Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weryfikacja doświadczalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Współczesne programy komputerowe przeznaczone do symulacji procesów przetwórstwa polimerów pozwalają na prowadzenie obliczeń numerycznych dotyczących przepływu wtryskiwanego tworzywa w gnieździe formującym nie tylko w klasycznym procesie wtryskiwania. Umożliwiają też symulowanie niestandardowych technologii wtryskiwania, np. wtryskiwania wspomaganego gazem. Na podstawie przedstawionych wyników symulacji komputerowej oraz rzeczywistego wtryskiwania wspomaganego gazem oceniono zgodność obliczeń numerycznych z rezultatami prób praktycznych. Wykazano, że zaawansowane algorytmy komputerowych programów symulacyjnych umożliwiają modelowanie zjawisk specyficznych dla rozpatrywanej metody wtryskiwania. Umiejętność prowadzenia symulacji procesów przetwórstwa polimerów (w tym wtryskiwania wspomaganego gazem) pozwala na skrócenie czasu koniecznego do wdrożenia wyprasek do produkcji, eliminację błędów konstrukcyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat przebiegu rzeczywistego procesu. W pracy skupiono się na procesie wtryskiwania wspomaganego gazem metodą całkowitego wypełnienia gniazda formującego w początkowej fazie wtrysku płynnego tworzywa. Szczególną uwagę skupiono na procesie formowania się kanału gazowego, omówiono też parametry decydujące o jego wielkości i kształcie.
EN
Modern computer programs for simulation of polymer processing allow to conduct numerical calculations on the movement of the injected material, not only in the classical injection molding process. It is possible to simulate non-standard injection methods, e.g. gas assisted injection process. The paper presents the results of computer simulations and real gas-assisted injection. These results were compared and the compliance of numerical calculations with the results of practical tests was assessed. It has been shown that advanced algorithms of computer simulation programs enable modeling of phenomena specific to the injection method under consideration. The ability to conduct simulations of polymer processing processes (including gas-assisted injection) allows to shorten the time of implementation of molds for production, eliminate construction errors and expanding knowledge about the course of the actual process. The work focuses on the gas-assisted injection process by filling the forming cavity entirely in the melt filling phase. Particular attention was paid to the gas channel formation process and the parameters that determine its shape and dimensions.
EN
An active sensor fault tolerant controller for nonlinear systems represented by a decoupled multimodel is proposed. Active fault tolerant control requires accurate fault estimation. Thus, to estimate both state variables and sensor faults, a discrete unknown input multiobserver, based on an augmented state multimodel, is designed. The multiobserver gains are computed by solving linear matrix inequalities with equality constraints. A multicontrol strategy is proposed for the compensation of the sensor fault and recovering the desired performances. This strategy integrates a bank of controllers, corresponding to a set of partial models, to generate a set of control laws compensating the fault effect. Then, a switching strategy between the generated local control laws is established in order to apply the most suitable control law that tolerates the fault and maintains good closed loop performances. The effectiveness of the proposed strategy is proven through a numerical example and also through a real time application on a chemical reactor. The obtained results confirm satisfactory closed loop performance in terms of trajectory tracking and fault tolerance.
EN
Computer simulations of a number of journal bearing’s geometries utilising acoustic levitation were carried out. The choice of the best geometry depended on the ability of a deformed shape, created by piezo-electric elements, to facilitate squeeze film ultrasonic levitation, and also to create three evenly distributed diverging aerodynamic gaps. Deformations of analysed variants of the bearing’s shape were generated by numerical simulations utilising the finite element method. For the chosen shapes of geometry, prototype bearings were made and their usefulness verified experimentally. As a result, the bearing with the highest load carrying capacity was identified.
PL
Przeprowadzono analizę użyteczności szeregu geometrii panwi łożyska poprzecznego wykorzystującego lewitację akustyczną. Wybór najlepszego z przeanalizowanych rozwiązań zależał od zdolności do uzyskiwania kształtu jego powierzchni czynnej sprzyjającego powstaniu ponaddźwiękowej lewitacji akustycznej (wykorzystującej efekt „wyciskania” filmu smarnego), a także umożliwiającego tworzenie zbieżnych równomiernie obwodowo rozmieszczonych szczelin smarnych, które były warunkiem powstawania filmu aerodynamicznego. Kształt części czynnej łożyska zależał od jej deformacji wywoływanej elementami piezoelektrycznymi. Spodziewane deformacje poszczególnych wariantów panwi otrzymywano na drodze symulacji numerycznych wykorzystujących metodę elementów skończonych. Dla wytypowanych geometrii wykonano prototypy łożysk, których przydatność zweryfikowano podczas badań doświadczalnych. Ostatecznie udało się uzyskać postacie panwi łożyskowej o bardzo dużej stabilności pracy, nawet w warunkach impulsowego obciążenia poprzecznego.
4
Content available remote Nośność belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP
PL
W artykule opisano metodę SFM (Shear Friction Model) do wyznaczania nośności na ścinanie zbrojonych elementów betonowych. Przedstawiono wyniki badań czterech belek betonowych o małej smukłości ścinania zbrojonych na ścinanie strzemionami GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), bądź prętami GFRP z zakotwieniem główkowym. Porównano nośność na ścinanie badanych belek oznaczoną doświadczalnie z teoretyczną wyznaczoną metodą SFM.
EN
This paper describes the SFM (Shear Friction Model) to determine the shear capacity of reinforced concrete elements. In addition, the results of research of shear strength of concrete beams reinforced with GFRP bars (Glass Fiber Reinforced Polymer) are presented. Four beams with GFRP shear reinforcement (stirrups and headed bars) were analyzed. The article presents the comparison of experimentally investigated shear capacity and theoretical calculated according to SFM.
6
Content available remote Non-linear viscoelastic constitutive model for bovine cortical bone tissue
EN
In the paper a constitutive law formulation for bovine cortical bone tissue is presented. The formulation is based on experimental studies performed on bovine cortical bone samples. Bone tissue is regarded as a non-linear viscoelastic material. The constitutive law is derived from the postulated strain energy function. The model captures typical viscoelastic effects, i.e. hysteresis, stress relaxation and rate-dependence. The elastic and rheological constants were identified on the basis of experimental tests, i.e. relaxation tests and monotonic uniaxial tests at three different strain rates, i.e. [...] = 0:1 min_1, [...] = 0:5 min_1 and [...] = 1:0 min_1. In order to numerically validate the constitutive model the fourth-order stiffness tensor was analytically derived and introduced to Abaqus® finite element (FE) software by means of UMAT subroutine. The model was experimentally validated. The validation results show that the derived constitutive law is adequate to model stress–strain behaviour of the considered bone tissue. The constitutive model, although formulated in the strain rate range [...] = 0:1-1:0 min_1, is also valid for the strain rate values slightly higher than [...] = 1:0 min_1. The work presented in the paper proves that the formulated constitutive model is very useful in modelling compressive behaviour of bone under various ranges of load.
EN
A cross-flow, tube and fin heat exchanger of the water – air type is the subject of the analysis. The analysis had experimental and computational form and was aimed for evaluation of radiative heat transfer impact on the heat exchanger performance. The main element of the test facility was an enlarged recurrent segment of the heat exchanger under consideration. The main results of measurements are heat transfer rates, as well as temperature distributions on the surface of the first fin obtained by using the infrared camera. The experimental results have been next compared to computational ones coming from a numerical model of the test station. The model has been elaborated using computational fluid dynamics software. The computations have been accomplished for two cases: without radiative heat transfer and taking this phenomenon into account. Evaluation of the radiative heat transfer impact in considered system has been done by comparing all the received results.
PL
Przeprowadzono symulacje procesu wytłaczania z dozowaniem mieszaniny polietylenu małej gęstości z polistyrenem (PE-LD/PS). Na podstawie modelu komputerowego procesu wykonano obliczenia symulacyjne uplastyczniania tworzywa, rozkładu ciśnienia i temperatury tworzywa oraz stopnia wypełnienia ślimaka. Obliczenia zweryfikowano doświadczalnie.
EN
Modeling of single-screw extrusion process of polymer blends with starve feeding of extruder has been described. Simulations of starve-fed single screw extrusion of low density polyethylene (PE-LD) — polystyrene (PS) polyblend have been performed. Using the computer model of the process, the simulation calculations for polymer plasticization, distribution of pressure and temperature as well as extent of screw filling have been carried out and validated experimentally.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną CFD układu chłodzenia kadłuba silnika z chłodzeniem wodnym. Zamodelowano w programie 3D układ chłodzenia maszyny o wzniosie 132 i przeprowadzono symulację numeryczną jego wydajności dla różnych przepływów cieczy i różnych strat. Równocześnie wykonano badania laboratoryjne rzeczywistego kadłuba. Badania przeprowadzono dwoma metodami: za pomocą termopar oraz kamery termowizyjnej. Na ich podstawie zweryfikowano możliwości analizy CFD maszyn chłodzonych cieczą.
EN
The numerical CFD analysis of the water cooling system of electrical motor' body was presented in the paper. The digital 3D model of the real water cooling system of electrical motor of 132 high was designed. The cooling system's efficiency was calculated. Numerical computation for several fluid volume rates and several core losses were realized. At the same time the laboratory measurements of the real model of electrical motor were carried out. The measurements were conducted by two methods: by thermoelements and thermovision. On the basis of experimental results the capabilities of CFD numerical analysis of electrical motor’s water cooling system were verified.
10
Content available remote Numerical model of a cross-flow heat exchanger with non-uniform flow of media
EN
This paper presents thermal-hydraulic analyses of finned cross flow heat exchangers working in media flow maldistribution conditions. The authors postulate a possibility of performing such analyses through the use of CFD models of recurrent segments of the heat exchangers. Media inflow to each recurrent segment may be individually defined and thus the flow maldistribution in the whole heat exchanger could be considered. The methodology of creating these models, running calculations and results of very initial experimental validation is presented in the paper.
PL
W prezentowanej pracy opracowano weryfikację eksperymentalną symulacji numerycznej ostrzału osłon konstrukcyjnych. Eksperymentalne testy przeprowadzono na zunifikowanym stanowisku do badania w warunkach polowych odporności balistycznej materiałów. Stanowisko badawcze opracowano w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie opatentowano. Projekt stanowiska oparto na konstrukcji wahadła balistycznego oprzyrządowanego w układy do pomiaru siły uderzenia, prędkości początkowej i resztkowej pocisku oraz kata obrotu wahadła x. Wszystkie dane pomiarowe były przenoszone do oscyloskopu cyfrowego i komputera PC. Prędkości balistyczne osłony VBL[R] wyznaczone zgodnie z metodą Rechta-Ipsona porównano z prędkościami VBL[Z] i VBL[Z1] wyznaczonymi zgodnie z metodą autora. Weryfikacje symulowanej numerycznie prędkości balistycznej wobec powyższych prędkości oparto na wynikach ostrzału osłon ze stali 10GHMBA-E620T pociskami B-32 kal. 12,7 mm. Wprowadzona metoda może być użyta równocześnie do określenia prędkości balistycznej VBL i grubości balistycznej hBL osłon jednorodnych i wielowarstwowych.
EN
In this work, the author presents experimental verification of numerical simulation of projectile impact on constructional shields. The experimental tests were performed at a unified test stand to investigate ballistic resistance of materials in field conditions. The stand was developed at the Polish Naval Academy in Gdynia, and then patented. The design of this test stand was based on construction of a ballistic pendulum, fitted to measure: impact force, turn angle of the ballistic pendulum X, impact velocity and residual velocity of the projectile. All the measurement data were transmitted to a digital oscilloscope and a personal computer. The ballistic velocity of the shield of VBL[R] – defined according to Recht’s and Ipson’s method, was compared with VBL[Z] and VBL[Z1] – determined according to the author’s method. Verification of numerically simulated ballistic velocity VRO versus the before mentioned velocity was carried out at the 10GHMBA-E620T steel shields impacted by 12.7 mm type B- 32 projectiles. The introduced method can be used for determining ballistic thickness hBL and ballistic velocity VBL for both homogeneous plates as well as multi layered constructional shields.
EN
Dry electrostatic precipitators (ESPs) are widely used for purification of exhaust gases in industrial applications. Maintenance of their high efficiency depends primarily on periodical cleaning of the collecting electrodes (CEs). Dust removal (regeneration of CEs) is realized by inducing periodical vibrations of the electrodes. The paper presents results of vibration modelling of a system of CEs; the results were obtained by means of the finite element method, the hybrid finite element method, the finite strip method and a model formulated using Abaqus. Numerical results are compared with those obtained from experimental measurements. Conclusions concerning numerical effectiveness and exactness of the methods are formulated and reasons for differences are discussed.
PL
Elektrofiltry suche są powszechnie stosowane do odpylania przemysłowych gazów spalinowych. Utrzymanie ich wysokiej skuteczności zależy przede wszystkim od okresowego oczyszczania elektrod osadczych. Usuwanie pyłu z ich powierzchni realizuje sie poprzez wywołanie okresowych drgań elektrod. W pracy przedstawiono wyniki modelowania drgań układu elektrod osadczych. Wyniki uzyskano za pomocą metod: metody elementów skończonych, hybrydowej metody elementów skończonych, metody pasm płytowych oraz modelu sformułowanego w pakiecie ABAQUS. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami uzyskanymi z pomiarów doświadczalnych. Sformułowano wnioski dotyczące skuteczności i numerycznej dokładności modeli oraz przedyskutowano przyczyny różnic występujących pomiędzy nimi.
EN
The main objective of the study is to develop experimentally validated FE model and perform numerical analysis of layered composites made by hand lay-up techniques during tension and bending test. The research object is glass - polyester laminate made of four unidirectional layers. In order to validate the numerical models experimental test were performed. Due to the very different stiffness modulus in tension and bending loading the material properties obtained from standard test are not suitable to apply in numerical model. Significantly different behaviour compared to experimental test was obtained for tree point bending where the numerical model becomes too stiff. Simple coupons, relatively easy to manufacture presented in the paper have very low quality. The differences in actual and theoretical bending stiffness (obtained from tension stiffness) exceed 70%. In order to represent the actual structure the layers of the composite were divided by resin layers and also additional resin layer at the top and bottom of the model were defined. Single stage optimization process was used to adjust the material layout. After layer set-up modification very significant improvement can be seen for flexural behaviour.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki matematycznego modelowania obciążeń cieplnych tłoka, tulei cylindrowej, zaworów i gniazd zaworowych, które uzyskano za pomocą dwustrefowego modelu procesu spalania [1], warunków brzegowych III rodzaju oraz metody elementów skończonych (MES). Ponadto w artykule opisano poszczególne etapy przygotowań obiektu badań do weryfikacji doświadczalnej otrzymanych wyników numerycznych wraz z koncepcją stanowiska pomiarowego.
EN
In this paper was presented result of the mathematical modeling of the heat loads in the piston, cylinder sleeve, valves and valves-seats. In calculations used the two-zone combustion model [1] and finite elements method (FEM). Modeling was conducted by use of III kind of the boundary conditions. Moreover in the article were described individual preparation stages of the research object for the experimental verification of received the numerical results along with the concept of the measurements station.
15
Content available remote Pale iniekcyjne w warunkach obciążenia osiowego : weryfikacja doświadczeń
EN
Injection piles, widely used in strengthening of existing foundations, have little experimental basis to verify their design assumptions. Relationships assumed on the basis of research on concrete piles are connected with substantial understatement in describing phenomena accompanying injection piles' loading. From a designing point of view, such understatement means designing with considerable margin. This paper attempts to enrich the experimental knowledge describing phenomena that accompany deep foundation works with the use of small-dimension pile elements, made of cement paste.
EN
The subject undertaken in the study is a glass (fibre) – polyester (matrix) layered composite, of the mixed sequence, composed alternately of laminas reinforced with E-glass plain weave fabric (WR600) and E-glass mat (CSM450). The laminate is manufactured on Polimal 104 polyester matrix. The aim of the study is to determine the options/values of parameters for numerical modelling and simulation of static processes in shell structures made of glass-polyester composites undertaken, in MSC.Marc system, recommended in engineering calculations. The effective elastic and strength constants of homogeneous laminas have been determined experimentally according to the standard procedures. The bending test of composite beams has been conducted experimentally and simulated numerically. Numerical investigations have been focused on selection of options/values of the numerical modelling and simulation parameters. The experimental verification of numerical modelling of the bending test is positive in both the quasi-linear range and in the catastrophic – progressive failure zone.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest weryfikacji doświadczalnej i numerycznej modelu hipersprężystego Mooney'a-Rivlin'a (M-R) i jego parametrów pod kątem zastosowania go do opisu zachowania polimerowego złącza podatnego. Na podstawie jednoosiowego rozciągania polimeru budującego złącze podatne, wyznaczone zostały parametry modelu hipersprężystego, które następnie zostały użyte w modelu złącza podatnego. Uzyskane na drodze eksperymentu numerycznego dane obliczeniowe zostały porównane z wynikami eksperymentu testu jednoosiowego rozciągania złącza. W rezultacie stwierdzono istnienie dużych rozbieżności pomiędzy eksperymentem i danymi obliczonymi na podstawie przyjętego modelu. Uzyskane porównania wskazują na konieczność podjęcia dalszych prac nad doborem odpowiedniego modelu hipersprężystego i jego parametrów, aby możliwe było odzwierciedlenie pracy polimerowego złącza podatnego, wykorzystywanego w praktyce inżynierskiej.
EN
The paper describes experimental and numerical verification of a MR model and its parameters, which are then used to describe the behavior of a flexible polymer joint. Using the uniaxial tension test of PM polymer, the parameters of the hyperelastic model were estimated and then used in the computation model of the flexible joint. The computed data obtained from the numerical tests were compared with the results of the uniaxial tensile test of the flexible polymer joint. Significant differences between experimental and numerical data, calculated using the adopted model, were found. This indicates the necessary development of future research on matching the polymer flexible joint model to be used in engineering practice.
PL
Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wytłaczania z dozowanym zasilaniem, z zastosowaniem układu ślimaków ściśle zazębiających się zweryfikowano komputerowy model przepływu tworzywa. Badania prowadzono w warunkach różnych wartości natężenia przepływu tworzywa i różnych prędkości obrotowych ślimaka. Oceniano przebieg uplastyczniania tworzywa i stopień wypełnienia kanału ślimaka, wykonano pomiary ciśnienia tworzywa i momentu obrotowego ślimaka. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników pomiarów i obliczeń.
EN
The verification of a computer-derived melt flow model has been performed on the basis of simulation (Figs. 6-10) and experimental studies for a twin-screw closely intermeshing starve feed extrusion (Fig. 1). The tests were carried out under various flow rate and screw rotational speed conditions. The melting process of the polymer and extent of screw chamber filling were also evaluated and pressure and torque measurements carried out. The studies confirm a good agreement between the simulation and experimental results (Figs. 11-13).
PL
W pracy przedstawiono symulację komputerową przewodności skokowej oraz doświadczalną weryfikację częstotliwościowych zależności właściwości elektrycznych w nanokompozytach (Co₄₅Fe₄₅Zr₁₀)x(Al₂O₃)₁₀₀-x wytwarzanych przy użyciu rozpylania jonowego w atmosferze argonu i tlenu. Ustalono, iż uzyskane doświadczalne zależności konduktywności w funkcji częstotliwości odpowiadają krzywym uzyskanym na drodze symulacji komputerowych.
EN
The paper presents computer simulation of hopping conductivity and experimental verification of electrical properties vs. frequency dependences in (Co₄₅Fe₄₅Zr₁₀)x(Al₂O₃)₁₀₀-x nanocomposites produced by means of ion sputtering in the atmosphere of argon and oxygen. It has been established that experimentally obtained dependences of conductivity as a function of frequency correspond to curves obtained by means of computer simulation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.