Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcjonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The existing state of the pedestrian spaces available in the city of Lviv is analyzed by a combination of two methods: a sociological survey of citizens and a cartographic analysis of the trajectory of pedestrian movement by the city. The article describes the results of respondents' survey concerning the comfort and functionality of the pedestrian spaces of Lviv. The model of organization of the city pedestrian spaces is developed.
PL
Istniejący stan dostępnych przestrzeni dla pieszych w mieście Lwów jest analizowany za pomocą połączenia dwóch metod: badania socjologicznego mieszkańców miasta i analizy kartograficznej trajektorii ruchu pieszego przez miasto. Artykuł opisuje wyniki badań ankietowych dotyczących komfortu i funkcjonalności przestrzeni dla pieszych we Lwowie. Opracowano model organizacji miejskich przestrzeni dla pieszych.
4
Content available Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji
PL
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia otoczenia organizacji, która stanowi główny przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Jej celem było dokonanie charakterystyki elementów otoczenia i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W opracowaniu opisano istotę pojęcia organizacji i przedsiębiorstwa. Dokonano diagnozy elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy, jak również opisano w jaki sposób poszczególne wymiary otoczenia wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla lepszego odzwierciedlenia wpływu otoczenia na firmę zaprezentowano przykład małej, lokalnej firmy transportowej.
EN
The study attempts to present the organization’s environment, which is the main subject of this study. Its aim was to characterize the elements of the environment and their impact on the functioning of the enterprise. The study describes the essence of the concept of organization and enterprise. The elements of the internal and external environment were diagnosed, as well as describes how individual dimensions of the environment affect the functioning of the company. To better reflect the impact of the environment on the company, an example of a small local transport company was presented.
EN
This study evaluates the concept of disability and discusses the contribution of the Sen's capability approach to social policy, making on this example of disability policy. It introduces the traditional understanding of disability as an problem constrained exclusively to the field of medicine and the more recent interpretations of disability as a social construct. Departing from these approaches, this study then critically reappraises the concept of disability through the concepts of capability and social functioning. The study argues that disability indicators based on the capabilities and social functioning allow for new perspective in social policy making.
PL
W artykule podjęto próbę analizy pojęcia niepełnosprawności i przedstawiono wkład koncepcji capabilities A. Sena w tworzenie polityki, w szczególności polityki w zakresie niepełnosprawności. Artykuł ukazuje rozumienie niepełnosprawności jako problemu, który ograniczony jest wyłącznie do dziedziny medycyny oraz do koncepcji niepełnosprawności jako konstruktu społecznego. Wychodząc z tych założeń, niniejsze opracowanie krytycznie oddaje pojęcie niepełnosprawności poprzez koncepcje zdolności i funkcjonowania społecznego. Badania wskazują, że wskaźniki niepełnosprawności oparte na możliwościach i funkcjonowaniu społecznym pozwalają na nową perspektywę w kształtowaniu polityki społecznej.
6
Content available remote Znaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej dla bezpieczeństwa państwa
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowopowstałego, piątego rodzaju sił zbrojnych oraz jego roli dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Autor w swoim artykule przedstawia podstawy prawne funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, ich zadania i strukturę oraz zasady pełnienia służby wojskowej w WOT. Wojska te mają prowadzić działania militarne we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika. Dodatkowo dowódca WOT będzie koordynował i wykonywał zadania związane z rozwijaniem i użyciem pododdziałów i oddziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wojska te mają również zadanie szerzenia w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
EN
The main objective of the article is the presentation a newly created, fifth type of armed forces in Poland and its role for the defense and security of the state. The author in his article, outlines the legal basis for the functioning of the Territorial Defense Force (TDF), their tasks and structure, and the rules of military service in WOT (TDF). These troops are to conduct military operations in cooperation with the operational troops (in the case of the outbreak of the conflict). These actions will be aimed at destroying or stopping the forces of a potential opponent. In addition, TDF Commander will coordinate and carry out tasks related to the development and use of subdivisions and troops in the fight against natural disasters and the elimination of their effects, property protection, exploration and rescue or the protection of health and human life, and the clearance of explosives and dangerous military origin, their disposal, as well as the implementation of the crisis management tasks. These forces also have the task of spreading the idea of patriotic education in society.
PL
Kanalizacja podciśnieniowa jest rozwiązaniem o krótkiej historii w stosunku do powszechnie stosowanych systemów odprowadzających ścieki bytowo gospodarcze z budynków mieszkalnych. Jednak dzięki nowatorskiemu podejściu oraz zaangażowaniu się przedstawicieli świata nauki z Europy Zachodniej szybko stała się systemem, który zapewnia bardzo wygodny i bezpieczny transport ścieków bytowo-gospodarczych. Dzięki przyjętym rozwiązaniom zapewniającym praktycznie 100% szczelność systemu, kanalizacja podciśnieniowa jest rozwiązaniem, którego stosowanie wskazane jest w terenach zalewowych oraz o trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Przykładem takiego zastosowania mogą być instalacje w całym świecie m.in. gminie Odolanów (południowa Wielkopolska).
EN
The vacuum sewerage system is a relatively recently found solution in relation to the systems commonly used for discharging domestic sewage from residential buildings. However, due to an innovative approach and commitment of Western European scientific community representatives, it has quickly become a system, which provides very convenient and safe transportation of domestic and industrial wastewater. Thanks to the adopted solutions resulting in almost 100% tightness of the system, the vacuum sewerage is particularly suitable for use in floodplains and areas with difficult land-water conditions. Examples of such applications are installations found throughout the world, for instance in Odolanów municipality (Southern Wielkopolska).
9
Content available remote Interpretacja pojęć zarzadzanie i kierowanie
PL
W nomenklaturze wojskowej powszechnie jest stosowane określenie kierowanie zabezpieczeniem logistycznym oraz organy kierowania czy też podsystem kierowania. Biorąc pod uwagę podmiot i przedmiot kierowania, okazuje się, że to nie do końca może być poprawne. Wielu autorów uważa, że w przypadku dysponowania potencjałem nie powinno się tych czynności odnosić do kierowania lecz traktować jako zarzadzanie z pełną konsekwencją tego słowa. Oznacza, że należy dostrzegać cztery składowe, takie jak: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Autor skłonny zaakceptować taki punkt widzenia wskazał w dalszej części potrzebę przestrzegania zasad w procesie zarzadzania logistyką. Najbardziej właściwymi zdaniem Autora, są zasady Henri Fayola, oczywiście interpretowane na miarę XXI wieku. W końcowej części artykuł zawiera sugestie dotyczące podjęcia szerokiej dyskusji i przyjęcia ostatecznego jednego sposobu definiowania czynności realizowanych przez przełożonych w ramach realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk.
EN
In military nomenclature is commonly applied the term logistics security targeting and targeting authorities or subsystem. Considering the subject and object targeting, it turns out that this is not the end of the may be correct. Many authors believe that if you have the potential should not be these steps refer to drive but regarded as management with the full consequence of the word. Means that you should detect four components, such as: planning, organizing, motivating, and controlling. An author willing to accept such a point of view stated in the further part of the need to adhere to the principles in the process of managing logistics. The most relevant task the author, are the rules of Henri Fayola, of course, interpreted for the 21st century. In the final part of the article contains suggestions on how to take a wide discussion and adoption of the final one how to define the actions carried out by his superiors in the framework of the implementation of the tasks of the logistics security troops.
PL
Przykrycie trasy drogowej lub kolejowej pozwala na jej harmonijne funkcjonownie w środowisku miejskim. W latach 2010–2015 wykonano przykrycie odcinków Trasy Armii Krajowej o parabolicznym kształcie ze szkieletu stalowego i szlanego pokrycia. Przykrycia spełniają funkcję ograniczenia hałasu i estetyki. Są dobrze oceniane przez mieszkańców i pozytywnie odbierane przez kierowców.
EN
Cover of road or railway route causes harmonious operation transport infrastructure in municipal environment. In 201-2015, covers of sections of Armii Krajowej route in Warsaw were constructed. Covers have parabolic shape and they are made of steel skeleton with glass fill. Covers ply function of noise limitation and aesthetics. The are positively evaluated by inhabitants and drivers.
PL
W artykule przedstawiono problem regionalizacji zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce. Celem artykułu jest zaprojektowanie odpowiedniego modelu organizacyjno-zarządczego tego transportu oraz dostosowanego do niego mechanizmu finansowania działalności przewozowej. W strukturze artykułu wyodrębniono w kolejności części poświęcone procesowi regionalizacji transportu pasażerskiego, funkcjonowaniu transportu regionalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, funkcjonowaniu transportu regionalnego w Polsce w świetle wojewódzkich planów transportowych oraz kierunkom restrukturyzacji transportu regionalnego w Polsce. W ramach ostatniej części zaprezentowano rozważania na temat przesłanek powołania zarządu transportu regionalnego jako podmiotu organizującego i zarządzającego usługami transportu regionalnego oraz finansowania działalności zintegrowanego transportu regionalnego.
EN
The article presents the problem of regionalization of passenger transport in Poland. The aim of the article is to design an appropriate organizational and managerial model of that transport and adapted financing mechanism of transport activity. The structure of the article extracted in the order of sections on the process of regionalization of passenger transport, regional transport functioning in selected countries of the European Union, the functioning of regional transport in Poland in the light of the provincial transport plans and directions of restructuring of regional transport in Poland. Within the last section reflections on the premises of the appointment of the board of the regional transport as the entity organizing and managing regional transport services and the financing of an integrated regional transport are presented.
12
Content available System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
PL
W artykule omówiono funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce (PRM) poprzez przedstawienie zarysu historycznego powstawania oraz funkcjonowanie tego systemu. Artykuł zakończono sformułowaniem, że Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w Polsce możemy zaliczyć do dobrze funkcjonujących. Aby utrzymywać ten stan, należy ciągle modyfikować, unowocześniać i podążać za nowoczesnymi technologiami i rozwojem nauki. Tylko sprawnie działający system zaowocuje zmniejszeniem śmiertelności wśród potrzebujących pomocy.
EN
The authors discuss the National Medical Emergency System in Poland (Państwowe Ratownictwo Medyczne – PRM) describing the historical outline and current functioning of the system. In the authors’ opinion, the Integrated State Medical Emergency System in Poland can be classified as well- functioning. To maintain this status, there should be constant modification, up- dating and following the latest achievements of technology and science. Only the efficiently operating system will result in the decrease of death rates of those in need.
PL
W artykule podjęto problematykę organizacji i funkcjonowania pogotowia specjalistycznego na przykładzie pogotowia wodnego w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono analizę wymagań dotyczących kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do wykonywania prac podwodnych. Szczególną uwagę skupiono na kryteriach doboru oraz predyspozycjach, jakimi powinni się wykazywać kandydaci i członkowie zastępów nurkowych. Ponadto przedstawiono wyniki wywiadu dotyczącego pożądanych cech i zachowań ratowników górniczych.
EN
The article discusses the issues of organization and functioning of specialist rescue emergency team on the example of water hazard fighting emergency team in the hard coal mine. An analysis of the requirements for candidates for members of professional rescue teams for performance of underwater operations was presented. Particular attention is focused on the criteria for selection and predispositions, that should demonstrated by candidates for members of the team of rescuers-divers. In addition, the results of the interview on the desired traits and behaviors of mine rescuers were presented.
PL
Autorzy omówili Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce (PRM) poprzez zarys historyczny powstawania oraz funkcjonowanie tego systemu. Zakończenie pracy wieńczy sformułowanie, że Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w Polsce możemy zaliczyć do dobrze funkcjonujących. Aby utrzymywać ten stan, należy ciągle modyfikować, unowocześniać i podążać za nowinkami techniki i nauki. Tylko sprawnie działający system zaowocuje zmniejszeniem śmiertelności wśród potrzebujących pomocy. Państwowe Ratownictwo Medyczne nie jest w pełni finansowane z budżetu państwa. Każda jednostka systemu ma inne źródło finansowe. Środki finansowe zespołów ratownictwa medycznego, jak i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego pochodzą z budżetu państwa, lecz są kontraktowane przez inne osoby. Natomiast ratownicze oddziały szpitalne finansowane są z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, który pochodzi m.in. ze składek zdrowotnych społeczeństwa.
EN
The autors discusses the National Medical Emergency System in Poland (Państwowe Ratowwnictwo Medyczne - PRM) through the historical outline of its formation and current functioning of the system. The thesis ends with a declaration that the Integrated State Medical Emergency System in Poland can be classified as well-functioning. To maintain this status, modification, modernisation and following the latest updates in technology and science have to be pursued . Only the efficiently operating system will result in a decrease in death rates of those in need for help. Emergency medical services is not fully financed from the state budget . Each unit system has other financial source . The financial resources of medical rescue teams , as well as air medical rescue teams come from the state budget, but are contracted by others. By contrast, emergency wards are financed from the budget of the National Health Fund , which comes , among others, the contributions of public health .
PL
W artykule zaprezentowano propozycję narzędzia badawczego - kwestionariusza ankiety do badania zależności pomiędzy współpracą a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Kwestionariusz zostanie wykorzystany w badaniach empirycznych, które będą przeprowadzone wśród MŚP branży budowlanej województwa śląskiego. Uzasadniono wybór obszaru badawczego. Wskazano na pojawiającą się lukę empiryczną oraz metodologiczną, która została zidentyfikowana dzięki dotychczasowej analizie literatury krajowej oraz zagranicznej. Przedstawiono kierunki dalszych badań.
EN
The paper presents a proposal of a research tool: a survey questionnaire to study the relationship between cooperation and performance of small and medium enterprises in construction sector. The questionnaire will be used in the empirical research of SME construction companies in Silesian Voivodeship. Additionally, the article justifies choice of research area and indicates the empirical and methodological gap. Article is a point for further research in this area.
PL
W publikacji przedstawiono najnowsze osiągnięcia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wykorzystywane w codziennej pracy przy projektach systemów wentylacji oddymiającej, wraz z przedstawieniem grupy narzędzi. Porównano je z rozwiązaniami wykorzystywanymi kilka-kilkanaście lat temu, kładąc szczególny nacisk na obecnie dostępne możliwości, jednocześnie prezentując przewidywania w rozwoju technik w przyszłości.
EN
This article presents the to latest archievements on smoke and heat ventilation systems, and their impact on their design. Modern methods, such as CFD analysis are discussed, along with the changes to those methodologies implemented in past decade and possible future improvements. The focal point of the paper are new capabilities of modern CFD software and evacuation models. In the end of the paper, pros and cons of performance based regulations are discussed, with some final remarks for future law requirements.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie działającym w branży metalowej. W tym celu dokonano ich analizy i oceny. Następnie zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród wybranych losowo klientów przedsiębiorstwa. Miało ono za zadanie ocenić poziom satysfakcji z dotychczasowej współpracy i spełnienie wymagań klientów. Odbiorca i stopień jego zadowolenia jest bowiem jednym z wyznaczników efektywności zachodzących w przedsiębiorstwie procesów logistycznych. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wysunięcie odpowiednich wniosków i wskazanie kierunków doskonalenia, które mogą wpłynąć na wzrost stopnia spełnienia wymagań klienta i poprawę procesów logistycznych.
EN
In this article was presented selected issues related with management of logistic processes in the company functioning in metal branch. For this purpose, was made their analysis and evaluation. Then presented results of the survey conducted among selected random customers of company. This survey was conducted to assess the level of satisfaction with the existing cooperation and fulfillment of customer requirements. In fact, the recipient and the degree of his satisfaction is one of the determinants of the effectiveness existing in the company processes of logistics. The conducted analyzes have allowed to eject the relevant conclusions and indication of the directions improvement, which may affect the growth of the fulfillment of customer requirements and improvement of logistics processes.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1043--1052, CD 2
PL
Funkcjonowanie jednostek Marynarki Wojennej pod względem zabezpieczenia logistycznego wspierane było wyłącznie przez macierzyste siły i środki. Sytuacja ta powodowała, że w ocenie przełożonych posiadała ona zbyt dużą ilość jednostek wojskowych realizujących zadania oddziałów gospodarczych. W ramach zmian strukturalnych w logistyce wykonawczej funkcje oddziału gospodarczego w Marynarce Wojennej przypisano jedynie kilku jednostkom, z których podstawową rolę spełniają Komendy Portów Wojennych. Posiadają one strukturę organizacyjną i odpowiednie wyposażenie pozwalające wykonać zasadnicze zadania zabezpieczenia logistycznego na rzecz przydzielonych pod względem gospodarczym jednostek. Realizacja przydzielonych Komendzie Portu Wojennego zadań logistycznych nacechowana jest koniecznością rozwiazywania szeregu problemów związanych z nie do końca pełnym zrozumieniem istoty przyjętych rozwiazań. Występują też sytuacje, w których obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa nie do końca jest poprawnie rozumiany przez zabezpieczane jednostki i instytucje wojskowe. Poczynione w tym obszarze przedsięwzięcia organizacyjne i wykonawcze powinny doprowadzić do ujednolicenia interpretacji praw, obowiązków i treści zadań po stronie Komendy Portu Wojennego i zabezpieczanych jednostek co w konsekwencji pozwoli zapewnić bezpieczeństwo logistyczne wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym dyslokowanym w rejonie odpowiedzialności KPW.
EN
Operation of the Navy units in terms of logistics security was supported only by the strength and resources. This situation meant that the superiors have too large amount of military units pursuing the task of economic branches. In the framework of the structural changes in the logistics functions of the Executive branch in the Navy has only a few individuals with whose principal role meet the Port Commands War. They have the organizational structure and appropriate equipment to perform the essential tasks of the logistics support assigned to the economic units. The implementation of the assigned Command of war Port logistics by is a must resolve a number of problems related to the not-quite-full comprehension of the essence of the adopted solutions. There are also situations in which the obligation to comply with applicable laws and regulations is not the end of them is properly understood by the secured unit and military institutions. Made in the area of organizational measures and regulations should lead to the harmonization of the interpretation of the rights, obligations and the content of the task after the Port Command martial law and securable entities which in turn will help ensure the safety of all logistic and military institutions deployed in the area of responsibility of Port Commands War.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.