Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  company image
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Czy wykonywanie pracy w sposób rzetelny, fachowy i profesjonalny wystarczy, aby być widocznym na rynku? W jaki sposób lepiej pokazać swoje produkty i usługi, aby być bardziej rozpoznawalnym wśród klientów? Czym jest wizerunek firmy i w jaki sposób możemy go wykorzystać dla jej rozwoju?
2
Content available remote Employer Branding
PL
W dobie zmieniającego się świata coraz większą uwagę przywiązuje się do wizerunku przedsiębiorstwa. To, aby był on postrzegany, jako silny i pozytywny zależy w głównej mierze od tego, jakie działania podejmuje firma. Obecnie nie wystarczy działać i dopasowywać się do rynku. Należy się przede wszystkim wyróżniać i tak budować wizerunek, aby ludzie chcieli pracować w danej firmie, a nie w innej i starali się o to, by to właśnie ich przedsiębiorstwo wybrało. Nie jest łatwo zdobyć najlepszego pracownika, utalentowanego, zaangażowanego i ambitnego. Doprowadzenie do sytuacji, w której pożądani kandydaci idealnie wpisujący się w profil będą starać się o stanowisko w przedsiębiorstwie jest tym, do czego firma powinna dążyć. Doskonałym sposobem na uzyskanie takiego rezultatu jest Employer Branding, czyli budowanie marki pracodawcy. Bardzo ważnym aspektem jest świadomość, że marki pracodawcy nie buduje się przez krótki okres. Jest to działanie zaplanowane i długookresowe, ale stworzone we właściwy sposób może przynieść duże korzyści przedsiębiorstwu i pomóc mu znaleźć się w czołówce najlepszych firm. Celem tego artykułu jest przedstawienie istoty Employer Brandingu i zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z jego stosowania w przedsiębiorstwie.
PL
W ferworze licznych dyskusji na temat obecnej kondycji finansowej PLL LOT zapomina się o bardzo ważnym aspekcie działalności firmy, a mianowicie o jej pasażerach. Biorąc pod uwagę usługowy charakter firmy, to właśnie pasażerowie i ich ocena linii - przekładająca się na częstotliwość korzystania z usług - może stanowić czynnik warunkujący kondycję firmy w dalszej perspektywie. W artykule, na podstawie badań pierwotnych, przedstawiono analizę strukturalną pasażerów PLL LOT a także ogólną ocenę cech i usług linii z zastosowaniem testu saldowego oraz metody stopniowania. Zarówno charakterystyka pasażerów jak i ich percepcja w odniesieniu do poszczególnych cech czy usług, mogą stanowić przyczynek do podjęcia przez pracowników linii szeroko rozumianych działań marketingowych i organizacyjno-zarządczych.
EN
In the heat of many discussions on the current financial condition of LOT Polish Airlines we forget about a very important aspect of the business, namely its passengers. Given the service nature of the company, it is the passengers and their assessment of the airline - reflected in a frequency of services - that may be factors influencing the health of the company in the long term. Based on a primary research, this paper presents the structural analysis of LOT Polish Airlines passengers as well as an overall assessment of the features and services of the airline, using a balancing test and the method of grading. Both the characteristics of passengers and their perception with regard to the particular features or services, may constitute a reason for the airline employees to consider broadly defined marketing and organizational- management activities.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę firmowych stron internetowych polskich przedsiębiorstw z sektora TSL. Dodatkowym celem pracy jest zbadanie, czy polskie przedsiębiorstwa o logistycznym profilu działalności budują witryny internetowe w sposób profesjonalny, zapewniający kształtowanie pożądanego wizerunku firmy w sieci. W pracy przedstawiono wyniki badań zrealizowanych metodą punktową, którą zostało objętych 250 firmowych stron internetowych polskich usługodawców logistycznych.
EN
The aim of this article is to evaluate corporate web sites of polish companies from TSL sector. The additional purpose of this paper is to examine whether polish logistics companies create web sites in professional way, which ensures shaping welcomecompany image on the internet. In this paper the research findings, which were conducted using scoring method, regarding 250 corporate web sites of polish logistics companies has been showed.
PL
Globalizacja gospodarcza i kulturalna zmusza przedsiębiorstwa, lokujące swoje produkty na rynku międzynarodowym, do szybkiego przystosowania się do zastanej kultury i zaadaptowania nowej sytuacji biznesowej. Aby optymalnie dostosować swoją ofertę do zastanych warunków należy poznać normy obyczajowe kraju docelowego. Powodzenie biznesu międzynarodowego przedsiębiorstwa przekłada się na zdolność dostosowania produktu do potencjalnych klientów i ich potrzeb. Projektowanie wizerunku produktu nie może odbywać się bez wpływu i wykorzystania instrumentów informacyjnych i perswazyjnych. Narzędzia komunikacyjne, odpowiednio zastosowane, podkreślają zalety produktu, wyróżniają go spośród innych oraz budują pozytywne uczucia u potencjalnego nabywcy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie znaczenia informacji w kształtowaniu wizerunku firmy.
EN
Economic and cultural globalization, forces companies putting their products on international market to quickly adapt to the present culture and to a new business situation. In order to optimally adjust an offer to the present conditions, it is necessary to learn the customs and norms of the target country. Success of international business operations of a company influences the product ability to adjust to potential customers and their needs. Designing product’s image cannot be done without influence and application of information and persuation instruments. The communication tools, if applied appropriately, underline the product’s merits, highlight it among other products and build positive feelings in a potential consumer. The aim of the present paper is to present the meaning of information in creating company image.
6
Content available remote Company image management
EN
In the market economy, the company image is of particular importance. It can be shaped intentionally through marketing activities. This paper presents an example of a big hotel and catering company, which competently makes practical use of company image management. The management board of the company regularly conducts questionnaire surveys among the guests of the hotel and uses the results of these surveys for purposes of company image management. Image management brings measurable effects because it strengthens competitiveness of the company.
EN
The image, brandmark, quality, responsibility - there are key words in the building of correct communication of any firm with its surroundings. Nowaday the customer has very wide knowledge of proper requirements and knows what s/he needs. But the company image is a dynamic phenomena, where the adequate proper application finds even the social psychology as well. The relationships of human beings with some organizations have very often emotional aspects. The word "quality" itself is positively received too, without additional explanations. Therefore the determination "we have quality certificate" acts positively for all people, independent of their positions and placements. Practically in the article are its four managerial aspects and meanings presented: promotional, building of corporate culture, significant improvement of internal communication and actuation, for external information (communication). These conclusions are by real examples confirmed, which are in the publication widely described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.