Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightweight design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wymagania stawiane lekkiej obudowie
PL
W artykule omówiono wymagania stawiane lekkim obudowom. Przywołano odpowiednie normy i rozporządzenia dotyczące zagadnień ogólnobudowlanych i techniczno-użytkowych.
EN
The article presents performance requirements for lightweight external wall cladding. Relevant standards and regulations concerning general construction and technical requirements are quoted.
2
Content available remote Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
EN
Structural solutions of single-layer (no thermal insulation) and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding and metal-glass walls are presented in the paper. The process of wall structure modification is described and example solutions are given.
3
Content available remote Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania remontów i przebudowy dachów. Omówiono rozwiązania zmiany materiału pokrycia zarówno bez dodawania warstwy izolacyjnej, jak i z ułożeniem dodatkowej warstwy ocieplenia na istniejącej połaci dachowej, a także sposób przebudowy dachu, polegający na ustawianiu nowej, lekkiej konstrukcji nośnej dachu, bezpośrednio na istniejącym pokryciu dachu płaskiego.
EN
The paper presents examples of roof repairs and remodelling projects. Solutions are discussed for replacement of roofing material, with or without an additional insulation layer on the existing roof slope, as well as a method of roof remodelling through setting up new lightweight load-carrying structure directly on the existing flat roof finish surface.
PL
W artykule omówiono problem dobierania paneli na podstawie katalogów oraz zasady projektowania płyt i połączeń bezpośrednich paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą. Przedstawiono analizy statyczne i parametryczne, zasady obliczania obciążeń połączeń oraz projektowania z warunku zniszczenia i użytkowania.
EN
The article discusses the issue of panel selection on the basis of product catalogs, and the principles of designing panels and joints between sandwich panels and supporting structure. Static and dimensioning analysis, joint load and design calculations are presented in terms of damage and usage criteria.
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego problemów projektowych i wykonawczych związanych z obudową z płyt warstwowych omówiono badania nośności zginanych paneli warstwowych. Przedstawiono przykłady paneli warstwowych i przytoczono wyniki badań doświadczalnych na zginanie.
EN
The first part of the article concerning design and working issues related to sandwich panel cladding discusses testing of load-bearing capacity for flexible (bent) sandwich panels. Examples of sandwich panels are presented, together with results of experimental bend tests.
PL
W artykule omówiono podział i charakterystykę lekkich przegród budowlanych. Przedstawiono możliwości zmian elewacji i wykonywania nadbudowy. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu budowlanego.
EN
The article discusses the classification and characteristics of light partitions, as well as the primary materials and components used in light cladding: metal, glass and insulation materials.
PL
W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały metalowe i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów. Przedstawiono ocenę odporności korozyjnej materiałów.
EN
Metal materials and products used in lightweight claddings are presented in the paper. The author discuss-es the characteristic parameters and technological differences in manufacturing. The article presents an assessment of corrosion resistance properties of materials.
PL
W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały szklane i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów szklanych przeziernych. Przedstawiono parametry definiujące właściwości przegród wykonanych ze szkła.
EN
Glass materials and products used in lightweight claddings are presented in the article. The characteristic parameters and technological differences that occur in the manufacture of transparent glass materials are presented. The parameters defining the properties of walls made of glass are discussed.
9
Content available remote Metal/Composite Hybrids for Lightweight Applications
EN
Increasing mechanical, economic and environmental requirements lead to multi material designs, wherein different classes of materials and manufacturing processes are merged to realize lightweight components with a high level of functional integration. Due to the good specific characteristics and its suitability for mass production, the use of continuous fiber reinforced thermoplastics in conjunction with isotropic materials, such as steel or aluminum, offers advantages for lightweight components. Therefore, the aim of the present article was the development of innovative hybrid laminates with low residual stresses, made of steel sheets/foils and thermoplastic carbon fiber reinforced polyamide 6. Mechanical properties were examined in three point bending tests to obtain the Young's modulus as well as the flexural stress and flexural strain of the novel material.
PL
W drugiej części artykułu o stężaniu elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych omówiono wykorzystanie więzi translacyjnej. Opisano metody obliczeniowe umożliwiające wyznaczenie sztywności translacyjnej połączeń płyt warstwowych z konstrukcją nośną oraz dodatkowych sił wywieranych na łączniki przez element stabilizowany. Przedstawiono przykład obliczeniowy.
EN
In the second part of the article concerning bracing of steel structural elements by sandwich panels issue of translational constrain utilization was presented. The calculation methods for determination of translational stiffness of sandwich panels connections and additional forces exerted on the connectors by stabilized element were described. A working example is also included.
EN
Bridge crane is one of the most widely used cranes in our country, which is indispensable equipment for material conveying in the modern production. The security of bridge crane is always focused on when being used. The important indicators of crane performances include strength, stiffness, and crane weight, which mainly depend on the structure design of the bridge crane. So it is of importance to research on energy-saving optimization design by means of finite element analysis, ADMAS and Matlab. In this paper, the framework of energy-saving optimization is proposed. Secondly, taking 50 t – 31.5 m bridge crane as research object, its structure is described and the FE model of the bridge cranes is developed for the finite element analysis. Thirdly, shape optimal mathematical model of the crane is proposed for shape optimization as well as size optimal mathematical model for size optimization and topology optimal mathematical model for topology optimization. Besides, further comprehensive energy-saving optimizations are carried out as well as cross-section optimization. Finally, system-level energy-saving optimization design of bridge crane is further carried out with energy-saving transmission design results feedback to energy-saving optimization design of metal structure. The optimization results show that structural optimization design can reduce total mass of crane greatly by using the finite element analysis and optimization technology premised on the design requirements of cranes such as stiffness, strength and so on, thus energy-saving design can be achieved.
PL
Suwnica pomostowa jest jednym z najczęściej używanych typów suwnic w Chinach i stanowi niezbędne wyposażenie do transportu materiałów w nowoczesnej produkcji. Kluczową kwestią dotyczącą obsługi suwnicy pomostowej jest zawsze bezpieczeństwo. Ważnymi wskaźnikami wydajności suwnicy są m.in. wytrzymałość, sztywność oraz ciężar suwnicy, które zależą głównie od konstrukcji suwnicy. Konieczne są zatem badania nad optymalizacją energooszczędności konstrukcji za pomocą analizy elementów skończonych, ADMAS oraz Matlab. W niniejszej pracy zaproponowano koncepcję optymalizacji energooszczędności. Po drugie, opisano budowę suwnicy pomostowej (50 t – 31.5 m) oraz opracowano model MES suwnicy do analizy metodą elementów skończonych. Po trzecie, przyjmując minimalną pojemność jako funkcję celu, wysokość i szerokość suwnicy jako zmienne projektowe, a naprężenie, energię odkształcenia, modalnych jako ograniczenia, ustalono optymalny model matematyczny kształtu żurawia dla celów optymalizacyjnego projektowania kształtu. Po czwarte, przyjmując minimalny udział objętościowy jako funkcję celu, a grubości płyt jako zmienne projektowe, ustalono optymalny model matematyczny rozmiarów do celów optymalizacyjnego projektowania rozmiarów. Po piąte, przyjmując minimalny udział objętościowy jako funkcję celu, a gęstości materiału każdego z elementów jako zmienne projektowe, ustalono optymalny model matematyczny topologii do celów optymalizacyjnego projektowania topologii. Wreszcie, wykonano multidyscyplinarny energooszczędny projekt optymalizacyjny systemu suwnicy pomostowej, a wyniki energooszczędnego projektowania układu napędu zostały wykorzystane jako informacja zwrotna przy energooszczędnym projektowaniu optymalizacyjnym konstrukcji metalowej. Wyniki optymalizacji pokazują, że optymalizacyjne projektowanie konstrukcji z wykorzystaniem analizy MES oraz technologii optymalizacji opartej na wymogach projektowych dla suwnic, takich jak sztywność, wytrzymałość itd., może znacznie obniżyć całkowitą masę dźwigu, a co za tym idzie zwiększyć jego energooszczędność.
12
EN
In recent years several strategies for active vibration control of weakly damped flexible structures have been presented. Depending on the type and location fo actuator and sensor different control strategies lead to different performance and robustness behaviour oh the closed loop. The aim of the paper is to present convenient actuator-sensor-controller combinations and to compare their closed loop performance. A test rig representing a gantry milling machine allows ti validate practical applicability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.