Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kabel współosiowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Lokalizacja uszkodzeń poprzecznych w rozwartym kablu współosiowym
PL
W oparciu o teorię linii długiej w artykule przedstawiono metodę lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz wyznaczania impedancji upływu kabla koncentrycznego polegającą na pomiarze napięcia i prądu na początku kabla oraz napięcia na jego rozwartym końcu. Weryfikacja eksperymentalna została przeprowadzona na kablu RG59 firmy Bitner o długości l=50 m. Zamodelowano kilka miejsc uszkodzeń dla kilku wartości impedancji upływu.
EN
On the basis of transmission line theory, this article describes the method of locating the fault and determining the values of leakage impedance of a coaxial cable based on measurement of voltage and current at the beginning of the cable and voltage at the end of an open cable. Experimental verification was conducted on a Bitner RG59 coaxial cable of 50 meters' length. A few fault locations were modeled for several values of leakage impedance.
PL
W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję charakterystyczną kabla współosiowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Impedancja charakterystyczna odgrywa ważną rolę przy lokalizacji miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych i dlatego w niniejszym artykule przestawiono zależność jej modułu i argumentu od częstotliwości z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości. Uwzględniając fakt, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości, w artykule wykazano, że impedancja charakterystyczna kabla jest złożoną funkcją częstotliwości. Wykazano, że w metodach falowych lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych impedancja charakterystyczna kabli powinna być wyznaczana z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości.
EN
In the article the author determines the quantitative influence of the skin effect on characteristic impedance of a coaxial cable in relation to frequency and after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Characteristic impedance plays an important role in locating the damaged place in the power transmission line and therefore in this article we present the dependence of its module and argument from the frequency taking into consideration the conductor skin effect. After taking into consideration the fact that the total resistance and inductance of the coaxial power cable are dependent on the skin effect the article demonstrates that characteristic impedance of a cable is a complex function of frequency. It has been demonstrated in the paper that in the wave method of localization of damages in power cables the characteristic impedance of a cable should be determine after taking into account the skin effect.
PL
W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości i zbliżenia na zmianę zespolonego współczynnika propagacji fali elektromagnetycznej kabla współosiowego, tzn. współczynnika tłumienia oraz opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Współczynniki te określają odpowiednio tłumienie i prędkość propagacji fali w współosiowym kablu elektroenergetycznym przy lokalizacji miejsca jego uszkodzenia metodami falowymi. W pracy pokazano także, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości i zbliżenia. W konsekwencji tych zjawisk współczynnik propagacji kabla jest złożoną funkcją częstotliwości, określony jest bowiem przez częstotliwość prądu i napięcia w kablu oraz zależne od częstotliwości parametry jednostkowe kabla – rezystancję i indukcyjność.
EN
The article presents quantitative influence of the skin and proximity effects on the complex wave propagation coefficient of the electromagnetic wave in a coaxial cable, thus also attenuation coefficient and phase lag coefficient in relation to frequency after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Those coefficients determine appropriate attenuation and the speed of wave propagation in a coaxial power cable in locating the damaged place using the wave method. The article also demonstrates that the total resistance and inductance of the power cable are dependent on the conductor skin and proximity effects. As a consequence of those effects the wave propagation coefficient of a coaxial cable is a complex function of frequency, since it is characterized by the frequency of the current and voltage of the cable and distributed parameters of the cable (dependent on frequency) – resistance and inductance.
4
Content available remote Analiza metod pomiarowych tłumienności torów w.cz.
PL
Referat dotyczy problemów związanych z pomiarem tłumienności torów w.cz.. Scharakteryzowano w nim rodzaje tłumienia występujące w torach transmisyjnych. Opisano w metody pomiarowe wykorzystane do wyznaczenia wartości tłumienia badanego toru transmisyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badania tłumienności kabla przeprowadzone w oparciu o trzy metody pomiarowe: pomiar analizatorem sieci, metoda porównania napięcia, metoda porównania mocy.
EN
The paper concerns the problems associated with the measurement of attenuation of high frequency line. Characterized the types of suppression occurring in the transmission line. It describes the measurement methods used to determine the attenuation of the transmission line. The article presents the results measurements the cable attenuation with using three measurement methods: measurement of network analyzer, the method of comparison voltage, the method by comparison.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym z miejscowym osłabieniem izolacji z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Uwzględniono przy tym jakościowy i ilościowy wpływ tego zjawiska na całkowitą impedancję na jednostkę długości kabla współosiowego, czyli na rezystancję, indukcyjności własne żyły i ekranu oraz na indukcyjność wzajemną między nimi.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state with local isolation weakening after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Taken into account was also qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance per unit length of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym i zwarcia, przy uwzględnieniu jakościowego i ilościowego wpływu tego zjawiska na całkowitą impedancję jednostkową kabla współosiowego,czyli na rezystancje, indukcyjności własne żyły i ekranu,a także na indukcyjność wzajemną między nimi. Dla wybranej częstotliwości obliczenia wykonano dla kabla typu YHKXS zmieniając grubość jego izolacji i ekranu.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state and a short circuit state, when taking into account qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them. The calculations have been performed for the type YHKXS cable assuming: wire radius R1 = 0.01 m, relative thickness of the cable insulation characterized by the parameter [WZÓR], whereas the relative thickness of the screen by the parameter [WZÓR] (R- interior radius of the cable screen, R2 - exterior radius of the cable screen). Assumed frequency value was f = 100 kHz. With a given load impedance, the input impedance of a coaxial cable depends on the skin effect. Figures 2, 3, 5 and 6 show that with the increase of the line's length, the maximum value of the input impedance module in no-load state (Fig. 2, 3) as well as in shortcircuited state (Fig. 5, 6) decrease, moreover, the amplitudes of input impedance module, after taking into consideration the skin effect, are considerably smaller than without accounting for this effect. The wavelength in a coaxial cable without taking into consideration the skin effect equals [WZÓR] and is smaller than the wavelength when taking the mentioned effect into consideration. In that case [WZÓR]. It is the result of the fact, that the phase lag coefficient depends primarily on total inductance of a coaxial cable chich causes its decrease, as well as of total inductance, with the increase of frequency.
PL
W artykule pokazano, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości. W szczególności rozpatrzono wpływ tego zjawiska na zmianę współczynnika propagacji, a więc również współczynników tłumienia i opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości. Współczynniki te określają odpowiednio tłumienie i prędkość propagacji fali w współosiowym kablu elektroenergetycznym przy lokalizacji miejsca jego uszkodzenia metodami falowymi.
EN
The paper shows that resistance and total inductance of a coaxial cable depend on the skin effect. Special consideration is given to the influence of this effect on the propagation coefficient, thus also the attenuation and phase lag coefficient in relation to frequency. Those coefficients determine respectively attenuation and speed of wave propagation in a heavy current coaxial cable when locating the fault position with use of wave detection methods. The paper shows that for high frequencies the attenuation coefficient value depends mainly on the total cable resistance and can be about 55 times greater than its value calculated without taking into consideration the skin effect. The phase lag coefficient depends primarily on the coaxial cable total inductance and decreases, similarly as the total inductance, with the increase in frequency. This decrease can reach about 25 % of the coefficient value calculated without taking into consideration the skin effect.
PL
W zależności od wzajemnego położenia obszaru źródłowego Y (w którym gęstość prądu jest różna od zera) i obszaru obserwacji X dokonano różnych rozwinięć funkcji ln(r) i wyznaczono analitycznie logarytmiczny potencjał wektorowy A we wszystkich obszarach kabla koncentrycznego. Następnie wyznaczono indukcyjności własne żyły i osłony oraz indukcyjność wzajemną między żyłą kabla a jego osłoną dla przypadku prądu przemiennego o stałej gęstości prądu oraz z uwzględnieniem zjawisk naskórkowości i zbliżenia.
EN
According to the position of the source area Y (in which current density is nonzero) towards the observation area X different developments of function ln(r) are executed and the logarithmic vector potential A is analytically determined in the whole area of a coaxial cable. Afterwards the self-inductances of the core and the sheath along with the mutual inductance between the cable core and its sheath are determined for an alternating current of a constant current density taking skin and proximity effects into consideration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.