Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnia pasowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the results of experimental measurements of static friction forces between a poly-V belt 5pk and a pulley on a specialised research stand. An average effective static coefficient is assumed depending on the wrap angle and preload force. Different shapes and positions of curves of the measured values for lower wrap angles are found, with similar curves in the set of measurements with higher angles. The Nelder-Mead optimisation method is proposed to approximate the measured results by a nonlinear function and to achieve good accordance. The dependence of the effective friction coefficient on the rest time between measurements is also presented.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych sił tarcia statycznego pomiędzy pasem poli-V 5pk a kołem pasowym, wykonane na specjalistycznym stanowisku badawczym. Wyznaczono średnie wartości pozornego współczynnika tarcia statycznego wyrażone w funkcji kąta opasania i siły napięcia wstępnego pasa. Uzyskano różne kształty i położenia krzywych dla mniejszych kątów opasania i zbliżone krzywe dla kątów większych. Celem uzyskania dobrych zgodności, do aproksymacji uzyskanych wyników zaproponowano metodę optymalizacji funkcji nieliniowej Nelder’a-Mead’a. Zaprezentowano również wpływ czasu spoczynku, dokonywanego pomiędzy poszczególnymi pomiarami, na wartości pozornego współczynnika tarcia.
2
Content available remote Zastosowanie pasów płaskich w zaawansowanych konstrukcjach maszyn
PL
W pracy poruszono zagadnienie stosowania pasów płaskich w zaawansowanych konstrukcjach maszyn. Pasy te pozwalają na realizację najbardziej skomplikowanych rozwiązań napędowych i przenośnikowych oraz funkcji złożonych. W napędach pracują z największymi prędkościami, przenoszą największe momenty obrotowe, współpracują z kołami leżącymi w różnych płaszczyznach. Dzięki użyciu do produkcji pasów nowoczesnych materiałów można uzyskać przekładnie o szerokim spektrum zastosowań, co powinno je uczynić najpopularniejszymi w budowie maszyn.
EN
The paper presents some issues of flat belts use in advanced machine designs. These belts allow realizing for the most complex drive and conveyor solutions as well as complex functions. They work in the drives at the highest speed, carry the highest torque, work with wheels arranged in various planes. With the use of modern material for belts, it is possible to obtain gearboxes with a wide range of applications, which should make them the most popular in machine construction.
PL
W artykule omówiono konstrukcję przykładowej przekładni pasowej z wykorzystaniem generatora dostępnego w aplikacji Inventor. Wykonano niezbędne obliczenia metodą analityczną. W obliczeniach uwzględniono wytyczne i zalecenia zawarte w normach. Omówiono działanie generatora przekładni z paskami klinowymi. Dokonano weryfikacji pracy generatora i otrzymanych wyników poprzez porównanie z wynikami obliczeń wykonanych metodami klasycznymi.
EN
The article discussed the design of an exemplary V-belt drive using a generator available in Inventor. Necessary calculations was made with analytical method. In the calculation were taken into account the guidelines and recommendations contained in the standards. Discussed the work of V-belt gear. Was verified the generators work and obtained results by comparing the results of calculations performed by classical methods.
EN
The aim of the research is to analyze the influence of temperature on the characteristics of stepper motor. The research results will be used to assess the suitability of the stepper motor, as generator of motion periodically-variable. The example of the application of generators of motion periodically-variable are mills, crushers, crushing or transporting uniform motion machines. The test results will also be used in the assessment of the applicability of a stepper motor as a generator of motion periodically-variable to create a stand for experimental studies of belt transmission. The tests were conducted with the use of a universal test stand, consisting of sensors, torque and rotational speed. The loads have been applied by a brake with a magnetorheological liquid.
PL
Przedmiotem rozważań opisanych w niniejszym artykule jest optymalizacja typowej, przemysłowej przekładni pasowej z pasami klinowymi. Na wstępie przedstawiono model przekładni. Przyjęto podstawowe parametry przekładni oraz założenia dotyczące zwartości, liczby pasów, trwałościoraz wykorzystania znormalizowanych elementówPrzedstawiono model obliczeniowy podstawowych parametrów przekładni w oparciu o polskie normy. Obliczenia przeprowadzono dla typoszeregu pasów o przekrojach Z,A,B,C,D,E.W oparciu o przyjęte założeniai wykonane obliczenia dobrano liczbę pasów, ich długości oraz wymiary kół pasowych.Analizę techniczną uzupełniono o porównanie wymiarów gabarytowych przekładni różniących się zarówno liczbą, jak i przekrojem pasów. Aspekt ekonomiczny uwzględniono poprzez ustalenie całkowitych kosztów przekładni pasowych wynikających z cen zakupu pasów oraz cen wykonania lub zakupu kół pasowych.Wyniki analiz opracowano w formie tabelarycznej oraz zaprezentowano na wykresach.
EN
The subject of the considerations described in this article is a optimization of the typical industrial V- belttransmission.At the outset, it has been presented a model of the transmission. It has been adopted the basic parameters of the transmission and assumptions regarding compactness, number of lanes, durability and the use of standardized components. It has been presented the calculation model of transmission basic parameters model based on standards. Calculations are performed for the series of sections belt Z, A, B, C, D, E. Based on the assumptions and calculations performed, has been matched the number of v-belts, their length and dimensions of pulleys. Technical analysis was supplemented by a comparison of the overall dimensions of transmissions both in the number and v-belts cross-section. The economic aspect has been taken into account by determining the total cost of belt drives resulting from the purchase price and the exercise price of belts or pulleys purchase. The results of the analyzes has been developed in tabular form and presented in graphs.
EN
The purpose of this research was to determine the conditions for cooperation amongst various components of belt transmission systems in grain harvesters in terms of thermal loads acting on them under operational conditions. A number of field research tests were conducted, using the thermal image measurement method, where selected structural elements of the belt transmission systems were depicted with a thermal imaging technique. The authors focussed on the methodological benefits and problems resulting from the research manner adopted. The authors presented results which could provide a valuable source of information of a utilitarian nature as they could be used for diagnosing the technical condition of kinematic nodes in the mechanical transmission systems in question.
PL
Celem badań było określenie warunków współpracy elementów przekładni pasowych kombajnów zbożowych, w aspekcie ich obciążeń termicznych generowanych wymuszeniami eksploatacyjnymi. Przeprowadzono szereg badań terenowych z zastosowaniem metody pomiaru termowizyjnego, w których dokonywano obrazowania termowizyjnego wybranych elementów konstrukcyjnych przekładni pasowych. W opracowaniu zwrócono uwagę na zalety i problemy metodyczne wynikające z przyjętego sposobu realizacji badań. Przedstawiono wyniki, które mogą stanowić cenne informacje o charakterze utylitarnym, ze względu na możliwość ich wykorzystania w procesie diagnostyki stanu technicznego węzłów kinematycznych analizowanych przekładni mechanicznych.
7
Content available Tendencje projektowania pasów zębatych
PL
W pracy przedstawiono stan rozwoju techniki przekładni z pasami zębatymi. Obszary zastosowań stwarzają nowe wyzwania dla konstruktorów przekładni. W artykule zostały wskazane materiały i technologie wykorzystywane w produkcji. Opracowany został algorytm projektowania pasów zębatych do nowych aplikacji.
EN
Paper presents the state of the art gear with timing belts. Areas of use pose new challenges for designers gear. It has materials and technologies used in the production. Has been developed algorithm of design timing belts to new applications.
PL
Celem pracy było wytworzenie aplikacji komputerowej do obliczania geometrii, kinematyki i dynamiki przekładni pasowych. Określono stosowne wymogi funkcjonalne i niefunkcjonalne tworzonego programu oraz przeprowadzono modelowanie obiektowe. Aplikację wykonano w środowisku Visual Studio.NET. System umożliwia projektowanie przekładni pasowych o dwóch i trzech kołach przy współpracy koła trzeciego z wewnętrzną i zewnętrzną stroną pasa. Obsługa programu jest intuicyjna, a w przypadku wątpliwości użytkownik może na bieżąco korzystać z możliwości wyświetlenia okien pomocy. Program ma zabezpieczenie przed wprowadzaniem niewłaściwych danych wejściowych. Dużym ułatwieniem dla użytkownika są schematy zamieszczone na formularzach, ilustrujące obliczane wielkości. Dodatkowe komunikaty w sytuacjach wyjątkowych pozwalają na szybką lokalizację i usunięcie problemu. Budowa modułowa wytworzonego systemu komputerowego umożliwia dalszą jego rozbudowę, np. o inne układy geometryczne kół w przekładni.
EN
The purpose of the work was to create a computer software for calculating geometry, kinematics and dynamics of belt transmissions. Suitable functional and non-functional requirements of the created software were determined and object modelling was carried out. The software was created in Visual Studio.NET environment The system enables designing two and three- pulley belt transmissions with cooperation of the third pulley with an inner and outer side of the belt. Handling the software is intuitive and in case of doubts a user may systematically use the help windows. The programme is protected against introduction of improper input data. Schemes placed on forms, illustrating calculated numbers are a considerable facilitation. Additional messages in exceptional situations allow fast problem localisation and removal. A module structure of the created computer system allows its further development e.g. adding other geometrical systems of pulleys in a transmission.
PL
Przekładnie pasowe wciąż znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, co związane jest z prostą i zwartą konstrukcją, cichą pracą, możliwością przenoszenia dużych mocy. Niewątpliwie najsłabszym elementem przekładni pasowej jest pas napędowy.
PL
Proces projektowania przekładni obejmuje analizę ogromnej grupy dostępnych rozwiązań. Konstruktor przekładni pasowej musi znać pasy i materiały stosowane do ich produkcji. Przystępując do projektowania przekładni trzeba mieć wiedzę o aktualnym stanie techniki i produkcji tego typu przekładni. Program, który dostarcza producent, ogranicza wybór tylko do jego produktów. W obliczeniach przekładni pasowej należy wykorzystać kilka programów. Pozwala to walidować wyniki i uzyskać optymalne rozwiązanie przekładni.
EN
The work presents methods of calculation in computer programs, of belts' gears. Appropriate analysis of designing process allows for choosing the optimum belt gear and is a kind of guide for belts producers. Calculation program must be updated together with creation of belts' constructions and should consider whole group of belt gears.
12
Content available remote Zużycie objętościowe kół pasowych w maszynach spożywczych
PL
Oparcie pasa o koło ma istotny wpływ na trwałość przekładni. Rozpoznano zjawiska zachodzące w trakcie eksploatacji, które pozwala lepiej diagnozować stopień zużycia oraz konieczność wymiany pasa i kół. Zużycie objętościowe kół pasowych wiąże się z możliwością przedostawania się produktów zużycia do produkowanej żywności. Ocena mechanizmu powstawania tego rodzaju zużycia, projektowania i zabezpieczania przekładni pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa produkowanych maszyn i jakości żywności.
EN
Support of a belt on the pulley has a great influence on timing gear durability. Identification of phenomena occurring during its exploitation allows the better diagnosis of a wear degree and necessity of the timing pulley and timing belt replacement. Volumetric wear of timing pulleys is connected with possibility of transmission of wear material into produced food. The analysis of mechanism of wear formation and the analysis of gear design and protection allow one to increase a safety level of produced food and processing machines.
PL
W pracy przedstawiono sposób doboru parametrów przekładni pasowej napędzającej wózek suwnicy, tak aby w całym zakresie pracy uniknąć rezonansu parametrycznego pasków zębatych przekładni. W pierwszej części pracy przedstawiono metodę obliczeń, za pomocą której można efektywnie wyznaczać zakresy częstości wymuszeń zewnętrznych (związanych z okresowymi zmianami naciągu w obydwu częściach pasa), które wywołują główny rezonans parametryczny dla dwóch pierwszych postaci drgań. W drugiej części, dysponując zakresami częstości rezonansowych części czynnej i biernej pasa, którymi w razie potrzeby można sterować naciągiem wstępnym N0, dokonano odpowiedniego doboru parametrów przekładni.
EN
The paper deals with choice and determination of synchronized belt transmission parameters so as to eliminate parametric vibrations of the belts applied to driving a bridge trolley. In the first part of the paper, method of the resonant freąuency calculation for two vibration forms infunction of time has been shown. In the second part, using the knowledge about resonant zones, the proper parameters of the synchronized belt transmission have been determined.
14
Content available remote Zużywanie objętościowe pasów w maszynach spożywczych
PL
Zużycie objętościowe pasów maszyn spożywczych wiąże się z mo-żliwościąprzedostawania się produktów zużycia do produkowanej żywności. Analiza mechanizmu powstawania tego rodzaju zużycia, projektowania i zabezpieczania przekładni pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa produkowanych maszyn i jakości żywności.
EN
A volumetric wear of belts used in food processing machines is caused by transfer of wearing away product into produced food. The analysis of occurrence of such attritions, appropriate design and protection of the gear system enable one to increase food quality and a safety level of new produced machines.
15
Content available remote Problem porządkowania produktów spożywczych na przenośnikach pasowych
PL
Zaprojektowanie linii produkcyjnej do obsługi przetwórstwa spożywczego stanowi dla konstruktora wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem są obiekty zaprojektowane i wbudowane stosownie do ograniczeń inwestora i otoczenia. Podstawowe założenia, ograniczenie liczby osób obsługi oraz duża wydajność produkcji skłaniają do zaprojektowania linii produkcyjnej z wykorzystaniem przenośników pasowych.
EN
Designing of the production line for food material processing presents a great challenge for an engineer. Existence of already built-in or designed objects, buildings, or even environmental conditions may be one of obstacle. Basic assumptions, limited maintenance and high production yield are the reasons for using belt conveyors in the production line designing.
16
Content available remote Dokładność wykonania pasów zębatych
PL
Napędy z wykorzystaniem pasów zębatych są. coraz szer/.ej stosowane w maszynach spożywczych, co wymaga gruntownej analizy ich przydatności w analizie tego rodzaju aplikacji. Analiz wymaga model sprzężenia panującego w przekładni oraz takie parametry jak dokładność wykonania pasów i kół.
EN
Gears with timing belts are more and more widely applied in food processing machines. Therefore, a detailed analysis of their suitability in such applications is required. The analysis of coupling occurring in gears with timing belts as well as analysis of such parameters as manufacture accuracy of belts and wheels are also necessary.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania doboru cech kinematyki specjalnej przekładni cięgnowej z pasem zębatym. Charakterystyczną cechą projektowanej przekładni pasowej jest okresowo zmienne przełożenie uzyskane dzięki zastosowaniu koła o eliptycznym zarysie wieńca oraz koła okrągłego mocowanego mimośrodowo. Opisano zaprojektowane i wykonane przez autora modelowe stanowisko przekładni, podano charakterystyki przełożenia przekładni pracującej jako multiplikator oraz reduktor. Wskazano uwarunkowania techniczne rozwoju konstrukcji tego typu napędów.
EN
There are described conditions of features selec-tion of special toothed belt transmission gear. Characteristic feature of designed transmission gear is periodically variable transmission ratio getting by using wheel with the elliptical toothed ring profile and round wheel fixed eccentrically. Description of model stand of transmission gear and characteristics of transmission gear ratio work-ing as an intensifier and reducer were provided. It was pointed on technical conditions of construc-tion development of such types of drives.
PL
Duża liczba dyspozycyjnych parametrów konstrukcyjnych przekładni pasowych z pasami klinowymi powoduje, że istnieje wiele wariantów rozwiązań takich przekładni, które spełniają stawiane im wymagania. Komputerowe wspomaganie umożliwia szybkie wygenerowanie zbioru możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, z których dia przyjętych kryteriów można wybrać rozwiązanie optymalne.
EN
A greal number of design parameters contribute to the fact that many variants of V-belt transmissions meet the specifications. Computer aided calculations make it possible to generate a set of design solutions for a given V-bell transmission and to choose an optimal one according to the established critenons.
19
Content available remote Badania dynamiczne przekładni pasowej z pasami zębatymi
PL
Niniejsza praca dotyczy opisu i analizy dynamicznej przekładni pasowej z pasami zębatymi. Celem jej jest wyznaczenie pierwszego (głównego) i drugiego parametrycznego obszaru rezonansowego obciążonego cięgna pasowego dla dwóch postaci drgań. W pracy wykorzystano analizę dynamiczną przekładni z pasami klinowymi, zawartą w pracach [2] i [4]. W opracowaniu pominięto wpływ zginania pasów na granice obszarów rezonansowych i dlatego skoncentrowano się głównie na obliczeniu zastępczej masy jednostkowej pasa [rho][z] oraz odpowiednim przystosowaniu wzorów zamieszczonych w pracy [4], tak aby skutecznie przeprowadzić całą analizę dynamiczną wg tej samej metody. Dodatkowo przeprowadzono weryfikację eksperymentalną wyników na stanowisku badawczym, opisanym w rozdziale 3, otrzymując prawie identyczne wartości częstotliwości wymuszeń parametrycznych z uzyskanymi dla tych samych danych badanej przekładni obliczonych wg zaproponowanej metody teoretycznej.
EN
The paper deals with a dynamic analysis of a toothed belt transmission. The objective of the work is to determine the first (main) and the second parametric resonant regions of a loaded toothed belt for two forms of parametric vibration. Using results of the papers [2] and [4], the present paper mainly deals with an estimation of the equivalent unit mass of the toothed belt [rho][z] according to V-belt. Thence the formulas from the paper [4] may be used to analyse parametric resonant region limits of a toothed belt transmission neglecting belt flexural rigidity. Furthermore experimental values of parametric frequencies were determined using the investigative stand described in Chap.3. Those values were in agreement with theoretical ones obtained by the method showed in the paper.
EN
The article discusses conditions of selection of kinematic characteristics of special toothed belt transmission systems. The distinctive feature of the designed transmission system is the periodically changeable transmission ratio obtained owing to the application of an elliptical pulley and a circular, eccentrically mounted pulley. The article presents a model of the transmission system designed and made by the author, together with the transmission characteristics of the system working as a reduction gear and a multiplying gear. Technical conditions of designing such systems are presented.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania doboru cech kinematyki specjalnej przekładni cięgnowej z pasem zębatym. Charakterystyczną cechą projektowanej przekładni pasowej jest okresowo zmienne przełożenie uzyskane dzięki zastosowaniu koła o eliptycznym zarysie wieńca oraz koła okrągłego mocowanego mimośrodowo. Omówiono zaprojektowane i wykonane przez autora modelowe stanowisko przekładni, podano charakterystyki przełożenia przekładni pracującej jako multiplikator i reduktor. Wskazano uwarunkowania techniczne rozwoju konstrukcji tego typu napędów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.