Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distributed generation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
In most production plants, waste heat is usually discharged into the environment, contributing to a reduction in the energy efficiency of industrial processes. This is often due to the low thermal parameters of the carriers in which this energy is contained, such as oils, water, exhaust gases or other post-process gases, which means that their use for electricity production in a conventional Rankine cycle may prove to be economically unprofitable. One of the technologies enabling the use of lowand medium-temperature waste heat carriers is the organic Rankine cycle (ORC) technology. The paper present results of calculations performed to evaluate potential electricity production in ORC using waste heat from a natural gas-fired glass melting furnace. The analysis was carried out assuming the use of a single-stage axial turbine, whose efficiency was estimated using correlations available in the literature. The calculations were carried out for three working fluids, namely hexamethyldisiloxane, dimethyl carbonate, and toluene for two scenarios, i.e. ORC system dedicated only to electricity production and ORC system working in cogeneration mode, where heat is obtain from cooling the condenser. In each of the considered cases, the ORC system achieves the net power output exceeding 300 kW (309 kW for megawatts in the cogenerative mode to 367 kW for toluene in the non-cogenerative mode), with an estimated turbine efficiency above 80%, in range of 80,75 to 83,78%. The efficiency of the ORC system, depending on the used working fluid and the adopted scenario, is in the range from 14.85 to 16.68%, achieving higher efficiency for the non-cogenerative work scenario.
PL
W artykule przedstawiono wynik komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Przedstawiono także analizę wpływu pracy instalacji fotowoltaicznych na wartości napięcia w sieci elektroenergetycznej niskiego napięci.
EN
The article presents the results of a computer simulation of low voltage power network operation. An analysis of the influence of photovoltaic installations on voltage values in the low voltage electric power network has been presented.
PL
W artykule przedstawiono ryzyko i negatywne następstwa nieintencjonalnej pracy wyspowej generacji rozproszonej. W skrócie omówiono metody zabezpieczenia przed taką pracą, w literaturze fachowej zaklasyfikowane jako zabezpieczenia LOM (loss of mains). Została postawiona teza, że wraz ze wzrostem nasycenia źródłami generacji rozproszonej w sieci dystrybucyjnej tradycyjne metody LOM (zarówno oparte na algorytmach pasywnych, jak i aktywne) są coraz mniej skuteczne. Odpowiedzią na te trudności jest zastosowanie w zabezpieczeniach LOM techniki synchrofazorów. W końcowej części artykułu przedstawiono przykładową aplikację realizującą zabezpieczenie LOM w oparciu na zabezpieczeniu Eprotect z funkcją synchrofazorów produkcji Energotestu.
EN
The paper presents the risks and negative consequences of the unintentional island generation of distributed generation. The methods of protection against such work have been briefly described, in the professional literature and are classified as LOM (loss of mains). The thesis has been put forward that with the increase in saturation of distributed generation sources in the distribution network, traditional LOM methods (both based on passive and active algorithms) are less and less effective. The answer to these difficulties is the use of synchrofazor technology in LOM protection. The final part of the paper presents an example application implementing LOM protections based on Eprotect relay with the function of synchrophasor measurements produced by Energotest.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie rozwoju sieci dystrybucyjnych SN i nn z wykorzystaniem transformatorów SN/nn z podbobciążeniowymi przełącznikami zaczepów. Pokazane zostało podejście alternatywne do klasycznej rozbudowy sieci. Prezentowane podejście umożliwia obniżenie kosztów i skrócenie czasu modernizacji sieci. W artykule przedstawiono przykład rozwiązania wdrożonego w 2019 r., w sieci jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej. Zaprezentowane zostały możliwości układu oraz omówiono zrealizowany algorytm.
EN
Issues regarding to MV&LV grid development planning with application of Voltage Regulating Distribution Transformers (VRDT) were investigated. The article presents an alternative approach to traditional network reinforcement. This approach enables the reduction of cost and time for grid upgrade. The described project has been developed in 2019 for a Polish Distribution System Operator. Opportunities of applied regulating algorithm are presented.
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
Rozwój inteligentnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (smart-grid) musi przynosić wymierne korzyści, a nie tylko satysfakcję z gromadzenia bardzo dużych ilości danych, z którymi nie wiadomo co zrobić. W Polsce stoimy przed koniecznością opracowania nowej koncepcji systemu energetycznego, uwzględniającej fakt braku paliw kopalnych (może już w roku 2050). W koncepcji nowego systemu zmianie ulegnie wiele kwestii, również dotyczących zarządzania pracą minisystemów elektroenergetycznych. Operator utraci monopolistyczną pozycję i będzie musiał zarządzać pracą mikrosystemów elektroenergetycznych z wymiernymi korzyściami dla wszystkich interesariuszy. W artykule omówiono problem zarządzania pracą mikrosystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia z dyskusją dotyczącą straty energii elektrycznej oraz mocy strat.
EN
The advantage of distributed generation in power systems is the reduction of electric power losses in these systems. Power loss in particular elements of power distribution network with distributed generation may decrease or increase. There is a borderline state of system operation, caused by the work of generating units with oversized power in comparison to receivers. Achieving this state leads to reduction of total ener-gy loss. In the article author characterizes the parameters of this borderline state of system operation and prove that the idea of prosumer microinstallations allows to achieve aforementioned advantages.
PL
Dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej, w Polsce widoczny na przykładzie rosnącej w latach 2017-2019 ilości mikroinstalacji podłączanych do sieci, może skutkować dążeniem do integracji tych źródeł w usystematyzowane struktury. Powstające klastry energii są pierwszą formą integracji, która opiera się na wzajemnych porozumieniach między interesariuszami klastra i nie umożliwia osiągnięcia całkowitej technicznej niezależności energetycznej. Wydaje się, że kolejną formą integracji będą wirtualne elektrownie, które nie są tak jak klastry energii ograniczone terytorialnie, jednak finalnym sposobem integrowania rozproszonych źródeł wytwórczych mogą być mikrosieci. Łączą one w sobie cele określone przez klastry energii, z niektórymi właściwościami wirtualnych elektrowni, a jednocześnie są w stanie zapewnić techniczną niezależność energetyczną.
EN
Dynamic development and deployment of distributed energy resources, especially visible in Poland in form of a rapid increase in prosumer installations connected to the grid in 2017-2019, can result in bottom-up initiatives towards combining these sources into more integrated structures. Emerging energy clusters represent the first approach towards such integration, basing on mutual agreements among cluster stake-holders. However, such entities do not allow for a full technical energy self-sufficiency. It is assumed, that their advanced successors are virtual power plants – not constrained geographically and capable of directly managing generation and consumption assets – but a final technology of integrating distributed energy resources are microgrids. The latter combine specific aims of energy clusters with technical functionalities of virtual power plants and at the same time can provide full technical energy independence.
PL
W artykule poruszono możliwość potencjalnej integracji gazowego układu mikrokogeneracyjnego z magazynem energii elektrycznej. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem przygotowanego modelu matematycznego dla przykładowego konsumenta – mieszkańców domu jednorodzinnego. Model oparty jest o wyniki badań eksperymentalnych. Rezultaty wskazują na bardzo korzystny efekt implementacji zasobnika energii elektrycznej z punktu widzenia konsumpcji własnej oraz wzrostu potencjalnej samowystarczalności energetycznej. Wzrost samodzielnego pokrycia zapotrzebowania na elektrycz-ność przy zastosowaniu zasobnika o pojemności 5 kWh w porównaniu do konfiguracji podstawowej (bez zasobnika) wynosi 100% dla analizowanego przypadku.
EN
In the article the integration of gas-fueled micro-cogeneration device with electrical energy storage is dis-cussed. The experimental data-based model was developed. The calculations were performed for one-family household. Presented results show very beneficial effect of the implementation of the electricity storage from the point of view of self-consumption and the increase of potential energy self-sufficiency. The increase in self-coverage of electricity demand when using a 5 kWh storage buffer compared to the basic configuration (without the electricity storage) is 100% for the analyzed case.
PL
Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, korzystającej przede wszystkim z fotowoltaicznych źródeł wytwórczych, stawia pytania związane ze sposobem wykorzystania generowanej w nich energii. W artykule przedstawiono wyniki badań autokonsumpcji energii elektrycznej krajowych instalacji prosumenckich wyposażonych w fotowoltaiczne źródła wytwór-cze. Analizy przeprowadzono z uwzględnieniem wymiarowania mocy instalacji fotowoltaicznych powiązanych z rocznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w prosumenckiej osłonie kontrolnej. Wykonano również symulację autokon-sumpcji dla instalacji fotowoltaicznych o mocach pokrywających od 12,5% do 125% rocznego zapotrzebowania. Badania przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste profile generacji i poboru energii elektrycznej zarejestrowane w latach 2017-2019 dla 100 mikroinstalacji prosumenckich.
EN
. The development of renewable energy sources in household sector in Poland is primarily using photovol-taic generation. This raises questions about how the generated energy is used. The article presents the re-sults of research on electricity self-consumption in residential prosumer sector. The analyses were made involv-ing dimensioning of photovoltaic installations power associated with the annual demand. Self-consumption simulation was also carried out for photovoltaic installations with capacities covering from 12.5% to 125% of annual demand. The research was based on actual generation and demand profiles registered in 2017-2019 for 100 prosumer micro-installations.
10
Content available remote Światowy rynek ogniw paliwowych
PL
Ogniwa paliwowe zamieniają energię chemiczną paliwa w sposób bezpośredni na energię elektryczną i ciepło. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój tej technologii. W artykule przedstawiono rynek światowy ogniw paliwowych w liczbach w latach 2008 - 2018. Wymieniono przykłady wdrożeń oraz plany rozwoju tej technologii. Dokonano również przeglądu podstawowych typów ogniw paliwowych, ich charakterystyk, wad i zalet.
EN
The fuel cell convert chemical energy of a fuel directly into electrical energy and heat. In last years dynamic development of fuel cell technology is observed. The article presents the world fuel cell market in numbers from 2008 to 2018.Eexamples of implementations and plans for the development of this technology are listed. The basic types of fuel cells, their characteristics, disadvantages and advantages are also reviewed.
EN
This paper presents the influence of distributed generation DG and reclosers placement on the reliability of distribution network. The brute force method and evolutionary algorithm were used to solve the optimization task. The placement of the switches was determined independently using two criteria. The first criterion is the reserve factor, while the second criterion is the SAIDI index. The proposed methods were tested on a real medium voltage distribution system in two variants of operation: with and without.
PL
W artykule przedstawiono wpływ generacji rozproszonej i lokalizacji reklozerów na niezawodność sieci dystrybucyjnej. Zastosowano algorytm przeglądu zupełnego oraz algorytm ewolucyjny. Lokalizację reklozerów ustalono stosując dwa kryteria: współczynnik rezerwowania oraz wskaźnik SAIDI. Obliczenia zrealizowano dla rzeczywistej sieci średniego napięcia.
EN
The purpose of this study is to optimize the location and capacity of PV in the feeder distribution system 20 kV of Central Sulawesi, Indonesia. The proposed method uses the optimization method of development from the genetic algorithm, namely NSGA-II. Optimization is carried out in three scenarios by considering the value of the total active PV power capacity which produces the minimum active power loss and voltage deviation. The simulation result shows that the integration of PV-DG can improve drop voltage of distribution system performance due to load growth effect.
PL
Celem tego badania jest optymalizacja lokalizacji i wydajności PV w systemie dystrybucji zasilania 20 kV w środkowym Sulawesi w Indonezji. Proponowana metoda wykorzystuje optymalizację opartą na algorytmie genetycznym, mianowicie NSGA-II. Optymalizację przeprowadza się w trzech scenariuszach, biorąc pod uwagę wartość całkowitej mocy czynnej PV, która powoduje minimalne straty mocy czynnej i odchylenie napięcia. Wynik symulacji pokazuje, że integracja PV-DG może poprawić wydajność systemu dystrybucji ze względu na efekt wzrostu obciążenia.
EN
Distributed generation is an issue intensively studied in recent years. It concerns, among others protection systems of distributed generation units connected to electric power grids. The main goal of this paper is to present the issue of functional reliability of selected passive loss of mains (LoM) protection systems, i.e. methods of detecting island operation in distribution power grids, which are implemented in PV inverters installed in sample MV and LV grids, typical for Polish conditions. First, different methods of detecting island operation have been distinguished and shortly characterized. Some problems concerning their action have also been presented. Then commonly used passive methods of island grid operation detection have been described. Next sample distribution grid has been presented and chosen disturbances modelled in the grid to test mentioned passive methods have been defined. For each of the determined type of disturbance the dynamic simulation has been carried out, as well as voltage and frequency plots for two selected RES nodes have been recorded and observed. All considered passive methods of island grid operation detection have been implemented in a Matlab/Simulink environment. Models of RoCoF, U/OVP and U/ OFP algorithms have been presented in diagrams. Then, results of carried out extensive studies have been shown in tables and discussed. The results are a consequence of a realized research project concerning electric grids in rural areas. Summary, final conclusions, and future research possibilities constitute the last part of the paper. The conclusions are mainly concentrated on evaluation of action of passive methods of island operation detection as well as possibility of using the methods in Polish conditions, particularly in rural distribution grids.
EN
Hybrid Power Sources/Systems (HPS) are generally treated as local prosumer supplies. The paper presents a new approach to the strategy of electricity contracting from HPS, considering hybrid systems as a new type of quasi-centrally dispatched power units operating in Polish market conditions. The possibilities of contracting electricity from HPS, consisting of three electricity generation technologies: biogas plant, wind power plant and solar power plant, are presented. The opportunity to obtain additional income from the electricity trading on the balancing market was used. Proposals for a new mathematical description of HPS topology were also presented, including a feasibility function, which can be used for technical and economic analyses. The obtained results can be used as a direction of development in the field of optimization of hybrid source operation in cooperation with the power grid. Based on the conducted analyses, it can be observed that electricity sales contracts concluded for each hour of the day may bring additional profit for the investor. However, the strong dependence of the proposed strategy on the situation on the balancing market or other local electricity markets similar in their operations should be emphasized.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania farm wiatrowych w regulacji pierwotnej i wtórnej częstotliwości napięcia w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano model systemu złożony z farmy wiatrowej, zastępczego generatora synchronicznego oraz obciążenia. Opracowano algorytm regulacji częstotliwości uwzględniający dwa etapy: regulację pierwotną z uwzględnieniem sztucznej inercji turbin wiatrowych oraz regulację wtórną dostępną na żądanie operatora. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ilustrujące przebieg zmian częstotliwości w zależności od generacji farmy i ograniczeń operatora dla różnych scenariuszy pracy układu.
EN
The presented article concerns the possibility of using wind farms in frequency regulation in the power system. In the research, a system model composed of wind farm, equivalent synchronous generator and load was used, built in the environment of the PSCAD. The applied frequency control algorithm consist of two stages: primary control allowing to limit dynamic phenomena in the system through use the artificial inertia of wind turbines and secondary regulation available at the request of the system operator. The presented research results illustrate frequency changes depending on the farm’s generation and limitations of the distribution system operator for various wind farm participation scenarios in the system frequency regulation taking into account changes in system load and available wind energy.
PL
Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię, obejmujący jej lokalne źródła (w głównej mierze wykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii - OZE) oraz skupionych wokół nich odbiorców. Dzięki wzajemnej współpracy źródeł wytwórczych i bilansujących, możliwe jest częściowe lub całkowite uniezależnienie obszaru od dostaw energii z sieci elektroenergetycznej. W niniejszym artykule opisano rezultaty badań w zakresie doboru komponentów mikrosieci celem redukcji szczytowej mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej. Dla istniejącej lokalizacji – wsi w województwie dolnośląskim – zaproponowano następujący miks technologiczny: ogniwa fotowoltaiczne, mikroturbiny wiatrowe, bateryjny magazyn energii oraz źródło bilansujące w postaci generatora napędzanego silnikiem tłokowym. Przeanalizowano również cztery warianty stopnia uniezależnienia mikrosieci.
EN
Microgrid is a physically separated energy supply region, including distributed, preferably renewable energy sources (RES), as well as consumers and microgrid management tools. Partial or full independence from electricity supply from the main grid can be achieved as a result of coordinated utilization of variable and balancing generation assets. Both research approach and its results towards designing an appropriate energy mix for microgrid at a given location – village in Lower Silesia, Poland – had been presented within this article. Proposed energy sources include: photovoltaics, micro-scale wind turbines (10 kW), battery energy storage and diesel-powered genset. Four different scenarios had been compared, based on peak power import reduction degree of: 25%, 50%, 75% and 100% (full autonomy).
PL
Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej może w nieodległej przyszłości wymusić wstrzymanie rozwoju lub wręcz wycofanie wielu wielkoskalowych jednostek konwencjonalnych. Jednostki te stanowią podstawowe źródła wytwórcze polskiego systemu elektroenergetycznego, dlatego ewentualne ich wycofanie implikuje ryzyko niewystarczającego pokrycia zapotrzebowania na moc. Potencjalnym źródeł mocy dodatkowej mogą być m.in. rozproszone źródła wytwórcze agregowane w ramach klastrów energii. W artykule przedstawiono wyniki analizy potencjału klastrów.
EN
The European Union's energy and climate policy may force the deep modernization or withdrawal of many large-scale conventional units in the near future. These sources are a basic component of the generation sector of the Polish power system, therefore their possible withdrawal implies the risk of insufficient coverage of power demand. One of the sources of additional power may be dispersed generation sources that are aggregated within energy clusters. The article presents the results of the energy clusters potential analysis.
18
Content available remote Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii
PL
W artykule przedstawiono przegląd topologii instalacji hybrydowych OZE, możliwych do zastosowania jako alternatywne źródła energii w mikrosieciach i klastrach energii. Omówiono sposoby konfiguracji źródeł hybrydowych, możliwości tworzenia kombinacji danych technologii i ich wykonalność. Oszacowano także profil wytwórczy takiej instalacji dla różnych pór roku. Na podstawie otrzymanych danych zaprojektowano strategię kontraktowania energii elektrycznej, która maksymalizuje wykorzystanie źródeł energii wchodzących w skład instalacji hybrydowej OZE. Następnie oszacowano potencjalne przychody ze sprzedaży energii.
EN
The paper presents a review of the topologies of hybrid RES installations, possible to be used as alternative energy sources in microgrids and energy clusters. The methods of configuration of hybrid sources, possibilities of creating combinations of given technologies and their feasibility are discussed. The production profile of such an installation, for different seasons of the year, is also estimated. On the basis of the data received, a strategy of contracting electricity was designed, which maximizes the use of energy sources included in the hybrid RES installation. Then, potential income from the sale of energy from this installation was estimated.
EN
The assessment of voltage disturbing emission sources still lacks adequate models for customer side incorporating mixed loads and distributed power generation. The paper proposes a solution for this challenging task. It includes the determination of topology and parameters of equivalent circuits representing customers’ installations with local power sources in three- and four-wire networks. The equivalent circuits are developed on the basis of two-staged transformation, meet requirements of IEC 61000-4-30 and can be used for the on-line assessment of the emission sources of linear voltage disturbances.
PL
W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu konkurujących zadań w sieci zawierającej różne obciążenia I rozproszone generatiry. Określono topologię I parametry obwodów zastępczych reprezentujących instalacje klientów w sieci trzy- I czteroprzewodowej. Schematy zastępcze okręslono na bazie dwustopniowej transformacji z uwzględnieniem normy IEC 61000-4-30. Pozwoliło to na okręślanie on-line źródeł emisji zakłóceń.
20
Content available remote Impact of renewables on relay protection operation
EN
The current trend in the development of electric power systems is the integration of renewable energy sources in the form of distributed generation. It was revealed that one of the main reasons inhibiting this process is a change in the EPS operating modes, which in turn has a significant impact on the operation of relay protection and automation and, as a consequence, on their setting. A decrease in sensitivity and a violation of relay protection selectivity in distribution network in the case of integration of wind power generation into EPS have been experimentally proved. An important factor is the capacity and location of the wind power generation facilities connection. In addition, the article analyzes the existing approaches to implement the relay protection of such power systems. As a result, it is theoretically proved the need to develop new methods and means for comprehensive setting up of relay protection and automation, since existing approaches either limit the integration of new installations, or they are difficult to implement, or not flexible enough.
PL
W rozproszonych sieciach w skład których wchodzą odnawialne źródła energii pojawia się problem zmiany warunków pracy przekaźnikowych systemów zabezpieczeń. W artykule analizowano wpływ odnawialnych źródeł energii na systemy zabezpieczeń. Wykazano że istnieje potrzeba opracowania nowych metod zabezpieczeń ponieważ istniejące mają ograniczone możliwości zastosowań.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.