Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal suspension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie parametryczne zapisu krzywych sedymentacyjnych
PL
Podjęto próbę matematycznego modelowania zjawisk zachodzących podczas testu sedymentacyjnego. Omówiono ten test oraz metody wykreślania krzywych sedymentacyjnych. Test sedymentacyjny jest pierwszym, wstępnym narzędziem stosowanym przy modelowaniu procesu zagęszczania zawiesin. Zaproponowano równania opisujące zbiór punktów pomiarowych z wykorzystaniem współczynników równania. Zastosowanie opracowanego narzędzia pokazano na przykładzie krzywych sedymentacyjnych dla procesu zagęszczania zawiesiny węglowej.
EN
Exptl. sedimentation curves were approximated by exponential equations. Coeffs. of the equation were detd. for concentrating the coal dust suspensions. The calcd. curves agreed well with exptl. ones.
EN
In wet coal preparation, the products of some processes are transported as low-concentration suspensions. Their rheology is greatly affected by the properties of the coal particles that result from the formation and weathering during preparation. In this study, the properties of coal particles, including volumetric properties (i.e., solids content, granularity, and clay mineral fraction) and surface characteristics (i.e., dynamic potential, degree of coalification, and degree of surface oxidization), were studied to determine their effects on the apparent viscosity of low-concentration coal suspensions. With increasing solids content and smaller particle size in the suspension, the interactions between the coal particles became stronger due to the increased particle content, thus increasing the coal suspension’s apparent viscosity. Adding clay minerals to the suspension gradually changed its composition and structure and increased its viscosity. The dynamic potential of the coal particles and inter-particle electrostatic repulsive forces were reduced with the addition of Ca2+ ions, and the coal particles collided and aggregated, which increased the apparent viscosity of the suspension. For coal with a low degree of coalification or coal had been oxidized by a hydrogen peroxide solution, the suspension of the hydrophilic coal particles was associated with a lower apparent viscosity than that of highly hydrophobic solids, which tended to aggregate and form flocculent masses.
3
EN
The article describes the feasibility of numerical simulation of sedimentation process of coal suspension, with high concentration, using the Ansys Fluent package, with the assumption monodisperse grain composition of the disperse phase of the suspension. The analysis contains selection of computational model, determine the parameters for analysis and comparison of the results with laboratory tests. To comparison laboratory measurement and numerical simulation sedimentation test was used. In the analysis was used suspension from the coal purification process.
PL
W artykule zamieszczono analizę możliwości prowadzenia symulacji numerycznych procesu sedymentacji zawiesiny węglowej o wysokim stężeniu, z wykorzystaniem pakietu Ansys Fluent przy założeniu monodyspersyjnego składu ziarnowego fazy dyspersyjnej zawiesiny. Analiza zawiera dobór modelu obliczeniowego, określenie parametrów analizy oraz porównanie uzyskanych wyników z badaniami laboratoryjnymi. Do porównania pomiaru laboratoryjnego oraz symulacja numeryczna wykorzystano test sedymentacyjny. W analizie wykorzystano zawiesinę z procesu oczyszczania węgla.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań intensyfikacji procesu sedymentacji zawiesiny węglowej poprzez zastosowanie procesu flokulacji. Badania realizowano w dwóch układach imitujących przebieg procesu sedymentacji: w układzie klasycznym (pionowy cylinder) oraz w układzie tzw. płytkiej sedymentacji z wkładami wielostrumieniowymi (cylinder pochylony pod kątem 60o). Wykonano testy sedymentacji okresowej (statycznej) stosując flokulant FLOPAM AN 923 SHU w dawkach 0÷200 ppm. Efekt końcowy uzyskany jedną techniką intensyfikacji (przez płytką sedymentację) został zwielokrotniony poprzez efekt osiągnięty drugą metodę (flokulacja).
EN
Research results dealing with the intensification of coal slurry sedimentation process using flocculation are presented in the paper. The study was conduc¬ted in two systems simulating sedimentation process: the classical system (vertical cylinder) and the so-called shallow sedimentation with cartridges (cylinder inclined at the angle of 60°). Batch sedimentation tests (static) were carried out using flocculant FLOPAM AN 923 SHU at doses from 0 to 200 ppm. The final result obtained by one intensifying technique (shallow sedimentation) was multiplied by the effect achieved using second method (flocculation).
5
Content available remote Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
PL
Artykuł prezentuje badania możliwości zastosowania w zakładach przeróbki mechanicznej osadników do jednoczesnego wielostrumieniowego klarowania i zagęszczania bardzo drobnouziarnionych, sflokulowanych zawiesin poflotacyjnych. Wykonano badania laboratoryjne oraz ułamkowo-techniczne procesu jednoczesnego klarowania i zagęszczania takiej zawiesiny. Wyniki pozwalają na udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania osadników wielostrumieniowych w oczyszczaniu sflokulowanej zawiesiny węglowej.
EN
The article presents investigations of the possibility of application of clarifiers in mechanical preparation plants for simultaneous multiflux clarifying and condensation of fine-grained, flocculated suspensions. Multiflux sedimentation experiments in the laboratory and on the semi-technical scale regarding such suspensions were performed. The obtained results allow to conclude that these facilities can be used in flocculated coal suspension clarifying.
PL
W artykułe opisano badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesiny węgtowej z zakładu przeróbki mechanicznej jednej z kopałń węgła kamiennego. Program badań obejmował badania statyczne, laborato-ryjne badania przepływowe oraz badania w skałi ułamkowo-technicz-nej w zakładzie przeróbki mechanicznej węgła. Wykazano możłiwość zastosowania kompaktowego osadnika wiełostrumieniowego do jednoczesnego przeciwstrumieniowego klarowania oraz współprądowego zagęszczania tej zawiesiny.
EN
Researches of mu]tif)ux sedimentation of coa] suspension taken from mine's ore dressing ptant arę described in the paper. The research schedute comprised statistic tests, flow laboratory tests and resparches of a pi]ot scate in the coa] processing plant. Possibitity of apptying a compact multif!ux clarifier in simultaneous countercurrent clarifi-cation and co-currcnt thickening of suspension is shown.
7
Content available remote Analiza skuteczności odwadniania wybranymi technikami filtracji
PL
W artykule opisano konstrukcję i zasadę działania filtra próżniowego z ceramiczną przegrodą filtracyjną (nowatorskie rozwiązanie firmy Larox). Przedstawiono również wyniki badań filtracji w skali laboratoryjnej, wykonanych dla zawiesiny koncentratu flotacyjnego węgla koksowego. Badania filtracji przeprowadzono dwoma technikami odwadniania: filtracją próżniową - kapilarną wykonaną na zestawie Ceramec - oraz filtracją ciśnieniową wykonaną na zestawie Labox.
EN
This article presents the structure and principle of operation of Ceramec vacuum capillary filter (innovative solution of Larox). This paper shows also laboratory research results of flotation coal concentrate filtration. It demonstrates capillary - vacuum filtration of Ceramec leaf test unit and pressure filtration of Labox unit.
EN
The relation describing viscosity of a suspension depending on its composition with regard to porosity of solid particles has been presented. Calculated viscosity coefficients have been compared with the values measured for suspensions of different coals in different liquids.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.