Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EMC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy elektromobilności. Opisano technologie wykorzystywane w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania, wymagania prawne, jakie muszą być spełnione szczególnie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzanych badań emisji elektromagnetycznej stacji ładowania.
EN
The article is about electromobility. It describes the technologies used in electric vehicles and charging stations, as well as legal requirements that must be met, especially in terms of electromagnetic compatibility. Selected results of electromagnetic emission tests of charging stations are presented.
PL
W artykule pokazane zostały wybrane obliczenia dla układu napędowego z napięciowym przemiennikiem częstotliwości i silnikiem klatkowym o mocy 20 kW. Dla przykładowego modelu układu napędowego zostały pokazane wybrane wyniki badań symulacyjnych. Słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ napędowy, współczynnik mocy, ograniczenie harmonicznych, filtr RFI.
EN
The artide presents selected calculations of components for a drive system with a voltage frequency converter and a squirrel-cage motor with a power of 20 kW. Selected results of simulation tests have been presented for the exemplary model of the drive system.
EN
This paper present the simulation of the transfer of electromagnetic disturbances from the primary to the secondary circuits of current transformers in CM-CM coupling in the frequency range [0.1 - 20MHz] . The primary voltage U1 of the primary winding equal to 30V was taken for the study of the two models of the current transformers in different configurations with and without screen to see its influence on the transmission of the disturbances, also to see the effect of capacitive couplings between the different CT elements. The simulation results obtained which represent the variation of the transfer function as a function of frequency gave us the maximum disturbance rate for each case.
PL
W artykule analizowano przejście zakłóceń elektromagnetycznych z uzwojenia pierwotnego do wtórnego przekładnika prądowego w zakresie częstotliwości 0.1 – 20 MHz. Analizowano też sprzężenie pojemnościowe między tymi uzwojeniami. Transmisja zakłóceń zależy od czestotliwości.
PL
Zjawiska komutacyjne, związane z procesami zmiany wielkości mocy pobieranej lub oddawanej przez pojazd, mają wpływ na widmo częstotliwości zawartych w prądzie trakcyjnym. W kontekście metody oceny zaburzeń generowanych do sieci trakcyjnej z zastosowaniem analizy FFT, niniejszy artykuł przedstawia wpływ wybranych zjawisk fizycznych na wyniki tej analizy. W artykule przedstawiono również opis stanowisk do pomiaru zakłóceń generowanych do sieci trakcyjnej. Pokazano rezultaty pomiarów i obliczeń charakterystyki częstotliwościowej symulowanych sygnałów oraz sygnałów zmierzonych w warunkach rzeczywistych w czasie badań pojazdu trakcyjnego, przydatnych do oceny wpływu zakłóceń komutacyjnych na analizę zawartości harmonicznych w prądzie trakcyjnym.
EN
Commutation phenomena related to the processes of changing the amount of power taken or returned by a vehicle affect the frequency spectrum contained within the traction current. The paper presents the influence of selected physical phenomena on the parameters taken for FFT analysis utilized for assessment of the disturbances generated into the traction network. The paper also describes the stands used for measuring disturbances generated into the traction network. The results of the measurements and calculations of the frequency response of simulated signals are presented, as well as signals measured in real conditions during traction vehicle tests, which are useful for assessing the influence of commutational interferences on the analysis of harmonics in the traction current.
PL
W artykule opisano problematykę konstruowania filtrów EMI o szerokim paśmie filtracji. Przedstawiono rodzaje zakłóceń jakie występują w urządzeniach elektronicznych. Na przykładowym schemacie przedstawiono elementy odpowiedzialne za filtracje konkretnego typu zakłócenia. Omówiono problematykę wpływu reaktancji pasożytniczych na pojawiające się rezonanse w charakterystyce filtru. Zwrócono uwagę na wpływ impedancji źródła i obciążenia na wartość tłumienia. Na przykładowym pomiarze S21 pokazano wpływ prądu stałego płynącego przez filtr na indukcyjność dławika, a w konsekwencji tłumienie filtra. Zwrócono uwagę na problem sprzęgania się elementów indukcyjnych.
EN
The article describes the problems of constructing wideband EMI filters. The types of interferences that occur in electronic devices are presented. The exemplary diagram shows the elements responsible for the filtration of a specific type of disturbance. The problem of the influence of parasitic reactances on resonances appearing in the filter characteristics is discussed. The attention was paid to the influence of the source and load impedance on the insertion loss value. The example of S21 measurement shows the effect of DC current flowing through the filter on the inductor inductance and, consequently, filter suppression. Attention was paid to the problem of coupling of inductive elements.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów i stanowisko do ich pomiarów. Główną uwagę poświęcono sondom pomiarowym D-dot do pomiaru impulsowego pola elektromagnetycznego. Ponadto w artykule przedstawiono metodę walidacji sondy pomiarowej Ddot z wykorzystaniem impulsów HPM.
EN
The article concerns the problems of high-energy electromagnetic environment. The article characterizes the high-power electromagnetic pulse and discusses the laboratory stand for generating and measurements such impulses. The main attention was devoted to the D-dot measuring probes for measuring the pulsed electromagnetic field. Moreover, the article presents the method of validation of the D-dot measuring probe with the use of HPM pulses.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania cech dystynktywnych dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej na podstawie emisji ujawniającej. W artykule opisano metodę identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystującą promieniowaną emisję ujawniającą. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki pomiarów dotyczących wykorzystania opracowanej metody do identyfikacji interfejsu USB 2.0.
EN
The article presents the method of determining the distinctive features for modern IT equipment located on the European Union market on the basis of the compromising emission. The article describes the method of identifying interfaces of hardware IT devices using the radiated compromising emission. In addition, the article presents the results of measurements regarding the use of the developed method for identifying the USB 2.0 interface.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz emisją ujawniającą czyli bezpieczeństwem informacji. W artykule skupiono się na interfejsie przesyłu danych Ethernet z wykorzystaniem złącza RJ45 (ang. Registered Jack – type 45) dla którego przedstawiono sygnały wymuszeń używanych podczas pomiarów emisji ujawniającej oraz omówiono wyniki pomiarów emisji ujawniającej pochodzącej od interfejsu Ethernet. Ponadto w artykule omówiono stanowisko po-miarowe do pomiaru emisji ujawniających wykorzystane w pomiarach.
EN
The article concerns the problems related to electromagnetic compatibility, and security that is the issue of compromising emission. The article focuses on the Ethernet data transfer interface using the RJ45 (Registered Jack - type 45) connector for which the extortion signals used during the emission measurements are presented and the results of the emission measurements from the Ethernet interface are discussed. In addition, the article discusses the laboratory stand to measure compromising emission used in measurements.
PL
Reaktory plazmowe to zaawansowane urządzenia służące do oczyszczania m.in. gazów. Wyładowania reaktora są źródłem zaburzeń elektromagnetycznych generowanych do systemu zasilania. W pracy przedstawiono wyniki badań przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych w torze zapłonu trójfazowego reaktora GlidArc. Przeprowadzono analizę emisji zaburzeń (w odniesieniu do wymagań EMC) przy kilku prędkościach przepływu gazu roboczego podawanego do komory wyładowczej.
EN
Plasma reactors are advanced devices used to purify, among others gases. The reactor discharges are the source of electromagnetic interferences generated to the power system. The paper presents the results of investigations of conducted electromagnetic interferences in the ignition circuit of the three-phase GlidArc reactor. The analysis of interferences emission (in relation to EMC requirements) at several flow rates of the working gas fed into the discharge chamber.
PL
W artykule omówiono trzy opracowane metody określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych PC. Dzięki przedstawionym metodom możliwe jest określenie wzorcowych widm częstotliwościowych dla poszczególnych interfejsów sprzętowych PC, które mogą posłużyć do analizy możliwości ich identyfikacji w systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analiz porównawczych omówionych metod określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych i wskazano ich zalety oraz wady.
EN
The article discusses three developed methods for determining distinctive features for PC hardware interfaces. Using the presented methods it is possible to determine the standard frequency spectrum for individual PC hardware interfaces, which can be used to analyze their identification in co-location systems based on radiated emission. Moreover, the article presents the results of comparative analyzes of the discussed methods for determining distinctive features for hardware interfaces and their advantages and disadvantages.
PL
Tłumienie sygnału wprowadzanego przez ścieżkę propagacji pomiędzy źródłem emisji ujawniającej (miejsce lokalizacji zabezpieczanego urządzenia IT) a miejscem lokalizacji anteny potencjalnego systemu infiltracyjnego jest jednym z parametrów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo elektromagnetyczne sprzętu IT. W artykule przedstawiono zależności analityczne niezbędne do oszacowania wartości tłumienia wprowadzanego przez ścieżkę propagacji sygnału potencjalnej emisji ujawniającej, które odpowiadają najbardziej prawdopodobnym scenariuszom lokalizacji sprzętu IT w stosunku do lokalizacji potencjalnego systemu infiltracyjnego. W artykule przeanalizowano scenariusze lokalizacji zabezpieczanego sprzętu IT, dla których potencjalny system infiltracyjny znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz budynku, w którym znajduje się sprzęt IT będący potencjalnym źródłem emisji ujawniającej. Scenariusze powyższe cechują się najmniejszym tłumieniem ścieżki propagacji potencjalnej emisji ujawniającej generowanej przez zabezpieczane urządzenie IT oraz zapewniają maskowanie położenia potencjalnego systemu infiltracyjnego.
EN
The attenuation of the signal introduced in the propagation path between the radiated compromise emanation source (location place of the IT protected equipment) and the antenna of the potential infiltration system is one of the parameters influencing directly the electromagnetic security of IT equipment. The article presents the analytical relationships necessary to estimate the attenuation value introduced by the potential propagation signal path, which correspond to the most probable scenarios of IT equipment location in relation to the location of the potential infiltration system. The article analyzes scenarios of the location of secured IT equipment for which the potential infiltration system is located inside or outside the building where the IT equipment is a potential source of emission. The above scenarios are characterized by the smallest attenuation path of potential emission generated by the secured IT device and provide masking of the location of the potential infiltration system.
PL
Artykuł przedstawia pokrótce historię międzynarodowej współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ) w wybranych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych międzynarodowych konferencji, których był inicjatorem i organizatorem oraz w zakresie współpracy w ramach najważniejszych organizacji międzynarodowych (ITU, CEPT, IEC, IALA-IMO, ETSI, URSI, IEEE-EMCS, ICTP, OWŁ/RWPG).
EN
The article briefly presents the history of international cooperation of the National Institute of Telecommunications in selected fields of activities, with particular focus on the most important international conferences, of which Institute was the initiator and organizer and in the field of cooperation within the most important international organizations (ITU, CEPT, IEC, IALA-IMO, ETSI, URSI, IEEE-EMCS, ICTP, OWŁ / RWPG).
PL
W artykule skupiono się na projektorze multimedialnym podłączonym do komputera PC z wykorzystaniem kabla i złącza HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) dla którego przedstawiono sygnały wymuszeń używanych podczas pomiarów emisji ujawniającej oraz omówiono wyniki pomiarów emisji ujawniającej pochodzącej od projektora multimedialnego. Ponadto w artykule omówiono stanowisko pomiarowe do pomiaru emisji ujawniających wykorzystane w przeprowadzonych pomiarach.
EN
The article focuses on a multimedia projector connected to a PC using a cable and an HDMI (High Definition Multimedia Interface) for which extrusion signals used during emission measurements were presented and the results of measurements of the revealing emission from a multimedia projector were discussed. In addition, the article discusses the measurement stand for the measurement of revealing emissions used in the measurements carried out.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania cech dystynktywnych dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej na podstawie emisji promieniowanej. W artykule opisano metodę identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystującą emisję promieniowaną. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących procesu identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych. W artykule podjęto próbę weryfikacji, czy istnieje możliwość zidentyfikowania interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego powodujących wzrost poziomu emisyjności.
EN
The article presents the method of determining the distinctive features for modern IT equipment located on the European Union market on the basis of radiated emission. The article describes the method of identifying hardware interfaces of IT devices using radiated emission. In addition, the article presents the results of analyzes regarding the process of identifying hardware interfaces of IT devices.
16
Content available remote EMC in IoT world
EN
The Internet of Things (IoT) is fast growing part of the market that becomes one of the biggest challenges of contemporary and future electromagnetic compatibility researches. The paper presents discussion on the subject of EMC testing of IoT related equipment. The authors considered different, alternative to classical, approaches to equipment testing for electromagnetic compatibility including those using new technical developments of FFT use in EMC testing. PCB-like testing approach and system approach are also discussed and taken into consideration.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję nad tematyka związaną z badaniami EMC urządzeń tzw. Interrnetu Rzeczy (Internet of Things - IoT), stanowiącego szybko rozwijającą się gałąź rynku teleinformatycznego. Autorzy uwzględnili różne podejścia do zagadnienia badań kompatybilności urządzeń w tym wykorzystujące nowe zdobycze techniki w zakresie badań z wykorzystaniem FFT. Pod dyskusję poddane zostały również podejścia badawcze zbliżone do rozwiązań stosowanych w przypadku PCB oraz podejście systemowe.
17
Content available Jednofazowy silnik BLDC 300VDC
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce silników BLDC. W pierwszym rozdziale zaprezentowano metody sterowania silników trójfazowych BLDC oraz procedury wykrycia położenia wału silnika. W dalszej części autor przedstawił realizację fizycznego modelu oraz zaimplementowane algorytmy sterowania poszczególnymi modułami energoelektronicznymi systemu. Opisano również sposoby eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez silnik BLDC. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności i efektywności działania silnika BLDC zamieszczone zostaną ponadto wyniki badań fizycznego modelu dla wybranych punktów pracy układu.
EN
In the article the elaborated physical model of the single-phase BLDC 300VDC motor was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working BLDC motor were presented. Also the chosen research results were analyzed.
PL
Artykuł tematycznie jest związany z zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej. Zostały w nim zamieszczone wyniki badań zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, generowanych przez wybrane lampy LED. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym scharakteryzowano każdą badana lampę ze względu na wartość generowanych zaburzeń elektromagnetycznych. Uzyskane wyniki odniesiono do dopuszczalnych limitów określonych w normie PN-EN 55015:2013. Natomiast w drugim etapie powiązano uzyskane wyniki z analizą prądu pobieranego przez badane lampy. Te działania pozwoliły określić przyczynę emitowanych zaburzeń. Badania zostały przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium EMC, w którym pomiar emisji zaburzeń wykonywany jest w sposób automatyczny przy pomocy aparatury pomiarowej firmy Rohde&Shwarz.
EN
The article is thematically related to the electromagnetic compatibility problems. It contains the results of the research on electromagnetic radiated disturbances generated by selected LED lamps. The research was carried out in two stages. In the first one, each tested lamp was characterized in relation to the value of generated electromagnetic disturbances. The obtained results were referred to the permissible limits specified in the PN-EN 55015:2013 standard. However, in the second stage, the obtained results were combined with the analysis of the current consumed by the tested lamps. These tests allowed to determine the cause of the emitted disturbances. The tests were carried out in a specialized EMC laboratory where the measurements of disturbances is carried out automatically using Rohde & Schwarz measuring equipment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru poziomu szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 0.15 MHz do 30 MHz. Podano zależności do wyznaczania wartości poziomu szumów środowiskowych na liniach zasilania. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu do pomiaru poziomu napięcia szumów środowiskowych.
EN
This paper presents results of study focused on the measurement of background noise transmitted over low voltage power lines in the 0.15 MHz – 30 MHz frequency range. The dependencies for determining the value of the environmental noise level on the power lines have been given. The article presents a block diagram of a set for measuring the level of environmental noise.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru poziomu szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 0.15 MHz do 30 MHz. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu do pomiaru poziomu napięcia szumów środowiskowych, jego ukompletowanie oraz opisano metodologię pomiaru. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów. Podano zależności do wyznaczania wartości poziomu szumów środowiskowych na liniach zasilania.
EN
The article presents the methodology for measuring the level of environmental noise conducted on power lines of low voltage power network in the frequency range from 0.15 MHz to 30 MHz. The article presents a block diagram of a set for measuring the environmental noise voltage level, its completion and describes the measurement methodology. Sample measurement results are presented. The dependencies for determining the value of the environmental noise level on the power lines have been given.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.