Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję narzędzia badawczego, umożliwiającego weryfikację modelu dojrzałości w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego. Zaprezentowano główne założenia autorskiego modelu dojrzałości, który będzie podlegał weryfikacji na podstawie zbudowanego kwestionariusza. Kwestionariusz składa się z ośmiu elementów badawczych, natomiast w artykule przedstawiono w sposób szczegółowy dwa z nich, reprezentujące obszar procesowy związany z procesem zarządzania ryzykiem oraz obszar procesowy związany z realizacją procesów zarządczych w organizacji. Opracowanie zawiera również opis kluczowych zasad dotyczących przeprowadzenia badania pilotażowego, które wykonanie planowane jest w pierwszej połowie 2018 roku.
EN
This article presents the concept of a research instrument which enables the verification of a maturity model in the area of public crisis management. The main assumptions of the maturity model which will be verified by the questionnaire are described. The questionnaire consists of eight components, and the article presents two of them in detail – concerning risk management and the management processes in an organization. The study also contains a description of the key principles of conducting a pilot study, which is planned to be carried out in the first half of 2018.
PL
W artykule przedstawiono założenia modelu dojrzałości organizacji dedykowanego dla obszaru publicznego zarządzania kryzysowego. Autorki przybliżyły koncepcję modeli dojrzałości, jak również opisały najważniejsze jego elementy. W ramach opracowania określono również strukturę modelu, zidentyfikowano kluczowe obszary procesowe oraz zestaw praktyk ogólnych i specyficznych, na podstawie których należy dokonać oceny dojrzałości.
EN
The article presents the assumptions of the maturity model of an organization dedicated to the area of public crisis management. The authors explain the concept of maturity models, as well as describing the most important elements. The study also identifies the structure of the model, the key process areas and a set of general and specific practices, which are the basis to assess the maturity.
3
Content available remote Systematyka dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
PL
Na przestrzeni rozwoju nauk o zarządzaniu powstała ogromna liczba metod i narzędzi rozwiązywania problemów z dziedziny organizacji i zarządzania, nazywanych dobrymi praktykami. W artykule przedstawiono próbę systematyki dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania w działaniach podejmowanych przez jednostki terytorialne w ramach zarządzania kryzysowego. Autorki zidentyfikowały kluczowe grupy dobrych praktyk wspomagających proces zarządzania ryzykiem, zaproponowały ich systematykę, a następnie przyporządkowały poszczególne grupy praktyk do szczegółowych etapów procesu zarządzania ryzykiem.
EN
Within the development of management sciences, a great number of methods and tools for solving problems in the field of organization and management have been developed, which called good practices. The article presents an attempt to make a classification of good practices that can the used in actions undertaken by territorial units in crisis management. Authors identified key groups of good practice to support the risk management process, proposed their systematics and then assigned the various groups of practices to the detailed stages of the risk management process.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8308--2314, CD2, cz. 5
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia do metod pobudzania kreatywności w ramach logistyki społecznej. W opracowaniu zawarto umiejscowienie logistyki społecznej w logistyce. Scharakteryzowano po krótce ideę metod pobudzania kreatywności. Dla celów pracy wybrano i zdefiniowano prostą i skuteczną metodę 6 kapeluszy de Bono. Szczegółowo opisano procedurę metody niezbędną dla poprawnego przeprowadzenia warsztatu. Następnie podjęto próbę stworzenia scenariusza warsztatu pobudzania kreatywności wraz z opisem elementów niezbędnych do jego przeprowadzenia.
EN
The purpose of this article is to present an approach to the methods of stimulating creativity in the framework of social logistics. The study included the place of social logistics in logistics. Briefly the idea of the methods to stimulate creativity was characterized. For the purpose of the work simple and effective method of de Bono's six hats was selected and defined. In detail the steps necessary for the proper process of the workshop were described. Then, an attempt was made to create a scenario of the workshop to stimulate creativity with a description of the elements necessary to carry it out.
PL
W artykule przedstawiono metodę budowy zespołu analitycznego oszacowania ryzyka w jednostce administracji publicznej, opartą na koncepcji Action Learning (AL), która jest wykorzystywana do rozwiązywania tzw. otwartych problemów. Do zadań zespołu należą: identyfikacja zagrożeń oraz analiza i ocena ryzyka dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Zaprezentowano organizację zespołu z uwzględnieniem analizy interesariuszy (stałych i incydentalnych), wyboru przedstawicieli, przypisania ról poszczególnych członkom zespołu oraz oceny potencjału stworzonego zespołu za pomocą matrycy kompetencji.
EN
The article presents a method of building risk assessment team in a unit of public administration, This method is based on the concept of Action Learning (AL) which is used to solve the „open problems”. The tasks of the team include: hazard identification but also risk analysis and assessment for the purposes of crisis management. The article presents also the organization of the team with regard to stakeholder analysis (fixed and incidental), the election of representatives, the assignment roles of team members and the assessment the potential of team by creating competence matrix.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.