Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mielenie magnezytu przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym i niskiej częstotliwości drgań (16 Hz) przy kołowej trajektorii drgań. Do badań użyto rozdrobnionego magnezytu, pochodzącego z polskiego złoża. Proces mielenia zachodził w komorze o pojemności 2,2 dm3 z wykładziną gładką stalową, a mielnikami były kule stalowe. Celem badań było uzyskanie produktu mielenia, zawierającego powyżej 70% klasy ziarnowej 0-10 µm. Magnezyt mielono w dwóch środowiskach: powietrza i wody. Program eksperymentu obejmował badanie kinetyki mielenia magnezytu, z uwzględnieniem wpływu stopnia napełnienia komory. Jako dodatkowe kryteria jakości wytwarzanej mączki przyjęto jeszcze udziały klas ziarnowych 0-20 µm, 0-60 µm oraz ziarna kontrolne d50 d90 i d97. Wyniki badań wskazują, że w młynie wibracyjnym można z dużą wydajnością wytwarzać mączkę magnezytową o parametrach uziarnienia, pozwalających na zastosowanie jej jako wysokiej aktywności nawóz mineralny, wypełniacz tworzyw polimerowych, surowiec do produkcji ceramiki specjalnej, szlachetnej, środków farmaceutycznych, komponent pasz oraz wysokiej jakości materiałów budowlanych.
EN
The paper contains the results of a very fine grinding magnesite performed within a vibratory mili of the periodic action and low vibration frequency (16 Hz) and the vibration of the circular trajectory. The study used a crushed magnesite from the Polish deposit. The milling process occurred in a chamber with a capacity of 2.2 dm3 smooth-lined steel, and asteel grinding media. The research was aimed at obtaining a grinding product containing 0-10 µm above 70%. Magnesite was milled dry and wet. The experiment program consisted of a study of kinetics of magnesite grinding taking into account the influence of the filling level of the chamber. Grain classes 0-20 µm, 0-60 µm and control grains d50 d90 and d97 are also accepted as additional quality criteria. The test results indicate that a high-purity magnesium powder can be produced in a vibrating mili and allowing it to be used as a high activity minerał fertilizer, polymer filier, raw materiał for special ceramics, pharmaceuticals, and high quality building materials.
PL
Przedstawiono procesowy (fenomenologiczny) model młyna wibracyjnego uwzględniający wpływ średnicy elementu intensyfikującego proces mielenia na przyjęte kryterium jakości mielenia. Element ten, w kształcie walca, jest montowany na sztywno w geometrycznej osi komory. Jakość i walor aplikacyjny tego modelu zostały potwierdzone poprzez jego weryfikację z wynikami badań eksperymentalnych. Zgodność opracowanego modelu z wynikami eksperymentu jest satysfakcjonująca, zatem może on stanowić przydatne narzędzie do projektowania młynów wibracyjnych z komorą wyposażoną w cylindryczny element. Młyny z taką komorą powinny uzyskiwać od kilku do kilkudziesięciu procent większą wydajność niż młyny z komorami klasycznymi.
EN
A new model was developed and verified by using results of the exptl. study on intensification of the milling process. The diam. of the addnl. cylindrical element was included in the known process model of the vibratory mill. A very good agreement of calcd. and exptl. detd. results was achieved for small particles of the grinded material.
3
Content available remote Badania intensyfikacji procesu mielenia w młynie wibracyjnym
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym i kinematycznym wymuszeniu ruchu drgającego. Otrzymane wyniki badań w pełni potwierdziły korzystny wpływ zastosowania elementu intensyfikującego proces mielenia, umieszczonego w komorze młyna wibracyjnego, na parametry uziarnienia produktu mielenia oraz wskazały średnicę elementu, dla której uzyskano najkorzystniejsze wyniki technologiczne.
EN
A lab. vibratory mill with kinematic actuation of the oscillating motion and an addnl. cylindrical element was used to study the SiO₂ sand grain size control and total milling efficiency. The diam. of the addnl. element necessary to reach the best grain size control and the highest productivity of the mill was detd.
PL
Eksperyment wytwarzania nanoproszku grafitu przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym o niskiej częstotliwości drgań - 12 Hz. Proces mielenia grafitu zachodził na mokro w środowisku roztworu wodnego glikolu etylenowego. Do badań użyto grafitu o powierzchni właściwej BET 3,12 m2/g. Badania mielenia przeprowadzono w standardowej komorze oraz w komorze wyposażonej w element intensyfikujący ruch mielników w strefie ich najmniejszej aktywności. Podczas badań w standardowej komorze wytworzono zmielony grafit o powierzchni właściwej BET 46 m2/g i 57 m2/g, natomiast po zastosowaniu elementu intensyfikującego proces mielenia - grafit o powierzchni właściwej BET 63 m2/g i 72 m2/g. Wyniki te otrzymano po czasach mielenia odpowiednio 9 i 12 godzin. Obliczony z powierzchni właściwej wymiar zastępczy średniego kulistego ziarna grafitu otrzymanego w standardowej komorze wynosił 49 nm, a w komorze z dodatkowym elementem 39 nm. Wyniki badań wykazały dobrą przydatność młyna wibracyjnego do wytwarzania nanoproszku grafitu, najkorzystniej z komorą wyposażoną w element intensyfikujący proces mielenia.
EN
An experiment of preparation of graphite nanopowder was conducted in the laboratory vibratory mill with kinematic actuation of oscillating motion at low vibration frequency of 12 Hz. The milling process of graphite powder occurred in a wet environment of ethylene glycol aqueous solution. The graphite used in the experiment had a BET specific surface area of 3.12 m2/g. Research in milling process was performed in a standard chamber and in a chamber equipped with an additional cylindrical element which reduced a zone of the lowest activity of grinding media. During the milling in the standard chamber, Graphite powders with a BET surface area of 46 m2/g and 57 m2/g were obtained after a milling time of 9 h and 12h, respectively; in the chamber equipped with the additional cylindrical element the powders of a surface area of 63 m2/g and 72 m2/g appeared at the same milling times, respectively. An equivalent grain size of graphite particles, calculated on the basis of the specific surface area values, was 49 nm and 39 nm for the milling in the standard chamber and one equipped with the additional cylindrical element, respectively. The results indicate good usability of vibratory mills for production of graphite nanopowders preferably in case of the chamber equipped with an element which intensifies the milling process.
PL
Badania procesu drobnego mielenia kamienia wapiennego, do uziarnienia umożliwiającego zastosowanie produktu mielenia jako sorbentu, przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym, w sposób okresowy, pracującym przy niskiej częstotliwości drgań. Cel badań obejmował uzyskanie proszku kamienia wapiennego zawierającego minimum 70% zawartości klasy ziarnowej 0−63 m, co stanowi wymóg jego aplikacji w mokrej metodzie odsiarczania spalin m.in. w kotłach energetycznych. Wyniki badań wskazują jednoznaczne korzyści, wynikające z zastosowania komory z elementem intensyfikującym proces mielenia, z zastosowania aktywatora chemicznego, jak również fakt, że w młynach wibracyjnych można otrzymać produkt spełniający wszystkie wymagania uziarnienia stawiane mączkom wapiennym, wykorzystywanym jako sorbent.
EN
The research of the limestone fine grinding, to the grain size allowing the product to use of a calcium possibility of producing a calcium sorbent in the form of powder were conducted in a periodic working laboratory mill. The milling process was carried out in the air environment in the low oscillation frequency. The main aim of the studies was the production of the limestone sand, of the share of a size grade 0−63 m minimum 70%, with can be used in the flue gas desulphurisation processes. The results of the studies clearly show he benefits of using the chamber with the additional element as well as the using of an activator and the fact that the vibratory mills can be used for producing a calcium sorbent.
6
Content available remote Badania procesu mielenia wibracyjnego węglika krzemu na sucho
PL
Badania przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań (14 Hz) o działaniu okresowym. Proces mielenia węglika krzemu przeprowadzano w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową, a mielnikami były kule stalowe. Do badań użyto dwa rodzaje SiC, oznaczone symbolami A i B, różniące się uziarnieniem oraz ilością zanieczyszczeń. Uziarnienie nadawy SiC-A to 0-10 mm, SiC-B 0-1,6 mm. Dla każdego rodzaju SiC przyjęto odrębne cele technologiczne procesu mielenia. Głównymi celami badań było uzyskanie zmielonego na sucho proszku SiC-A o uziarnieniu d50 poniżej 15 μm, a w przypadku SiC-B o uziarnieniu d50 poniżej 3 μm oraz powierzchni właściwej BET powyżej 3 m2/g. Oba cele technologiczne zostały osiągnięte. W eksperymencie uzyskano zmielony SiC-A o uziarnieniu d50 = 10,4-14,6 μm oraz SiC-B o uziarnieniu d50 w zakresie 2-3 μm oraz powierzchni właściwej BET 3,2-4,0 m2/g. Wyniki badań potwierdzają pełną przydatność młyna wibracyjnego do mielenia SiC.
EN
Studies were carried out in a vibratory laboratory mill with a low frequency of vibration (14 Hz) and periodic action. The silicon carbide milling process was performed in the air environment in a steel chamber and steel balls were grinding mediums. In the investigation, two types of SiC powders (marked with symbols A and B) of different grain sizes and amounts of impurities were used. Grain sizes of the SiC-A and SiC-B feeds were 0-10 mm and 0-1,6 mm, respectively. For each type of SiC, different technological objectives of the grinding process were accepted. The main goal of the work was to obtaine dry milled powders of SiC-A and SiC-B with grain sizes of d50 < 15 μm and d50 < 3 μm (a BET surface area over 3 m2/g), respectively. Both of the technological objectives have been achieved. In the experiment, there were obtained the milled powders of SiC-A with d50 = 10.4-14.6 μm and SiC-B with d50 in the range of 2 - 3 μm and a BET specific surface area of 3,2-4,0 m2/g. The results confirm the complete usefulness of vibratory mills for grinding SiC.
7
Content available remote Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych
PL
Praca dotyczy młynów stosowanych w procesach mielenia rud, surowców mineralnych, których moc jednostkowa, czyli moc młyna przypadająca na jednostkę objętości komory, jest minimum trzy razy większa niż w młynie kulowym, SAG czy AG. Są to młyny mieszadłowe, wibracyjne, planetarne, odśrodkowe oraz walcowe, zwane również prasami. Praca zawiera opisy budowy, działania, zastosowania i podstawowe parametry technologiczne i techniczne tych młynów. Podano również wyniki porównawcze sondażowych prób mielenia polskiej rudy miedzi w laboratoryjnych młynach: kulowym i wibracyjnym. Wyniki te wykazały, że młyn wibracyjny przy niskiej częstotliwości drgań charakteryzuje się ponad 8 razy większą szybkością procesu mielenia, przy 10 razy mniejszej objętości komory.
EN
The work concerns mills used in milling of ores and other mineral raw materials whose unit power, i.e. mill power per volume of the milling chamber, is at least three times higher than in ball, SAG and AG mills. This group includes stirred mills, vibratory, planetary, centrifugal and roller mills also called roller presses. The work describes construction, operation, applications and basic technical and technological parameters of these mills. The paper also presents the results of a comparative surveys of Polish copper ore milling in laboratory: ball and vibratory mill. The results of these surveys demonstrates that the vibratory mill, at a low vibration frequency, has more than eight times the speed of the milling process, with more than ten times smaller volume of the chamber.
8
Content available remote Wstępne badania wytwarzania sorbentu wapiennego w młynie wibracyjnym
PL
Badania procesu wytwarzania sorbentu w postaci mączki wapiennej przeprowadzono drogą mielenia w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań. Proces mielenia zachodził w sposób okresowy na sucho w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową. Głównym celem badań było uzyskanie proszku kamienia wapiennego zawierającego powyżej 70% klasy ziarnowej 0-63 μm, który może znaleźć zastosowanie jako sorbent w mokrej metodzie odsiarczania spalin kotłów energetycznych. Uziarnienie zmielonego kamienia wapiennego oznaczano granulometrem laserowym LAU-15. Kontrolnymi parametrami uziarnienia zmielonego materiału były wymiary ziaren d97, d90 i d50. Celem dodatkowym badań było uzyskanie jak największej zawartości klasy 0-10 μm. Tego rodzaju proszek może być zastosowany jako wypełniacz tworzyw polimerowych. Nadawą do mielenia był kamień wapienny o uziarnieniu 0,1-0,40 mm, materiał odpadowy z młyna rolowo-misowego. Program badań obejmował cztery serie prób kinetyki mielenia kamienia wapiennego o tych samych czasach poszczególnych prób, to jest 2,5 min, 5 min, 10 min i 15 min. Ustalony był również stopień napełnienia komory (0,70), częstotliwość drgań (12 Hz) oraz liczba Frude'a (6). Parametrami zmiennymi były dwa zestawy mielników oraz dwa warianty mielenia bez aktywatora oraz z aktywatorem. W badaniach otrzymano produkt mielenia zawierający (78-100)% klasy 0-63 μm oraz (66-95)% klasy 0-10 μm. Częstotliwość drgań komory wynosiła 12 Hz, a maksymalny czas mielenia 15 minut. Rezultaty eksperymentu wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań można bez trudu otrzymać produkt spełniający z dużym zapasem wszystkie wymagania uziarnienia.
EN
Studies on the possibility of producing a limestone-based sorbent by using a periodic working laboratory vibratory mill were conducted. The milling process was carried out in a steel chamber in air, using steel grinding media. The studies focused on the production of limestone powders containing a size grade of 0-63 μm more than 70%; the powders can be used in flue gas desulphurization processes. Grain sizes of the milling products were measured with a laser granulometer LAU-15. The influence of size of grinding media on limestone particle size distributions was studied, and effects of the use of an activator on the control grain sizes: d97, d90 and d50 were determined. An additional aim of the work was the production of limestone powder containing the largest amount of a size grade of 0-10 μm. This kind of powder may be used as a filler for polymers. The feedstock for the grinding was limestone with grain sizes ranging from 0.1 mm to 0.40 mm; it was the waste product coming from a roller grinding mill. The research program included four series of the limestone milling for 2.5 min, 5 min, 10 min and 15 min. In The studies was also established The filling degree of the chamber, the oscillation frequency and the Frude number were 0,70, 12 Hz and 6, respectively. The limestone powders were produced, showing the contents of the size grades of 0-63 μm and 0-10 μm ranging from 78% to 89% and from 65% to 95%, respectively. This proves that the vibratory mills are suitable for producing limestone-based sorbents.
PL
Węgiel kamienny i brunatny do zastosowania jako paliwo do kotłów energetycznych wymaga odpowiedniego przygotowania. Przygotowuje się go na sucho do postaci pyłu lub na mokro w postaci zawiesiny wodnej lub suspensji. W artykule zamieszczono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych młynów stosowanych do wytwarzania obu rodzajów paliw węglowych. Najczęściej stosowane są młyny: kulowe, rolowo-misowe, pierścieniowo-kulowe, bijakowe i wentylatorowe. Podano również przykład zastosowania do mielenia węgla młynów wibracyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie paliwa węglowego na mokro, które można przeprowadzać w kopalni węgla, a następnie przenosić go transportem hydraulicznym do elektrowni. Praca zawiera również przykłady rozwiązań konstrukcyjnych młynów do wytwarzania zawiesin węglowo-wodnych oraz układów mielenia z tymi młynami.
EN
Hard and brown coal must be properly prepared to be applied as fuel for power boilers. It is dry prepared in a form of dust or wet as a water slurry or suspension. The work presents examples of constructional solutions of mills used for production of both kinds of coal fuels. The most commonly applied are: ball, roller-pan, ring-ball, beater and ventilation mills. Also an example of vibratory mills application for coal grinding was presented. Particular attention was focused on wet fuel preparation that can be performed in a coal mine and then transported hydraulically to a power plant. A the work also includes examples of constructional solutions of mills for production coal-water suspensions and grinding systems with the mils.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad wpływem dodatkowych elementów konstrukcyjnych, w kształcie walca, umieszczonych w komorze rurowego młyna wibracyjnego na intensywność procesu mielenia. Badania przeprowadzono w młynie laboratoryjnym o działaniu okresowym. Materiałem mielonym był piasek kwarcowy. Proces mielenia przeprowadzono w środowisku powietrza w komorze z wymiennym elementem w kształcie walca usytuowanym współosiowo z osią geometryczną komory. Przeprowadzono również porównawczo badania procesu mielenia w komorze bez tego elementu. Program badań obejmował również określenie wpływu zestawu mielników na kontrolne wymiary ziaren i powierzchnię właściwą zmielonego materiału. Otrzymane wyniki badań wskazują, że zastosowanie elementu roboczego intensyfikującego ruch mielników w środku komory powoduje znaczące zwiększenie szybkości procesu mielenia oraz obniżenie wymiarów ziaren kontrolnych mielonego materiału.
EN
The work contains the results of studies on the influence of additional structural parts having the shape of a cylinder and placed in the chamber of a vibratory mill on intensity of the grinding process. The investigations were performed by using a laboratory vibratory mill for periodic operation. Quartz sand was used in the experiments. The milling process was carried out in the air environment in the chamber equipped in its geometrical axis with the replaceable cylindrical part. For comparison, the investigations were also performed in the chamber without the additional part. The research program enclosed also the study on effects of grinding media on the control grain size and the specific surface of the milled material. The research results indicate that the use of the additional structural part in the chamber of the vibratory mill causes a significant increase of the grinding process intensity and a decrease of the control grains size.
PL
Badania wytwarzania mączki kamienia wapiennego przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym i częstotliwości drgań 12 Hz. Proces mielenia zachodził na sucho, w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową, mielnikami stalowymi. W badaniach uzyskano mączkę o udziale klasy ziarnowej 0÷63 μm 85÷89% czasie 2,5 min. oraz 96,3÷99,5% w czasie 15 min. mielenia, przy wymaganym udziale 70%. Oznacza to, że młyn wibracyjny można zastosować do wytwarzania sorbentu.
EN
Research on the calcium sorbent production in powder form were conducted in a laboratory vibratory mill. The milling process was carried out at dry conditions and in air environment. Limestone sand of the fraction from 85 to 89% for the size range 0÷63 μm were obtained in 2.5 min, whereas from 96.3 to 99.5% for the same size range in 15 min (at required fraction of 70%). It means that vibratory mills can be applied in the sorbent production.
PL
Praca zawiera wyniki badań wpływu dodatkowego elementu konstrukcyjnego o kształcie walca umieszczonego w komorze młyna wibracyjnego. Badania przeprowadzono w młynie laboratoryjnym o działaniu okresowym. Materiałem mielonym był piasek kwarcowy. Proces mielenia przeprowadzono w środowisku powietrza w komorze z dodatkowym elementem oraz w komorze klasycznej. Program badań obejmował wpływ zestawu mielników na kontrolne wymiary ziaren i powierzchnię właściwą zmielonego materiału. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie dodatkowego elementu konstrukcyjnego w komorze spowodowało zwiększenie intensywności procesu mielenia od 10 do 30 %.
EN
The work contains the results of studies on the influence of an additional structural element with the shape of a cylinder, placed in the chamber of a vibratory mill. The material used for grinding was the quartz sand. The milling process was carried out in the air environment in the chamber with an additional element as well as in the classical chamber. The research programme contained the influence of a set of grinding media on the grain size and on the specific surface of the milled material. The research results indicate that the use of the structural element in the chamber in the vibratory mill has resulted in the increase of the intensity of the grinding process from 10 % to 30 %.
13
Content available remote Badania ruchu ładunku w młynie wibracyjnym
PL
Proces mielenia w młynach z mielnikami swobodnymi, w tym w młynie wibracyjnym, zachodzi dzięki ruchowi ładunku - mielników z mielonym materiałem. Ruch ten powoduje drgająca komora. Proces mielenia ma charakter dynamiczny, a jego intensywność uwarunkowana jest częstotliwością zderzeń mielników, wielkością sił wzajemnych zderzeń i mechanizmem transmisji energii na rozdrabnianie materiału znajdującego się pomiędzy mielnikami. W pierwszej kolejności i największą energię otrzymują mielniki znajdujące się w warstwie stykającej się z drgającą komorą. Mielniki z następnych warstw, usytuowanych bliżej osi geometrycznej komory o kształcie walca, otrzymują energię od mielników zewnętrznej warstwy. Dlatego mają one energię pomniejszoną o część wydatkowaną na proces mielenia i procesy mieszania i transportu materiału. Zjawisko to powoduje spadek intensywności procesu mielenia w kierunku do osi komory. To determinuje budowę wielokomorowych młynów wibracyjnych z komorami o niewielkich średnicach, skomplikowaną przez dużą liczbę komór dochodzącą do sześciu. Przedmiotem pracy są badania ruchu ładunku zachodzącego w komorze klasycznego młyna wibracyjnego i w komorach z wbudowanym elementem konstrukcyjnym, w postaci walca, zwiększającym intensywność procesu mielenia w środku komory. Badania przeprowadzono metodą wizualizacji z rejestracją filmową i fotograficzną w laboratoryjnym młynie wibracyjnym. Parametrami zmiennymi były średnice mielników o kształcie kul, stopień napełnienia komory, częstotliwość i amplituda drgań komory oraz trzy warianty elementu konstrukcyjnego. Badania przeprowadzono w komorze o średnicy 0,21 m, przy częstotliwości drgań komory 10-16 Hz i amplitudzie drgań komory 5-10 mm. Wyniki badań przestawiono w postaci materiału fotograficznego. Potwierdziły one występowanie w komorze klasycznego młyna strefy niskiej aktywności mielników. Wykazały także znaczny wzrost intensywności ruchu mielników w komorach z wbudowanym elementem konstrukcyjnym. Element ten, umieszczony w osi geometrycznej komory, likwidował strefę niskiej aktywności mielników, przekazując im taką samą energię jaką komora dostarcza najbliższej warstwie mielników. Praktycznym aspektem tych wyników jest możliwość budowy młynów wibracyjnych o mniej skomplikowanej konstrukcji, charakteryzujących się mniejszym poborem energii na proces mielenia.
EN
A movement of load composed of the grinding media and the material that is comminuted causes the milling process in mills with free grinding media, including a vibratory mill. Chamber vibrations are responsible for the load movement. The milling process has a dynamic character, and its intensity is governed by the crash frequency of grinding media, the magnitude of force spent on mutual crashes and the mechanism of energy transmission from grinding media to the comminute material. The grinding media in a layer neighbouring the vibrating chamber receive energy in the first place and the largest amount. The grinding media from further layers situated closer to a geometrical axis of the cylinder-shaped chamber receive energy originated from grinding media in the external layer. Therefore, they have smaller energy, reduced by a part used for the milling, mixing and material transport processes. Such a phenomenon causes a decrease in intensity of the milling process in the direction towards the chamber axis. As a result, it determines the construction of multichamber vibratory mills containing small diameter chambers, which is already complicated due to the presence of large number of the chambers, coming to six. The research objective of the work is to investigate a movement of load in the chamber of classic vibratory mill and in chambers modified with a constructional unit of cylindrical shape built-in the centre of chamber to enlarge intensity of the milling process. The investigations were performed on the laboratory vibratory mill by using movie and photographic recording for visualization. The variable parameters were as follows: diameter of ball-shaped grinding media, degree of filling of the chamber, frequency and amplitude of chamber vibrations, and diameter of the constructional unit applied. The chamber of 0.21 m in diameter, the frequency of chamber vibrations of 10-16 Hz and the amplitude of chamber vibrations of 5-10 mm were applied. The results shown in the form of photographic material proved the presence of a low activity central zone of grinding media in the chamber of classic mill. A significant increase of movement intensity in the chambers equipped with the constructional unit was detected. The unit placed in geometrical axis of the chamber eliminated the low activity central zone of grinding media by delivering the same energy that the chamber delivers to the nearest layer of grinding media. The possibility of developing the vibratory mills of less complicated construction, having decreased energy consumption for the milling process, creates a practical aspect of the presented results.
14
Content available remote Rozwój konstrukcji rurowych młynów wibracyjnych
PL
Rurowe młyny wibracyjne dzięki dużym możliwościom technologicznym, mniejszym kosztom inwestycyjnym i eksploatacyjnym coraz częściej zastępują młyny kulowe. Praca zawiera opisy budowy oraz podstawowe parametry techniczne i technologiczne rurowych młynów wibracyjnych o wydajności od 5 do 60 Mg/godz. Podano także przykłady zastosowań młynów wibracyjnych oraz przykład młynowni wyposażonej w dwa młyny wibracyjne, które zastąpiły cztery młyny kulowe o ponad 40 razy większej pojemności komór.
EN
The vibratory tube mills, because of their great technological advantages, low investment and exploitation costs, are often replaced the ball mills. This article contains the construction describe and basic technological and technical parameters the vibratory tube mills of 5 to 60 Mg/h capacity. It was also shown the applications of vibratory mills. There is also the example of mill installation, where two vibratory mills replaced four balls mills of even 40 times large chamber capacity.
PL
Opisano skrótowo funkcje robocze i budowę układu hydraulicznego typowej koparki jednonaczyniowej. Na przykładzie wybranego układu hydraulicznego, stosowanego w koparkach, przedstawiono układ sterowania proporcjonalnego, wskazując na zalety tego rozwiązania. Na schematach hydraulicznych pokazano głównie funkcje realizowane przez sterowanie proporcjonalne w koparkach.
EN
The article has described briefly all the operating functions as well as the construction of the hydraulic systems In a standard mechanical shovel. On the example of the hydraulic system of hydraulic excavator, the system of the proportional control has been introduced. By means of the hydraulic schemes, the primary functions and the benefits of the proportional control in excavators have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.