Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Substancje chemiczne w e-papierosach i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Przedstawiono zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania e-papierosów. Omówiono substancje chemiczne wykorzystywane w e-papierosach, a także skład chemiczny wdychanego aerozolu i jego działanie na organizm człowieka. Dotychczasowa wiedza pozwala jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie e-papierosów nie jest bezpieczne dla zdrowia.
EN
A review, with 73 refs., health threats, chem. substances and effects of e-cigarettes on the human body.
PL
Omówiono zagadnienia zawodowego narażenia na substancje chemiczne powodujące powstanie chorób skóry kwalifikowanych jako choroby zawodowe. Przedstawiono stan prawny związany z ochroną zdrowia osób pracujących w związku z narażeniem stosowania w procesie pracy substancji chemicznych.
EN
A review, with 55 refs., of negative effects of chem. compds. on the occupational skin diseases. The legal aspects of the health protection of employees exposed to the chem. substances in the work stands was presented.
PL
Od 24 stycznia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
PL
W pracy opisano zagrożenia na jakie narażony jest pracownik ze strony związków chemicznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Na poziomie produkcyjnym pracownik ma styczność w ogromnymi dawkami takich środków. Pracownik ma bezpośredni kontakt z substancjami z formie pyłu czy aerozolu. Efektem dłuższej ekspozycji na takie substancje są zaburzenia psychiczne przy hormonach sterydowych, choroby serca przy antybiotykach i niszczenie zdrowych komórek przy lekach przeciwnowotworowych. W pracy zawarto ocenę ryzyka zawodowego związanego z występowaniem niebezpiecznych substancji farmakologicznych. Jest to problematyczne z powodu braku kryteriów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz odpowiednich metod ich pomiaru.
EN
The work describes threats to which a worker is exposed on the part of chemical substances used in pharmaceutical industry. At the production level the worker is in contact with big doses of such substances. The worker is in direct contact with substances in the form of dust or aerosol. The effect of longer exposition to such substances are mental disarders with steroid hormones, heart discases with antibiotics and destroying healthy cells with antineoplastic medicines. The work contains the evolution of proffesional risk conneced with the occurence of dangerous pharmacological substances. It is problematic due to the lock of criteria of the highest permissible concentration and appropriate methods of their measurment.
PL
Do wody, która jest dobrym rozpuszczalnikiem, przechodzą różne substancje pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Proces ten dodatkowo potęgowany jest faktem, iż woda bardzo łatwo przemieszcza się w środowisku. Nagły wzrost liczby ludności, rozwój gospodarczy, a zwłaszcza różnych gałęzi przemysłu powodują przedostawanie się do wód naturalnych różnych niebezpiecznych mikroorganizmów i substancji chemicznych. Ścieki komunalne, a w szczególności ze szpitali, jak również ferm hodowlanych, są nośnikami patogennych mikroorganizmów. Wśród nich należy wymienić Escherichę Coli, Salmonellę typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, Mycobacterium Tuberculosis. Wśród wirusów wspomnieć należy grupę enterowirusów, spośród których najgroźniejsze są poliwirusy odpowiedzialne za chorobę Heinego-Medina. W wodach zanieczyszczonych ściekami typu fekalnego wykrywa się też jaja pasożytów, takich jak glista ludzka, włosogłówka, glisty psiej i kociej. Oprócz zagrożeń biologicznych w ściekach komunalnych zrzucanych do wód powierzchniowych znajdują się również niebezpieczne substancje chemiczne. Szkodliwość ścieków bytowo-gospodarczych może być zwiększona poprzez dopływ ścieków przemysłowych zwiększających zawartość związków toksycznych.
EN
A variety of natural and anthropogenic substances pass into water that is a good solvent. This process is additionally strengthened by the fact that water moves around in the environment very easily. The sudden increase in the population, economic development, and especially various branches of industry cause the penetration of various dangerous microorganisms and chemical substances into the natural waters. Municipal sewage, in particular from hospitals as well as breeding farms, are carriers of pathogenic microorganisms. These include Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, and Mycobacterium Tuberculosis. Among the viruses, a group of enteroviruses should be mentioned, among which the most dangerous are the poliviruses responsible for the Heine-Medina disease. In waters contaminated with sewage of the faecal type, eggs of parasites such as human roundworm, whipworm, and roundworms of canine and feline are also detected. In addition to biological hazards in municipal sewage discharged to surface waters, hazardous chemical substances are also found. The harmfulness of domestic sewage can be increased by the inflow of industrial sewage that increases the content of toxic compounds.
6
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
PL
Faktem jest, że w każdym dużym i małym przedsiębiorstwie substancje chemiczne są używane, a to, jakie i ile, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Podczas analizy wieloletniej pracy pracownika służby BHP autor spotkał się z wieloma wypadkami przy stosowaniu substancji chemicznych.
PL
Narażenie na czynnik chemiczny występuje praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. Substancje chemiczne występują w procesach technologicznych, gdzie są produkowane i przetwarzane, ale są również wykorzystywane podczas pracy, co powoduje, że pracownicy mają z nimi kontakt i są narażeni na skutki ich działania.
PL
Na etapie produkcji materiałów opakowaniowych wykorzystywana jest duża ilość różnego rodzaju substancji chemicznych. Wszystkie te substancje mogą na drodze migracji przedostać się do pożywienia, a dalej, drogą pokarmową, do organizmu człowieka.
PL
Przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący zastosowania modeli opartych na ilościowej zależności między strukturą chemiczną i aktywnością chemiczną (QSAR) do oceny toksycznych i ekotoksycznych zagrożeń substancji chemicznych w ramach rejestracji w systemie REACH. Omówiono również zgodność pomiędzy wynikami badań wykonanymi na zwierzętach a tymi uzyskanymi przy zastosowaniu modeli QSAR.
EN
A review, with 24 refs., of methods for detn. of quanitative structure-activity relationships.
EN
This article presents the main risks occurring during operation, and the basic re-quirements for protective clothing used during the work with solvents.
PL
Artykuł ma na celu naświetlenie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi i uświadomienie pewnych kwestii użytkownikom tych ochron.
PL
Dostępna w portalu internetowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, baza CHEMPYŁ stanowi źródło informacji dla pracodawców, pracowników i specjalistów do spraw BHP z zakresu zagrożeń chemicznych i pyłowych w miejscu pracy. Zgromadzone w bazie w jednym miejscu najbardziej przydatne materiały z tego zakresu, mają na celu pomoc w sprawnym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w środowisku pracy. W bazie CHEMPYŁ w formie szesnastu odrębnych rozdziałów i podrozdziałów umieszczone zostały zbiory definicji, podstaw prawnych, bazy niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, a także wyników pomiarów. Baza wyników pomiarów to zbiór praktycznych informacji dotyczących narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne, wyników badań jakościowych i ilościowych tych substancji w powietrzu na przykładowych stanowiskach pracy lub w przykładowych procesach technologicznych z różnych działów gospodarki oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. W bazie niebezpiecznych substancji chemicznych zebrano informacje na temat pięciuset sześćdziesięciu substancji, głównie o ustalonych wartościach najwyższych dopuszczalnych stężeń w Polsce, ale też ponad tysiąca substancji sklasyfikowanych, jako rakotwórcze i mutagenne wg rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych tj. CLP i materiał ten jest stale rozbudowywany. Obszerne materiały merytoryczne zebrano także w działy dotyczące oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne i pyły, jak również oceny ryzyka zawodowego związanego z ich stosowaniem i/lub występowaniem na stanowiskach pracy. Poza materiałem dotyczącym oceny ryzyka w narażeniu inhalacyjnym, dermalnym, czy zagrożenia wybuchem i pożarem, dane te uzupełniono o bezpomiarowe metody oceny narażenia i ryzyka zawodowego w przypadku substancji rakotwórczych i mutagennych, a także metody umożliwiające ocenę ryzyka związanego z substancjami chemicznymi o wymiarach nanometrycznych. Forum dyskusyjne, utworzone w roku 2015, pozwala na zadawanie pytań przez użytkowników serwisu oraz komentarze i odpowiedzi udzielone przez ekspertów z zakresu oceny narażenia i oceny ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. Baza wykorzystywana jest, jako potrzebne narzędzie w codziennej pracy nie tylko specjalistów do spraw BHP, ale też pracodawców i pracowników, ułatwiające identyfikację i analizę zagrożeń, interpretację wyników badań, a także pozwalające uzyskać szybki dostęp do zebranego w jednym miejscu pełnego zestawu informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w środowisku pracy.
EN
CHEMPYŁ database, which is available on the website of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, is a source of information for employers, employees and specialists of health and safety in the field of chemical and aerosol hazards at the workplace. The most useful materials in this field, collected in one place in the database are aimed to help in the efficient management of occupational risks associated with the presence of hazardous chemical substances and its mixtures in the working environment. The online CHEMPYŁ database contains sets of definitions, legal acts, database of hazardous chemicals and dusts, as well as the measurement results in form of sixteen separate sections and subsections. The database of measurement results is a collection of practical information on exposure to harmful chemical substances, the results of their qualitative and quantitative measurements in air at the exemplary workplaces or exemplary technological processes from various economy sectors and occupational risk assessment connected with it. The database on hazardous chemicals covers over five hundred and sixty substances, mainly with fixed values of maximum admissible concentrations in Poland, but also more than a thousand substances classified as carcinogenic and mutagenic according to the CLP Regulation, and this material is continuously expanded. Extensive materials are collected in the sections on assessment of occupational exposure to chemicals and dust, as well as risk assessment associated with their use and/or presence at the workplace. Apart from the materials on risk assessment in inhalation and dermal exposure or risk of explosion and fire, data were complemented with non-measurement methods for assessing exposure and occupational risk for carcinogenic and mutagenic substances, and methods to assess the risks associated with chemical substances of nanometric dimensions. Forum, which was created in 2015, allows for users’ questions, as well as comments and answers given by experts in area of exposure and risk assessment related to the presence of chemical substances in the working environment. The database is used as a useful tool in the everyday work, not only for health and safety specialists, but also for employers and employees. It facilitates the identification and risk analysis, as well as the interpretation of measurements results, allows for a quick access to a complete set of information on threats associated with the presence of hazardous chemicals in the workplace collected in one place.
PL
Aby sprostać wymaganiom przepisów dyrektywy Seveso, dotyczących substancji chemicznych, w PGNiG TERMIKA SA został powołany międzyzakładowy, interdyscyplinarny Zespół do spraw substancji niebezpiecznych.
PL
Stosowanie licznych substancji chemicznych w procesach produkcyj- nych stwarza ryzyko zagrożenia zdrowia ludzi i skażenia środowiska naturalnego, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka narażeń przy stosowaniu substancji chemicznych w środowisku pracy. Unia Europejska (UE) zmodernizowała europejskie prawodawstwo dotyczące substancji chemicznych oraz stworzyła system REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) − zintegrowany system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń dla substancji chemicznych. Jego celem jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności i wzmocnieniu innowacyjności europejskiego przemysłu chemicznego.
EN
One of the commonly occurring adverse factors in the work environment are chemical substances. The use of various chemicals in the production processes poses a risk to human health and may cause environmental pollution, therefore danger management and risk prevention it is very important in workplaces where chemicals are present. The European Union has modernized European legislation on chemicals REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) and has created, integrated system for registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals. Its aim is to improve the protection of human health and the environment while maintaining the competitiveness and enhancing innovative capacity of European chemical industry.
PL
W publikacji omówiono trzy zasadnicze etapy procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego: ocenę zagrożeń, ocenę narażenia oraz charakterystykę ryzyka. W ramach oceny zagrożeń podano i omówiono m.in. poziomy progowe narażenia uznawane za bezpieczne. Przy dyskusji dotyczącej oceny narażenia omówiono rolę scenariuszy narażenia oraz sposób dochodzenia do rzeczywistych poziomów narażenia człowieka oraz przewidywanego stężenia w środowisku jako wartości odniesienia do poziomów progowych nie powodujących szkodliwych skutków. Następnie przedyskutowano sposób przeprowadzania charakterystyki ryzyka oraz cykliczne dochodzenie do akceptowalnego poziomu ryzyka, a co za tym idzie, do opracowania ostatecznego scenariusza narażenia, który ma służyć dalszym użytkownikom w łańcuchu dostaw do stworzenia warunków bezpiecznego postępowania z substancją. W publikacji wykorzystano elementy „Poradnika dotyczącego wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego” oraz „Poradnika w pigułce – Ocena bezpieczeństwa chemicznego”.
EN
Three basic stages of the chemical safety assessment process have been discussed in the publication: hazard assessment, exposure assessment and risk characterization. In the framework of hazard assessment among others the threshold levels for exposure considered as safe have been mentioned and discussed. By discussion concerning exposure assessment, the role of the exposure scenarios and the way of approach to the real human exposure levels and predicted environmental concentration as the reference values to the no harmful effect threshold levels have been described. Then the way of risk characterization and cyclic achievement of acceptable risk level have been talked over and, by extension elaboration of the final exposure scenario which may be applied for downstream users in the supply chain to create safe substance handling conditions – has been discussed. In this publication the elements have been made use of the “Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment” and the “Guidance in a Nutshell – Chemical Safety Assessment”.
17
Content available remote Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi
PL
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (1), w Polsce ok. 50% zatrudnionych przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych pracuje w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi. W 2012 roku stwierdzono 660 wypadków w tym sektorze (2). W porównaniu do roku 2011 było to o ok. 110 wypadków mniej. Jak odzież ochronna przyczynia się do zmniejszenia narażenia pracowników na skutki kontaktu z chemikaliami?
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych pozwalających określić obecność substancji wzbudzających szczególne obawy w wyrobach handlowych z tworzyw sztucznych (w tym przeznaczonych do kontaktu z żywnością), tekstyliach, meblach i materiałach budowlanych, dostępnych na rynku konsumenckim.
EN
Eleven various com. goods were extd. with CH₂Cl₂ at 80°C and analyzed for content of 10 org. substances of very high concern (SVHC) by gas chromatog. mass spectrometry. The presence of SVHC in the studied goods was excluded (detectability level 0.1%).
PL
Karty charakterystyki substancji (MSDS- Material Safety Data Sheet) są podstawowym narzędziem dla użytkowników różnych niebezpiecznych materiałów (a także dla służb ratowniczych) pozwalającym zidentyfikować zagrożenia związane z daną substancją i podpowiedzieć środki bezpieczeństwa. Ponieważ są one wymagane przez prawo dla wszystkich chemikaliów wprowadzanych do obrotu, można zaobserwować bardzo rutynowe podejście do ich opisu. Z analizy zawartości kart charakterystyki dla trzech subiektywnie wybranych grup substancji: grupy I mało niebezpiecznych, grupy II niebezpiecznych i grupy III ekstremalnie niebezpiecznych można wyciągnąć wniosek, że informacje zawarte w tych kartach nie zawsze klarownie różnicowały te trzy grupy. W szczególności karty dla substancje stosowanych bardziej powszechnie mogą niekiedy zawierać informacje nieco na wyrost, podczas gdy karty dla substancji bardziej „egzotycznych” niekiedy pomijają istotne informacje. Sytuacja taka może uśpić czujność odbiorcy przyzwyczajonego do pracy z kartami charakterystyki substancji stosunkowo mało szkodliwych przy przejściu do pracy z substancjami zdecydowanie niebezpiecznymi. Dla analizowanej grupy 30 czystych związków chemicznych zarysowała się tendencja do dość mechanicznego przenoszenia opisu wielu pozycji stanowiących treść kart, bez wchodzenia w indywidualny charakter substancji.
EN
Material Safety Data Sheets (MSDS, presently SDS - Safety Data Sheet) constitute a fundamental tool for the end users and workers dealing with various dangerous substances (as well as for emergency services), which indicates the dangers associated with a given substance and suggests safety precautions. Because these documents are required by law for all chemicals in use, one can observe a routine approach to their description. On the basis of the analysis of Safety Data Sheets of three arbitrarily chosen groups of substances: group I – relatively safe, group II – dangerous and group III – extremely dangerous, one can observe that the information presented in MSDSs do not always clearly differentiate these three groups. In particular, Safety Data Sheets for more commonly used substances sometimes contain exaggerated information, while the Sheets for more “exotic” substances sometimes miss essential information. Such a situation may lull the receivers of MSDS, who are used to work with Safety Data Sheets of relatively little harmful substances when they switch to work with decisively hazardous materials. For the analysed group of 30 pure chemical compounds one can observe a tendency to a rather mechanical copying of description of many of the sections of MSDS, without paying attention to the individual character of given substance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące degradacji tworzyw sztucznych w środowisku chemicznym. Do pomiaru zastosowano tworzywa sztuczne z grupy poliolefin. Badany materiał został poddany obróbce mechanicznej, a następnie w zadanej ilości zanurzony w ciekłych chemikaliach. Część prób została wystawiona na działanie promieniowania słonecznego, a pozostałe umieszczono w miejscu bez dostępu promieniowania UV. Zmiany masy były rejestrowane zgodnie z obowiązującymi normami. Celem eksperymentu było znalezienie czynników chemicznych mogących naruszyć strukturę powierzchni tworzyw sztucznych oraz określenie odporności tworzyw poliolefinowych za czynniki chemiczne.
EN
The article presents the results of studies concerning the degradation of plastics in the chemical environment. Plastics in the group of polyolefins were used for measurement. The examinated material has been subjected to mechanical treatment, and then immersed in the required amount of liquid chemicals. Some attempts have been exposed to solar radiation, and the others placed in a location without access to UV radiation. Changes of weight were recorded in accordance with valid standards. The purpose of this experiment was to find factors that may affect the chemical structure of plastics.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.