Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  management systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane modele systemów zarządzania opisane w normach międzynarodowych możliwe do wykorzystania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Systemy te mogą stanowić bowiem korzystną alternatywę dla obarczonych wieloma mankamentami mechanizmów przyjmowanych przez kadrę kierowniczą uczelni w odniesieniu do kluczowych procesów tych instytucji.
EN
The article presents selected models of management systems described in international standards that can be used in higher education institutions. These systems can be a beneficial alternative to the mechanisms that are burdened with many shortcomings, adopted by the management of universities in relation to the key processes of these institutions.
2
Content available Rosja poza granicami...
PL
Opracowanie przedstawia zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w zagraniczne projekty jądrowe. Rosja jest w tej chwili największym eksporterem technologii jądrowych na świecie. Kluczowym rosyjskim graczem w tej dziedzinie jest korporacja ROSATOM. Artykuł przybliża zagadnienie rosyjskiej dominacji w dziedzinie eksportu technologii jądrowych z punktu widzenia dozoru jądrowego i zarządzania korporacją
EN
The study presents the involvement of the Russian Federation in foreign nuclear projects. Russia is currently the largest exporter of nuclear technologies in the world. The key Russian player in this field is the ROSATOM corporation. The article introduces the issue of Russian domination in the field of nuclear technology exports from the point of view of nuclear regulatory body and ... corporate management.
EN
The aim of the paper is analysis of dissemination of management systems in Poland, and to discover if there any difference between management systems dissemination and size of enterprise. On the basis of conducted research, the most widespread management system in the surveyed organizations, besides ISO 9001, was ISO 14001. Moreover, many organizations use IATF 16949, PN 18001, AQUAP, ISO 22000, EMAS, ISO 27001 management systems.
EN
The construction industry in India is the second most important contributor to its gross domestic product. However, high rate of accidents and fatalities have tarnished the image of industry in India. Although the industry contributes significantly to the Indian economy, safety management is the primary concern alongside with frequent workplace accidents. The role of safety management is vital to improve safety performance of an organization. The functions of safety management include planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating safety activities with an aim to minimize accidents/injuries. Safety trainings, employee participation, compliance of safety procedures and motivational schemes are part of safety management which influences the overall safety performance. Several metrics were developed to measure the safety performance of an organization but not a single measure will reflect the overall performance. The present study considered parameters pertaining to the safety management which have influence on the safety performance of a construction organization in India. The parameters are analyzed by formulating a goal programming model. The results of the study suggests that much improvement is needed in the area of safety trainings and the revised targets were established.
EN
Safety culture is one of the most important elements of the organization's culture. Its role is particularly important in production plants, where employees are more often exposed to threats related to the working environment. The safety culture is strongly associated with the organizational level of the enterprise, which is largely influenced by the implemented management systems. The article presents the results of the evaluation of work safety culture in production plants with different functioning management systems, including the so-called turquoise organization. A relationship between the organizational level of the plant and the culture of occupational safety was stated.
EN
This paper discusses the subject of occupational safety using the example of a leading hard coal mining company in Poland. It presents some examples of occupational safety management systems implemented and functioning in enterprises. It also characterises the role of awareness in developing the appropriate attitudes and conduct among employees in the workplace. The paper presents the selected results of surveys conducted among the executive employees of JSW S.A. The obtained results served as the basis for preparing preliminary conclusions and identifying potential areas for further studies in this field.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy na przykładzie wiodącej spółki wydobywającej węgiel kamienny w Polsce. Przedstawiono przykłady wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto scharakteryzowano rolę świadomości w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań pracowników w miejscu pracy. W formie graficznej zaprezentowano wybrane wyniki z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych JSW S.A. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wstępne wnioski oraz kierunki dalszych badań w prezentowanym obszarze.
7
EN
The aim of this study is to study compounds, that quality, as part of standardised management systems, affects safety, which is one of the primary elements for the functioning and development of an organisation. In the presented paper many attempts were made to indicate that quality is closely connected to safety, and as part of standardised management systems, significantly affects the improvement of the effectiveness of actions undertaken, consistent with the adopted strategy and the vision of an organisation. The conclusions from the conducted research state that standardised management systems are aimed at improving and maintaining quality as well as the fact that maintained safety allows to achieve it. The research results are part of a multi-aspect analysis of the Central Pomeranian entrepreneurship used to build models of quality shaping in organisations within the qualitative foresight framework. Obtained results, from more than 1,600 entities, confirm the hypothesis that safety is an important element of quality development under standardised management systems.
PL
Celem opracowania jest badanie związków, że jakość, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, oddziałuje na bezpieczeństwo, które stanowi jeden z głównych elementów funkcjonowania i rozwoju. W opracowaniu starano się wykazać, korelację jakości i bezpieczeństwa, która bezpośrednio wpływa na poprawę efektywności podejmowanych działań, zgodnych z przyjętą strategią oraz wizją organizacji. W ramach przeprowadzonych badań stwierdza się, że znormalizowane systemy zarządzania mają na celu doskonalenie i utrzymanie jakości, a zachowane bezpieczeństwo pozwala je osiągnąć. Szczególnie uwidacznia się zjawisko to w procesie planistycznym oraz realizacji. Uzyskane dane w ramach przeprowadzonej ankietyzacji z ponad 1600 podmiotów potwierdzają hipotezę, że bezpieczeństwo stanowi ważny kształtowania jakości, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania.
8
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie budowę górniczych systemów eksploatacji pomp głębinowych z uwzględnieniem ich budowy oraz zastosowania [1, 2, 4]. Podkreślono znaczenie właściwego doboru głębinowych agregatów pompowych do często trudnych warunków eksploatacyjnych, jak również zwrócono uwagę na właściwą technicznie i energetycznie ich eksploatację [2]. Nakreślono rolę diagnostyki pracy głębinowych agregatów pompowych w zarządzaniu ich eksploatacją z uwzględnieniem najnowszych, patentowanych rozwiązań w tym zakresie [5, 6]. Pokazano w zarysie funkcjonowanie specjalistycznego systemu zarządzania i sterowania eksploatacją pomp [6, 7].
EN
The article presents an overview of the construction of the mining systems of the maintenance of submersible pumps, including their structure and application [2, 4]. The significance of the proper selection of submersible pump aggregates for often difficult mining conditions has been highlighted while attention has been paid to their adequate technical and energy maintenance [2]. The role of the diagnostics of the operation of submersible pump aggregates in the management of their maintenance has been outlined, including the latest patented solutions in this field [5, 6]. The functioning of a specialized system of the pumps management and maintenance has been presented in general terms [6, 7].
PL
Opisano system do monitorowania i kontroli jakości automatycznej regulacji oraz diagnostyki pracy bloku energetycznego. Jest to zestaw specjalistycznych programów i algorytmów współpracujących z istniejącymi rozproszonymi systemami sterowania. Na podstawie pobieranych, rejestrowanych i przetwarzanych danych w dedykowanym serwerze prezentowane są wyniki ich analiz. Pozwalają one na niezależną ocenę pracy układów regulacji i bloku energetycznego (przekroczenia parametrów technologicznych, odchylenia od nominalnej sprawności, charakterystyki urządzeń wykonawczych z wytycznymi do ich korygowania, szczelność zaworów, kawitacja pomp i zaworów, koszty rozruchów) w dowolnie zdefiniowanym przez użytkownika czasie. Uzyskane informacje dają możliwość szybkiej oceny i wczesnego wykrycia zagrożeń stabilnej pracy bloku oraz podjęcia niezbędnych działań prewencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu można uzyskać wydajniejszą, optymalną i niezawodną pracę elektrowni oraz redukcję kosztów eksploatacyjnych. System został z powodzeniem wdrożony na wielu blokach energetycznych o mocy 200 MW i 500 MW, zaś obecnie trwa jego wdrażanie na blokach 360 MW.
EN
Presented is a system which purpose is to monitor and check the quality of an automatic control system and diagnose power unit’s operation. The system is based on expert programs and algorithms which cooperate with existing Distributed Control System. Using the received, registered and processed data, the analysis results are presented in dedicated server. They allow the performance evaluation of the independent assessment control systems and power unit (technological parameters exceeds and deviation from nominal efficiency, characteristics of executive devices and directive to its linearization, valves tightness, valves and pumps cavitation, bootstrap costs) in any given period. The received information enables to fast rate the operators and detect the danger of power plants smoothness to take possible preventive action in advance. Consequently, it is possible to obtain more efficient, optimal and reliable power station’s operation and the exploitation cost reduction. The system has already been successfully implemented for many 200 MW and 500 MW power units. The system is presently implemented for 360 MW power units.
11
Content available Integrated monitoring system of production processes
EN
Integrated monitoring system for discrete manufacturing processes is presented in the paper. The multilayer hardware and software reference model was developed. Original research are an answer for industry needs of the integration of information flow in production process. Reference model corresponds with proposed data model based on multilayer data tree allowing to describe orders, products, processes and save monitoring data. Elaborated models were implemented in the integrated monitoring system demonstrator developed in the project. It was built on the base of multiagent technology to assure high flexibility and openness on applying intelligent algorithms for data processing. Currently on the base of achieved experience an application integrated monitoring system for real production system is developed. In the article the main problems of monitoring integration are presented, including specificity of discrete production, data processing and future application of Cyber-Physical-Systems. Development of manufacturing systems is based more and more on taking an advantage of applying intelligent solutions into machine and production process control and monitoring. Connection of technical systems, machine tools and manufacturing processes monitoring with advanced information processing seems to be one of the most important areas of near future development. It will play important role in efficient operation and competitiveness of the whole production system. It is also important area of applying in the future CyberPhysical-Systems that can radically improve functionally of monitoring systems and reduce the cost of its implementation.
PL
Podano definicje cyberterroryzmu i wyjaśniono specyfikę cyberataków pasywnych oraz aktywnych. Zamieszczono opis trzech cyberataków, ukierunkowanych na infrastrukturę wodociągową. Zestawiono metody nielegalnego zdobywania danych oraz zakłócania pracy systemów informatycznych. Wymieniono najczęstsze błędy, zagrażające bezpieczeństwu przechowywanych danych. Omówiono włoskie doświadczenie, mające na celu wskazanie konieczności zabezpieczenia infrastruktury wodociągowej przed cyberatakami.
EN
The paper presents the definitions of cyberterrorism. In addition, the character of passive and active use of IT information or networks to support or play an attack has been clarified. 3 examples of cyber-attacks on water infrastructure have been described. The illegal methods of data obtaining and disruption of the IT systems work were presented. That was pointed to the most common security threats related to the access of an utility network data. The Italian research, which has aimed at protection for water infrastructure against cyber-attacks, was characterised.
13
EN
The aim of the article is to present and analyze major groups of factors that are considered by companies when selecting a logistic operator, and to demonstrate how a given factor influences the quality of performed tasks. It systemises factors and analyses more closely those which are currently of biggest importance in the process of time and costs optimization in logistic processes from the point of view of both a logistic operator and a customer. It shows also some solutions which may be helpful when selecting external Contractor for services.
14
Content available remote The practical application of the machinery management
EN
Purpose: In the paper the problems of equipments and machines management in the automotive company are analyzed based on Total Productive Maintenance and World Class Manufacturing Methodology (in particular Early Equipment Management, Autonomous Maintenance and Professional Maintenance) and PN-EN ISO 9001:2009 norm and also ISO/TS 16949. Benefits of infrastructure management are submitted. The creation of a new procedure for the management of machines was the purpose of this article. Design/methodology/approach: A new procedure of equipment/machines management was elaborated based on analysis of norms requirements and the practical application of the TPM and WCM methodology. Selected infrastructure management methodologies are presented for specific work, losses and failures resulting from the use of machines and equipment in automotive company. Findings: The analysis of obtained results in the project management methodology (Total Productive Management, World Class Manufacturing: Early Equipment Management/ Professional Maintenance/Autonomous Maintenance) and selected points of norms (ISO 9001 and TS 16949) in relation to machines and equipment allowed to elaborate the procedure of equipment and machines management in order to prevent losses, deficiencies and failures in the automotive company. Practical implications: The practical application of TPM methodology, selected pillars of World Class Manufacturing, requirements of ISO 9001 norm allowed to improve the quality of machine and allowed to provide the reliability machines and equipment for uninterrupted production, resulting in reduced manufacturing costs. Originality/value: In the paper was created a new procedure, which was used in automotive company.
EN
The paper presents the origin of the term of ‘relational capital’ by reference to such previous management systems as human relations, organizational culture, or human resources management. At the same time, the author indicates the significance of relational capital in the recent conceptions associated with the treatment of management as a process. On that background, the roles of formal and informal structures in shaping relational capital are discussed, marking both positive and negative influence of such capital in the corporate management system.
PL
W artykule przedstawiono genezę kapitału relacyjnego odwołując się do wcześniejszych systemów zarządzania jak human relations, kultura organizacyjna, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednocześnie wskazano na znaczenie kapitału relacyjnego w nowszych koncepcjach związanych z procesowym traktowaniem zarządzania. Na tym tle omówiono role struktur formalnych i nieformalnych w kształtowaniu się kapitału relacyjnego zaznaczając jego pozytywny ale i negatywny wpływ na system zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The paper presents an analysis of the efficiency of inventory management in fodder production plants in groups of inventories and cross-sized enterprises. The study was conducted on the basis of financial data of feed enterprises. Efficiency of inventory management was measured by the length of inventory cycle. The research shows that the inventory cycle is diversified due of groups of inventories and cross-sized enterprises.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności zarządzania zapasami w wytwórniach pasz w podziale na grupy zapasów oraz ze względu na wielkość przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw paszowych. Efektywność zarządzania zapasami mierzono długością cyklu zapasów. Badania pokazują, że cykl zapasów jest zróżnicowany ze względu na grupy zapasów i wielkość przedsiębiorstw.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1116--1128, CD 2
PL
Nasilająca się na rynku konkurencja, ciągle zmieniające się warunki i wymagania klientów oraz rozszerzający się zakres świadczonych usług powoduje, że przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła coraz większym wyzwaniom, aby wypełniać swoje zadania i osiągać wyznaczone cele. Wzrastająca ilość problemów logistycznych związanych z przepływem dóbr materialnych oraz informacji, sprawia, że prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora TSL staje się niemożliwe przy wykorzystaniu tradycyjnych metod zarządzania. Jednym z głównych warunków osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo jest sprawne funkcjonowanie logistyki wykorzystującej nowoczesne technologie. Podstawowym przejawem ich zastosowania są informatyczne systemy zarządzania, które pozwalają na optymalizację procesów logistycznych i informacyjnych zachodzących w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w postaci systemów informatycznych zarządzania w działalności przedsiębiorstw sektora TSL. Dodatkowym celem artykułu jest uświadomienie sobie konieczności zastosowania informatycznych systemów zarządzania w codziennym funkcjonowaniu oraz efektywnej działalności gospodarczej. W artykule omówiono zintegrowane systemy zarządzania oraz typy i klasy systemów wykorzystywanych w sektorze TSL. Dokonano także oceny funkcjonowania oraz korzyści płynących z ich zastosowania.
EN
The growing competition in the market, constantly changing conditions and customer requirements and expanding the scope of services cause that companies are facing increasing challenges to fulfill their tasks and achieve goals. An increasing number of logistical problems connected with the movement of material goods and information, makes the proper functioning of Transport-Forwarding-Logistics sector’s enterprises become impossible by using traditional management methods. One of the main conditions for the success of the company is the smooth functioning of the logistics using modern technologies. The basic manifestation of their application are information management systems that allow you to optimize logistics processes and information occurring in the current business. The purpose of this paper is to present the possibilities of using information technology in the form of management information systems in business operations in the Transport-Forwarding-Logistics sector. An additional objective of this paper is to realize the need for the use of management information systems in everyday functioning and effective business. In this paper it will be presented integrated management systems, the types and the classes of systems used in the Transport-Forwarding-Logistics sector. It also will be done the appraisal of the functioning and benefits of their use.
EN
The article presents results of a survey concerning Information Security Management Systems (ISMS), which was conducted in Marshal Offices between December 2012 and April 2013. Survey questionnaires were sent to all sixteen Marshal Offices in Poland. The aim of the research was identifying in which government offices information security management systems are implemented, according to which standards are developed and certified and gathering information about factors facilitate the implementation of the ISMS, problems encountered in the implementation of this system and documentation concerning information security.
19
Content available On Nonaka’s dynamics of knowledge management
EN
Purpose: The purpose of this paper is a study of factors that influence effectiveness of creation of knowledge in organization. Design/methodology/approach: analysis of knowledge system presented in the text, refers to the concept of Nonaka dynamics of knowledge creation. Findings: An extension of Nonaka’s spiral of knowledge management is proposed, called in the text the “Nonaka’s screw”. Originality/value: The model of Nonaka’s screw highlights energetic aspect of dynamics of knowledge creation, which can be formulated as important prerequisites of the know-ledge management. - some extra energy must be used in order to make the knowledge move and to overcome barriers of knowledge creation; - without managerial support, creation of knowledge may be ineffective.
20
Content available remote Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym
PL
Nasilająca się wśród organizacji konkurencja na rynku powoduje, że muszą one nieustannie optymalizować swoje procesy biznesowe. Sytuacja taka dotyczy także przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych. Obecnie najważniejsza staje się zdolność do szybkiej reakcji na nowe sytuacje, wybór odpowiednich działań oraz umiejętność natychmiastowego podejmowania właściwych decyzji. Koncepcja wykorzystania systemów zarządzania procesami biznesowymi (BPMS) wspiera ich identyfikację, definiowanie, projektowanie i kontrolę za pomocą właściwych narzędzi informatycznych.
EN
The growing competition between companies causes that they must continually optimize their business processes. This situation also applies to transport and forwarding companies. Currently, the most important is the ability to react quickly and accurately to new situations, the choice of appropriate actions and the skill to immediately make the right decisions. The idea of application of business process management systems (BPMS) supports all stages of their identification, definition, design and control through appropriate IT tools.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.