Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ballast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Railway operation can result in the significant environment contamination with heavy metals. The aim of the study was to broaden the knowledge about the railway transport as a source of heavy metals. Railway ballast stones and herbicides were chosen as the objects of the research since these contamination sources on railways are hardly investigated. The location of sampling the ballast stones was a passenger station, which is characterized by the high traffic intensity. The three most common glyphosate-based herbicides and two combination system herbicides of burn-down with other active agents were chosen for the analysis. The heavy metal content in the railway ballast stones was detected by means of XRF, in the herbicides ‒ by means of MP-AES. The railway ballast stones did not contain a sufficient amount of Cd, Co, Mo, Pd, Sn and W for detection. Pb and As were detected at the low concentration of less than 35 ppm only in several samples. The research results showed that the investigated railway ballast contained a significant amount of Fe, Mn, Cu, Cr and Ni. According to the absolute content of HMs in the contaminated ballast layer, they can be arranged in the following sequence: Fe > Mn > Cu > Cr > Ni > Zn > Pb > As. The content of Fe in the contaminated ballast stones was strongly correlated with that of Ni (r = 0.972), Cr (r = 0.954) and Mn (r = 0.943). These metals are components of the railway steel. Therefore, their source can be the abrasion of rails and wheels. All the investigated herbicides contained Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn. The highest content of Cd, Cr, Ni and Pb was detected in the “Anti field bindweed” herbicide, which can be related to its complicated composition. Compared to the heavy metal content in the ballast stones, the herbicides can be considered a negligible source of these pollutants.
EN
The article is about the issue of the influence of ballast resistance on the stability of the Continuous Welded Rail. The ballast resistance affects both the longitudinal and transverse displacements. It depends on the quality of the ballast, the degree of its compaction and contamination. The article contains an analysis of the impact of ballast resistance on the track based on the Finite Difference Method. The calculations showed that the resistance value directly affects the allowable critical force and the maximum temperature rise in the rail that does not endanger the safety of railway traffic.
PL
W artykule omówiono różne typy wzmocnień nawierzchni kolejowej w łukach o małych promieniach stosowane w celu wzmocnienia stateczności rusztu torowego. Elementy te są szczególnie istotne w aspekcie możliwości ich zastosowania w torze bezstykowym. Dodatkowe wzmocnienia, które w znaczy sposób zwiększają stateczność toru pozwalają jednocześnie na szersze zastosowanie toru bezstykowego.
EN
The article discusses different types of railway track reinforcements in sharp curves used to reinforce track stability. These elements are especially important in the aspect of their potential application in CWR. Additional reinforcements, which significantly increase track stability, at the same time allow for broader applications of CWR.
PL
Istotnym zagadnieniem związanym z eksploatacją podsypki kolejowej jest trwałe utrzymanie normatywnego kształtu pryzmy tłucznia. W miejscach, w których podsypka narażona jest na zwiększone oddziaływania dynamiczne lub mechaniczne, pomocna w tym celu może okazać się metoda stabilizacji tłucznia żywicami wiążącymi. W niniejszym artykule opisano badania tej technologii prowadzone przez Instytut Kolejnictwa dla jednego z producentów na torze doświadczalnym w Żmigrodzie oraz na torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN
An essential issue related to the operation of railway ballast is the permanent maintenance of the normative shape of crushed stone pile. At places where the ballast is exposed to increased dynamic or mechanical impacts, the method of stabilizing the ballast with binding resins may prove helpful. This paper describes research on this technology carried out by the Railway Institute for one of the manufacturers on the experimental track in Żmigród at tracks of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Company.
EN
Mechanical models of “railroad car-track” transport system for each phase of motion are developed. Particularities of dynamic interaction between the four-axle car and the track are studied by considering four phases of motion over joint irregularity. Methods for solving differential equations of the discrete-continuous system fluctuation are developed. Numerical analysis is used to determine deflections of the trailing rail under the first sleeper for each phase of motion depending on motion phases, and car load and speed.
6
Content available Stress-dilatancy for crushed latite basalt
EN
In this article, the stress-dilatancy relationship for crushed latite basalt is analysed by using Frictional State Theory. The relationship is bilinear, and the parameters α and β determine these two straight lines. At the initial stage of shearing, the mean normal stress increment mainly influences breakage, but at the advanced stage, it is shear deformation that influences breakage. At the advanced stage of shearing, the parameter αpt represents energy consumption because of breakage and βpt mainly represents changes in volume caused by breakage during shear. It is also shown that breakage effect is significant at small stress levels and the η-Dp plane is important to fully understand the stress-strain behaviour of crushed latite basalt in triaxial compression tests.
EN
Economic development of a country as well as growing consumption causes a rise in the amount of wastes, mainly municipal wastes. Basic sources of the municipal wastes are households and public buildings. When Poland joined European Union, it was necessary to introduce many changes related to the waste management. Gradually implemented actions aim at limiting the amounts of municipal wastes deposited in landfills and reducing biodegradable fraction of wastes. Production of fuel from the municipal waste fraction constitutes an important element of modern waste management system. Moreover, it becomes an alternative to exhaustible resources of fossil fuels and a valuable source of energy to be used in industry, e.g. in cement industry. The article presents characteristics of a selected production plant of alternative fuel, which operates in the area of Silesian Voivodship. The purpose of the test was to analyse the quality of the readymade alternative fuel and ballast fraction formed in the device. Achieved test results were applied to the valid legal regulations in the context of the best possible waste management.
PL
Rozwój gospodarczy kraju i wzrastająca konsumpcja powoduje wzrost ilości odpadów, głównie pochodzenia komunalnego. Podstawowymi źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury publicznej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia wielu zmian związanych z gospodarką odpadami. Wprowadzane sukcesywnie działania mają na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie udziału w nich frakcji biodegradowalnej. Wytwarzanie paliwa z frakcji komunalnej stanowi ważny element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo jest alternatywą dla wyczerpywalnych zasobów paliw kopalnych i cennym źródłem energii dla przemysłu np. cementowniczego. W artykule scharakteryzowano wybraną instalację do produkcji paliwa alternatywnego działającą na terenie woj. Śląskiego (Polska). Celem badań była analiza jakości gotowego paliwa alternatywnego oraz frakcji balastowej powstającej na instalacji. Otrzymane wyniki badań odniesiono do obowiązujących przepisów prawnych w kontekście możliwości optymalnego ich zagospodarowania.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza drgań belkowego mostu kolejowego z nawierzchnią podsypkową, obciążonego przejazdami pociągu z dużymi prędkościami. W analizie uwzględniono losowe zmiany sztywności podsypki wzdłuż toru kolejowego. Przedstawiono dynamiczny model pociągu, składający się z pojazdów szynowych o 6 stopniach swobody i wyprowadzono równania drgań układu: dźwigar mostowy – nawierzchnia podsypkowa – pociąg. Stosując metodę Monte Carlo wyznaczono przebiegi czasowe wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych, dotyczących przemieszczeń i przyspieszeń drgań. Przedstawiono wykresy ilustrujące zależność maksymalnych wartości badanych charakterystyk probabilistycznych od prędkości pociągów. Na podstawie analizy wyników obliczeń sformułowano wnioski dotyczące oceny wpływu dużych prędkości na: a) wartości oczekiwane ugięć i przyspieszeń toru i dźwigara, b) odchylenia standardowe jako miary rozrzutu drgań, spowodowanego losowymi zmianami sztywności podsypki.
EN
The paper is devoted to vibration analysis of railway beam bridge with ballasted track under high-speed train passage. Along track random variations of the ballast stiffness are taken into account in the analysis. The dynamic model of the train, consisting of vehicles with 6 internal degrees of freedom each, is presented, and then, equations of motion of the bridge girder – ballasted track – train system are derived. Time histories of expected values and standard deviations are calculated with the use of Monte Carlo method, on the basis of numerical simulations performed for displacements and accelerations of bridge and track vibrations. Maximal values of these time-dependent probabilistic characteristics are shown on graphs in dependence on the train speed. Basing on an analysis of presented numerical results, the concluding remarks are formulated in order to estimate high speed effects on: a) expected values of bridge and track displacements and accelerations, b) standard deviations being a measure of vibration scattering due to random variations of the ballast stiffness.
EN
In the course of work a new vibrating compactor with single-direction inertial forces according to the authors’ innovative license is applied. Examination of possible dependence on substantiation of the new vibrating device parameters is shown. The new single-direction vibrating device for road crushed rock compaction allows decreasing vibration to the machine frame and increasing its working capacity. The new vibrating device’s efficiency to 11,7% increases the existing ones.
PL
Nieprzestrzeganie podziemnego zarysu skrajni budowli przy projektowaniu i budowie linii kolejowej powoduje liczne niedogodności podczas późniejszej eksploatacji linii. Poważną konsekwencją są utrudnienia przy zmechanizowanym oczyszczaniu podsypki lub jej wymianie. Problem można częściowo rozwiązać stosując niekonwencjonalne metody wymiany podsypki. W referacie przedstawiono sposób zastosowany na linii metra 3 Vermelha w São Paulo w Brazylii.
EN
Incompliance with underground structure gauge at design and construction of a railway track causes a multitude of inconveniences in the later exploatation. A major consequence is hindrance of mechanized ballast cleaning or exchange. This problem can be partially solved by using unconventional ballast exchange methods. The way of unconventional ballast exchange used at underground line 3 Vermelha in São Paulo, Brazil has been presented in the paper.
EN
The sequential method of emptying and filling of ballast tanks at sea may pose extra threats for ship's safety. The prepared Ballast Water Management (BWM) Plan enables carrying out the operation so that negative effects of emptying each ballast tank are minimized. A large number of tanks and substantial volume of ballast water to be exchanged may create difficulties in preparing an optimized plan. The author proposes to use a liquid cargo handling simulator for the preparation of the BWM plan for selected LNG carriers.
PL
W czasie opróżniania i napełniania zbiorników balastowych w morzu metodą sekwencyjną mogą pojawić się dodatkowe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa statku. Przygotowany wcześniej Plan Wymiany Wód Balastowych pozwala tak przeprowadzić operację, aby minimalizować negatywne skutki opróżniania zbiorników balastowych. Ich duża liczba i znaczna objętość wody balastowej może utrudniać przygotowanie optymalnego planu wymiany. Zaproponowano wykorzystanie symulatora ładunkowego do przewozu ładunków ciekłych w przygotowaniu takiego planu dla wybranych gazowców.
PL
W pracy przedstawiono użycie narzędzi symulacyjnych do badania niebezpiecznych sytuacji grożących wykolejeniem się pojazdu szynowego. Wyszczególniono podstawowe przyczyny wykolejania się pociągów i przedyskutowano najczęściej stosowane kryteria oceny niebezpieczeństwa wykolejenia. Symulacyjne badania wykolejenia skoncentrowano na sytuacjach mających swoje źródło w torze. W badaniach wzięto pod uwagę imperfekcje geometrii toru, przekraczanie dopuszczalnych prędkości oraz stan utrzymania podsypki. Pojęcie geometrycznych imperfekcji toru zostało tu rozszerzone i obejmuje oprócz nierówności toru również odchylenia powierzchni tocznych szyn od wymiarów nominalnych. Niebezpieczeństwo wykolejenia związane ze stanem podsypki zostało zbadane na przykładzie lokalnej zmiany jej struktury mechanicznej spowodowanej nieod-powiednim drenażem. Obliczenia wykonano dla modelu matematycznego typowego wagonu pasażerskiego o liniowych parametrach sprężysto-tłumiących zawieszenia.
EN
This paper presents the simulation tools application to study the danger events connected with the railway vehicle derailment. Listed are the main reasons of train derailments, and discussed are the most often criteria of derailment. Simulation studies were concentrated on the situation having the source in track imperfections. Studies took into account track geometry imperfections, exceeding the railway vehicle permissible velocity limits and the ballast maintenance state. The idea of track geometrical imperfections was exceeded in this paper, and the geometrical irregularities cover deviations of rail profiles from nominal dimensions. Emergencies of derailment connected to the track maintenance state was investigated based on the local changes of ballast mechanical properties caused by insufficient drainage. The calculations were done using the model of a typical passenger car with linear spring and damping suspension parameters.
13
Content available remote Praca generatora indukcyjnego przy niesymetrycznym obciążeniu
PL
W przeważającej większości małych elektrowni wodnych jako generatory energii elektrycznej wykorzystane są maszyny indukcyjne. Generatory te mogą stale współpracować z siecią elektroenergetyczną lub pracować w trybie autonomicznym, zasilając wydzieloną wyspę. W każdym z tych trybów może wystąpić asymetria obciążenia poszczególnych faz. W referacie omówiono model matematyczny generatora indukcyjnego z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki magnesowania, przedstawiono również wyniki badań pomiarowych i symulacyjnych asymetrycznie obciążonego generatora indukcyjnego, pracującego autonomicznie na wydzielone obciążenie oraz sposoby ograniczania asymetrii obciążenia w trybie pracy wyspowej.
EN
In the majority of small hydropower plants the induction machines are used as generators. These generators can operate connected to a distribution network or supplying separate island. In each of the modes voltage asymmetry can appear as result of asymmetrical load in phases. Generator's voltage can be distorted by load's nonlinearity. In the paper, the mathematical model of an induction generator with saturated magnetic circuit were presented, as well as results of measurement, and simulation investigation on asymmetrically loaded induction generator. Methods to limit the asymmetry, and nonlinearity were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.