Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie środowiskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opisano wyniki własnej metody badania niestabilności stanów wody oraz wielkości przepływów, wprowadzając innowacyjną klasyfikację budowli piętrzących wodę. Podział budowli piętrzących na klasy oparto na kryterium prędkości krytycznej, mając na względzie minimalizację wpływu procesów biologicznych, erozji, sedymentacji oraz zatorów lodowych na środowisko w rejonie stopni wodnych, w celu zapewnienia przepustowości budowli przelewowo-upustowych stopnia wodnego podczas całego procesu użytkowania. Proponowana środowiskowa klasyfikacja budowli hydrotechnicznych została opracowana po dokonaniu identyfikacji i oceny występujących procesów związanych z sytuacjami o cechach ryzykownych. Celem klasyfikacji jest zabezpieczenie rejonu lokalizacji budowli piętrzących oraz stworzonych zbiorników wodnych przed degradacją i utratą ważnych funkcji o znaczeniu ponad regionalnym.
EN
The results of author’s method for evaluation of water levels (and discharges) instability as the function of time are described and new environmental classification of water headworks is proposed, based on water flow velocity criterium and application the “instability factors” for determination save water levels elevations (and outlet works discharge conveyance capacity), accepted for design and valid for the whole project life period. The classification is based on the assumption, that local channel processes and risks within the environment of hydraulic works will be eliminated or bed impacts limited. The main aim of applied classification is to protect the hydraulic waterhead structurs from degradation, aggradation and deterioration.
EN
The paper carries out a comparative analysis of the production technology of energy willow on plantations varied on account of the surface area in the aspect of the impact on the natural environment. The studies covered the cultivation of willow in the southern part of Poland. Technologies from soil preparation for cultivation to first harvesting and transport to a farm were analysed. A type of the applied technological treatments, used machines and transport means as well as the time of their operation, amount of the consumed fuel, pesticides, fertilizers, and water were taken into consideration. The research results were referred to the surface area of willow cultivation (1 ha). To determine the environmental impact SimaPro program version 8.1.0.60 was used. It was concluded, inter alia, that cultivation of willow on smaller plantations constitutes a bigger environmental footprint.
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej technologii produkcji wierzby energetycznej, na zróżnicowanych pod względem powierzchni plantacjach, w aspekcie wpływu na środowisko naturalne. Badaniami objęto uprawę wierzby w południowej części Polski. Analiza dotyczyła technologii od przygotowania gleby pod uprawę, aż po pierwszy zbiór oraz transport do gospodarstwa. Wzięto pod uwagę: rodzaj stosowanych zabiegów technologicznych, wykorzystywany sprzęt maszynowy i środki transportowe oraz czas ich pracy, ilość zużytego paliwa, pestycydów, nawozów oraz wody. Wyniki badań odniesiono do powierzchni uprawy wierzby (1 ha). W celu określenia wpływu środowiskowego, zastosowano program SimaPro, wersja 8.1.0.60. Stwierdzono m. in., że uprawa wierzby na mniejszych plantacjach stanowi większe jednostkowe obciążenie dla środowiska.
3
Content available remote Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM
PL
Analiza cyklu życia (LCA) jest narzędziem powszechnie stosowanym w budownictwie od lat 90. XX w. do wyznaczania skwantyfikowanych obciążeń środowiskowych, generowanych podczas produkcji wyrobów budowlanych i wznoszenia budynków, posiadającym ogromny potencjał do wspierania zrównoważonego rozwoju. Niestety z uwagi na ograniczoną dostępność danych oraz czasochłonny charakter prac związanych z ich zgromadzeniem, analiza LCA najczęściej jest pomijana w procesie inwestycyjnym. Wykorzystanie modelu BIM stanowiącego repozytorium wiedzy o obiekcie jest obiecującym kierunkiem rozwoju oceny środowiskowej budynków. W artykule przedstawiono perspektywy, jakie stwarza technologia BIM w usprawnieniu analizy LCA.
EN
Life cycle assessment (LCA) is a tool, commonly used in construction sector since ‘90s of the XX century to quantify the environmental loads associated with a production of construction elements and buildings construction, and to support sustainable development. Unfortunately, due to limited access of data and time-consuming data acquisition, LCA is usually omitted in an investment process. Utilization of BIM model which is consider as a repository for building data is considered as a promising path for development of an environmental assessment of buildings. This paper presents utility of BIM technology for simplification of LCA.
PL
W artykule przedstawiono analizę wzrastającego wpływu czynników środowiskowych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany czy opady śniegu, na powstawanie katastrof budowlanych.
EN
The article presents an increasing influence in the recent years of environmental factors (such as earthquakes, hurricanes or rainfalls) on disasters of building structures.
5
Content available remote Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej
PL
Jednym z nadrzędnych postulatów rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym jest redukcja poziomu zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, stają się powszechne w wielu zastosowaniach. Najpopularniejszy sposób użytkowania energii słonecznej to podgrzew ciepłej wody użytkowej. W artykule przedstawiono wyniki analizy środowiskowej wykorzystania dwóch najczęściej stosowanych typów kolektorów słonecznych w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie metodą oceny cyklu życia. Badania wykazały, że zwrot nakładów energetycznych na produkcję systemu słonecznego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej następuje już w pierwszym roku pracy.
EN
One of the principal demands of sustainable development is the reduction of the conventional energy consumption level. Renewable sources of energy, such as solar, are becoming common in many applications. The most popular way to use solar energy is preparation of domestic hot water. The results of Life Cycle Assessment of the two most common types of solar collectors in the detached house located in Warsaw are presented in the article. The research proved, that energy costs used for the production of the solar system are returned in the first year of operation.
PL
Eurokody wprowadziły zmiany (w stosunku do dotychczasowych norm polskich) w zakresie zestawiania obciążeń środowiskowych w przypadku konstrukcji tymczasowych i pomocniczych konstrukcji budowlanych. Zmiany te zostały przeanalizowane w artykule. Podano przykłady ustalania okresu powrotu w odniesieniu do różnych konstrukcji tymczasowych.
EN
Eurocode introduce a modification in the way of putting environmental loads for temporary structures and auxiliary construction works in relationship to Polish standards. This modification has been analyzed in the paper. Examples of establishing periods of the return for different temporary structures were given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.