Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy pewnej metody analizy szumów we wzmacniaczach operacyjnych. Omówiono podstawowe źródła szumów w układach elektronicznych. Przedstawiono rozszerzony model szumowy wzmacniacza operacyjnego. Podano zmodyfikowaną metodę analizy szumów we wzmacniaczach operacyjnych z wykorzystaniem funkcji korelacji oraz widmowej gęstości mocy szumów. Wyznaczono i porównano wyjściowe napięcie szumów dwóch popularnych wzmacniaczy operacyjnych pracujących w układzie filtru dolnoprzepustowego.
EN
In the article the modified method of the noise analysis of the operational amplifiers is concerned. In the first chapter the main noise sources of the electronic circuits is discusses. In the second chapter the extended operational amplifier noise model is presented. In the third chapter the modified method for the noise analysis of the operational amplifiers using the correlation function and the noise power spectral density is shown. The results are illustrated by examples.
PL
Wstęp i cele: Sterowane konstrukcje mechaniczno – elektryczne typu ortezy reciprokalnej umożliwiają samodzielnie poruszanie się krokiem naprzemiennym osoby z wiotkim niedowładem kończyn dolnych występującym np. w przebiegu przepukliny oponowo – rdzeniowej. Autorzy przedstawili wskazania do stosowania ortezy reciprokalnej do chodu naprzemiennego ze wspomaganiem fazy wykroku. Materiał i metody: Sterowanie ortez jest realizowane za pomocą siłownika elektrycznego, a źródłem zasilania sterownika i układów wykonawczych jest wysokowydajnej bateria w technologii litowo-jonowej o wysokiej pojemności, co zapewnia kilkugodzinną pracę urządzenia. Sygnały do uruchomienia odpowiedniego kanału wykonawczego pochodzą od czujników nacisku umieszczonych w części stopowej urządzenia wspomagającego. Przedstawiono zasady konstrukcji ortezy ze wspomaganiem elektrycznym, opracowanym w ramach projektu badawczego. Wyniki: Wynikiem pracy jest w pełni funkcjonalny prototyp urządzenia wspomagającego. Wniosek: Opisana metoda jest nowatorska z pozytywnymi wynikami testów.
EN
Introduction and aims: Controlled mechanical constructions: electromechanical or hydromechanical, type of reciprocal orthosis allow alternate step move for people with flaccid parapaplegia occurring for example in the process of myelomeningocele. The authors present the recommendations for use of orthosis to reciprocal walking with stride phase support. Material and methods: Orthosis control is performed by an electric motor and as a power source for motor and controller, a high performance, high capacity lithium-polymer battery is implemented. The battery ensures several hours’ work. The signals to start the appropriate actuating channel are derived from the tactile sensors located in the foot part of assistance device. The battery ensures several hours’ work without additional power supply. The principles of construction of electric power-assisted orthosis, developed as part of a research project are presented. Results: The result of work is fully functional prototype assist device. Conclusion: The method described is innovative with positive test results.
PL
Wstęp i cele: Problem nierówności kończyn był rozwiązywany metodami operacyjnymi i zachowawczymi. Najlepsze wyniki daje metoda wydłużania kończyn z jednoczesną możliwością korekcji zniekształceń kątowych i rotacyjnych opracowana przez Ilizarowa. Jest to obecnie najszerzej stosowany sposób takiego leczenia w świecie. Wprowadzenie tej metody do leczenia w znaczący sposób obniżyło liczbę powikłań i zwiększyło komfort dla chorego (zmniejszenie liczby operacji, większa stabilność aparatu). Materiał i metody: Koncepcja innowacyjnej metody zadawania wydłużeń kończyn polega na prowadzeniu dystrakcji z korekcją deformacji liniowych i kątowych bez czynnego udziału chorego oraz opiekuna. Wymaga to wprowadzenia procedur, które pozwalają na w pełni automatyczną realizację cyklu wydłużania. Poszczególne kroki wydłużania wykonywane są przez aktuatory liniowe oparte na silnikach krokowych w technologii hybrydowej, zapewniające uzyskanie wymaganej siły rozciągania aparatu. Lekarz prowadzący ma możliwości zadawania indywidualnego przebiegu terapii na początku cyklu oraz korekty nastaw w trakcie leczenia. Wyniki: Wynikiem pracy jest nowa metoda i mechatroniczne urządzenie do wydłużania kończyn. Wniosek: Opisana metoda jest nowatorska z pozytywnymi wynikami testów klinicznych.
EN
Introduction and aims: The problem of limbs inequalities was solved operational and behavioral methods. For best results, method of limb lengthening the possibility of simultaneous correction of angular and rotary distortion developed by Ilizarov. It is currently the most widely used method of treatment in the world. The introduction of this method for the treatment significantly reduced the number of complications and increased comfort for the patient (reducing the number of operations, greater stability of the apparatus). Material and methods: The concept of an innovative method of setting limb elongation is to conduct distraction correction of linear and angular deformity without the active participation of the patient and the caregiver. This requires procedures that allow for a fully automated implementation of the elongation cycle. The steps are performed by extending the linear actuators based on stepper motors in hybrid technology, providing the required forces of apparatus. The leading doctor has the opportunity to set individual course of therapy at the beginning of the cycle and the adjustment of settings during treatment. Results: The result is an innovative method and mechatronic device for limb lengthening. Conclusion: The method described is innovative with positive clinical test results.
4
PL
W artykule rozpatrzono problem transmisji sygnałów stochastycznych w deterministycznych układach parametrycznych LTV I rzędu. Wyprowadzono równania modelu filtru w postaci transmisyjnej i wyznaczono momenty procesów (wartości przeciętne, funkcje korelacji własnej i wzajemnej) na wejściu i wyjściu filtru. Wyniki zilustrowano przykładami transmisji sygnałów stochastycznych przez filtry o nieokresowo zmiennych parametrach.
EN
In this article the first and the second order moments for random models of LTV filter were determined. It was determined expected value and correlation function of the response of the filter. The results have been illustrated by examples.
PL
W artykule przedstawiono przegląd zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu złamań kości u zwierząt. W krajach takich jak Włochy, Turcja czy Francja metoda ta stosowana była z pozytywnym skutkiem już w latach 80-tych ubiegłego wieku. W zależności od rejonu świata powstawały różne jej modyfikacje. Na kontynencie amerykańskim opracowano liczne warianty stosowane do dziś. W Europie najbardziej znane konstrukcje to: Rhesear Small Bone Fixator, Dynamic External Fixator, External Circular Stabilization. Wykorzystanie metody Ilizarowa w weterynarii wymaga odpowiedniej modyfikacji konstrukcji aparatu. W Polsce w ostatnim dwudziestoleciu podejmowane były próby zastosowania tej metody u małych zwierząt takich jak psy i koty. W artykule zaprezentowano własną, oryginalną modyfikację aparatu, omówiono technikę jego zakładania, zaprezentowano sposób aplikacji na wyizolowanych kościach oraz na kończynach psa. W zakończeniu zaprezentowano wnioski dotyczące możliwości i ograniczenia zastosowania metody Ilizarowa w weterynarii.
EN
The article presents a review of the applications of the Ilizarov method in the treatment of animal bone fractures. In such countries as Italy, Turkey and France, this method was successfully applied already in the 1980s. Depending on the world region, various modifications have been created. On the American continent, numerous variants have been elaborated, which have been applied up till now. In Europe, the most popular constructions are: Rhesear Small Bone Fixator, Dynamic External Fixator and External Circular Stabilization. The application of the Ilizarov method in veterinary medicine requires a proper modification of the apparatus construction. In Poland, attempts at using the method in the cases of small animals, such as dogs and cats, have been made in the last two decades. The articles discusses the own, original modification of the apparatus, describes the technique of its installation and presents the method of application on dissected bones and on the limbs of the dogs. The final section draws the conclusions regarding the possibilities and limitations of the application of the Ilizarov method in veterinary medicine.
EN
In the article a linear model of n-th order dynamical systems described by the state equation with variable coefficients is considered. This model is analysed for a random initial condition and a random force. The method of determining the probabilistic characteristics of a stochastic process, which is the solution of that equation, is shown.
PL
W artykule omówiono możliwości pakietu SDE Toolbox przeznaczonego do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych. Przedstawiono podstawowe wady i zalety założeń przyjętych przez autora pakietu. Pokazano podstawy obsługi pakietu.
EN
The article discusses the possibility of the SDE Toolbox intended for solving stochastic differential equations. The basic advantages and disadvantages of the assumptions made by the author of the SDE Toolbox are shown. There are shown usage of the toolbox.
8
Content available Modele losowe rezystancji i indukcyjności
PL
W artykule wyprowadzono równania momentów pierwszego i drugiego rzędu losowych modeli rezystancji i indukcyjności. Analizę przeprowadzono dla dwóch przypadków. Pierwszy z nich dotyczył sytuacji, gdy wymuszenie w postaci stochastycznego sygnału prądowego było niezależne względem losowych parametrów elementów. W drugim przypadku uwzględniono zależność procesu prądowego oraz losowych parametrów R, L. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładami.
EN
In this article the first and the second order moments for random models of resistance and inductance were determined. The analysis was performed for two cases. In the first case the stochastic current input signal was assumed to be uncorrelated with random parameters of the elements. In the second case correlation between the current process and the parameters R and L was taken into account. The results have been illustrated by examples.
PL
Próby łączenia jelit za pomocą implantów sięgają początków XIX w, kiedy to opracowane zostały pierwsze pierścienie zespalające przez Denansa (1827) i Henroza (1826). Kolejna konstrukcja zaproponowana przez Murphyego, tzw. guzik Murphyego, stała się inspiracją dla komercyjnych implantów, ulegających fragmentacji pierścieni Valtrac® (Biofragmentable Anastomotic Ring) do zespoleń jelitowych, których produkcję w latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęła firma Davis & Geck. Równocześnie rozwijane były techniki zespalania jelit za pomocą staplerów (Hültl 1908, Petz 1924, Androsov 1950), które również w latach osiemdziesiątych XX wieku stały się jednym ze standardów postępowania w chirurgii jelita grubego. Prace nad opracowaniem skutecznego, łatwego w aplikacji i ulegającego w pełni biodegradacji implantu do zespoleń jelit nadal trwają. Zakładają one dążenie do możliwie najmniejszego uszkodzenia tkanek, zapewnienia szczelności zespolenia i odpowiedniej wielkości jego światła, przy zachowaniu prawidłowego ukrwienia i niewywoływaniu nadmiernego napięcia w jelitach. Jedną z propozycji nowoczesnego rozwiązania problemu związanego z zespalaniem jelita grubego może stanowić w pełni biodegradowalny układ pierścieni wykonany z poliestrów alifatycznych mocowanych bezszwowo. Aplikacja pierścieni zakłada odwinięcie zespalanych części jelita na zewnątrz jego światła, a następnie ich połączenie przez docisk dzięki odpowiedniemu systemowi blokującemu. Prototypy implantów do zespalania jelit otrzymano metodą wtrysku przy użyciu wtryskarki ślimakowej Multiplas. Temperatura wtrysku wynosiła 160-170°C, a ciśnienie w układzie 60-90 kg/cm2. Prototypy implantów wykonano z polimeru resorbowalnego - polilaktydu PLA firmy NatureWork, USA (PLA Ingeo 3251D). Pierwsze doświadczenia prowadzone in vitro i in vivo wskazują, że wykonane implanty mogą z powodzeniem spełniać wspomniane powyżej założenia i dodatkowo dzięki łatwej aplikacji znacznie skrócić czas trwania operacji. Zaproponowana konstrukcja układu pierścieni oraz właściwości fizyko-mechaniczne zastosowanego materiału polimerowego pozwoliły w prosty sposób zespolić jelito uzyskując jednakowy regulowany docisk na jego obwodzie.
EN
The attempts at integrating intestines by means of implants date back to the beginning of the 19th century, when integrating rings were developed by Denans (1827) and Henroz (1826). Another construction, proposed by Murphy, the, so called, Murphy’s button, became an inspiration for commercial implants – the Valtrac® fragmentable rings (Biofragmentable Anastomotic Rings) for intestine integration, whose production was initiated in 1980s by Davis & Geck. Simultaneously developed were techniques of intestine integration with the use of staplers (Hültl 1908, Petz 1924, Androsov 1950), which, also in the 1980s, became one of the standards for large intestine surgery procedures. Works on the development of an effective, easily applicable and fully biodegradable implant for intestine integration are still being conducted. The main goal, providing a minimal tissue damages, is to obtain a leakproof anastomosis with a proper size of its inner diameter along with the preservation of the adequate blood supply and no excessive tensions in the intestines. One of the proposals of a modern solution to the problem connected with large intestine integration can be a fully biodegradable system of rings made of seamless-mounted aliphatic polyesters. The applying procedure assumes turning parts of the intestine, which are meant to be integrated, inside-out and stretching their edges on the rings. Next, rings are joined together by pressing them “face to face” and locking with the appropriate seamless blocking system. Prototypes of large intestine integration implants were obtained by the injection moulding (screw injection moulding machine Multiplas). The injection temperature was 160-170°C and the pressure in the system was 60-90 kg/cm2. The implant prototypes were prepared from a polymer – the PLA polylactide by NatureWork, USA (PLA Ingeo 3251D). The initial in vitro and in vivo experiments show that the elaborated implants can successfully meet the above mentioned assumptions and, additionally, because of their easy application, significantly shorten the time of the surgical procedure. The proposed construction of the ring system and the physico-mechanical properties of the applied polymer material made it possible to easily integrate the intestine and achieve a similar, regulated, pressure on its circumference.
10
Content available Random models of coupled inductors
EN
This paper describes the method of determining the first two moments of the state equation solution. The presented method is applied to the analysis of the coupled coils system. Parameters of coupled coils are random variables. There are supplied by the ideal voltage sources. It is assumed that the forces are stochastic processes. The results are illustrated by the example.
11
PL
W artykule określono warunki jakie powinno spełniać urządzenie stereotaktyczne do nakłuć komorowych oraz sprecyzowano kryteria, w kierunku których należy dokonać racjonalizacji rozwiązania proponowanego we wzorze użytkowym PL65969 Y1. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji bazowego pierścienia stereotaktycznego. Na podstawie omówionych w pracy kryteriów za kierunki racjonalizacji przyjęto zmniejszenie jego masy materiałowo i konstrukcyjnie oraz zmniejszenie kosztów materiałowych poprzez zastosowanie kompozytu szklano-polimerowego TSE-6 oraz otworów odciążających.
EN
This paper presents the conditions to be met by stereotactic device designed to ventricular puncture. The criteria of further rationalization of the solution proposed in the utility model PL65969 Y1 are clarified. Particular attention is paid to the construction of stereotactic base ring. Direction assumed to rationalize is reducing the base ring weight and material costs by using glass-epoxy laminate TSE-6 and relief holes.
12
PL
Artykuł stanowi kontynuację pracy [12] i dotyczy wyznaczania momentów procesów stochastycznych w bezinercyjnych, losowych układach SISIO. Rozpatrywane procesy są opisywane stochastycznymi szeregami Fouriera, a układ nieliniowy jest opisany wielomianem losowym. Podano wzory określające wartości przeciętne, wariancje, funkcje korelacji własnej i wzajemnej rozpatrywanych procesów. Opisano opracowany program komputerowy implementujący wzory do wyznaczania momentów. Podano przykład zastosowania opracowanego programu.
EN
The paper is a continuation of work [12] and involves determining the moments of stochastic processes in memoryless, SISIO random systems. The considered processes are described by stochastic Fourier series and a nonlinear system is described by a random polynomial. There are given formulas determining the mean value, variance, autocorrelation functions and correlation function of the considered processes. The developed computer program enabling determination of the moments is presented. An example of application of the program is given.
PL
W artykule podano metodę wyznaczania momentów harmonizowalnych procesów stochastycznych występujących w bezinercyjnych, nieliniowych i deterministycznych układach SISO. Przyjęto, że rozpatrywane procesy są opisane stochastycznymi szeregami Fouriera, a układ nieliniowy jest opisany wielomianem o współczynnikach deterministycznych. Podano wzory określające wartości przeciętne, wariancje, funkcje korelacji własnej i wzajemnej rozpatrywanych procesów. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem.
EN
The paper presents the method for determining moments of harmonizable stochastic processes occurring in memoryless, and deterministic nonlinear SISO systems. There is assumed that the considered stochastic processes are described by the Fourier series and a nonlinear system is described by the polynomial with deterministic coefficients. There are given formulas determining the mean value, variance, autocorrelation functions and correlation function of the considered processes. The obtained results are illustrated by an example.
PL
W artykule opisano metodę generacji α-stabilnych procesów Levy’ego. Podano podstawowe właściwości tych procesów i komputerowy algorytm ich generacji. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem. Opracowany generator może znaleźć zastosowanie w badaniach symulacyjnych układów z przebiegami stochastycznymi.
EN
The article describes a method of generating α-stable Levy processes. The basic properties of these processes and the algorithm of their generation is shown. The results are illustrated by the example. The developed generator can be used in simulation studies of systems with stochastic waveforms.
15
Content available Response of linear system to α-stable Levy input
EN
This article suggests the method of analysis stochastic processes in deterministic linear SISO system of first order. Using the definition of α-stable random variable, the definition of α-stable Levy process has been introduced and presented their properties. Transformation of α-stable white noise process in the system has been investigated as well. Obtained results has been illustrated by an example.
PL
Celem pracy było ukazanie, iż przyrząd treningowy typu „wioślarz” może okazać się przydatny w pracy z osobami trenującymi. Badanie obejmowało: w I serii – 25, a w II – 5 osób. W wyniku badania zostały sporządzone charakterystyki pomiędzy cechami fizycznymi osób ćwiczących a wynikami uzyskiwanymi w czasie trwania ćwiczenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych dla kompozytów na osnowie poliamidu z napełniaczem mineralnym tuf, dodanego w ilości wagowej 10, 15, 25%. Wyznaczenie standar-wej charakterystyki zmęczeniowej w postaci wykresu Wöhlera jest długotrwałe, czasochłonne raz bardzo kosztowne stąd też została zaproponowana nowa, zmodyfikowana metoda badań Oparta na metodzie Lehra stosowanej przy badaniach metali. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość wykorzystania tej metody do wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej kompozytów poliamidowych
EN
In this work the results of investigations fatigue test for composites base on PA6 with differ addition powder of tuff were presented. The long-term loading is expensive, difficult to perfo and long-lasting. That's why a simpler and cheaper method is highly desirable. The presen' method of evaluation the short - test strength are Lehr method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań energii dyssypacji dla kompozytów na osnowie poliacetalu i polipropylenu z napełniaczem włóknistym i mineralnym. Właściwości mechaniczne kompozytów są powiązane z wartością energii dyssypacji oraz charakterystykami pętli histerezy. Poznanie tych zależności pozwoli na ocenę właściwości mechanicznych kompozytów w ich czasie eksploatacji, oraz może być pomocne w poszukiwaniu optymalnych parametrów ich przetwórstwa.
EN
There is a relationship beetwen the value of energy dissipation and characteristics of hyster loop during the first loading cycles and mechanical properties of composites. The ability to mr stand these relationships let us evaluate mechanical features of composites during exploitation can be helpful while searching for optimal parameters of their processing.
19
Content available remote The methods of evaluation of mechanical properties of polymer matrix composites
EN
There is a relationship between the value of energy dissipation and characteristics of hysteresis loop during the first loading of cycles and mechanical features of composites. The ability to understand these relationship let us evaluate mechanical properties of composites during exploitation and can be helpful while searching for optimal parameters of processing. The investigation of basic mechanical properties of polyamide (PA) with 10, 20, 30, 40 and 50% glass fiber, polyacetal (POM) with 15, 25 and 35% glass fiber and 10, 15, 25% of mineral filler and polypropylen (PP) with the same contents of mineral filler was executed. The investigation during the first cycles of mechanical loading was made for three levels of load. Estimation of changes of dissipated energy and modulus of elasticity in function of number of cycles was done. Differences between the values of dissipated energy in the first following mechanical cycles inform us about the type of adhesion between the fillers and the polymer and about the change in the internal stresses in composites. The first loading cycles eliminate the extremely stressed areas in the volume of the material mainly through craking of adhesion connections between the reinforcement and the matrix. The value of dissipation energy in the first loading cycles can show the level of processing excellence and quality of the composite.
20
Content available remote New egzoluminal circular surgical stapler
EN
The study presents the design, prototype version and preliminary results of in vivo testing of the egzoluminal circular surgical stapler for “end-to-end” anastomosis of bowels after the resection, where staples are put outside the intestinal lumen, and walls of the intestinal tube directly contact the intestinal mucous membrane. The adopted idea of an “end-to-end” intestinal anastomosis as well as a strong need for a device that would be re-usable have determined its specific design. The device is characterised by a kinematic mode of operation, different from the operating mode of commonly used staplers, and hence by a specific combination of the individual components. The in vivo tests, successfully conducted on animals, have proved that this method of anastomosis as well as the device used for its practical performance are fully applicable in clinical practice, as best shown by patent application No. P 386369.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.