Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Spectrofluorimetric study of fenoprofen and its complexes with cyclodextrins
EN
Formation of inclusion complexes between fenoprofen and a- and P-cyclodextrins in acidic and basic media was studied applying fluorescence spectromelry. The influence of experimental conditions, including concentration of cyclodextrins and pH, was investigated in detail. From the changes in fluorescence spectra it was concluded that both a- and βcyclodextrins form 1:1 inclusion complexes with fenoprofen. The corresponding formation constants were calculated, βcyciodextrin was found to exhibit stronger affinity towards uncharged fenoprofen and enhanced its fluorescence emission. Determination limit of fenoprofen in aqueous solutions in the presence of β-cyclodextrin was also improved.
PL
Wykorzystując widma fuorescencji przebadano tworzenie kompleksów inkluzyjnych miedzy fenoprofenem a α i β-cyklodckstryną w środowisku kwasowym i zasadowym. Ustalono wpływ stężenia cyklodckstryn i pH na tworzenie kompleksów. Ze zmian w widmie fluoresccncji wywnioskowano, że zarówno α and β-cyklodekstryna tworzą z fenoprofencm kompleksy inkluzyjnc w stosunku 1:1. Obliczono odpowiednie stale tworzenia; &beta-cyklodekstryn tworzyła silniejsze kompleksy zniezjonizowanym fenoprofenem i powo dowała większy wzrost intensywności fluorescencyjnych pasm emisyjnych. Stwierdzono również, że w obecności p-cyklodekstryny wzrastała granica wykrywalności fenoprofenu.
EN
Gas chromatographic separation of enantiomers of C4 - C8 secondary alcohols and n-pentyl secondary alkyl ethers has been studied using capillary columns with the following stationary phases: heptakis(6-O-tert-butyldimethylsilyl-2,3-di-O-acetyl)- ß-cyclodextrin (6-TBDMS-2,3-DA- ß-CD), permethyl- ß-cyclodextrin (ChirasilDex), heptakis-(2,6-di-Omethyl-3-O-pentyl)- ß-cyclodextrin (2,6-diMe-3-Pe- ß-CD), and octakis-(2,6-di-O-methyl-3-O-pentyl)- gamma-cyclodextrin (2,6-diMe-3-Pe-gamma-CD). On the 6-TBDMS-2,3-DA-ß-CD support enantiomers of secondary alcohols were successfully separated, contrary to n-pentyl secondary alkyl ethers. In turn, the latter were successfully separated on 2,6-diMe-3-Pe-ß-CD and 2,6-diMe-3-Pe-gamma-CD columns, oppositely to the corresponding secondary alcohols. Different enantioselectivities of polar and non-polar cyclodextrin stationary phases were discussed in the light of various contributions of polar and non-polar interactions to the separation phenomena.
PL
Za pomocą chromatografii gazowej badano rozdzielanie enanciomerów drugorzędowych alkoholi C(4)-C(8) i drugorzędowych n-penly!owych eterów alkilowych przy użyciu kolumn kapilarnych, w których fazami stacjonarnymi były: heptakis(6-O-tert-butyodimetyosililo,3-di-O-acety1o)-Beta-cyklodekstryna(6-TBDMS-2,3-DA-Deta-CD), permetyIo-Beta-cyklodeks-tryna (Chirasil Dex), heptakis-(2,6-di-O-metylo-3-O-pentylo)-/Gamma-cyklodekstryna (2,6-di Me-3-Beta--CD) i oktakis-(2.6-di-O-metylo-3-O-pentylo)-y-cyklodekstryna (2,6-di Mc-3-Pe-^CD). Stwierdzono, że enancjomery alkoholi drugorzędowych rozdzielały się dobrze przy użyciu kolumny z ć-TBDMS-2,3-DA-Beta-CD, natomiast drugorzędowe n-pentyiowe etery alkilowe nie rozdzielały się przy użyciu tej kolumny. Enancjomery eterów rozdzielały SIĘ dobrze przy użyciu kolumn z 2,6-di Me-3-Pe-Beta-CD i 2,6-di Me-3-Pe-yCD, przy użyciu tych kolumn nie rozdzielały się jednak drugorzędowe alkohole. Różną enancjoselektywność polarnych i niepolamych cyklodekstrynowych faz stacjonarnych tłumaczy się między innymi różnymi oddziaływaniami o charakterze polarnym i niepolarnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.