Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1624

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
EN
High demands on the aesthetics of the final product as well as sophisticated packaging shapes make the labeling process an operation that requires more and more precision and quality of workmanship. The quality of the labeling process is influenced mainly by the technology used, i.e. machinery and equipment, the knowledge, skills, and experience of operators, organization and working methods used, and by aspects related to proper maintenance. This article is a case study on the analysis and evaluation of the technology used in the process of labeling glass packaging and its impact on quality and work safety. The article aims to answer the question: does the labeling machine used by the surveyed company, due to the current portfolio of modernity of its parts and subassemblies, guarantee the realization of the labeling process at a high quality level and work safety. The article discusses in depth the factors influencing the quality of the process of labeling glass packaging in the studied company, paying attention to the issues related to the applied technology. ABC technology method was used to assess technology level and also indirectly safety level and Ishikawa diagram, L shape matrix diagram and affinity diagram to analyze and improve quality level. The article ends with a list of specific improvement actions to be taken to achieve the ultimate goal of managing the technology of glass packaging labeling - high quality of the final product resulting from the labeling process.
PL
Fermentacja kwasu mlekowego jest znana jako jedna z najstarszych metod utrwalania różnych surowców, w tym owoców i warzyw. Konsument ma zaufanie do fermentowanych kwaszonek kojarząc je z naturalnością i pozytywnym wpływem ich spożycia na zdrowie. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące otrzymywania naturalnie fermentowanych kwaszonek, ich wartości żywieniowej i bezpieczeństwa zdrowotnego. Rozwój produkcji kwaszonek wymaga wielu badań, polegających m.in. na opracowywaniu nowych kultur starterowych, kompleksowych badań ich funkcji żywieniowych i bezpieczeństwa stosowania. Wykorzystanie większej liczby gatunków warzyw i włączenie owoców do produkcji kwaszonek jest drogą mającą na celu zwiększenie spożycia różnorodnych związków o działaniu korzystnym dla konsumenta. Wytwarzanie takich produktów jest możliwe w małych przetwórniach. Ważnym uzupełnieniem naszej diety mogą być również fermentowane soki.
EN
Lactic acid fermentation is one of the oldest methods of preserving various raw materials, including vegetables and fruits. Consumers associate fermented pickles with naturalness and beneficial to their health. The article describes the basics of natural fermented pickles manufacture, their nutritional value and safety. The development of pickle production requires a lot of research, including development of starter cultures, comprehensive research on the nutritional functions and safety. The use of more types of vegetables and inclusion including fruits in the production of pickles is a way to increase the consumption of various compounds with beneficial effects for consumers. The manufacture of such products is possible by small-scale producers. Fermented juices can be an important supplement to our diet.
EN
International management standards can provide organizations with challenging opportunities only if they understand the intended aims and features of those standards and apply them creatively and integrated into their business management. For that to happen, the business leaders of the organizations play the key role. For this subject, this discursive article focuses on the ISO 9004 quality management (QM) standard, which is one of the international management standards, which can be applied to all kinds of organizations. In addition to the opportunities, this article discusses difficulties and pitfalls associated with the ISO 9004 standard, and their possible solutions in practical implementations. The authors highlight aspects of how ISO 9004 can be considered as the most challenging standard in the ISO 9000 series of the QM standards. However, many organizations, which have not acknowledged the differences and relationship of the ISO 9004 and ISO 9001 standards, often apply the ISO 9000 standards in inadequate ways and hence have not the ability to exploit the potential opportunities of the standards. Especially, ISO 9004 considers QM from the entire business point of view and aims at the quality of the whole organization. ISO 9004 standard can provide QM guidance to achieve sustained success even in complex, demanding and ever-changing contemporary business environments, including the challenges of the 4th industrial revolution. This article gives ideas and creative theoretical and practical views for the ISO 9004 implementations. The aim is to emphasize that, according to ISO 9004, the organization's identity and its differentiating competitive advantages are the bases for the quality of the organization and its sustained success. In this context, each organization has its own and always existing QM realization, which cannot be separated from business management and which can be continually improved according to the organization's business development strategies and practices. In this respect, the ISO 9004 can be seen as flexible and challenging. Based on the authors’ experience, QM targets can be achieved and developed in the most natural way through the principles and practices of the learning organization. In addition to the ISO 9000 standards, organizations also use other well-known managerial references, including performance excellence models and many various management system standards of the specific disciplines. All these may be seen as sub-domains within the ISO 9004 framework. ISO 9004 also can be used for diverse TQM and sustainability implementations. This article is based on the authors’ long experience in the practical promotion and application of the ISO 9000 standard in different kinds of organizations. The first author of the article has involved in the international drafting process of the ISO 9004 standard-editions since the 1980s. He also was a cowriter of a similar ISO 9004 article about twenty years ago. That article has been publicly available on the Internet, and its over one thousand recent readers evidence a growing interest in this standard. Moreover, after 2000, ISO 9004 standard has been revised twice and rewritten completely recently. Hence, it is well-founded to re-examine this subject again in this article.
PL
W obecnym podejściu do jakości produktów różne jej aspekty stają się istotne. Tak jest z aspektem środowiskowym, który w przypadku wielu produktów należy nawet do najistotniejszych. W niniejszym tekście przedstawia się ważniejsze uwarunkowania tego faktu. Zwraca się uwagę, iż choć jakość produktów, rozumiana praktycznie – jako stopień spełniania wymagań klienta, adresowana jest przede wszystkim do bezpośrednich klientów, ma jednak pośrednich (odległych) klientów, to jest interesariuszy spoza kręgu bezpośredniej relacji: producent produktu – klient użytkownik. Racje pośrednich klientów, to jest ogólnie mówiąc, instytucji stojących na straży racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, są równie ważne i muszą być brane pod uwagę. Omawiana jest także rola sztucznej inteligencji dla relacji między jakością a innowacjami. W finalnej części tekstu przedstawia się propozycję sposobu uwzględnienia aspektu środowiskowego na etapie projektowania, czyli tam, gdzie kształtowana jest jakość produktu i gdzie decyduje się o poziomie oddziaływania tego produktu na środowisko w całym jego cyklu życia.
EN
In the current approach to product quality, its various aspects become important. This is so with the environmental aspect, which is for many products amongst the most important. Here are some of the more important ramifications of this fact. It is noted that although the quality of products, understood practically as the degree of fulfillment of customer requirements, is addressed primarily to direct customers, it has intermediate (distant) customers, i.e. stakeholders outside the circle of direct relationship: product manufacturer – customer user. These indirect customers, that is generally speaking institutions that safeguard the rational use of environmental resources, have their reasons that are equally important and must be taken into account. One part of the text is devoted to the role of the artificial intelligence for relation between quality and innovations. The final part of the text presents a proposal how to take environmental aspects into account at the design stage, i.e. where product quality is being developed and where the environmental impact of the product throughout its life cycle is determined.
PL
Celem artykułu jest próba ustalenia zestawu wskaźników oceny jakości funkcjonowania grupy zakupowej z perspektywy producenta. Zadanie jest istotne z uwagi na współczesne dążenie przedsiębiorstw do poszukiwania sposobów optymalizujących ich działalność, czego przejawem jest poszukiwanie różnych form współdziałania. Artykuł pozwoli zatem wyjaśnić, czy jakość można przyrównać do efektywności takiej kooperacji. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe związane z jego tematem, które uzupełniono badaniami empirycznymi w wybranym przedsiębiorstwie. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, analizę porównawczą i wywiad swobodny.
EN
The aim of the article is an attempt to establish a set of indicators for assessing the quality of the functioning of a group purchasing organizations (GPO) from the producer’s perspective. The purpose is important due to the contemporary aspiration of enterprises to seek ways to optimize their activities, which is visible in the search for various forms of cooperation. Therefore, the article will explain whether the quality can be compared to the effectiveness of such cooperation. In order to achieve the aim of the article, literature studies related to its topic were conducted, supplemented by empirical research in a selected company. As part of the empirical research, the following methods were used: ratio analysis, comparative analysis and free-form interview.
PL
Cel: Celem artykułu było uporządkowanie wiedzy normalizacyjnej w kontekście realizacji koncepcji European Green Deal. Szukano odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu normy ISO mogą stać się użyteczne w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W artykule Myślenie Cyklem Życia przyjęto za istotnie wspierające taki rozwój. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Aby uwypuklić rolę normalizacji jako determinanty zrównoważonego rozwoju, podkreślono jej siłę poprzez zintegrowane, kompleksowe i spójne procesowe oddziaływanie. Przeprowadzono badania na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz oceny komparatystycznej strategii wspierających zrównoważony rozwój. Wyniki/wnioski: W wyniku przeprowadzonych analiz dostrzeżono znaczenie norm ISO w realizacji celów jakościowych koncepcji European Green Deal. Wsparcie dla tej koncepcji przez normy ISO powinno głównie dotyczyć obszarów zarządzania organizacją i aspektów życia wyrobów. Zastosowanie praktyczne: Dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju wskazano, że norma ISO 9004:2018 stanowi cenny zestaw podstawowych zaleceń, które organizacja powinna brać pod uwagę w dążeniu do osiągnięcia trwałego sukcesu. Dostrzeżono jednak, że spowolnienie prac legislacyjnych nad realizacją koncepcji European Green Deal oraz etapów wdrożeniowych ograniczyło pole badawcze w nurcie normalizacyjnych rozwiązań. Zakładane po epidemii koronawirusowej dynamiczne przyspieszenie najprawdopodobniej będzie skutkować pełniejszym spojrzeniem na użyteczność norm ISO w synergiczności tych oddziaływań. Oryginalność/wartość poznawcza: Wnioski z badań mogą mieć znaczenie także w praktyce gospodarczej, upewniając organizację, że trwały sukces łączyć należy z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Innowacyjność artykułu związana jest z powyżej zasygnalizowanymi aspektami oddziaływań w obszarze normalizacja – zrównoważony rozwój.
EN
Purpose: The aim of the article was to organize the standardization knowledge in the context of the implementation of the European Green Deal concept. An answer was sought to the question: to what extent ISO standards can become useful in achieving the goals of sustainable development. In the article Thinking Life Cycle was accepted as significantly supporting such development. Design/methodology/approach: In order to emphasize the role of standardization as a determinant of sustainable development, its strength was emphasized through an integrated, comprehensive and coherent process impact. Research was conducted based on a critical analysis of the literature on the subject and a comparative evaluation of strategies supporting sustainable development. Findings/conclusions: As a result of the conducted analyzes, the importance of ISO standards in achieving the quality objectives of the European Green Deal concept was noticed. Support for this concept by ISO standards should mainly concern the areas of organization management and product life aspects. Practical implications: In order to achieve the goals of sustainable development, it was indicated that the ISO 9004: 2018 standard is a valuable set of basic recommendations that an organization should take into account in striving to achieve lasting success. However, it was noticed that the slowdown in legislative work on the implementation of the European Green Deal concept and the implementation stages limited the research field in the field of standardization solutions. The dynamic acceleration assumed after the coronavirus epidemic will most likely result in a more complete look at the usefulness of ISO standards in the synergy of these impacts. Originality/value: The conclusions from the research may also be important in economic practice, ensuring the organization that sustained success should be combined with the concept of sustainable development. The innovativeness of the article is related to the above-mentioned aspects of impacts in the area of standardization – sustainable development.
PL
Kompleksowo rozumiana jakość we współczesnym świecie posiada znaczenie strategiczne. Stanowi szansę na sukces organizacji funkcjonujących w warunkach zmian, niepewności, ryzyka, chaosu oraz braku ciągłości działania. Należy nią skutecznie zarządzać z wykorzystaniem coraz bardziej rozwijających się narzędzi i metod w ramach technologii IT. Warunkiem rozwoju i doskonalenia jakości jest dostęp do informacji i wiedzy oraz chęć działania. W centrum problematyki jakości znajduje się troska o klienta i zaspokojenie jego potrzeb. Newralgicznym problemem ze względów ekonomicznych i społecznych jest mierzenie jakości. Dorobek światowych i polskich klasyków jakości stanowi kanwę dla badań naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze jakości. Jednocześnie tempo zmian, jakie narzucają rozwiązania Przemysłu 4.0, zmusza do szerszego spojrzenia na problemy związane z jakością. Rozwiązania powstające w ramach Rewolucji 4.0 wymuszają transformację do Gospodarki 4.0, w tym także obejmują konieczność transformacji do Jakości 4.0 i poszukiwania możliwości jej doskonalenia w czasach cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Rozwiązania te posiadają wiele zalet, ale budzą także obawy i lęk. Dlatego badania nad koncepcją Jakości 4.0 stają się koniecznością.
EN
Broadly understood quality in the modern world is of strategic significance. It is an opportunity for the success of organizations operating in conditions of change, uncertainty, risk, chaos and discontinuity. Quality should be effectively managed with the use of more advanced and sophisticated tools and methods based on IT technology. For quality development and improvement people need access to information and knowledge and the will to act to improve their products and services. In the center of the quality issue is the concern about the customer and meeting their needs. A critical problem is the measurement of quality. Many seminal works of foreign and Polish provide the basis for scientific research and offer practical solutions in the area of quality. At the same time, the pace of changes imposed by Industry 4.0 solutions forces us to take a broader look at the problems related to quality. Solutions emerging within the 4.0 Revolution force transformation to the 4.0 Economy, including the necessity of transformation to Quality 4.0 and searching for possibilities of quality improvement in times of digitalization and artificial intelligence. These solutions have many advantages, but they also raise concerns and fears. Therefore the research on Quality 4.0 concept becomes a necessity.
EN
The article presents the results of research concerning the assessment of the effect of inulin on the quality of turkey meat burgers. The physical and sensory characteristics of products without additional and with addition inulin 2% and 5% were assessed after the poultry burgers had cooled down to room temperature. The addition of 2% and 5% inulin in the form of a powder to the recipe composition of poultry burgers contributed to the darkening of the products and the increased desirability of smell as well as a better structure and binding of turkey burgers. Poultry burgers containing 5% inulin were characterized by lower water holding capacity and higher cutting force, compared to burgers with 2% addition and a control product. The obtained research results indicate that both the addition of 2% and 5%can be used in the technology of turkey burger production, obtaining a tasty, good quality product.
PL
W artykule przedstawiono prezentację wyników badań dotyczących oceny wpływu dodatku inuliny na jakość burgerów drobiowych o stałym składzie surowcowym. Cechy fizyczne i sensoryczne produktów bez dodatku i z dodatkiem 2% i 5% inuliny oceniano po wychłodzeniu burgerów do temperatury pokojowej. Wykazano, że dodatek 2% i 5% inuliny w postaci proszku do składu receptur burgerów drobiowych przyczynił się do przyciemnienia produktów i zwiększenia atrakcyjności zapachowej oraz lepszej struktury i konsystencji burgerów indyczych. Burgery zawierające 5% inuliny charakteryzowały się mniejszą wodochłonnością i większą siłą cięcia w porównaniu z burgerami z dodatkiem 2% i produktem kontrolnym. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zarówno dodatek 2%, jak i 5% można zastosować w technologii produkcji burgerów z indyka, uzyskując smaczny, dobrej jakości product.
10
Content available remote Ocena jakości okien i drzwi po ich wbudowaniu
EN
Very important in SMEs is to monitor cost of quality and economic indicators for valuation of cost effectiveness. The main goal of this article is to create classification on cost quality categories in SMEs and to analyze economic quality indicators and their trend during long period. In this article authors use economical and statistical indicators for costs of quality. We use common model PAF, that include prevention costs, evaluation costs, internal failure costs, external failure costs. Total costs, individual simple cost index, cost ratio and cost structure were used. We analyzed data from 50 small enterprises with 10-40 employees with their yearly turnover max 3 mil €. The research sample of enterprises was focused on industrial areas of business such as engineering, metallurgy, automotive industry. We analyzed the quality costs in SMEs by the average value of quality cost in all surveyed enterprises. Results of this research brought labeling of cost of quality in SMEs by model the PAF for 10 categories for various enterprises, what is very important for comparing of results of QMS in SMEs. Based on the reference indicators of the total costs of quality in SMEs we can conclude their drop. Reducing the costs of quality was reflected in particular in reducing the costs of internal and external errors. In assessing the economic efficiency in SMEs plays an important role the overall cost that were increasing in reporting period. Very important result is that the cost of quality did not influenced overall cost. This fact is positive for competitiveness in SMEs because it shows a quality of production and product. Reducing of cost of quality brought improving of product quality; reduced customer’s complaints brought financial savings. The economic efficiency indicator shows a value above e > 1. It means that, despite rising cost enterprises generate revenues that are significantly higher than the input factors of production. Cost effectiveness helps to improve TQM performance.
EN
The aim of the article is to present the results of a case study focused on the implementation of the Six Sigma methodology in order to improve the quality and increase the efficiency of furniture production processes. Positive results of implementation after the implementation of corrective measures were achieved in the values of process capability coefficients, reduction of nonconformities and subsequent reduction of DPMO, increase of the values of the level of efficiency and sigma of the critical process.In the processing of the results, classical methods of research work were used such as analysis, synthesis, comparison, descriptive statistics, coefficients Cp a Cpk, DPMO, level of efficienty and sigma,and also graphic methods.
EN
The wastewater quality index (WWQI) can be defined as a single value, which reflects the overall wastewater quality related to its input constituent parameters. The major objective of the present study was to investigate the suitability of the effluent quality from Meet Abo El-koum wastewater treatment plant in Egypt for safe disposal based on the wastewater quality index approach. Moreover, statistical analysis was applied to develop a simple model using multiple linear regression (MLR) for accurate prediction of WWQI depending on different wastewater quality parameters. The results indicate good quality of the treated wastewater for safe disposal in general. Moreover, it is apparent that about 17% of the WWQI values reached excellent quality referring to the classification of the WWQI levels. For greater simplicity, a relationship between BOD5 and COD was deduced using linear regression, so that the results of the BOD5 analyses that appear after five days can be skipped. This approximation can be used to calculate WWQI on a specific day given the results of the treated wastewater analyses on that day.
PL
Końcowa jakość wyrobów mięsnych w dużym stopniu jest uzależniona od ich warunków przechowywania w magazynach. Wdrożenie odpowiednich systemów zapewnienia jakości jest niezbędnym warunkiem zachowania odpowiednich standardów. Dotyczą one zapewnienia wysokiej czystości mikrobiologicznej mięsa, poprzez wdrożenie odpowiednich procedur. Do nich należy zapewnienie odpowiednich standardów wykonania powierzchni magazynowych, takich jak: podłogi, sufity, ściany i drzwi. Na etapie projektowania magazynów dla przemysłu mięsnego należy zapewnić odpowiednią wielkość drzwi, nienasiąkliwość materiałów wykończeniowych, łatwość mycia i dezynfekcji.
EN
The final quality of meat products largely depends on their storage conditions in warehouses. The implementation of appropriate quality assurance systems is a necessary condition for maintaining appropriate standards. They relate to ensuring high microbiological purity of meat by implementing appropriate procedures. They are responsible for ensuring the appropriate standards for the execution of warehouse spaces such as floors, ceilings, walls, doors. At the stage of designing warehouses for the meat industry, the appropriate size of the door, impermeability of finishing materials, and ease of cleaning and disinfection should be ensured.
PL
Artykuł dotyczy testowania usługi WebRTC (Web Real Time Communication) w środowisku MiniNet. Przedstawiony został problem wpływu opóźnienia, przepustowości oraz poziomu strat pakietów na jakość komunikacji z wykorzystaniem usługi WebRTC. Przedstawione zostały aplikacje pozwalające na zmianę warunków panujących w sieci oraz aplikacja analizująca audio i wideo pod kątem jakości. Przybliżone zostały trzy scenariusze badań oraz wpływ zmieniających się parametrów w każdym z przypadków na jakość komunikacji.
EN
This article focused on testing the WebRTC (Web Real Time Communication) service in a MiniNet environment. The problem of how latency, bandwidth, and packet loss levels affect the quality of communication using the WebRTC service was shown. Applications that allow changing network conditions and an application that analyses audio and video for quality were presented. Three test scenarios and the impact of changing parameters in each case on the quality of communication are presented.
EN
With the rapid development of urban area of Xi’an in recent years, the contradiction between ecological environmental protection and urban development has become prominent. The traditional remote sensing classification method has been unable to meet the accuracy requirements of urban vegetation monitoring. Therefore, how to quickly and accurately conduct dynamic monitoring of urban vegetation based on the spectral component characteristics of vegetation is urgent. This study used the data of Landsat 5 TM and Landsat 8 OLI in 2011, 2014 and 2017 as main information source and LSMM, region of variation grid analysis and other methods to analyse the law of spatial-temporal change of vegetation components in Xi’an urban area and its influencing factors. The result shows that: (1) The average vegetation coverage of the study area from 2011 to 2017 reached more than 50 %, meeting the standard of National Garden City (great than 40 %). The overall vegetation coverage grade was high, but it had a decreasing trend during this period. (2) The vegetation in urban area of Xi’an experienced a significant change. From 2011 to 2017, only 30 % of the low-covered vegetation, 24.39 % of the medium-covered vegetation and 20.15 % of the high-covered vegetation remained unchanged, while the vegetation in the northwest, northeast, southwest and southeast of the edge of the city’s third ring changed significantly. (3) The vegetation quality in urban area of Xi’an has decreased from 2011 to 2014 with 6.9 % of vegetation coverage reduced; while from 2014 to 2017, the overall vegetation quality of this area has improved with 2.1 % of the vegetation coverage increased, which was mainly attributed to urban construction and Urban Green Projects. This study not only can obtain the dynamic change information of urban vegetation quickly, but also can provide suggestions and data support for urban planning of ecological environmental protection.
PL
Ankiety są jedną z technik używanych w metodzie badań jakościowych. W ramach przedmiotu metodologia projektowania na kierunku Architektura Wnętrz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone analizy jakościowe wybranych losowo mieszkań usytuowanych w budynkach wielorodzinnych. Uzupełnieniem analiz eksperckich była ankieta skierowana do wybranego użytkownika badanego lokalu. Uzyskane odpowiedzi stanowią indywidualną opinię mieszkańca na temat wad i zalet jego miejsca zamieszkania, wyposażenia technicznego oraz cech poszczególnych pomieszczeń. Artykuł przedstawia uzyskane informacje w formie raportu z badań ankietowych.
EN
Questionnaire research is one of the techniques used in the qualitative research method. As part of the course Design Methodology run at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology, qualitative analyzes of randomly selected apartments located in multi-family buildings were carried out. The expert analyses were supplemented by a questionnaire addressed to a selected user of the premises under study. The answers obtained constitute the individual opinion of the resident about the advantages and disadvantages of his place of residence, technical equipment and the features of the rooms. The paper presents the obtained information in the form of a survey report.
18
Content available The quality of smart mobility: a systematic review
EN
Smart cities and smart mobility are often analysed by systematic, sustainability-related, informatical, etc., issues. However, the quality elements of smart mobility services have not yet been reviewed. In this paper, we reviewed smart cities and smart mobility as well as the quality elements of smart mobility services. Based on the reviewed literature, we illustrated the requirements against smart mobility and uncovered the need for optimisation. We also interpret a monitoring method based on SERVQUAL. This method can be a base of establishing key performance indicators as well as benchmarking between cities.
19
EN
In this article, Control charts are employed to analyse the strength quality control of ready-mixed concrete for rigid pavement. The results of the study support that CUSUM statistical analysis is more sensitive than the Shewhart control chart. The CUSUM chart can detect the continual changes in the concrete quality in a more accurate way. By combining the CUSUM control chart and the Shewhart control chart, higher accuracy of quality control analysis could be achieved, in order words, for quality control performance when in built/pouring the ready-mix concrete as rigid pavement.
EN
Purpose: The aim of the presented investigations was to explore the possibilities of the effective use of the 8D method to improve the merchandise distribution processes. Design/methodology/approach: The application of the 8D method involved the use of support tools, such as 5Why or ABC. These tools helped to identify and categorize problems involved in the distribution of goods. Next, major problems and their causes were identified. The 8D method enabled establishing improvement, corrective and remedial actions. The last stage of the analysis was verifying the effectiveness of the implemented actions, which proved that the application of the 8D method to improve distribution processes was justified. Findings: The 8D method turned out to be an effective tool for solving problems identified in the distribution process, which proves its effective transfer from the automotive industry. Research limitations/implications: The correct use of the 8D method, which guarantees obtaining reliable and useful results, is only possible if an interdisciplinary research team is appointed. Such a team should consist of a leader and specialists from organizational units responsible for the process correctness. Small and medium-size companies may have insufficient resources to conduct investigations and analyses in a proper way. Practical implications: The discussed case study proves that it is possible to use advanced management methods in the company. Creating an efficient and experienced team should result in developing an effective mechanism for identifying the causes and solving problems in the company’s logistic processes. Originality/value: An original solution is implementation of the 8D method from the automotive industry to improve logistic processes.
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.