Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 247

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy saving
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Energy conservation plays a vital role in overcoming the burning issues of global Warming worldwide. The synthesis of organic dyes using the conventional method consumes high levels of energy, temperature, as well as solvents, which further leads to additional costs as well as increases in energy consumption. To save energy, time and cost, the synthesis of dye using microwave based energy might be a good option. In this study, a comparison was drawn between the conventional synthesis and microwave based synthesis of fluorescein dye. The resultant dyes were characterised using the different techniques of UV-Visible and FTIR spectroscopy. Furthermore, colour values were evaluated for dyed wool and Nylon 6 fabrics. In view of this, the work in the present investigation is related to the synthesis of fluorescein with two different methods (conventional and microwave). This dye may be used for various applications in the textile industry.
PL
Oszczędność energii odgrywa kluczową rolę w przezwyciężaniu palących problemów globalnego ocieplenia na całym świecie. Synteza barwników organicznych metodą konwencjonalną pochłania duże ilości energii, temperatury, a także rozpuszczalników, co dodatkowo prowadzi do dodatkowych kosztów oraz wzrostu zużycia energii. Aby zaoszczędzić energię, czas i koszty, dobrym rozwiązaniem może być synteza barwnika przy użyciu energii mikrofalowej. W badaniu dokonano porównania między syntezą konwencjonalną a syntezą fluoresceiny opartą na mikrofalach. Powstałe barwniki scharakteryzowano przy użyciu różnych technik spektroskopii UV-Visible i FTIR. Ponadto oceniono wartości kolorów dla tkanin z wełny barwionej i Nylonu 6.
PL
W artykule opisano pracę innowacyjnego systemu chłodzenia adiabatycznego zastosowanego w zakładzie przemysłowym produkującym żywność. Efektem pracy SCA były zyski energetyczne, są one jednak jedynie efektem ubocznym. Głównym celem było zapewnienie bezawaryjnej pracy agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, gdyż w okresach wysokich temperatur powietrza zewnętrznego przechodził on w stan awaryjny i nie zapewniał oczekiwanego chłodzenia.
EN
The article describes the work of the innovative adiabatic cooling system used in the food manufacturing plant. The SCA operation resulted in energy gains. But they are only a side effect, because the main goal was to ensure trouble-free operation of the air-cooled chiller. It was due to periods of high outside air temperatures, when chiller got failure and did not provide expected cooling effect.
EN
This paper presents a method of lowering the processor’s voltage and temperature in which the computer operates by performing an operation called undervolting. By using undervolting it is possible to reduce electricity consumption and the amount of heat generated by computer workstations by up to 30%. This problem is particularly relevant for institutions that use a large number of computers. The more the computers are subjected to the higher computational load, the more effective the mechanism of undervolting is. Undervolting the processor does not reduce its performance, but lowers its operating temperature, has a positive impact on its life span and power consumption. Maintaining a low temperature of operation for computer hardware is essential to reduce operating and repair costs. The paper also presents the results of environmental research aimed at assessing the validity and effectiveness of undervolting.
PL
W pracy przedstawiono metodę obniżania napięcia procesora i temperatury pracy komputera poprzez wykonanie operacji zwanej undervoltingiem. Przez zastosowanie undervoltingu można obniżyć nawet o 30% zużycie energii elektrycznej i ilość wydzielanego ciepła przez stanowiska komputerowe. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku instytucji, które korzystają z dużej liczby komputerów. Skuteczność mechanizmu jest tym większa im komputery poddane undervoltingowi są bardziej obciążone obliczeniowo. Wykorzystywanie undervoltingu w konfiguracji procesora nie zmniejsza jego wydajności, a obniża jego temperaturę pracy, wpływa pozytywnie na jego żywotność i zużycie energii elektrycznej. Utrzymanie dobrej kultury pracy sprzętu komputerowego jest kluczowe, by obniżyć koszty eksploatacji oraz napraw. W pracy przedstawiono również wyniki badań środowiskowych, których celem była ocena zasadność i efektywności stosowania undervoltingu.
5
Content available remote Zmniejszanie emisji CO2 w systemie świadectw efektywności energetycznej
PL
Omówiono przedsięwzięcia energooszczędne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz wskazano metodologię obliczeń emisji CO2. Omówiono również system wsparcia finansowego przedsięwzięć energooszczędnych na terenie Polski.
EN
A review, with 15 refs., of energy-saving projects contributing to the redn. of CO2 emissions and the methodology for calcg. CO2 emissions.
EN
Households account for varying shares of total energy usage in countries, depending on the degree of industrialization. In order to design effective policy instruments and set appropriate levels for subsidies, knowing the attitudes and perceptions of users with respect to energy usage and energy saving is always the first step. In this article, the authors have first presented a comparative analysis and critique of selected recently-published surveys (2018) related to energy use in households, from around the world, before applying the sustainability-thinking paradigm to their own regional survey of close to 300 single-family households (detached houses and row houses) carried out in Karlstad (south-central Sweden), to obtain insights into user attitudes and preferences – categorised into the three dimensions of sustainability – when it comes to energy usage or decision-making with regard to retrofits or new energy-using / energy-saving installations in households. Each of the dimensions is characterised by three criteria which respondents have rated on a Likert’s scale of 0 to 4 (not important to very important). The findings from this survey will open up a new way of thinking about the heterogeniety of energy users (which needs to be respected), for decision-makers and energy-advisers, who could subsquently strengthen their interaction and communication with them.
PL
Gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach mają różny udział w całkowitym zużyciu energii, w zależności od stopnia uprzemysłowienia. W celu zaprojektowania skutecznych instrumentów polityki i ustalenia odpowiednich poziomów dotacji, znajomość postaw i opinii użytkowników w odniesieniu do zużycia energii i oszczędzania energii jest zawsze pierwszym krokiem. W tym artykule autorzy najpierw przedstawili analizę porównawczą i krytykę wybranych niedawno opublikowanych badań (2018) związanych z zużyciem energii w gospodarstwach domowych z całego świata, a następnie zastosowali paradygmat myślenia o zrównoważonym rozwoju do własnych badań regionalnych odnoszących się do 300 domów jednorodzinnych (domy jednorodzinne i szeregowe) przeprowadzonych w Karlstad (południowo-środkowa Szwecja) w celu uzyskania wglądu w postawy i preferencje użytkowników – podzielone na trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – w kontekście zużycia energii lub podejmowania decyzji w odniesieniu do modernizacji lub montowania nowych instalacji wykorzystujących energię / energooszczędnych w gospodarstwach domowych. Każdy z wymiarów charakteryzuje się trzema kryteriami, które respondenci ocenili w skali Likerta od 0 do 4 (nieważne do bardzo ważnych). Wyniki tego badania otworzą nowy sposób myślenia o heterogeniczności użytkowników energii (co należy szanować) dla decydentów i doradców energetycznych, którzy mogliby następnie wzmocnić interakcje i komunikację z nimi.
EN
The article is devoted to topical issues of energy saving management of a business organization. The concept and essence of saving are considered. Based on the systematization of the totality of manifestations of saving energy, the following types are distinguished: economic, ecological, ecological-economic, reputation and social. External and internal factors of saving energy in a business organization are identified, which reflect the conditions of its operation in the context of saving energy. It is determined that energy efficiency barriers, which are proposed to be divided into technical-economic, organizational-behavioral and cognitive, characterize the energy saving process in terms of restraining factors in improving the efficiency of fuel and energy resources, reflect specific obstacles within the energy saving process in a particular business organizations and are of an intra-organizational nature. It is determined that to improve energy saving processes in a business organization the use cycles of continuous development, in particular, the Deming cycle is advisable. For the purposes of energy management, the use an appropriate business model that determines the order of formation of the economic advantage of the entity through energy savings and reflects a set of solutions that characterize the process of creating value for stakeholders are advisable.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym zagadnieniom zarządzania oszczędnością energii w organizacji biznesowej. Uwzględniono koncepcję i istotę oszczędzania. Usystematyzowano występujące sposoby oszczędzania energii i wyróżniono następujące typy: ekonomiczny, ekologiczny, ekologiczno-ekonomiczny, reputacyjny i społeczny. Zidentyfikowano zewnętrzne i wewnętrzne czynniki oszczędzania energii w organizacji biznesowej, które odzwierciedlają uwarunkowania jej działania w tym kontekście. Zaproponowano rozróżnienie barier efektywności energetycznej, hamujących poprawę efektywności wykorzystywania paliw i zasobów energetycznych, na: techniczno-ekonomiczne, organizacyjno-behawioralne i poznawcze, co odzwierciedla konkretne przeszkody w obrębie procesu oszczędzania energii w poszczególnych organizacjach biznesowych. Stwierdzono, że w celu usprawnienia procesów oszczędzania energii w organizacji biznesowej wskazane jest wykorzystanie cyklów ciągłego doskonalenia, w szczególności cyklu Deminga. Na potrzeby zarządzania energią wskazane jest stosowanie odpowiedniego modelu biznesowego, który określa kolejność kształtowania korzyści ekonomicznej podmiotu poprzez oszczędzanie energii i odzwierciedla zestaw rozwiązań charakteryzujących proces tworzenia wartości dla interesariuszy. W celu poprawy efektywności energetycznej zaproponowano oparcie się na sformalizowanym modelu biznesowym efektywności energetycznej organizacji biznesowej oraz zastosowanie programu oszczędzania energii uwzględniającego usunięcie wewnętrznych przeszkód, który stanie się dźwignią dla poprawy efektywności.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia koszty eksploatacji rzeczywistego obiektu (domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 200 m2 zlokalizowanego w Tychach) ogrzewanego pompą ciepła o parowaniu bezpośrednim. Porównano też koszty ogrzewania w przypadku, gdyby zastosowano inne systemy grzewcze, jak również przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną instalacji pomp ciepła.
EN
Article presents operating costs of the real object (a single-family house with an usable area of 200 m2 located in Tychy) heated by direct evaporating heat pump. Operating costs of other heating systems are compared and techno-economic assessment of the heat pump installation has been performed.
9
Content available remote Energooszczędne motoreduktory do napędu podajników kotłowych
PL
Zapotrzebowanie na energię na świecie ciągle rośnie. Wynika to z rosnących potrzeb w krajach rozwijających się oraz nieracjonalnego wykorzystania energii w krajach uprzemysłowionych. W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu drugiego z wymienionych powodów na światowy bilans energetyczny konieczna jest optymalizacja zużycia energii przez odbiorniki. Unia Europejska, zgadzając się z tą koniecznością, wprowadza nowe Dyrektywy, które wraz z normami zharmonizowanymi wymuszają racjonalizację, a co za tym idzie – mniejsze zużycie energii elektrycznej.
10
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
EN
The efficient use of resources are becoming more important due to economic and environmental requirements. In widely used forming processes like deep drawing an avoidance of lubricants – namely dry deep drawing – is a key factor for saving resources. In this paper, a combined approach consisting of a macro-structured tool design and a special modified protective coating is presented. The combination ensures a stable process with a sufficiently wide process window under dry conditions. The absence of lubricants in critical areas has to be compensated by tetrahedral amorphous carbon ta-C films which is additionally structured by Direct Laser Interference Patterning (DLIP) for further improvement of the tribological performance.
EN
Energy efficiency is directly linked to electricity and heat consumption. The amount of consumed energy has an obvious influence on the consumption of natural resources, the extraction and use of which for energy production has an impact on the environment. Implementation of the measures aimed at improving the energy efficiency of facilities, by reducing the electricity and heat consumption, translates into greater care for the environment. The article discusses the legal conditions and possible ways to improve the energy efficiency of facilities. It also presents the beneficial impact of reducing the final energy consumption on the environment. The analysis of the energy efficiency improvements made concerns public utilities as well as residential buildings, which constitute a highly energy-intensive sector. The article also discusses the advantages and validity of using the RES systems in construction to improve the energy efficiency of the facilities. The analysis based on the RES installations showed a reduction of the harmful compounds emission to the environment by increasing the energy efficiency of the facilities. Such a process is possible because the limitations in the final energy consumption have a direct impact on reducing the emissions of, among others, carbon dioxide into the atmosphere and the reduction of consumption of the fossil fuel resources. The measures aimed at improving the energy efficiency of facilities are regulated by national and international laws, directives and regulations. Environmental protection is also enforced by various legal regulations, issued by states and organizations. As inhabitants of the Earth, we should not wait for proper orders and prohibitions, but we should take care of our planet’s future as well as limit its exploitation and poisoning.
15
Content available remote Głęboka termomodernizacja budynków
PL
W artykule poruszono zagadnienie głębokiej termomodernizacji do standardu NZEB. Przedstawiono wymagania dotyczące tego procesu, jakie obowiązują w niektórych krajach europejskich. Omówiono najważniejsze elementy termomodernizacji przegród i związane z tym problemy. Podano przykłady udanych termomodernizacji wraz z analizą stopnia opłacalności tych inwestycji.
EN
The article discusses the issue of deep thermal modernisation in order to achieve the NZEB (zero-energy) standard. Requirements for this process that are in force in some European countries were presented. The most important elements of thermal modernization of partitions and related problems were discussed. Examples of successful thermal modernization investments are presented along with an analysis of the their profitability.
EN
The fulfilment of the condition for the simultaneous achievement of the desired chemical composition and temperature of the metal is ensured by controlling the oxygen consumption and the position of the oxygen impeller lance. The method for solving Model Predictive Control with quadratic functionality in the presence of constraints is given. Implementation of the described solutions will contribute to increasing the proportion of scrap and reducing the melting period without changing of technological process.
PL
Spełnienie warunku jednoczesnego osiągnięcia pożądanego składu chemicznego i temperatury metalu jest zapewnione poprzez kontrolę zużycia tlenu i położenia palnika tlenowego. Zaprezentowano metodę rozwiązania Modelu Sterowania Predykcyjnego z funkcjonalnością kwadratową w obecności ograniczeń. Wdrożenie opisanego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia udziału złomu i skrócenia czasu topnienia bez zmiany procesu technologicznego.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
PL
W artykule omówiono zasady i podstawy prawne wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który jest opracowywany w celu dokonania oceny istniejącego zużycia energii we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, a także ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii oraz kosztów.
EN
The article discusses the principles and legal basis of the company’s energy audit, which is developed to assess the existing energy consumption in all aspects of the company’s activities, and to determine how and to what extent it is possible to achieve cost-effective energy and cost savings.
PL
W artykule Autor swoje rozważania dotyczące oszczędzania energii w technice chłodniczej prowadzi na tle łańcucha chłodniczego żywności, obecnie jednego z większych jej odbiorców. Wskazuje najważniejsze źródła, metody i środki oszczędzania energii w chłodnictwie żywnościowym, a są to m. in.: minimalizowanie obciążenia cieplnego pomieszczeń chłodzonych, maksymalizowanie temperatury parowania i sprawności energetycznej urządzeń chłodniczych, czy wykorzystanie ciepła przegrzania i ciepła skraplania par czynnika np. do lokalnych celów grzewczych. W bibliografii do publikacji znajduje się bogate zestawienie literatury źródłowej. Artykuł opublikowany w nr 2/1999 „TCHiK”.
EN
Possible energy savings across the whole cold chain of food are discussed. The most important sources, methods and solutions for energy saving are pointed, including heat load reduction, optimization of evaporating temperature and energy efficiency of refrigerating plants as well as heat recovery for heating purposes. Large bibliography is also included. The paper was published in „TCHiK” No 2/1999.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia środowiskowe w wymaganiach podstawowych. Omówiono: nośność i stateczność konstrukcji, higienę, zdrowie i środowisko, usuwanie odpadów stałych, ochronę środowiska wewnętrznego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, środowisko zewnętrzne, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolacyjność cieplną i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.