Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marketing internetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Social media in small and medium enterprises
EN
The paper concerns the issue of using social media in small and medium sized enterprises. Many authors argue that there is a unique relationship between the social media and SMEs in the economic sphere. The social media uniquely impact the market in the marketing platform to increase sales, reduce costs and increase profitability. Also, social media enable the direct communication with clients and its adoption by firms has generally increased over time. However, little is known about how small firms use these digital technologies. Furthermore, there are not many publications about the methods of implementation of social media in small companies. Therefore, the study carried out in this research has developed a conceptual framework of implementing Social Media in small businesses. Moreover, readers can find information on the benefits of using these tools and some recommendations for effective implementation to improve business.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wykorzystania mediów społecznościowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wielu autorów twierdzi, że istnieje ścisły związek między mediami społecznościowymi a MŚP w sferze gospodarczej. Media społecznościowe mają wyjątkowy wpływ na rynek w platformie marketingowej- zwiększają sprzedaż, obniżają koszty i polepszają rentowność. Ponadto media społecznościowe umożliwiają bezpośrednią komunikację z klientami. Jednak niewiele wiadomo o tym, jak małe firmy korzystają z tych technologii cyfrowych. Ponadto nie ma wielu publikacji na temat metod wdrażania mediów społecznościowych w małych firmach. W badaniu przeprowadzonym w ramach tego opracowania zaproponowano sposoby wdrażania mediów społecznościowych w małych firmach. Co więcej, czytelnicy mogą znaleźć informacje na temat korzyści płynących z używania tych narzędzi oraz zalecenia dotyczące skutecznej implementacji w celu usprawnienia działalności biznesu.
2
EN
The internet and social media in today’s economy have become tools that can be used for private purposes as well as for public, business and scientific purposes. They are instruments that have revolutionised communication on the one hand, while on the other they are the basic method of reaching customers with a company’s offer. Today, the Internet and social media have become a must in marketing strategies of contemporary companies wishing to achieve market success. The aim of the article is to present the potential generated by the Internet due to the use of social platforms and indicating their significance for businesses. To achieve the objective, publications on this subject were reviewed and an analysis of numerical data characterising today’s Internet and social media users was completed. As a result of the completed analyses, an image of contemporary Internet and social platforms was developed. It was also possible to indicate the opportunities and benefits resulting from their use by a company.
PL
Internet i media społecznościowe we współczesnej gospodarce stały się narzędziami, które mogą być wykorzystane w celach prywatnych, ale również w celach publicznych, biznesowych i naukowych. Są to instrumenty, które z jednej strony zrewolucjonizowały sposób komunikacji, z drugiej zaś stanowią podstawowy sposób dotarcia przedsiębiorstw z ofertą do klientów. Dziś Internet i media społecznościowe stały się niezbędnym elementem w strategiach marketingowych współczesnych przedsiębiorstw, chcących osiągnąć sukces rynkowy. Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału, jaki generuje Internet dzięki wykorzystaniu platform społecznościowych i wskazanie ich znaczenia dla współczesnych przedsiębiorstw. Do zrealizowania celu dokonano przeglądu literatury tematu oraz analizy danych liczbowych charakteryzujących współczesny Internet i użytkowników mediów społecznościowych. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest obraz współczesnego Internetu i platform społecznościowych oraz wskazanie możliwości i korzyści ich wykorzystania we współczesnym przedsiębiorstwie.
3
Content available An analysis of online consumer shopping behaviour
EN
The objective of the article is to sum up the theoretical basis of the issue, analyse shopping behaviour of consumers on the Internet in terms of applied marketing activities and research the contexts based on selected factors influencing the purchasing behaviour of consumers on the Internet. In the first part of the article, it focuses on the theoretical definition of marketing communication and its various instruments. Other parts of the article focus on the theoretical basis regarding the shopping behaviour of consumers and new online trends in this regard. The research part of this article consists of a quantitative research carried out using an electronic questionnaire and assumptions made based on the previous theoretical analysis. The questions focused on the subjective opinion of the respondents who shop through the Internet under the influence of different marketing factors. Based on these results, the last section of the article outlines proposals and recommendations within the framework of effective online marketing communications with regard to the sale of goods and services on the Internet. In conclusion, the study points out the need to include online activities in the marketing activities of companies and thus reach a wider range of users.
PL
Celem artykułu jest podsumowanie teoretycznych podstaw problemu, analiza zachowań zakupowych konsumentów w Internecie pod kątem stosowanych działań marketingowych oraz badanie kontekstów w oparciu o wybrane czynniki wpływające na zachowania zakupowe konsumentów w Internecie. W pierwszej części artykułu skupiono się na teoretycznej definicji komunikacji marketingowej i jej różnych instrumentów. Inne części artykułu koncentrują się na teoretycznych podstawach dotyczących zachowań zakupowych konsumentów i nowych trendów internetowych w tym zakresie. Część badawcza tego artykułu składa się z badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą elektronicznego kwestionariusza i założeń dokonanych na podstawie wcześniejszej analizy teoretycznej. Pytania dotyczyły subiektywnej opinii respondentów, którzy dokonują zakupów w Internecie pod wpływem różnych czynników marketingowych. Na podstawie tych wyników w ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje i zalecenia w ramach skutecznej komunikacji marketingowej online w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług w Internecie. Podsumowując, badanie wskazuje na potrzebę uwzględnienia działań online w działaniach marketingowych firm, a tym samym dotarcia do szerszego grona użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Małopolski w oparciu o wybrane miary syntetyczne z grona tzw. ang. SEO-metrics: Trust Rank, Moz Rank, Alexa Rank (ranking Alexa), a także pomiar wydajności witryn.
EN
The article presents quality assessment of websites of the agro-tourism farms from Lesser Poland based on selected synthetic measures from among so-called SEO-metrics: Trust Rank, Moz Rank, Alexa Rank, as well as measurement of the website’s performance
EN
The main objective of the article is to clarify the importance of different types of website content found on websites of higher education institutions in relation to the image – reputation perceived by their students – customers based on the analysis. Specifically, the analysis focused on the content found in the sections Information about the study and News and events. The analysis focused on the higher education institution of economic and economic-management type that actively communicates with its existing students as well as prospective students online. The results of the analysis are based on responses from 400 respondents - 20.83 % of the total number of students studying at the selected educational institution. Based on the findings it can be concluded that the correlation coefficients found in both cases - contents of the website - were significantly low. In the case of the section "Information about the study” the analysis did not reveal a significant relationship between variables, however, in the case of the section "News events” the analysis found a positive relationship. This relationship was described using the regression equation. The results of the analysis should serve higher education institutions as a tool for better understanding of their target groups’ preferences in order to optimize online reputational management activities.
PL
Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia różnych rodzajów treści strony znalezionych na stronach internetowych szkół wyższych w stosunku do wizerunku - reputacji postrzeganej przez swoich studentów - klientów na podstawie analizy. W szczególności analiza skupiła się na zawartości znajdującej się w sekcji Informacje na temat studiów i Nowościach i wydarzeniach. Analiza skoncentrowała się na instytucji szkolnictwa wyższego typu ekonomicznego i zarządzania ekonomicznego, która aktywnie komunikuje się zarówno z istniejącymi studentami, jak i przyszłymi studentami online. Wyniki analizy oparte są na odpowiedziach 400 respondentów - 20.83% ogólnej liczby studentów studiujących w wybranej placówce edukacyjnej. Na podstawie wyników można stwierdzić, że współczynniki korelacji w obu przypadkach - zawartość strony - były znacząco niskie. W przypadku sekcji "Informacje o badaniu" analiza nie wykazała istotnego związku pomiędzy zmiennymi, jednakże w przypadku sekcji "Aktualne wydarzenia" analiza wykazała pozytywną relację. Związek ten został opisany za pomocą równania regresji. Wyniki analizy powinny służyć instytucjom szkolnictwa wyższego jako narzędzie do lepszego zrozumienia preferencji grup docelowych odnośnie optymalizacji działań związanych z internetową działalnością w zakresie zarządzania reputacją.
EN
Internet of Things (IoT) affects different areas of human activities: everyday life of ordinary citizens, work style of marketing teams, factories and even entire cities. Large companies try to implement the technology in their marketing strategy that reshapes not only communication style and product promotion but consumers’ expectations, perceptions and requirements towards companies. IoT is expected to become a huge network that will encompass not only smart devices but significantly influence humans’ behavior, in this particular case – decision making style in different phases of purchase process. Therefore, the need for comprehensive scientific research is necessary. The issue needs to be reviewed from various points of view, such as opportunities, advantages, disadvantages, legal and technical considerations. The paper is an attempt to review different aspects of using Internet of Things for marketing purposes, identify some of the major problems and present possible ways of solution.
PL
Rzeczy (ang. Internet of Things) wpływa na różne obszary działalności człowieka: życie codzienne zwykłych obywateli, styl pracy zespołów marketingowych, fabryk, a nawet całych miast. Duże firmy starają się wdrożyć tę technologię w swojej strategii marketingowej, która przekształca nie tylko styl komunikacji i promocji produktów, ale również oczekiwania, wyobrażenia konsumentów i wymagania wobec firm. Zapowiada się na to, że Internet rzeczy może stać się ogromną siecią, która obejmie nie tylko inteligentne urządzenia, ale będzie mogła również istotnie wpływać na zachowanie ludzi – w analizowanym w artykule przypadku – wpływać na podejmowanie decyzji w różnych fazach procesu zakupowego. W związku z tym powstaje zapotrzebowanie na kompleksowe badania naukowe obejmujące zagadnienia dot. Internetu Rzeczy. Zagadnienie to powinno zostać zweryfikowane z różnych punktów widzenia oraz dotyczyć kwestii takich jak: możliwości wykorzystania tej technologii, jej zalety oraz wady, uwarunkowania prawne i techniczne. Referat zawiera przegląd różnych aspektów związanych z korzystaniem z technologii Internetu rzeczy w celach marketingowych, identyfikację głównych problemów związanych z ich użytkowaniem i możliwych obecnie sposobów ich rozwiązania.
7
Content available Marketing internetowy w mediach społecznościowych
PL
Dzięki ciągłemu rozwojowi informatyki, realizacja badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych wspomagana jest komputerowo w coraz większym stopniu. Jedną z metod komputerowych, które mogą mieć duże znaczenie we wspieraniu realizacji laboratoryjnych eksperymentów ekonomicznych jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza możliwości i kierunków zastosowania symulacji komputerowej we wspomaganiu badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych.
EN
With the continuous development of information technology, the realization of experimental research in economics is increasingly assisted by computers. One of computer methods, which may be important in supporting the realization of laboratory economic experiments is computer simulation. The aim of the article is to analyze the possibilities and directions of computer simulation applications in supporting experimental research in economics.
PL
Internet stanowi jeden z najważniejszych kanałów komunikacji biznesowej, marketingowej i społecznej. Potencjał, jaki niesie jego wykorzystanie został dostrzeżony również na rynku usług turystycznych. Celem opracowania jest ocena pełnionych funkcji oraz funkcjonalności internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych położonych w województwach małopolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. W badaniach wykorzystano punktową metodę oceny techniki wykonania oraz zawartości merytorycznej witryn. Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że istnieje związek pomiędzy techniką wykonania a stadium, w jakim znajduje się witryna oraz funkcją, jaką pełni. Rozważania te stały się podstawą koncepcji uproszczonego modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI (ang.The Simplified Model of the Web Technology Implementation), który oddaje relacje pomiędzy przyjętą technologią wykonania witryny a funkcjami, jakie pełni.
EN
The Internet is one of the most important channels of business, marketing and social communication. The potential of the Internet has been recognized also in the market of tourist services. The aim of the study is to assess the functionality and functions of the websites of agritourism farms located in the małopolska, podkarpackie and warmińsko-mazurskie provinces. The study used scoring method for evaluating the technique and the substantive content of websites. The study allowed to create the classification of websites relative to their function and to develop a simplified model of the implementation of Internet technology.
9
PL
Inbound marketing stoi w opozycji do outbound marketingu - tradycyjnego sposobu komunikowania się polegającym na „wypychaniu” informacji, przekazu reklamowego do potencjalnego klienta. Inbound marketing skupia się na działaniach w Internecie umożliwiających klientom odnalezienie interesującego ich przekazu. Potencjalny konsument podąża za zagadnieniami, których poszukuje w sieci, co prowadzi go do nadawcy komunikatu. Idea inbound marketingu polega na podjęciu takich działań w mediasferze, aby potencjalni klienci sami znaleźli to, czego szukają. Inbound marketing łączy elementy marketingu internetowego, które w skuteczny sposób pozwalają wciągnąć klientów w sferę działań marketerów.
EN
Inbound Marketing is opposed to outbound marketing - traditional way of communicating, which is all about "pushing out" information, advertising message to the potential customer. Inbound marketing is focused on activities on the Internet which allow the customers to find the message they are looking for. Internet media are characterized. Strategies of presence in social media are revealed. Non-invasive approach in social media is presented. Credibility and reach of social media media are analyzed. Position of public institutions in social media is discussed.
10
Content available Analysis of preferences of e-shops customers
EN
The article deals with basic online trade-relating questions. The chosen theoretical basis connects to the research task itself, which was to gain elementary knowledge about preferences of customers shopping on the internet. For the purpose of drafting this article, the authors focused on the research part, which discusses attitudes of online customers' towards prices of goods and services offered through this modern medium. Thanks to data collection techniques, such as CAWI and thanks to the results of an identical research carried out in 2010 we were able to gather information on the development in 2010 and 2011, which were than compared on the year-on-year basis. A favourable development of e-commerce reveals a great potential of online business.
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z handlem online. Wybrane podstawy teoretyczne łączą się z zadaniami badawczymi, co umożliwiło zdobycie elementarnej wiedzy na temat preferencji klientów kupujących w internecie. Przyczyną sporządzania niniejszego artykułu, autorzy koncentrują się na części badawczej, która omawia postawy konsumentów online względem ceny towarów i usług oferowanych za pośrednictwem tego nowoczesnego medium. Dzięki technikom gromadzenia danych, takich jak CAWI oraz dzięki identycznym wynikom badań przeprowadzonych w 2010 roku udało nam się zebrać informacje na temat rozwoju w 2010 i 2011, które następnie zostały porównane rok po roku. Korzystny rozwój handlu elektronicznego ukazuje ogromny potencjał działalności biznesowych on-line.
11
Content available remote Wykorzystanie potencjału wyszukiwarek internetowych w marketingu
PL
Internet, dzięki swojej interaktywności, jest unikatowym medium. Codziennie miliony użytkowników posługują się nim, poszukując produktów, usług, informacji i rozrywki. Badania wykazują, że najpopularniejszym narzędziem służącym do tych poszukiwań są wyszukiwarki intemetowe. Stały się one najważniejszą platformą łączącą konsumenta z oferentem. Nieuwzględnienie ich w działaniach marketingowych stawia pod znakiem zapytania sens posiadania witryny intemetowej. Głównym celem tego artykuhi jest zaprezentowanie nowego podejścia do marketingu on-line. Aby to umożliwić, konieczne było przybliżenie pojęcia search engine marketing (marketingu w wyszukiwarkach intemetowych) ze szczególnym uwzględnieniem search engine optimization (optymalizacji pod kątem wyszukiwarek). Na podstawie danych statystycznych wykazano rosnącą rolę wyszukiwarek intemetowych.
EN
Internet has following characteristics: rangę, availability 24 hours per day, 7 days a week and interactivity. It is uniąue medium. Every day millions of people use Intemet to find solutions and vendors. Research show that search engines arę tools used by majority of Intemet users. Search engines became the most important place Ihat connects customers and vendors. If search engines arę forgotten in marketing activity, having a web service is called into ąuestion. The aim of this paper is to present a new approach to on-line marketing. To do that it is neccessarly to define search e n ginę marketing and search engine optimization. It also shows the growing role of search engines as a place of marketing.
12
Content available remote Marketing internetowy w sektorze B2B w Polsce
PL
W artykule omówiono dostęp do Internetu w polskich przedsiębiorstwach oraz potencjał marketingu internetowego w kanale B2B. Następnie przedstawiono i poddano analizie wyniki badań nt. „Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstw", przeprowadzonych w I półroczu br.
EN
The access to the internet in Polish enterprises ant the potential of the internet marketing in B2B channel is discussed in the paper. The results of research on "Use of Internet in marketing activity of enterprises" led in the first half of current year are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.