Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tenders
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Publikacja jest próbą odpowiedzi na nadmiarowe i nieznajdujące potwierdzenia w obowiązującym prawie wymagania stawiane wyrobom przeznaczonym do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem. Niejednokrotnie wymagania techniczne zawarte w specyfikacjach istotnych warunków zamówień są podawane w sposób nieprecyzyjny i mogący wprowadzić w błąd. Nie należy jednak doszukiwać się działania intencjonalnego – powodem jest raczej niewystarczający poziom wiedzy i posługiwanie się językiem branżowym. Pozostaje mieć nadzieję, że rozwiązaniem jest przeprowadzenie odpowiedniej edukacji.
EN
The paper try to find an answer for excessively and not found in valid law regulations requirements for products intended for use in explosion risk condition. Many a time precise technical requirements are stated in imprecise manner and also its may lead to misunderstanding. Intentional acting should not be found – the reason is unsuccessful level of knowledge and use a branch jargon rather. It should be hopeful, that the solution is to carry out a proper education.
PL
Serwis inwestycyjno-przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI opracowały zestawienie wyników przetargów w branży drogowo-mostowej, opublikowanych w Polsce w 2010 r. Raport przedstawia analizę ponad 18 tys. wyników przetargów. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED.
4
Content available Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług. Cz. 2
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jakie ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule zostały opisane szczegółowo wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi drugą, z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the second out of three parts.
5
Content available remote Zaniżanie cen w przetargach nie pomoże przetrwać kryzysu
PL
Wywiad z Romanem Wieczorkiem, prezesem zarządu Skanska SA. W rozmowie poruszono zagadnienia kryzysu gospodarczego i jego wpływu na rozwój budownictwa w Polsce.
6
Content available remote Budownictwo drogowe wychodzi na prostą
PL
Realizacja programu budowy dróg w Polsce wkracza w decydującą fazę. Rośnie liczba ogłaszanych i rozstrzyganych przetargów, a od 2010 r. wyraźnie zwiększy się łączna długość dróg w budowie. Jednak zaostrzająca się konkurencja wśród wykonawców i spadek cen ofertowych rodzą poważne zagrożenia dla terminowej realizacji projektów oraz ich jakości.
7
Content available remote Przetargi, których nie ma
PL
Rozmowa z Dariuszem Blocherem, prezesem zarządu firmy Budimex Dromex SA, nt procedury przetargowej. W Polsce spadła liczba ogłaszanych przetargów na roboty drogowe i mostowe. Czynnikami przedłużającymi procedurę przetargową są np. ogromna ilość zapytań do specyfikacji przetargowej, oprotestowania, źle przygotowana dokumentacja, co równocześnie wydłuża procedurę. Poruszony został również temat działalności firmy i jej planów na rok następny.
9
Content available remote Program funkcjonalno-użytkowy w budownictwie drogowym
PL
Jeżeli przedmiotem zamówienia jest projektowanie i budowa zamówienie opisuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Przepisy określają taki program, ale w dostosowaniu do zamówień na budynki. Przy projektowaniu i budowie dróg program musi być dostosowany do specyfiki inwestycji i do praktyki projektowania.
EN
If the subject of procurement includes design and construction the procurement is described by functional-utility program. Regulations specify this program but it is adjusted to procurement of buildings. In case of road design and construction the program should be adjusted to the Specific of investment and to design practice.
PL
Wybrane elementy nowych procedur stosowanych przy przetargach na usługi projektowe i doradcze dla zarządu infrastruktury kolejowej ProRail. System kwalifikacji zleceniobiorców (ORS), oparty na bazie bieżąco aktualizowanych danych o firmach usługowych. Wymagania kwalifikacyjne i kryteria oceny. Zasady organizacji przetargów i wyboru wykonawcy spośród oferentów. Nowa strategia modernizacji holenderskiej sieci kolejowej i kontrakty Design and Build na kompleksową modernizację większych odcinków linii.
EN
Some aspects of the new procedures used in tenders on design and consulting services for the .ProRail. board of the railway infrastructure. The system of offerers. qualification (ORS) based upon the on-line updated data base concerning commercial service companies. The qualification requirements and the assessment criteria. The rules of the tender management and contractors. selection. The new strategy of the Dutch railway network modernisation. design-and-build type contracts for the integral modernisation of large railway line sections.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.