Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciśnienie hydrostatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
An elaborate safety assessment of the Pine Flat (PF) concrete gravity dam (CGD) has been conducted in this paper. Structural analysis was performed by taking into account the uncertainties in the physical and mechanical properties of the dam body materials and the reservoir water level. The coefficient of variation of 5 and 10 percent and the Gaussian distribution (GAUS) are assigned to random variables (RVs). Sensitivity analysis (SA) of the RVs is done, and important parameters introduced. SA is done to identify the most influential RVs on the structural response. Also, the modulus of elasticity of concrete is the most effective parameter in response to horizontal deformation of the dam crest. The concrete density and US hydrostatic pressure height are the most effective parameters, and the Poisson's ratio is the insignificant parameter on the dam response. To be confident in the safety of the dam body under usual loading, including the dam weight and the upstream (US) hydrostatic pressure, the reliability index (RI) has been obtained by Monte Carlo simulation. The RI for the coefficients of variation of 5 and 10 percent were obtained at 4.38 and 2.47, respectively. If the dispersion of RVs is high, then the dam will be at risk of failure.
EN
The safety assessment of the Pacoima arch dam is investigated in this paper. A Load – Resistance (L-R) method was used to ensure that the dam is safe or if it is at risk of failure. The "probabilistic design system" ANSYS finite element software was used to calculate the probability of failure. The Monte Carlo (MC) method with 50,000 iterations utilized for simulation and the Latin Hypercube method were used for Sampling. Input random variables with normal distribution and coefficient of variation of 15% due to uncertainties were considered and the six random variables used are the concrete modulus of elasticity, Poisson's ratio of concrete, concrete mass, up-stream normal water level of the reservoir, and the allowable tensile and compressive strength of the concrete. Linear elastic behavior was assumed for the constitutive law of concrete material and if the stress exceeds the allowable stress of the concrete this is considered as a failure limit state. The maximum and minimum principal stresses were considered as the output parameter. Dam body safety was investigated only under self-weight and upstream hydrostatic pressure at the normal water level [...]
EN
Finite element analysis and scanning electron microscope were conducted to investigate the bulging deformation and fracture of tubes in double-sided hydroforming. The effect of the external pressure imposed on the tube, which determines the magnitude of superimposed hydrostatic pressure, on the stress state, yield locus, fracture surface formation, and fracture strain was evaluated. The simulation results revealed that sufficiently high external pressure can change the stress state of the tube in double-sided hydroforming from an in-plane biaxial tensile stress state to a three-dimensional stress state, and it can increase its hydrostatic pressure in a superimposed manner. Moreover, double-sided free bulging and corner filling experiments were conducted on 5A02 aluminum alloy and 2A12 aluminum alloy tubes. It was found that the external pressure has a significant impact on the fracture behavior of these tubes. The increasing external pressure could change the type, number, size, and proportion of the dimples on the fractured surface, and transform the fracture mode from a void accumulation fracture to a pure shear fracture, which significantly improves the fracture limit of the tubes. These results are significant for the consolidation of the theoretical and numerical simulation prediction of the superimposed hydrostatic pressure effect in the hydroforming process.
PL
Praca zawiera omówienie wyników badań wpływu prędkości zmian ciśnienia na wynik drenowanego eksperymentu ściśliwości. Wykonano serię testów ściśliwości próbek piaskowca nasączonego naftą, dla różnych wartości prędkości kompresji i dekompresji cieczy ciśnieniowej wypełniającej komorę. Wykazano, że przy wolnych zmianach ciśnienia cieczy, ciśnienie w porach próbki nadąża za jego zmianami. Potwierdzeniem jest brak histerezy na wykresie odkształcenie próbki vs ciśnienie płynu w komorze. Przy szybkich zmianach ciśnienia cieczy w komorze, ciśnienie wewnątrz próbki jest względem niego opóźnione, czyli podczas kompresji jest mniejsze od ciśnienia zewnętrznego, a przy dekompresji większe, oraz pojawia się znaczna histereza, wprost proporcjonalna do prędkości zmian ciśnienia cieczy. To opóźnienie w wyrównywaniu ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz próbki najlepiej tłumaczy proces fi ltracji, który znacząco opóźnia transport cieczy porowej do i z wnętrza próbki. Eksperymenty wykonano dla prędkości zmian ciśnienia 0,5;1;2;4 i 8 MPa/s, w zakresie od 0 do 350 MPa.
EN
Article presents some results of laboratory tests carried out to study the influence of the velocity of hydrostatic pressure change rate on result of a drained compressibility test. A series of drained compressibility tests was performed for sandstone samples soaked in kerosene, for different values of compression and decompression speed of fluid filling the chamber. It has been shown that with slow changes in fluid pressure, the pressure in the pores of the sample remains stable, which is confirmed by the lack of hysteresis on the plot showing sample deformation vs. fluid pressure in the chamber. With fast changes in the chamber liquid pressure the pore pressure inside the sample is delayed with respect to it. The pore pressure is lower than external pressure during compression and higher during decompression. In both cases a significant hysteresis appears which is proportional to the velocity of liquid pressure changes. The delay in equalization of the pressure inside and outside the sample may be explained the best way by the filtration process, which significantly delays the transport of the pore liquid to and from the interior of the sample. The laboratory tests were carried out for the hydrostatic pressure change rate of 0.5, 1, 2, 4 and 8 MPa/s, in the hydrostatic pressure range from 0 to 350 MPa.
EN
The article proposes a new analytical method for the calculation of plates with constant and variable rigidity parameters. This method renders it possible to decrease the weight of the plates working under hydrostatic pressure by using variable thicknesses. Firs, a short overview of existing calculation methods and their results are compared. It is shown that all existing methods depend on boundary conditions. Then is given the theory of the proposed calculation method is described and calculations for plates with constant and variable thickness worked under uniformly loaded forces and hydrostatic pressure are made. The results are compared to the FEM calculations and experimental results obtained by a tensile test machine and special equipment. Calculation results obtained by the proposed analytical method and FEM results are very close. Deviations are not more than 11%. Deviations between theoretical calculations and experimental results depend on loading type and design of the test specimens but maximum values are not more than 17%. The proposed calculation method does not depend on the boundary conditions and can be used for plate calculations. Especially for plates with difficult design and complex loading.
EN
Significant breakdown delay occurs during high-voltage pulse discharge in water with hydrostatic pressure; this phenomenon contributes to an assessment of the stability of discharge. Monitoring discharge effect is also an important approach in engineering. However, only a few studies have reported related influencing factors. This study established an equivalent circuit of a high-voltage pulse discharge based on gasification-ionization of plasma channels to study characteristics of high-voltage pulse discharge breakdown in water with high hydrostatic pressure. Simulation calculation of channel resistance was conducted using experimental data under different hydrostatic pressure and voltage conditions. The discussions in this paper center on the influencing mechanisms of hydrostatic pressure and voltage in breakdown delay. The results show that higher voltage leads to shorter breakdown delay. Equivalent resistance decreases with increasing voltage. High voltage can enhance the degree of ionization in plasma channels, which accelerates the velocity of the ionization current, shortening breakdown delay. Higher hydrostatic pressure results in longer breakdown delay. Equivalent resistance increases with increasing hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure inhibits section areas of the plasma channel, slowing down the velocity of the ionization current and prolonging breakdown delay. This study provides theoretical guidance for monitoring analysis of high-voltage pulse discharge in engineering and studies on breakdown delay characteristics in pulse discharges.
PL
Praca zawiera podsumowanie stanu wiedzy oraz doświadczeń w zakresie badania wpływu obciążenia na właściwości sorpcyjne węgla. Zagadnienie to stanowi istotny element uzupełniający opis układu węgiel-gaz, jednakże z powodu trudności metrologicznych pojawiających się w trakcie eksperymentów laboratoryjnych, jak dotąd nie jest w pełni rozpoznane. Podjęto próby znalezienia zależności pomiędzy parametrami opisującymi sorpcję gazu na węglu a obciążeniem. Do tego celu zaprojektowano i wykonano aparaturę badawczą służącą do wyznaczania parametrów sorpcyjnych węgli, w której ciśnienie hydrostatyczne obciążające próbkę utożsamiano z obciążeniem wywieranym przez nadkład skalny na pokład węglowy. Mając na uwadze odmienną naturę gazów kopalnianych (metan, ditlenek węgla), podejmowano próby wyznaczania parametrów sorpcyjnych węgli w stanie obciążenia hydrostatycznego. Sposób pomiaru sorpcji pod obciążeniem okazał się skomplikowany, a mierzone zmiany parametrów sorpcyjnych niekiedy bardzo małe. W pracy porównano wpływ obciążenia na pojemność sorpcyjną węgli różniących się stopniem uwęglenia.
EN
This paper presents a summary of the state of knowledge and experience in the field of study of the impact of external load on the sorption properties of coal. The issue is an important element of complementary description of a coal-gas system, however, due to the metrological difficulties arising in the course of laboratory experiments, so far not fully recognized. Attempts have been made to find relations between the parameters describing gas sorption on coal and external load. For this purpose, the research equipment was designed and manufactured to determine the sorption parameters of coals. The hydrostatic pressure applied to coal sample was identified with the load exerted on the coal seam by overburden rocks. Taking into account the different nature of mine gases (methane, carbon dioxide) attempts have been made to determine the sorption parameters under hydrostatic pressure. Sorption measurements under load conditions proved to be complicated, and also, changes in the measured parameters were sometimes exceptionally small. This paper compares the hydrostatic pressure effect on the sorption capacity of coals differing in the degree of coalification.
EN
The article presents the likely cause of cracks in the continental and oceanic lithospheric plates, and the probable causes of earthquakes initiating Earth’s speed changes. As the root cause of one of the earthquakes, the author adopts a rotational speed of the globe (reasons: changes of the ocean level, convection currents, or a change in the ice cover) causing the formation of small d’Alambert’s forces with a latitudinal direction, which affect the tectonic plates. The author shows that there is a natural amplifier in the lithosphere, which converts the small d’Alambert’s forces into forces capable of moving tectonic plates on the asthenosphere. The energy to produce the drift of tectonic plates comes from the potential energy of water column in the oceans and some lakes. Thus, the author also explains where the continent-moving forces come from, unlike AlfredWegener who was not able tounravelthis. It should be emphasized that the earthquake in 2011 (Fukushima) occurred during theEarth’s speed change. Current hypotheses should be re-examined and the reason for tectonic plate drift should be re-considered taking into account the hydrostatic pressure – a factor influencing the water column in the oceans and some lakes, and affecting the change in rotation speed of the Earth. The author believes that it is appropriate to carry out work to identify a close relationship between the changes in the Earth’s speed and earthquakes initiated by these changes, which would allow to forecast some earthquakes.
PL
Referat przedstawia wyniki badań podwodnych betonów naprawczych o zróżnicowanym składzie, pracujących w złączu pionowym w warunkach zmiennego ciśnienia hydrostatycznego. W celu zamodelowania warunków dojrzewania betonu na różnych głębokościach wykorzystano specjalną komorę ciśnieniową. Przeanalizowano wpływ ciśnienia hydrostatycznego oraz składu badanych betonów naprawczych na przyczepność do podłoża w układzie złącza pionowego. Badania prowadzono dla samozagęszczalnych betonów podwodnych poddanych w początkowym okresie dojrzewania (7 dni) oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego o wartościach: 0,1; 0,3 i 0,5 MPa. Przyczepność betonów naprawczych do podłoża oznaczono metodą pull-off. Przeprowadzono również analizę SEM w obszarze płaszczyzny zespolenia betonu naprawczego z podłożem.
EN
The paper deals with the results of research on the underwater repair concretes. The tested concretes of various compositions were applied in the vertical joints under variable hydrostatic pressure. Special pressure chamber was used for modelling the concrete hardening at the various depths. The influence of the hydrostatic pressure and repair concrete composition on the adhesion of the material to the substrate in the vertical joint was analysed. The self-compacting underwater concretes were tested in the initial period of curing (7 days) under hydrostatic pressure: 0.1, 0.3 and 0.5 MPa. The bond strength of the repair concretes to the substrate was determined using pull-off method. Also, the SEM analysis has been carried out in the area of connection of the repair concrete with the substrate.
EN
Present study deals with static analysis of functionally graded (FG) rectangular plates subjected to various possible boundary conditions within the framework of classical plate theory. Material properties of the FG plate are assumed to vary continuously in the thickness direction according to power-law form. The trial functions denoting the transverse deflection of the plate are expressed as simple algebraic polynomials. Uniformly distributed load (UDL) and hydrostatic pressure are considered to be the external mechanical loads. Rayleigh–Ritz method along with mechanical kinematic relations and non-dimensionalization technique are employed in the numerical modeling to obtain the system of linear equations for the pure bending. Here the main objective is to study the effect of aspect ratio and volume fraction of the constituents on numerical factors associated with centroidal deflection, bending moments and normal stresses. New results for these factors are presented after checking the convergence pattern and validation has been done with the available results in special cases.
EN
In this paper author describes the characteristics of a Hiload Technology installed on board „Hiload DP1” unit, known as the next-generation offshore loading solution (i.e. transferred buoy) for crude oil. The core technology was built up around the patented Remora Attachment System, which is similar to the Remora fish and equipped with a „suction cup”, known as „a based attachment system”, capable of transferring several thousand tons between the „Hiload DP1” unit and the connected object i.e. the bottom of a conventional tanker. In this paper author depicts the basic characteristics of a „Hiload DP1” prototype attachment system with the operational tests and the numerical analysis of a contact forces generated on such system at calm sea.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono krótką charakterystykę nowatorskiej technologii Hiload zastosowanej na prototypie statku nowej generacji „Hiload DP1”. Technologia ta opiera się na opatentowanym przez firmę Remora SA systemie „przyssawek dennych” (Remora Attachment System), który umożliwia sprawne dokowanie statku do burty (dna) innych jednostek morskich, umożliwiając jednostkom konwencjonalnym ich odholowanie do punktów zbornych i/lub dynamiczne ich pozycjonowanie w wyznaczonym obszarze operacyjnym, wspomagając ich operacje ładunkowe w sektorze off-shore. Istota działania systemu jest przy tym tożsama z systemem przyssawek skórnych stosowanym przez ryby remora. W artykule skupiono się na analizie numerycznej sił kontaktowych statycznych, wygenerowanych w systemie „przyssawek dennych” statku „Hiload DP1” na wodzie spokojnej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności podwodnego betonu naprawczego do betonowej powierzchni pionowej podkładów betonowych poddanych obróbce powierzchniowej za pomocą kucia młotem pneumatycznym i piaskowania. Mieszanki betonowe po ułożeniu w szalunku zostały umieszczone w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym i poddane oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego o wartościach od 0,1 do 0,5 MPa. Badania przyczepności betonu naprawczego do podłoża wykonano metodą pull-off.
EN
This paper presents study results on the mending of underwater concrete and its adhesive performance on the vertical surface of concrete elements which were exposed to sandblasting and work of a pneumatic drill. Concrete mixes were put into forms, then placed in a special air pressure tank and exposed to hydrostatic pressure between 0,1 and 0,5 MPa. The pull-off tests were applied.
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonów podwodnych poddanych w okresie dojrzewania oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego. Badania prowadzono w specjalnie skonstruowanej komorze, która umożliwia formowanie elementów próbnych pod wodą oraz ich dojrzewanie w warunkach oddziaływania ciśnienia wody.
EN
The results of testing of the compressive strength underwater concretes (UWC), subject to hydrostatic pressure in the time of curing, have been presented in the paper. The tests were carried out in the specially constructed chamber, which makes possible forming of the concrete samples under water and their curing under the water pressure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach zmiennego ciśnienia hydrostatycznego, poddanego oddziaływaniu mgły solnej. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 14147. Próbki betonu do badań korozyjnych pobrano z elementów próbnych, które przez okres pierwszych 7 dni dojrzewały w zbiorniku ciśnieniowym i poddane były oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego o wartościach od 0,1 do 0,5 MPa. Stwierdzono korzystny wpływ ciśnienia hydrostatycznego na odporność korozyjną badanego betonu. Próbki pobrane z warstw przypowierzchniowych badanych elementów wykazały nieznacznie większą odporność na działanie chlorków co znalazło potwierdzenie w badaniach charakterystyki rozkładu porów badanych betonów.
EN
The paper presents the results of the study of underwater repair concrete under the effect of the salt mist. The research was conducted in accordance with the standard PN-EN 14147. Concrete samples for testing the corrosive elements of that test were taken during the first 7 days of insight in the pressure vessel and were subjected to hydrostatic pressure effects from 0,1 to 0,5 MPa. The beneficial effect of hydrostatic pressure on the corrosion resistance of tested concrete repair was. Was observed samples taken from the surface layers of the tested elements showed slightly higher resistance to chlorides which confirmed the characteristics of pore distribution of concrete in the studies.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonów podwodnych poddanych oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego. Badania betonów prowadzono w specjalnie skonstruowanej komorze, która umożliwia formowanie elementów próbnych pod wodą oraz ich dojrzewanie w warunkach oddziaływania ciśnienia wody. Elementy próbne o objętości ok. 21 litrów były poddawane w komorze stałemu ciśnieniu wody o wartościach: 0,1, 02, 03, 04 i 0,5 MPa, co odpowiada dojrzewaniu betonu w warunkach naturalnych na głębokości od 10 do 50 m. W celu wykonania badań wytrzymałościowych z próbek po rozformowaniu wycinano kostki sześcienne o boku 100 mm i poddawano badaniom w maszynie wytrzymałościowej po 7 i 28 dniach. Stwierdzono wpływ ciśnienia hydrostatycznego na wartość wytrzymałości na ściskanie badanych próbek. Zaobserwowano wzrost wytrzymałości kostek pobranych z górnych partii elementów próbnych. Jak wynika z badań wstępnych ma to związek z różnicami jakie występują w wielkości i rozkładzie porów powietrznych próbek pobranych z warstw dolnych i górnych elementów próbnych.
EN
In the paper the properties of underwater concrete formed under hydrostatic pressure are presented. To test the concrete a special chamber was designed and built. It allows the test specimens to be formed and matured under water pressure. In the chamber, test specimens of approximately 21 litres in volume were subjected to constant water pressure of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 or 0.5 MPa, which corresponds to hardening of concrete under natural conditions in depths from 10 to 50 m. In order to perform the strength tests cubes of side of 100 mm were cut out from the test specimens and tested after 7 and 28 days. There was the impact of hydrostatic pressure on the compressive strength values of test specimens. An increase in the strength of the samples taken from the upper parts of test specimens was observed. As can be seen from the preliminary research, these differences in compressive strength are related to the differences that occur in the size and distribution of air voids in the samples taken from upper and lower parts of the test specimens.
PL
W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania urządzenia do badań betonów podwodnych w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego o maksymalnej wartości 0,5 MPa. W specjalnie skonstruowanym zbiorniku stalowym można badać podwodne betony konstrukcyjne i betony naprawcze wykorzystywane w reprofilacji konstrukcji hydrotechnicznych. Urządzenie umożliwia również badanie powłok wykonanych z betonów cementowych oraz innych materiałów stosowanych w naprawach konstrukcji hydrotechnicznych oraz w zbiornikach betonowych na ciecze.
EN
This article describes the construction and working principle of a device for testing underwater concrete in conditions of hydrostatic pressure of up to 0.5 MPa. In a specially designed steel tank, tests can be performed on underwater structural and repair concrete used in the re-profiling of hydrotechnical structures. The device also enables testing of shells made of cement concrete and other materials used in repairs to hydrotechnical structures and in concrete tanks for liquids.
PL
Przedstawiono sposób określenia optymalnych wartości przeciwnacisków, niezbędnych do mikroprocesorowego sterowania prasą podczas realizacji procesów Cyklicznego Wyciskania Spęczającego (CWS). W tym celu przeprowadzono różne symulacje plastycznego płynięcia oparte na metodzie elementów skończonych. Symulacje te zostały wykonane za pomocą programu DEFORM-2. Modelowano procesy, w których duże odkształcania plastyczne aluminium technicznej czystości osiągano oryginalnym sposobem, mianowicie wyciskaniem współbieżnym połączonym z promieniowym, powodującym zmianę średnicy z 10 na 8,5 mm i jednocześnie z 8,5 na 10 mm. Stwierdzono, że przy prawidłowo dobranych wartościach przeciwnacisków nie dochodzi do pojawienia się rozciągających naprężeń obwodowych za matrycą, gdzie występuje wyciskanie promieniowe i warunki odkształcania są z tego powodu najniebezpieczniejsze. Stwierdzono również, że w miarę rosnącego umocnienia metalu wartości przeciwnacisków powinny ulegać stopniowemu zwiększaniu, by w ten sposób zapewnić w kotlinie odkształcenia odpowiedni poziom ciśnienia hydrostatycznego we wszystkich etapach procesu. Na podstawie danych uzyskanych z symulacji numerycznych procesów CWS, skonstruowano specjalny wykres, ułatwiający prawidłowy dobór przeciwnacisków.
EN
A method for determination of the optimal values of counterforce, necessary for microprocessor-based control of a press during processes of cyclic extrusion compression (CEC), has been presented. For that purpose various simulations of a metal flow have been carried out based on the finite element method. The simulations were performed using the DEFORM-2 software. The processes were modelled, in which large plastic deformation of technically pure aluminium is achieved by an original method based on the direct and radial extrusion, resulting in the diameter change from 10 to 8.5 mm, and also from 8.5 to 10 mm. It was found that at suitably selected values of counterforce the occurrence of the tensile circumferential stresses behind the matrix, where radial extrusion takes place and, consequently, conditions of deformation are the most hazardous, was eliminated. It was also found that with the increase of work hardening the values of counterforce should gradually increase so as to ensure suitable level of hydrostatic pressure in the deformation zone during all stages of the process. Based on the data from numerical simulation of the CEC processes a special diagram has been prepared, which facilitates suitable choice of the counterforce.
PL
W celu otrzymania wysokojakościowego kompozytu aluminiowego, uzbrojonego znaczną ilością popiołów lotnych, zaproponowano zastosowanie niekonwencjonalnej techniki metalurgii proszków, w której proces spiekania zastąpiono procesem przeróbki plastycznej na gorąco z udziałem wysokiego ciśnienia hydrostatycznego. W warunkach laboratoryjnych do pełnej konsolidacji strukturalnej materiału proszkowego zastosowano najpierw wysokociśnieniowe prasowanie na zimno (3000 MPa), a następnie specjalną metodę ściskania plastycznego sprasowanych proszków na gorąco wewnątrz grubościennego pierścienia wykonanego z duraluminium. Tym sposobem otrzymano kompozyt bez porów wewnętrznych i o maksymalnej gęstości. Na podstawie obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem danych doświadczalnych stwierdzono, że w celu otrzymania wysokojakościowego kompozytu ALFA-30 (30 % obj. popiołów lotnych) należy po prasowaniu na zimno zastosować proces przeróbki plastycznej na gorąco, który w temperaturze odkształcenia 450 °C i 50 % odkształceniu względnym zapewnia osiągnięcie ciśnienia hydrostatycznego wyższego od 400 MPa. Wykazano, że kompozyt otrzymany zaproponowaną technologią odznacza się znacznymi własnościami plastycznymi i może być kształtowany na zimno, zwłaszcza za pomocą procesów zapewniających podwyższone ciśnienie hydrostatyczne. Stan odkształcenia i naprężenia, występujący we wszystkich badanych procesach przeróbki plastycznej na gorąco i zimno, przedstawiono graficznie za pomocą gwiazd Pełczyńskiego.
EN
In order to obtain high-quality aluminium composite strengthened with considerable amount of fly ashes a nonconventional powder metallurgy technique has been proposed, where the sintering process is replaced by hot plastic working process under high hydrostatic pressure. To ensure full structural consolidation of the powder material in laboratory conditions, the high-pressure (3000 MPa) cold pressing was initially used, which was followed by hot plastic compression of the powders in a thick-walled ring from duralumin, performed by a special method. This enabled preparation of a composite material without internal pores and of high density. Based on the calculations performed with the use of experimental data it was found that the high-quality composite ALFA-30 (30 vol. % of fly ashes) can be obtained if the cold process of pressing is followed by hot plastic working so that at the deformation temperature of 450 °C and at the true strain of 50 % it is possible to reach hydrostatic pressure over 400 MPa. It was also found that the composite material obtained by this technology exhibits good plastic properties and can be cold worked, particularly by means of the processes ensuring elevated hydrostatic pressure. The stress and strain conditions observed during all investigated processes of cold and hold treatment have been illustrated graphically using Pelczynski stars.
EN
Stress analysis of a cone-cylinder pressure vessel was computationaIly simulated by a finite element method and probabilisticaIly evaluated in view of several uncertainties in the performance parameters. Cumulative distribution functions and sensitivity factors were computed for overaIl heat transfer rate due to the structuraI and thermodynamic random variabIes. These results can be used to quickly identify the most critical design variabIes in order to optimize the design and make it cost effective. The analysis leads to the selection of the appropriate measurements to be used in structural and heat transfer analysis and to the identification of both the most criticaI measurements and parameters.
PL
Artykuł przedstawia badania prowadzone w konwencjonalnym trójosiowym ściskaniu na próbkach grubo-, średnio-i drobnoziarnistych piaskowców karbońskich GZW. Badano wpływ ciśnienia hydrostatycznego (okólnego) na własności fizyko-mechaniczne skał oraz zależności pomiędzy własnościami krytycznymi i pokrytycznymi. Wykazano, że ze wzrostem ciśnienia okólnego najbardziej wzrasta naprężenie resztkowe, co w praktyce oznacza, że spękane skały mogą przenosić znaczne obciążenia o wartościach uwarunkowanych wartościami ciśnienia hydrostatycznego.
EN
The tests conducted in a conventional triaxial compression for coarse-, middle-and- fine-grained samples of the Upper Silesian Coal Basin are presented in the paper. The influence of confining pressure on physico-mechanical rock properties were tested as well as the relations between the critical and post-critical properties were determined. It was shown that with the increase of confining pressure the residual stress mostly which means in practice that the fractured rocks may transfer high of the values related to the values of hydrostatic pressure.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.