Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roślinność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Bez względu na upływający czas, architekturę krajobrazu można postrzegać jako wyrażenie duszy i stosunku do życia na Ziemi. Każda projektowana zielona przestrzeń opowiada swoją historię. Według szwajcarskiego architekta krajobrazu, Daniela Ganza, najlepsze historie powstają, gdy zamiary i wizja ogrodnika spotykają się z impetem natury.
EN
With the rapid development of urban area of Xi’an in recent years, the contradiction between ecological environmental protection and urban development has become prominent. The traditional remote sensing classification method has been unable to meet the accuracy requirements of urban vegetation monitoring. Therefore, how to quickly and accurately conduct dynamic monitoring of urban vegetation based on the spectral component characteristics of vegetation is urgent. This study used the data of Landsat 5 TM and Landsat 8 OLI in 2011, 2014 and 2017 as main information source and LSMM, region of variation grid analysis and other methods to analyse the law of spatial-temporal change of vegetation components in Xi’an urban area and its influencing factors. The result shows that: (1) The average vegetation coverage of the study area from 2011 to 2017 reached more than 50 %, meeting the standard of National Garden City (great than 40 %). The overall vegetation coverage grade was high, but it had a decreasing trend during this period. (2) The vegetation in urban area of Xi’an experienced a significant change. From 2011 to 2017, only 30 % of the low-covered vegetation, 24.39 % of the medium-covered vegetation and 20.15 % of the high-covered vegetation remained unchanged, while the vegetation in the northwest, northeast, southwest and southeast of the edge of the city’s third ring changed significantly. (3) The vegetation quality in urban area of Xi’an has decreased from 2011 to 2014 with 6.9 % of vegetation coverage reduced; while from 2014 to 2017, the overall vegetation quality of this area has improved with 2.1 % of the vegetation coverage increased, which was mainly attributed to urban construction and Urban Green Projects. This study not only can obtain the dynamic change information of urban vegetation quickly, but also can provide suggestions and data support for urban planning of ecological environmental protection.
EN
The knowledge on office building in the past and present, how the workspace evolved to incorporate contemporary technological breakthroughs, was in this paper combined with goals of sustainable building in a “smart” office building design in Belgrade, Serbia, taking local factors into consideration to create a comfortable space for the employees in a dense urban matrix with a minimal environmental footprint, and considering the workflow of contemporary office spaces, it’s multidirectional input and increasingly horizontal work hierarchy. Issues of proper inputs for building today in the 21st century are thoroughly considered in this paper and respective building’s design features as shown here: how to deal with location, position and orientation of the building, organization of both formal and informal areas, natural ventilation, green glazed surfaces, solar energy, wind turbines, rainwater utilization measures, surrounding vegetation, lighting and appliances, and piezoelectric paving.
PL
Aby poprawić miejski mikroklimat i warunki życia mieszkańców, w miastach coraz częściej powiększane są tereny zieleni miejskiej. Sadzone na nich rośliny muszą jednak borykać się z trudnymi warunkami siedliskowymi i klimatycznymi, dlatego też ważny jest ich odpowiedni dobór.
5
Content available remote Zieleń na elewacji budynku oczami użytkownika
PL
Spojrzenie na kwestię elewacji porośniętej roślinnością z punktu widzenia mieszkańca tego typu budynku. Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania, co zmienia się w budynku po usunięciu roślin z elewacji i najważniejsze pytanie, czy warto stosować takie systemy?
EN
Experience of using green walls in buildings. Pros and cons, from the user’s point of view. Changes after removing vegetation. Is it worth using such a systems?
PL
każdego roku dochodza do nas tragiczne informacje o upałach wywołujących na całym świecie serie ogromnych pożarów. Życie tracą w nich ludzie, tracone sa majątki, ale też masowo ginie roślinność. Do największych i najniebezpieczniejszych pożarów wielkich powierzchni dochodzi w Australli, ale powody i skutki są identyczne pod każdą szerokością geograficzną.
PL
Tworzenie miejskich kompozycji roślinnych, przyciągających uwagę i wzrok mieszkańców poza sezonem wegetacyjnym, opiera się na wykorzystaniu gatunków i odmian o interesującym ułożeniu pędów, ciekawej barwie kory oraz atrakcyjnych owocach. Jedne z wymienionych elementów są widoczniejsze w okresie jesieni i na przedwiośniu, inne przyciągają uwagę, gdy spadnie pierwszy śnieg.
PL
We współczesnym świecie tereny miejskie są najszybciej rozwijającym się i najbardziej przekształcanym fragmentem powierzchni Ziemi. Miasta zajmują coraz większą powierzchnię, zaś w ich granicach wartość terenów dynamicznie wzrasta. Zarządzający miastami w Polsce, na potrzeby statystyk, sporządzają zestawienia wielkości powierzchni różnych kategorii terenów, uwzględniając także obszary zajęte przez parki, lasy miejskie czy zieleńce. W praktyce statystyki te mają za zadanie pokazać, przynajmniej częściowo, m.in. w jakim stopniu miasto jest „naturalne” i „zielone”. Jednak oficjalne dane dotyczące terenów zieleni nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji, gdyż nie uwzględnia się w nich bardzo dobrze rozwiniętej roślinności towarzyszącej terenom spełniającym inne funkcje lub tej nie zarządzanej przez jednostki publiczne. Artykuł przedstawia wyniki analiz mających na celu wyznaczenie rzeczywistej wielkości zasobów roślinności znajdującej się w ścisłym centrum Łodzi, bez względu na ich funkcje czy przeznaczenie. W pracy wykorzystano dane satelitarne oraz chmurę punktów LiDAR, dzięki czemu wyniki przedstawiają wartości niezależne od tych zawartych w oficjalnych bazach danych przestrzennych. W celu przedstawienia nierównomierności zasobów na analizowanym obszarze posłużono się podziałem miasta na kwartały ulic oraz na regularną siatkę kwadratów. Dodatkowo podzielono zieleń ze względu na dostępność, którą rozumiemy jako możliwość swobodnego wejścia na teren pokryty roślinnością i przebywania w nim. Wyróżniliśmy zieleń dostępną dla wszystkich mieszkańców (czyli taką, wśród której można przebywać bez żadnych dodatkowych obostrzeń, należy tu np. zieleń przyuliczna, parki, zieleńce) oraz o dostępie ograniczonym, tj. znajdującą się w podwórkach i innych terenach zamkniętych. Na potrzeby analiz wyliczono powierzchnię terenów pokrytych roślinnością oraz kubaturę roślinności. Wyniki analiz zestawiono na kartogramach. W analizowanym fragmencie miasta roślinność zajmuje 679681,6 m2 , co stanowi 17% powierzchni, a jej kubatura wynosi 5994219 m3 . Na 1 mieszkańca przypada 17,46 m2 powierzchni pokrytej roślinnością oraz 153,99 m3 przestrzeni zajętej przez roślinność. 45% powierzchni oraz 48% objętości roślinności można uznać za ogólnodostępną. Przestrzenne rozmieszczenie roślinności oraz mieszkańców jest bardzo nierównomierne, co powoduje dużą zmienność wartości wskaźników powierzchniowych i objętościowych, wyznaczonych zarówno w kwartałach miasta, jak i w regularnej siatce.
EN
In the modern world, urban areas are the fastest growing and most transformed fragment of the Earth’s surface. Cities occupy a larger and larger area, while within their borders the value of land increases very dynamically. For the needs of statistics, city managers in Poland draw up coverage of areas, including areas occupied by city parks, urban forests and green areas. In practice these statistics are created to show, at least partly, among others, how much is the city “natural” and “green”. Those values turn out to be underestimated, because they do not include very well developed vegetation accompanying other functions or that not managed by public entities. An important problem is also the availability of land covered by greenery for city residents. The article presents the results of analyses consisting in determining the actual amount of greenery located in the very centre of Łódź. The article uses satellite data and LiDAR point cloud, thanks to which the results present values independent of those contained in official spatial databases. In order to present the unevenness of resources in the analysed area, the division into street quarters and also a regular grid of squares was used. In addition, the greenery was divided due to the availability, which we understand as the possibility of free entry to the area covered with vegetation and being in it. Urban vegetation was divided into available to all residents and limited access for immediate residents, i.e. located in courtyards and other enclosed areas. For the purposes of analysis, the area of vegetation covered and its cubature were calculated. The results of the analyses are compiled on cartograms. In the analysed fragment of the city, vegetation covers 679681.6 m2 , which is 17% of the area, and its volume reaches 5994219 m3 . There is 17.46 m2 of vegetation and 153.99 m3 of space occupied by vegetation per capita. 45% of the area and 48% of the vegetation volume can be considered generally available. The spatial distribution of vegetation and inhabitants is very uneven, which causes a large variation in the value of surface and volume indicators in both city quarters and in the regular grid.
PL
Zarówno projekt architektoniczny, jak i konstrukcyjny powinny uwzględniać warunki gruntowo-wodne pod projektowanym obiektem. Na ogół uwzględnia je konstruktor, wykonując obliczenia fundamentów i projektując zabezpieczenia wykopów, gdy są niezbędne. Architektom przypisano rolę projektanta izolacji przeciwwilgociowych, a więc powinni również dobrze znać podłoże. W praktyce, niestety często, projekt izolacji sprowadza się do rachitycznych zapisów, typu „Izolacja przeciwwilgociowa”. Projekt zagospodarowania terenu jest domeną architekta, a tym bardziej projekt ogrodu, gdy jest wykonywany. W obu tych projektach pojawiają się nasadzenia drzew. W artykule pokazano na przykładzie budynku z końca XIX w. do jak dużych zróżnicowań wilgotnościowych dochodzi pod budynkiem z powodu rosnących przy budynku drzew. Zeschnięcie gruntu pod jednym końcem budynku, przy którym rosły drzewa, doprowadziło do bardzo dużych spękań ścian. Rozwartość największych szczelin w murach wyniosła 11 mm. Przed wzmocnieniem zlikwidowano przyczynę uszkodzeń (wycięto drzewa) i wzmocniono budynek ściągami.
PL
Współczesne ciągi pieszo-jezdne stają się coraz bardziej istotnym elementem miast. Stanowią nie tylko obszar służący przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, ale przede wszystkim są często niedocenianym rezerwuarem roślinności, mającej nieoceniony wpływ na środowisko miast i dobrostan ich mieszkańców. Korzystanie ze ścieżek pieszych i rowerowych jest codziennością, więc powinny one odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom współczesnych użytkowników. Roślinność tych obszarów jest jednym z bardziej istotnych ich elementów składowych, mających duży wpływ na całokształt funkcjonowania układu komunikacyjnego.
EN
Contemporary pedestrian-road routes are becoming an increasingly important element of cities. They are not only an area used to move from place to place but above all they are often an underestimated reservoir of vegetation, which has an invaluable impact on the environment of cities and the well-being of their inhabitants. The use of walking and cycling paths is connected with everyday life, so they should meet the needs and expectations of modern users. The vegetation of these areas is one of their most important components, having a large impact on the overall functioning of the road system.
PL
Głównym celem artykułu jest określenie zasad przebudowy i dokonywania korekt projektowych ciągów pieszo-rowerowych o elementy sprzyjające wypoczynkowi i rekreacji czynnej. Za najważniejszy element uznano poprawę jakości życia mieszkańców oraz uatrakcyjnienie czasu przejeżdżającym daną trasą rowerzystom. Przyjęto założenie, że pas drogowy, często sąsiadujący z infrastrukturą taką jak osiedla mieszkalne, powinien tworzyć łącznik pomiędzy nimi, m.in. przez zastosowanie zieleni jako narzędzia zmniejszającego poziom hałasu. Analizy uwzględniają również zastosowanie metod sprzyjających zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu spowodowanego sąsiedztwem ruchliwej ulicy. Zastosowanie roślinności pozwala na częściowe zatarcie granicy pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi, co wiąże się z pozytywnymi odczuciami wizualnymi i kontaktem z naturą dla użytkowników ścieżek pieszo-rowerowych, szczególnie na terenie o dużej antropopresji.
EN
The main purpose of the article is to define the principles of design of pedestrian and bicycle routes with elements friendly to rest and active recreation. The most important element was the improvement of the quality of residents life and the more attractive time using route cyclists. It was assumed that a road lane, often adjacent to infrastructure, such as housing estates, should form a link between city and communication zone, among others through the use of greenery as solutions to reduce the noise. The analyzes also take into account the use of methods conducive to reducing air pollution and noise caused by the neighborhood of a busy street. The use of vegetation allows partial blurring of the boundary between individual functional areas, which is associated with positive visual contact with nature for users of footpaths and cycling paths, especially in the area of ​​large anthropopressure.
PL
Problemem polskich placów zabaw nie jest to, że są źle zaprojektowane. One w ogóle nie są projektowane.
PL
Zimowe miesiące powoli się kończą. Dzień się wydłuża, zaś słońce coraz śmielej wychyla się zza chmur. Ludzie zaczynają zdejmować ciepłe okrycia, a promienie słoneczne rozpuszczają resztki śniegu. Powoli do życia budzi się przyroda.
PL
W krajach o klimacie łagodniejszym od naszego, gdzie temperatura zimą nie spada poniżej -15°C, Edgeworthia jest pięknym krzewem ozdobnym, kwitnącym wiosną przed rozwojem liści. Należy do tzw. zwiastunów wiosny, wraz z innymi wcześnie kwitnącymi krzewami i licznymi roślinami cebulowymi – tulipanami, hiacyntami, narcyzami itp. U nas może cieszyć miłośników roślin malowniczymi kwiatami, rosnąc naturalnie w najcieplejszych rejonach kraju, a także w pojemnikach. Ten sposób wykorzystania delikatniejszych krzewów ozdobnych jest obecnie modny, dlatego warto upowszechniać go także u nas. Umożliwia on poznanie wielu egzotycznych gatunków krzewów, których w naszym kraju nie można uprawiać w gruncie.
PL
Zainteresowanie pozytywnym oraz leczniczym wpływem roślinności i terenów zieleni na zdrowie człowieka staje się coraz większe. Powoli w świadomości architektów krajobrazu przebijają się także kwestie związane z alergiami.
PL
Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom osiedli – placami zabaw, miejscami do rekreacji i wypoczynku. Przyczyniają się one do łagodzenia klimatu w miastach, retencjonują wody opadowe oraz korzystnie wpływają na poprawę stanu powietrza.
PL
Wawrzynki należą do rodziny wawrzynkowatych (Thymelaeaceae). Naukowa nazwa rodzajowa Daphne wywodzi się od greckiej nimfy Dafne, ulubienicy Artemidy. Ścigana przez zakochanego w niej Apollina błagała bogów o ratunek. Zeus zamienił ją w drzewo laurowe – wawrzyn, poświęcone odtąd Apollinowi. Obecnie prawdziwy wawrzyn to Laurus nobilis L. Nazwa ta została odniesiona do wawrzynków ze względu na ich podobieństwo do wawrzynków zawsze zielonych, np. do wawrzynka główkowego (Daphne cneorum L.). Do rodzaju wawrzynek (Daphne) należy około 50 gatunków występujących w Europie i Azji, najczęściej w lasach lub wysokich górach. W Polsce naturalnie występują dwa gatunki: już wspomniany wawrzynek główkowy i wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.). W naszych ogrodach botanicznych i arboretach, oprócz gatunków już wymienionych, spotykanych jest sporadycznie łącznie około 16 innych. W czasie surowych rośliny te zim w różnym stopniu podmarzają lub wymarzają. Do uprawy na terenach zieleni przydatne są obydwa gatunki rodzime.
PL
Runianka japońska (Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.) należy do rodziny bukszpanowatych (Buxaceae), czyli jest spokrewniona z bukszpanem wieczniezielonym (Buxus sempervirens L.).
PL
Gęstniejąca zabudowa miejska, zwłaszcza w ścisłych centrach, gdzie drapacze chmur powstają jak grzyby po deszczu, generuje potrzebę wprowadzenia roślin o niewielkich wymaganiach świetlnych.
PL
Nadmierny hałas jest rodzajem dźwięku niekorzystnym dla zdrowia człowieka. Tymczasem 20% powierzchni naszego kraju, którą zamieszkuje aż 33% Polaków, narażona jest na jego niekorzystne oddziaływanie.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.