 Technical Assistance Operational Programme, more than 1,400 communes in Poland developed regeneration programmes and undertook appropriate activities, mainly in downtown areas. On the other hand the potential of invested and abandoned peripheral areas is rarely perceived and enhanced in the regeneration programmes. The purpose of the article is to present the reasons for ignoring this potential in in-depth diagnoses and to analyse examples of retardation of re-using these areas as a conscious investment strategy for local governments.
PL
Rewitalizacja miast zajmuje coraz ważniejsze miejsce w polskiej polityce rozwoju oraz współpracy między rządem a miastami. W wyniku finansowego wsparcia polskich samorządów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, ponad 1400 gmin w Polsce opracowało programy rewitalizacji i podjęło działania, głównie w śródmieściach. Potencjał zainwestowanych i porzuconych obszarów peryferyjnych w gminach jest natomiast rzadko dostrzegany i wzmacniany w programach rewitalizacji. Celem artykułu jest próba przedstawienia przyczyn ignorowania tego potencjału w dogłębnych diagnozach rewitalizacyjnych oraz analiza przykładów opóźnionego ponownego wykorzystania tych obszarów jako potrzeby świadomej strategii inwestycyjnej samorządów.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.