Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  broadband networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych przez państwo modeli prawnych, organizacyjnych i technologicznych umożlwiających rozwój nadawcom lokalnym. Obecnie w Polsce wyczerpały się możliwości rozwoju rynku radiowego w FM, nie ma bowiem częstotliwości analogowych, które pozwalałyby na tworzenie nowych nadawców. Dlatego rynek radiowy stoi przed fundamentalną zmianą technologiczną, która będzie miała swoje odzwierciedlenie w jego kształcie i regulacji prawnej. Poniższy artykuł wskazuje na jeden z możliwych modeli rozwoju radiowych nadawców lokalnych w Polsce. W pierwszej kolejności dokonany został krótki przegląd rynku radiowego w Polsce, jego oferty programowej oraz słuchalności. Wskazany został wzrost zainteresowania społecznego programami lokalnymi. Następnie omówiono aktualną sytuację prawną jak i technologiczną mającą wpływ na rozwój radia lokalnego. W ostatniej części artykułu zaprezentowano przykładowy model działalności nadawców lokalnych oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym z wykorzystaniem najnowszych technologii IT - dostępowych sieci szerokopasmowych i „cloud computing". Uczestnikami tego przedsięwzięcia są Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostki badawcze i nadawcy lokalni. Pośrednio wskazano również, jak współpraca tych trzech grup w ramach nowych technologii może służyć rozwojowi lokalnych społeczności.
EN
The third sector of a public media i.e. the community media are highly significant for the development of a civil society. This specific group of broadcasters operates in all democratic countries. Their development largely depends on legal models as well as coordination and technological systems used by the state authorities, that will contribute to development of the local broadcasters market. Currently in Poland there is no further possibilities for FM radio market to grow because there is no more vacant radio frequencies required for a new broadcast stations. Thus, the radio market is facing a fundamental technological change. which will influence its current condition and legal regulations. This article introduces one of the possible development model of the local radio broadcasting market in Poland. In a first step it is presented a brief overview of the radio market in Poland, range of programming and audience ratings. Rising interest in local channels was highlighted. Afterwards, the current situation in terms of legal regulations, technology and their influence on local media development is discussed. In the last part of this article it is presented an exemplary model of a local broadcasters business activity, based on a public-private partnership and use of the latest IT technology - broadband access networks and cloud computing. Participants of this project are local government units, research and developments centres and local broadcasters. At the same time it is highlighted how the cooperation of these three groups in area of the new technologies can stimulate the local community development.
PL
Omówiono inicjatywy, podejmowane przez instytucje krajowe i unijne na rzecz rozwoju sieci i usług szerokopasmowych, mające na celu tworzenie warunków do budowy tych sieci w sposób kompleksowy, dla lepszego wykorzystania nowych technologii oraz w celu zapewnienia synergii i lepszej współpracy przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Zwrócono uwagę na możliwość optymalizowania wyboru rozwiązań technicznych do budowy sieci szerokopasmowych na podstawie tych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem technik możliwych do zastosowania na etapie tzw. ostatniej mili. Przeanalizowano preferencje organów państwowych w zakresie stosowania technik dostępowych.
EN
The article describes initiatives of polish national institutions as well as UE institutions concerning development of broadband networks and services, which are focused on creating conditions for network construction in a comprehensive way, for better utilization of new technologies, to ensure synergy and better cooperation during implementation of infrastructures projects. It was pointed out that it is possible to optimize of technical solutions for broadband network construction, in particular technologies dedicated for the „last mile". The preferences of state authorities concerning access technologies are also analysed.
3
Content available Pomoc publiczna dla sieci szerokopasmowych
PL
Opisano zasady udzielania pomocy publicznej w związku z budową lub modernizacją standardowych sieci szerokopasmowych oraz sieci nowej generacji. Omówiono główne modele zaangażowania władz publicznych we wspieranie sieci szerokopasmowych, z uwzględnieniem specyfiki pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych w Polsce. Przedstawiono podstawy i kryteria weryfikacji dopuszczalności pomocy publicznej w świetle prawa Unii Europejskiej.
EN
The article presents principles of granting state aid for construction or upgrade of standard broadband networks and New Generation Networks. Discussed are the main models of public engagement in the development of broadband networks including the peculiar features of state aid within operational programs in Poland. The grounds and criteria for evaluation of the admissibility of state aid in accordance with European Union law are valuated.
PL
Przedstawiono aktualny stan telemedycyny związany z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz informatyki. Znajduje ona zastosowanie niemal w każdej specjalności medycznej: od monitorowania i leczenia chorób przewlekłych w warunkach domowych, przez telediagnostykę, telekonsultację i telekonferencję do operacji chirurgicznych przy użyciu zdalnie sterowanych robotów.
EN
We present the current state of telemedicine which is inseparably linked with the development of telecommunications infrastructure and of the computer science. It is applied in almost every medical area and specialty: from home telemonitoring and treatment of chronic diseases, through telediagnostics, teleconsultations and expert teleconferences, to surgical operations conducted by means of top class remotely controlled robots.
PL
Omówiono kierunki rozwoju dostępowych sieci szerokopasmowych. Przeprowadzone analizy wskazują jednoznacznie na sieci FTTH jako jedyne mogące zaspokoić potrzeby użytkowników w przyszłości. Dlatego też postuluje się, że rozwój dostępowych sieci szerokopasmowych w Polsce powinien opierać się na technice FTTH.
EN
The presented paper describes development directions of broadband access networks. The conducted analysis clearly indicates the FTTH networks as the only solution that can fulfill growing needs of customers. Therefore the development of broadband access networks in Poland should be based on FTTH networks.
PL
Dokonano krótkiego przeglądu projektów europejskich realizowanych przez Katedrę Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Opisano projekty szóstego, piątego i czwartego Programu Ramowego Unii Europejskiej, a także inne projekty, w tym związane z kształceniem studentów.
EN
European projects of the Department of Telecommunications of AGH University of Science and Technology were briefly reviewed. Project within 6th, 5th, and 4th Framework Programmes of the European Union were described, along with other projects, including those related to education.
PL
Opisano aspekty techniczno-usługowe budowy sieci szerokopasmowych w technice DSL na przykładzie produktów firmy Lucent Technologies AnyMedia/Stinger. Przedstawiono i opisano architekturę budowy sieci dostępowych pod kątem implementacji technik DSL z uwzględnieniem warstwy abonenckiej, szkieletowej, jak również usługowej. Omówiono najważniejsze czynniki kształtujące rozwój sieci dostępowych. Zwrócono szczególną uwagę na wdrażanie nowych usług, takich jak Video-over-DSL dla realizacji usługi BTV, z uwzględnieniem szeregu zagadnień technicznych istotnych przy wdrażaniu usług strumieniowych.
EN
The article describes technical and services aspects related to new broadband networks with DSL access technology based on Lucent Technology products AnyMedia/Stinger. The paper states access network architectures with DSL technology including crucial layers as access, transport and services. It outlines the most important factors, which have influence for access network evolution. Attention is brought to implementation new services as Video-over-DSL for broadcast TV services with relevant technical issues and requirements for the delivery of streaming services over DSL access networks.
PL
Opisano wielousługowe przełączniki ATM XpressPass wchodzące w skład rodziny urządzeń Attane oraz aplikację multimedialną Hot- Streams?. Przedstawiono bogate możliwości urządzeń, dane techniczne i zastosowanie w środowisku multimedialnym.
EN
Article presents multiservices ATM XpressPass switches that are a part of Attane product family and multimedia application called Hot-Streams?. In this paper a wide range of possibilities, technical data of described devices are discussed and usage in multimedia environment.
PL
Scharakteryzowano interfejsy VB5.x, ich niezależność od technologii sieci dostępowych, funkcje zarządzania, integrację dostępów użytkownika i współpracę z różnymi rodzajami węzłów usługowych. Przedstawiono również założenia dotyczące interfejsów VB5.x oraz model funkcjonalny i model odniesienia interfejsów VB5.x.
EN
In this paper basic characteristics of VB5.x broadband interfaces, architecture, tasks, management functions, transport network, and interworking with various service node types were discussed. General VB5.x design principles as well as functional and reference models were given.
PL
Przedstawiono zagadnienia realizacji multimedialnych sieci dostępowych. Rozważano model odniesienia takich sieci. Opisano struktury docelowe sieci dostępowych, a także zaproponowano scenariusz ich wdrażania.
EN
The article discusses implementation issues related to multimedia access networks. A reference model for such networks is presented. Target structures of access networks as well their implementation scenarios are proposed.
PL
Przedstawiono podstawowe koncepcje w telekomunikacji związane z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania. Położono nacisk na problematykę sieci inteligentnych oraz systemów zarządzania. Wskazano na wzrastającą modularyzację systemów informatycznych
EN
The paper presents basic concepts in telecommunications tied with implementation of advanced software. Emphasis was put on problems of intelligent network and management systems. The increasing modularity of software systems was pointed out.
PL
Przedstawiono kompleksowe rozwiązania firmy Siemens budowy sieci telekomunikacyjnej określone jako Rozwiązanie O-N-E. Obejmuje ono wszystkie elementy sieci t.j. centrale telefoniczne, urządzenia teletransmisyjne, urządzenia sieci dostępowej, sieci szerokopasmowe oraz propozycje dla dostawców usług sieci Internet. Zaprezentowano także sposoby zwiększające efektywność działania sieci poprzez wprowadzenie usług inteligentnych i zarządzania siecią z płaszczyzny TMN. Firma Siemens prezentuje kompleksowe zaspokojenie potrzeb każdego operatora, które stają przed nim w wieku XXI.
EN
In the article is presented the whole Siemens strategy called Solution O-N-E which allows to build telecommunication network. This solution covers all network elements like: exchanges, transmission equipment, access network equipment and complete proposals for Internet providers. There are also presented intelligent services and TMN platform which help to improve network performance. Solution O-N-E offered by Siemens can satisfy all network operators expectation specially at the beginning of XXI century.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.