Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lighting engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem i zastosowaniem oświetlenia elektrycznego. Opracowanie opisuje zarówno wybrane aspekty techniczne jak również ich rolę w rozwoju technicznym, ekonomicznym i społecznym na przełomie XIX i XX wieku. Elektryczne światło było wtedy symbolem nowoczesności oraz głównym promotorem rozwoju elektroenergetyki. Często było tak, że przez pierwsze lata elektrownie pracowały wyłącznie na potrzeby oświetlenia. Żarówki były też zwykle pierwszymi urządzeniami elektrycznymi, które trafiały do domów.
EN
This article presents the most important events associated with the emergence of electrical lighting. The paper describes selected technical aspects and their role in technical, economic and social development at the turn of 19th and 20th century. Electric light was then a symbol of modernity and main driving force behind the development of electric power industry. In the first years power plants often worked only for lighting purposes. Bulbs were usualy the first electrical appliances witch were in houses.
EN
An emergency escape lighting system based on Low Location Lighting on passenger ships is required to ensure proper visual guidance to allow safe egress routes for evacuation of the ship’s deck, even in very dense smoke. LLL system components must be installed in specific locations of the escape route, as well as exhibiting the required photometric characteristics within a specified time after triggering. The luminance decrease curve for materials used for the surfaces of LLL system components depends on a number of factors, e.g. spectral distribution of light sources and light exposure parameters. Ascertaining the influence of specific factors allows optimization of the proper means of material exposure to achieve the required photometric characteristics. This article presents the normative requirements for LLL systems installed on passenger ships regarding their placement and photometric characteristics. It presents actual working conditions for LLL systems and laboratory test results for two photoluminescent materials, as well as formulating recommendations to ensure proper working conditions for the LLL system.
PL
Systemy oświetlenia ewakuacyjnego (system LLL) na statkach i promach pasażerskich muszą nawet w sytuacji bardzo dużego zadymienia zapewnić prawidłowe prowadzenie wzrokowe umożliwiające odnalezienie drogi opuszczenia pokładów. Systemy LLL muszą być montowane w określonych miejscach ciągów komunikacyjnych oraz posiadać odpowiednie parametry fotometryczne po określonym czasie od ich aktywacji. W artykule przedstawiono wymagania fotometryczne stawiane systemom LLL montowanym na statkach i promach pasażerskich, wyniki oraz analizę badań laboratoryjnych podstawowych właściwości typowych materiałów stosowanych na pasy fotoluminescencyjne oraz procedurę wykonywania badań terenowych efektywności świecenia systemu LLL.
EN
Emergency lighting systems (system LLL) on passenger ships and ferries must even in the total smoke ensure proper conduct visual way to exit from the decks of ship. LLL systems must be installed in specific locations on ships and have proper photometric parameters after a specified time of their activation. The article presents the photometric requirements for LLL systems mounted on ships and passenger ferries, the results of laboratory tests and analysis of basic properties of typical materials used for photoluminescent strips and the procedure for testing the efficiency of light LLL system in real condition.
4
PL
W ostatnich latach, na całym świecie, w reklamach zewnętrznych powszechnie zaczęto stosować diody elektroluminescencyjne. Reklamy z diodami świecącymi charakteryzują się dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawione zostały wymagania stawiane tego typu reklamom oraz wyniki pomiarów wybranych reklam znajdujących się na terenie Poznania.
EN
In last years in outdoor advertising world-wide generally begin applying light emitting diodes. Digital billboards characterize large surface, big luminance and very dynamic changes of shown pictures. Billboards installed near to the streets cause potential threat for road safety. In this study has been presented requirements for billboards like that and results of measurements chosen bilboards taking a stand in the area of Poznań.
5
Content available remote Grafika komputerowa - pomiędzy techniką świetlną a informatyką
PL
Przedstawiono fizyczne podstawy metod grafiki komputerowej oraz metod techniki świetlnej. Dokonano przeglądu najczęstszych metod obliczeniowych stosowanych w technice świetlnej oraz metod i algorytmów symulacyjnych używanych w technice świetlnej i grafice komputerowej.
EN
Physical background of computer graphics methods and lightning engineering methods were described. The review of most popular methods of calculation in lighting engineering and methods and algorithms used in lightning engineering and computer graphics was presented.
PL
Omówiono budowę i warunki wykorzystania światłowodów w technice oświetleniowej.
EN
The paper presents structure and conditions of application of optical fiber cables in lighting engineering.
7
Content available remote Indirect lighting luminaires
EN
This article outlines the possibility to analyse the distribution of luminous flux in indirect lighting luminaire while taking interreflections into consideration. Modification of the way to split indicatrices of diffusion into 2 parts was proposed, which allowed to decrease the relative error of illuminance intensity by between 10 and 16 times. Moreover, the precision of calculation of illuminance distribution on the reference surface was increased 4 times.
PL
W artykule przedstawiono możliwość analizy rozkładu strumienia świetlnego w oprawach oświetlenia pośredniego z uwzględnianiem odbić wielokrotnych. Zaproponowano modyfikację sposobu podziału krzywej wskaźnikowej rozpraszania na 2 części. Pozwoliło to na zmniejszenie średniego błędu względnego wyznaczania światłości od 10 do 16 razy. Ponadto uzyskano 4 krotnie większą dokładność wyznaczania rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej.
EN
In the article there have been presented the results of the tests of two types of the photoluminescent materials applied in constructing the LLL systems. In accordance with the ISO procedure, there has been determined the min illuminance level on the material surface assuring obtaining the min luminance values within the determined time after the excitation source has been removed. Moreover, there has been measured luminance values obtained after 10 and 60 minutes after the removal of all external illumination sources as a function of the material exposure time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch rodzajów materiałów fotoluminescencyjnych stosowanych do budowy systemów LLL. Zgodnie z procedurą ISO wyznaczono minimalny poziom natężenia oświetlenia na powierzchni materiału zapewniający uzyskanie wymaganych wartości luminancji w określonym czasie po zaniku źródła wzbudzenia. Ponadto zmierzono wartości luminancji uzyskane po 10-ciu i 60-ciu minutach od zaniku wzbudzenia w funkcji czasu naświetlania materiału.
PL
W artykule zestawiono podstawowe parametry i charakterystyki materiałów oświetleniowych w różnych układach wielkości optycznych. Scharakteryzowano nowe materiały uprowadzane dla podniesienia jakości poszczególnych grup lamp oświetleniowych, sprzętu oświetleniowego i urządzeń oświetleniowych.
EN
There are presented in the paper properties of lighting materials is several systems of optical radiation quantities. New, recent materials are described which are used for increase quality and efficiency of lamps, lighting equipments and lighting installations.
10
PL
W artykule przedstawiono możliwość analizy rozkładu strumienia świetlnego w oprawach oświetlenia pośredniego. Zaproponowano sposób podziału krzywej wskaźnikowej na 2 części. Część pierwszą odpowiadającą odbiciu idealnie rozpraszającemu i część drugą odpowiadającą odbiciu kierunkowo-rozproszonemu, ale w wąskim zakresie kąta. Dzięki temu możliwe jest stosowanie powierzchni kierunkowo-rozpraszających oraz uwzględnianie odbić wielokrotnych. Obliczenia są wykonywane szybko oraz z zadowalającą dokładnością.
EN
This paper gives you a possibility of analysis of luminous flux distribution in cornice lighting luminaire. The way split indicatrixes of diffusion into 2 parts was proposed. First part corresponded with isotropic diffuse reflection and another corresponded with mixed reflection but in a narrow range of angle. It is possible to apply mixed reflections on reflected surfaces and interreflections can be taken into account. The calculations are executed quickly and with satisfactory precision.
PL
Właściwe ukształtowanie formy odbłyśnika, efektywnie wykorzystującego promieniowany ze źródła światła strumień świetlny, jest jednym z głównych założeń toku projektowania oprawy oświetleniowej. W przypadku powierzchni emitujących światło o formie innej niż walec, czy sfera, a więc takich jak np. świetlówka kołowa, opracowanie odpowiedniego odbłyśnika staje się zadaniem trudnym. Wynika to głównie z bardzo złożonego zapisu matematycznego już na poziomie tworzenia modelu źródła światła. W pierwszym etapie pracy chcąc zaradzić temu problemowi podjęto próbę ułożenia algorytmu i opracowania autorskiego programu komputerowego, pozwalającego adaptować do celów obliczeń świetlnych inżynierski program graficzny AutoCAD(TM). Na jego podstawie wykonano analizę właściwości fotometrycznych układu: odbłyśnik zwierciadlany o kształcie torusa otwartego parabolicznego z kołowym źródłem światła. Zebrane wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych dały podstawę do opracowania kilku praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych opraw oświetleniowych ze świetlówką kołową, spełniających różnorodne zadania oświetleniowe, przede wszystkim dla opraw oświetlenia ogólnego wnętrz. Część opraw oświetleniowych została tak zaprojektowana, aby stanowić alternatywę dla klasycznych opraw oświetleniowych ze świetlówkami liniowymi.
EN
Proper shaping of the reflecting element that effectively uses the luminous flux radiated by a light source is one of main assumptions of any lighting fitting design task. In case of light emitting surfaces other than a cylinder or a sphere, such as for example a circular fluorescent lamp, the design of proper lighting fitting becomes quite difficult problem. This results mainly from very complex mathematical formulation of the problem arising already at the level of the light source model. To overcome these difficulties, in the first part of this paper an attempt was made to elaborate proper algorithm and build an original software allowing for adoption of the AutoCAD(TM) engineering design graphical application for lighting problems. With use of this software, an analysis was performed of a system consisting in a reflector lighting fitting in the form of open parabolic torus and a circular light source. Results obtained from computer simulations served as a base for elaboration of a number of practical design solutions for lighting fittings with circular light source, suitable for realisation of various illumination tasks, mainly as general purpose interior lighting fittings. Some of these fittings were designed so that they could be considered as an alternative for classical linear fluorescent tubes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.