Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krajobraz miasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The sacred in the landscape of the city
EN
In current times of progressing desacralisation, a retrospective view of the transformations that take place in building this phenomenon from the landscape perspective of the city appears essential. The work's main objective is the identification of the ongoing process on two scales: the micro and macro-scale and over time. The initial outline of the subject is meant to present the phenomenon within the structures of the city, the manner of its shaping and influence on the surroundings, orientation within space and strength of impact.
PL
W obecnych czasach narastającej desakralizacji istotna wydaje się retrospekcja przemian zachodzących przy budowaniu tego zjawiska w ujęciu krajobrazowym miasta. Głównym celem będzie identyfikacja zachodzącego procesu w różnych skalach i w czasie. Wstępne zarysowanie problematyki ma na celu ukazanie zjawiska w strukturach miasta, sposobu jego kształtowania i wpływ na otoczenie, orientację w przestrzeni i siłę oddziaływania
2
Content available remote Lanckorona's Market Square in the context of the landscape
EN
2005 saw the completion of a project featuring the restoration of the surface of the Market Square in Lanckorona (the powiat of Wadowice, Lesser Poland Voivodship), funded by European Union funds. The design bound the contemporary needs of residents and tourists with the tradition of the place. It is also characterised by attractive visual linkages with the hills of the Beskidy Mountains seen in the background. The walls of this urban interior are composed of the frontages of timber residential market-side buildings. The construction included all of the design's assumptions and the market square currently enjoys significant popularity, being often used by residents and tourists, with its surface often playing host to occasional open-air events.
PL
W 2005 roku z dotacji unijnych zrealizowany został projekt rewaloryzacji płyty rynku w Lanckoronie (pow. Wadowice, woj. małopolskie). W projekcie tym zespolono współczesne potrzeby mieszkańców i turystów z tradycją miejsca. Rynek do dzisiaj zachował układ urbanistyczny właściwy średniowiecznemu XIV-wiecznemu jego kształtowi. Odznacza się on również atrakcyjnymi powiązaniami widokowymi ze wzgórzami beskidzkimi w tle. Ściany tego wnętrza urbanistycznego skonstruowane są z pierzei drewnianej mieszkaniowej zabudowy przyrynkowej. W realizacji uwzględniono wszelkie założenia projektowe i obecnie rynek ciszy się dużą popularnością, jest chętnie użytkowany przez mieszkańców i turystów, a na płycie rynku odbywają się okazjonalne imprezy plenerowe.
EN
Contemporary tendencies in shaping river valleys in cities constitute a clash and overlap of numerous aspects of contemporary urban planning. The range and diversity of interventions depict the whole array of new urban landscapes, the superior quality of which is constituted by the ecological aspect. Growing climatic changes, as well as limits of the natural environment within urban structures, pose special requirements for urban sections of river valleys. Urban strategies and projects proposed for these sections must face problems related to water resources management, and at the same time, they need to be activators of the new quality of the city in the context of its competitiveness. This paper focuses on two fundamental tendencies in designing river valleys in cities: anti-flood control, and increasing the share of the natural environment in the urban structure.
PL
Współczesne tendencje kształtowania dolin rzecznych w miastach to zderzenie i nałożenie się wielu aspektów współczesnej urbanistyki. Rozpiętość i różnorodność interwencji ukazuje pełen wachlarz nowych krajobrazów miejskich, których cechą nadrzędną staje się aspekt ekologiczny. Narastające zmiany klimatyczne, a także ograniczanie środowiska naturalnego w obrębie struktur miejskich, stawia przed miejskimi odcinkami dolin rzecznych szczególne wymagania. Proponowane dla tych odcinków strategie i projekty urbanistyczne muszą sprostać zarówno problemom dotyczącym gospodarowania zasobami wodnymi, jak i jednocześnie być stymulatorem nowej jakości miasta w kontekście jego konkurencyjności. Artykuł skupia się na dwóch podstawowych tendencjach w kształtowaniu dolin rzecznych w miastach: ochronie przeciwpowodziowej oraz zwiększaniu udziału środowiska naturalnego w strukturze miejskiej.
PL
Miasta jako skupiska ludzi stały się idealnym miejscem do wplecenia reklamy w ich krajobraz i trudno dziś sobie wyobrazić wielkie metropolie bez reklamowych bilbordów. W kulturze miasta, reklama stała się nieodzownym elementem krajobrazu, który odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców, tworząc w ten sposób swoistą kulturę. Nieodłącznym elementem reklamy jest fotografi a, która wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju kreacjach, tworząc jeden z najważniejszych środków przekazu. Oglądając reklamy coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co nam chcą sprzedać specjaliści od marketing, ale też jak chcą to zrobić oraz jakim kanałem informacyjnym do nas dotrzeć. Obecność reklamy w przestrzeni publicznej jest stałym elementem, który wpływa na rozwój oraz identyfi kację danego miasta.
EN
Cities, as the centres for the people’s existence, have become an ideal place for interweaving the commercial into their landscape. Advertisement has become a part of our lives and one cannot imagine today’s metropolis without billboards. In the culture of the city, the commercial has started to be an integral part of the city landscape which used to play an important role in social and cultural life of citizens creating by that a specifi c culture. Photography,invariably linked with advertisement, might be manifested by all sorts of creative actions, forming one of the most important means of creative expression. While watching commercials, we tend to notice not only what marketing profesionals are trying to sell but also how they are going to introduce the product. Advertisement is associated with a public space, infl uences its development and arrangement.
5
Content available remote Nowy Sącz. Rekreacyjne przedpole miasta u zbiegu rzek
PL
Artykuł przedstawia projekt dyplomowy strefy rekreacyjnej Nowego Sącza obejmującej tereny położone u zbiegu rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej wraz z propozycją przekształcenia terenów fabryki lodów Koral w krajobrazowo ukształtowany pawilon widokowy Centrum Promocji Regionu. Projekt wykonany został przez Iwonę Niemiec jako dyplom magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, na kierunku Architektura, pod kierunkiem Anny Agaty Kantarek i obroniony w roku 2015.
EN
The paper presents a diploma project of the recreational area of Nowy Sącz, situated at the confluence of the Dunajec and Nawojowska Kamienica rivers with the proposal of transforming the ground of the Koral Ice Cream Factory into a landscape-shaped pavilion of the Regional Promotion Center. The project was made by Iwona Niemiec as a master’s degree at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, under the direction of Anna Agata Kantarek and defended in the year 2015.
PL
Obraz współczesnego miasta jest przejawem ścierających się wpływów kapitałowych, społecznych i politycznych. W tej grze interesów ważną rolę zaczynają odgrywać oddolne działania naprawcze, których przejawem są nowe projekty i inwestycje. W wyniku takich działań wartość krajobrazowa i użytkowa przestrzeni publicznych może zostać odzyskana i zwiększona. Podejmowane inicjatywy dotyczą zarówno dużych przestrzeni parków publicznych, zdegradowanych obiektów sportowych, niezagospodarowanych obszarów zieleni, jak również małych skwerów i przestrzeni wnętrz zabudowy miejskiej. Podnoszenie atrakcyjności i wartości przestrzennej terenów zurbanizowanych ma podstawowe znaczenie w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności oraz krajobrazu całego miasta. Celem artykułu jest rozpoznanie krajobrazu Poznania w aspekcie wartości przestrzeni oraz przyczyn utraty i możliwości jej naprawy. W badaniach zastosowano hermeneutyczne podejście do analizy przestrzenno-krajobrazowej i literaturowej podparte indywidualnym doświadczeniem in situ oraz praktyką projektową i działalnością dydaktyczną.
EN
The image of a contemporary city is a manifestation of conflicting capital, social and political influence. Grassroots remedy actions in the form of new designs and investments begin to play an important role in this game of interests. As a result of these actions the landscape and utility value of public space can be recovered and extended. There are initiatives undertaken about large spaces in public parks, degraded sports facilities, undeveloped green spaces as well as small green squares and spaces inside urban developments. Increasing the attractiveness and spatial value of urbanised areas is a matter of primary importance to satisfy the needs of local communities and create the landscape of the whole city. The aim of the elaboration is to analyse the landscape of Poznań in terms of the value of space, the causes of the loss of space and possibilities to remedy the situation. The research is based on the hermeneutic approach to space and landscape analysis as well as analysis of the literature. It is supported by individual in situ experience, designing practice and educational activity.
7
Content available Progresywna rewitalizacja krajobrazu miasta Łodzi
PL
Celem realizowanego od ponad 10 lat procesu rewitalizacji polskich miast jest tworzenie wysokiej jakości, efektywnych społecznie i ekonomicznie struktur miasta zwartego, z poszanowaniem tożsamości kulturowo-przyrodniczej. Pozytywnym przykładem otwartości na ideę rewitalizacji krajobrazu miejskiego jest Łódź, która efektywnie ją realizuje od czasu przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2004-2013. Łódź odnotowuje progresywną, pozytywnie ocenianą rewitalizację krajobrazu dzięki sukcesywnej, akceptowanej społecznie realizacji projektów inicjowanych przez: miasto (Nowe Centrum Łodzi, Mia100 Kamienic, Księży Młyn), dzięki inwestycjom realizowanym przez firmy prywatne (Manufaktura, Lofty „u Schreibera”, Barciński Park), a także dzięki podejmowaniu działań rewitalizacyjnych w formule partnerstwa publicznoprywatnego (rewitalizacji domów familijnych w Łodzi), przy szerokim wsparciu funduszy unijnych.
EN
The aim of revitalizing Polish cities (a process which started over 10 years ago) is to create high quality, socially and economically effective compact city structures, respectful of the cultural-natural identity. The idea of cityscape revitalization has been successfully implemented in Łódź since adopting the Local Revitalization Program for 2004-2013. Łódź experiences progressive, positively evaluated revitalization of the metropolitan zone due to: successive, socially accepted implementation of programs and projects initiated by the city (e.g. The New Centre of Łódź; The City of (100)Tenement Houses, Księży Młyn); investments made by private companies (e.g. Manufaktura, „U Scheiblera” lofts, Barciński Park); undertaking revitalization activity based on public-private partnership (revitalizing factory workers’ family houses in Łódź), with considerable support of the EU funds.
PL
Celem artykułu było przedstawienie przemian krajobrazu miasta poprzez pryzmat struktury, wizerunku i funkcji zieleni osiedli mieszkaniowych i rejonów zamieszkiwałych oraz deklarowanych przez mieszkańców potrzeb w stosunku do zieleni. W artykule przedstawiono studium 6 przypadków terenów zieleni nieurządzonej i nieużytków miejskich w Warszawie. Na potrzeby ukazania dynamiki przemian tych przestrzeni przeprowadzono analizę użytkowania terenu i preferencji mieszkańców (na podstawie obserwacji, swobodnych wywiadów i inwentaryzacji oznak terytorialności). Wyniki wskazują na wzrost znaczenia terenów zieleni nieurządzonej przy jednoczesnym zmniejszaniu się ich powierzchni. Tereny nieużytków miejskich i zieleń nieurządzona tworzą potencjał dla budowania przestrzeni społecznych. Powstają tam nieformalne parki i ogrody. Niestety z powodu presji inwestycyjnej często są likwidowane na rzecz nowej zabudowy. Prowadzi to do homogenizacji struktury przestrzeni zamieszkiwanej, co skutkuje spadkiem jakości zamieszkiwania.
EN
The aim of the paper was to explain of cityscape dynamics according to the structure, an image and a function of greenery, surveyed in residential areas of block-of-flats settlements and other residential spaces, and residents' needs declared to the greenery as well. In the paper 6 case studies of undeveloped greenery and urban wastelands was presented. To show the dynamics of change the spaces analysis of land uses and users' preferences were conducted on basis of observation, free-form interviews and territorial marks uwentory. The results show the increased importance of undeveloped green areas, while also decreasing their dimension. Urban undeveloped green areas and wastelands create a potential to social space building. Informal parks and gardens arę developed there. Unfortunately, despite of investments pressure the areas arę often removed in favour of a new buildings. This leads to homogenisation of the residential space structure, resulting in a decrease the quality of living.
9
Content available remote Znaczenie angielskich skwerów miejskich w krajobrazie zurbanizowanym
PL
W XVII wieku funkcjonowały w Anglii dwa typy przestrzeni publicznych: skwery typu piazza, pozbawione kompozycji roślinnych oraz ogrodzone zielone place o charakterze ogrodowym, przeznaczone dla mieszkańców domów zlokalizowanych w pobliżu. Angielskie ogrody publiczne prezentowały typ wysokiej klasy przestrzeni miejskiej, który z czasem stał się popularny w wielu miastach europejskich. Celem artykułu jest określenie znaczenia tych założeń w krajobrazie zurbanizowanym, w tym wskazanie funkcji, jakie współcześnie pełnią one w tkance urbanistycznej miast.
EN
In the 17th century were functioned in England two types of public spaces: piazza type of squares, devoid of plants’ composition and green city squares of a garden nature, designed for the residents of the nearby houses. Both of these presented the high-class type of public space, which with the time became popular in many cities in Europe. The aim of the paper is to define the importance of these arrangements in urban landscape, including the identification of functions which they perform today in urban tissue of cities.
PL
Miasto jest wielowątkowym, trójwymiarowym doświadczeniem. Przeprowadzone w ramach przedmiotu Projektowanie Krajobrazu Miasta pilotażowe zajęcia wykorzystujące analizę i waloryzację miejskiego krajobrazu według teorii sekwencji widokowych Gordona Cullena mają na celu wypracowanie spójnej metody projektowania ciągu wnętrz miejskich.
EN
The city is a multilayered, three-dimensional experience. Conducted as a part of the city’s landscape design course, a pilot workshop using analysis and valorization of urban landscape based on the view sequence theory by Gordon Cullen intended to develop a coherent urban interiors design method.
11
Content available remote Urban parks and their value: Cracow examples
EN
This paper presents the history of the construction of urban parks in Krakow in relation to research on the urban development of the settlement. The chronologic emergence of each green space and the importance that they have played in the development of the city, as well as their current state, has been outlined in the paper.
PL
W artykule przedstawiona została historia powstawania parków miejskich na terenie miasta Krakowa w odniesieniu do badań nad rozwojem urbanistycznym tego ośrodka. Wskazane zostało chronologicznie występowanie poszczególnych zielonych przestrzeni i ich znaczenie, jakie w przeszłości miały one dla rozwoju miasta, oraz ich stan obecny.
12
Content available remote Contemporary threats to historic cemetery objects
EN
The aim of this paper is to present and characterize the factors that pose a threat to historic cemetery objects. Taking into consideration the problems associated with historic parks and gardens. Attention must be paid to the cemeteries, which even though being classified as green areas, are rarely perceived in this way. This problem especially affects necropolises which are located in cities, surrounded by dense urban structure and situated near buildings and public spaces.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i charakterystyka czynników, stanowiących współcześnie zagrożenie dla historycznych założeń cmentarnych. W kontekście rozważań nad problematyką zagrożeń zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych należy zwrócić szczególną uwagę na cmentarze, które mimo iż są klasyfikowane jako tereny zieleni, to jednak coraz rzadziej są w ten sposób postrzegane. Problem ten dotyczy zwłaszcza nekropolii zlokalizowanych w miastach, otoczonych zwartą tkanką urbanistyczną, i umiejscowionych w bliskim sąsiedztwie zabudowy i przestrzeni publicznych.
PL
Współczesne Niemcy dziś przodują w Europie w zakresie rewitalizacji struktur urbanistycznych. W tym zakresie tereny nadwodne jako środowisko potencjalnie przyjazne dla człowieka są objęte szczególną troską. Odbywa się reorientacja centrów miejskich ku wodzie, odkrywana jest tożsamość miast jako tworów nadwodnych. Tendencje rozwiązań koncepcyjnych w miastach niemieckich mogą stać się inspiracjami projektowymi dla miast polskich o podobnych wątkach rozwojowych.
EN
Today contemporary Germany in Europe is the leader in the field of the urban revitalization. In this regard, waterside areas as a potential human-friendly environment are covered by a specific care. Reorientation takes place from urban centers to the water, revealing the identity of the city as the creations of waterfronts. Conceptual trends in German cities may become a design inspiration for Polish cities with similar development aspects.
14
Content available remote Tereny zielone w zabytkowym krajobrazie Krakowskiego Kazimierza
PL
W krajobrazie polskich miast coraz rzadziej spotykamy nie tylko zieleń wysoką, ale tereny zielone w ogóle. Zauważyć należy, iż rola terenów zielonych, szczególnie w miastach jest złożona; stanowią one nie tylko miejsca rekreacji i wypoczynku, ale też przyczyniają się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy kondycji psychofizycznej człowieka. Dzięki swoim naturalnym walorom zieleń miejska stanowi też znaczący element estetyki krajobrazu zurbanizowanego. Ponadto, co bardzo istotne w aktualnych warunkach niskiego poziomu zaufania publicznego, tereny zielone sprzyjają integracji i budowie więzi o charakterze społecznym. Krakowski Kazimierz stanowi przykład gęsto zabudowanej dzielnicy miejskiej o charakterze historycznym, posiadającym niewielką ilość terenów zielonych. Efektem tego jest zmniejszenie stopnia atrakcyjności dzielnicy nie tylko dla mieszkańców, ale też potencjalnych nabywców nieruchomości oraz turystów. Zabytkowy charakter dzielnicy wymaga szczególnie uważnego, uwarunkowanego rodzajem zabudowy, podejścia do problematyki restauracji oraz zakładania nowych terenów zielonych. Bulwar Inflancki, jeden dwóch znaczących obecnie w skali dzielnicy terenów zielonych jest obszarem, stanowiącym przedmiot starań o zabudowę potencjalnych inwestorów. Wynika z tego, iż poziom świadomości, dotyczący roli terenów zielonych w tkance miejskiej pozostaje na relatywnie niskim poziomie również wśród osób zajmujących się szeroko pojętym budownictwem. Oznacza to, iż niezwykle ważna staje się popularyzacja wiedzy o korzyściach płynących z utrzymywania terenów zielonych. Celem artykułu jest zarówno przed-stawienie argumentów przemawiających za utrzymaniem istniejących drzew, jak i znalezienie możliwych rozwiązań, zwiększających udział terenów zielonych Kazimierza przy uwzględnieniu aspektów kulturowych.
EN
In the landscape of Polish cites increasingly rare we find not only trees, but green areas in general. It should be noted that role of green areas, particularly in the cities is complex; they constitute not only a place of recreation and relaxation, but also contribute to reduce the level of air pollution and improve psychophysical health. Thanks to their natural qualities, urban green areas are also significant elements of the urban landscape aesthetics. Furthermore, what is very important in current conditions of low level of public trust, green areas are conducive to integra-tion and the construction of social ties. Kazimierz in Krakow is an example of the historical, densely developed district with a small amount of green areas. The effect of this is reduction of attractiveness of the district not only for the inhabitants, but also potential real estate buyers and tourists. The historic nature of the district requires particularly careful, conditional by the type of buildings approach to restoration and creation of new green areas. Boulevard Livonia, one of two significant green areas in scale of the district is a land, which potential investors treat as a interest-ing type of plot for investments. According to the foregoing, the level of awareness, concerning the role of the green areas in the urban space remains at a relatively low level even among people working in the widely understood building field. This means that extremely important becomes popularization of knowledge about the benefits of green areas. The purpose of the article is presen-tation the arguments for the maintenance of existing trees and finding possible solutions, increas-ing share of green areas in Kazimierz taking into account cultural aspects.
EN
The article discusses changes to planning and designing of urban landscape, in particular, green areas and public parks, seen as component of the composition of a city, public space as well as important element of urban landscape and spatial order. It also focuses on a function performed by a landscape architect in these investments. The article includes references to concepts and ideas born in the last fifty years, including Urban Ecology, New Urbanism, Green Urbanism, Landscape Urbanism and green infrastructure. Factors important for the composition, designing, perception of nature and areas shaped by the greenery were also analysed. These days, the concept of planning urban greenery system is construed as a combination of requirements resulting from planning-related issues and pursuit of improvement in terms of quality of place and life.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany zachodzące w planowaniu i projektowaniu krajobrazu miejskiego, a w szczególności terenów zieleni i parków publicznych traktowanych jako składnik kompozycji miasta, obszar przestrzeni publicznej, ważny element krajobrazu miejskiego i ładu przestrzennego. Zwrócono też uwagę na rolę architekta krajobrazu w tych przedsięwzięciach. Odniesiono się do konceptów i idei ostatniego półwiecza, m.in. Urban Ecology, New Urbanizm, Green Urbanizm, Landscape Urbanizm czy zielonej infrastruktury. Analizowano czynniki ważne w kompozycji, w projektowaniu, w postrzeganiu środowiska i otoczenia kształtowanego przez zieleń. Dzisiaj koncepcja planowania systemu terenów zieleni miejskiej rozumiana jest jako połączenie wymogów wynikających z przepisów planistycznych oraz dążenia do poprawy jakości miejsca i jakości życia.
PL
W artykule dokonano charakterystyki i oceny nowych obwodnic autostradowych/autostrad przebiegających przez miasta Wrocław i Piekary Śląskie w aspekcie krajobrazowym i do pewnego stopnia środowiskowym. Obie inwestycje przebiegają w niektórych miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej. W obu przypadkach nastąpiła potężna ingerencja w krajobraz miasta. Nakreślono kompleksową wizję terenu wzdłuż autostrad, co posłużyło do wskazania problemów i obszarów konfliktowych. Poddano analizie zastosowane lub proponowane rozwiązania w zakresie kształtowania krajobrazu miasta w sąsiedztwie autostrady. Mają one typowy charakter i obejmują podstawowe zabiegi pielęgnacyjne: posianie trawy, nasadzenia krzewów czy drzew w formie szpalerów. Zaplanowano wprowadzenie na wybrane ekrany akustyczne pnączy celem "ożywienia" i zdynamizowania betonowych płaszczyzn ekranów. Tymczasem nie stwierdzono działań wskazujących na tworzenie bardziej wyrafinowanych kompozycji krajobrazowych w sąsiedztwie obu autostrad. Za negatywne uznano powstawanie niezagospodarowanych, niewyróżniających się krajobrazowo tzw. miejskich ugorów - terenów wyłączonych z użytkowana wskutek przebiegu pasów jezdnych oraz pod estakadami. W opinii autorów niektóre działania, na przykład nasadzenia szpalerów wysokopiennych drzew, nie mają lub długo nie będą miały wpływu na estetykę ekranów akustycznych ani też nie będą spełniać funkcji przesłaniających betonowe ściany ciągu ekranów akustycznych znajdujących się w wielu przypadkach zaledwie kilkadziesiąt metrów od budynków istniejących lub nowobudowanych osiedli mieszkaniowych. Praca nad przygotowanym materiałem opierała się w głównej mierze na analizie dokumentów oraz obserwacji w terenie. Uzyskane rezultaty wskazują na dominację funkcjonalności i tymczasowości w zagospodarowaniu terenu w pobliżu autostrady, przy pozostawieniu na dalszym planie estetyki i innych płaszczyzn fizjonomii krajobrazu.
EN
In the article authors characterize new highways run through Wrocław and Piekary Śląskie and survey them in landscape and environmental dimensions. In many sections both road investments run in neighbourhood of urban areas with residential functions. As a result of field investigations problems and conflict areas are indicated. Authors analyzing adopted and proposed solutions in urban landscaping in highway neighbourhood. They are typical and represented by placed greenery, decorative bushes, line of tree seedlings. There are plans to introduce creepers on selected acoustic baffles for 'revival' and making 'grey concrete landscape' more dynamie. More exquisite landscape architecture has not been discovered around highways in Wrocław and Piekary Śląskie. A negative phenomenon is creation of so-called 'urban fallows' - areas excluded from usage due to cutting off by a run of roads run and under viaducts. In authors opinion placed (high) tree seedlings along acoustic baffles is not effective - since now for many years they will have a limited influence (if any) to landscape aesthetics, being also too smali to covered grey, concrete walls. Methods, which have been applied for preparation of the article, include mainly documents analysis and landscape observations. Results suggest that funetionality are in main concern of highway constructors and other dimensions of landscape physiognomy, like for example aesthetics, are receded into the background.
PL
W artykule opisano przykłady komponowania przestrzeni publicznych w świetle potrzeb użytkownika. Opracowanie dotyczy przykładów współczesnych realizacji i odnosi się zarówno do elementów architektonicznych, jak i przyrodniczych w krajobrazie miasta.
EN
This paper describes examples of composing public space in the light of user needs. The development relates to contemporary examples of implementation and rewers the architectural and natural elements in the landscape of the city.
PL
Meble miejskie coraz bardziej się modyfikują formalnie, tak aby połączyć różne funkcje w jednej formie. Nie są już tylko dodatkiem, czy wyposażeniem w przestrzeni miejskiej, często stają się punktem charakteryzującym dane miejsce. Niniejszy artykuł porusza następujące aspekty związane z tą ewolucją wielofunkcyjnego mebla miejskiego: kontekst miejsca, mobilność, zmiany form i zastosowanych materiałów przyrodniczych.
EN
City's furniture more often have been modified in their forms into integration of multifunction in one model. They are not only addition or equipment in public space, they are changed into important points, characteristic for particular place. This article is devoted to few aspects of multifunctional city's furniture evolution: place context, mobility, changes in forms and natural materials.
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy. Zostały w nim opisane metody analizy kolorystycznej oraz morfologicznej, pomocne przy harmonijnym kształtowaniu miejskiego krajobrazu. Powyższe metody zostały uzupełnione o autorski komentarz dotyczący ich zastosowania w procesie projektowania lub wyboru elementów umeblowania.
EN
This is the review article. The article presents methods of colour and morphological analysis usable to create harmonious urban landscape. Above-mentioned methods were complemented to authorial comments about their usefulness in designing or choosing urban furniture during the designing process.
PL
Realizacja bardzo wysokich budynków jest zjawiskiem nieustannie zachodzącym w części wielkich miast europejskich. Analiza obecnych oraz planowanych lokalizacji i form wysokościowców europejskich pozwala stwierdzić, że w przyszłości budynki te mają szanse przyczyniać się w coraz większym stopniu do uwydatniania indywidualnego charakteru metropolii Europy i podkreślania specyfiki układu ich ośrodków bądź położenia, nie potęgując wyłącznie zjawiska „amerykanizacji” wizerunku niektórych europejskich miast.
EN
The construction of tall buildings is a phenomenon that occurs continually in the big cities of Europe. An analysis of current and planned locations and forms of high-rise buildings in Europe allows us to conclude that, in the future, these buildings are likely to increasingly emphasise the individual character of the metropolises of Europe and highlight the specificity of their centres or locations, and not only exacerbate the phenomenon of „Americanisation” of the image of some European cities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.