Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 316

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Przedstawiono algorytm oznaczania grubości warstw nawierzchni drogowych metodą georadarową, zapewniający uzyskanie możliwie największej dokładności przy minimalizacji liczby odwiertów koniecznych do wykonania. Zastosowanie algorytmu umożliwia zredukowanie błędów oznaczeń grubości bez wykonywania odwiertów z ±30 do ±10% rzeczywistej grubości, tj. do mieszczących się w zakresie tolerancji pomiarowej metody georadarowej.
EN
The article presents an algorithm for determining the thickness of road pavement layers using GPR method which allows to obtain the highest possible accuracy while minimizing the number of drillings required. Presented algorithm allows to reduce errors in road pavement layers thickness determination using the GPR method without drilling from ± 30% to ± 10% of the actual thickness, i.e. to the GPR method tolerance range.
EN
In this paper an adaptive median filtering denoising algorithm is proposed to measure yarn diameter and its unevenness. Images of nine different yarn samples were captured using one set of a self-developed yarn image acquisition system. Image separation of the background and yarn sections was conducted using a combination of adaptive median filtering, adaptive threshold segmentation and morphological processing. The noise-free yarn image was used for diameter detection of the subsequent yarn image and the discrimination of the yarn unevenness. Experimental results show that the testing data of yarn unevenness detection based on the adaptive median filter denoising algorithm is very consistent with the data using the traditional method. It is proved that the yarn detection method proposed, based on an adaptive median filter denoising algorithm, is feasible. It can be used to calculate yarn diameter accurately and measure yarn unevenness efficiently, so as to determine the quality of yarn appearance objectively.
PL
W artykule zaproponowano algorytm odszumiania z adaptacyjnym filtrem medianowym (AMF) do pomiaru średnicy przędzy i jej nierówności. Obrazy dziewięciu różnych próbek przędzy zostały przechwycone przy użyciu jednego zestawu samodzielnie opracowanego systemu akwizycji obrazów przędzy. Rozdzielenie obrazu tła i odcinków przędzy przeprowadzono przy użyciu kombinacji AMF, adaptacyjnej segmentacji progowej i przetwarzania morfologicznego. Bezszumowy obraz przędzy wykorzystano do wykrywania średnicy przędzy i rozróżnienia nierówności przędzy. Wyniki eksperymentalne pokazały, że dane testowe dotyczące wykrywania nierówności przędzy w oparciu o zaproponowany algorytm miały wysoką zgodność z danymi uzyskanymi przy użyciu tradycyjnej metody. Algorytmu tego można użyć do dokładnego obliczenia średnicy przędzy i skutecznego pomiaru nierówności przędzy, aby obiektywnie określić jakość wyglądu przędzy.
PL
W artykule omówiono metody komputerowej analizy obrazów znane z celowników lotniczych (ukrywanej przez wojskowych naukowców ubiegłego wieku w psychologii i badaniach językowego opisu obrazu), analizy obrazu z kamery robota spawalniczego, komputerowego wspomagania badań mikroskopowych. Do stworzenia algorytmów rozpoznawania struktur mikroskopowych stali wykorzystano znaną z językoznawstwa metodę zamiany metaforycznych wypowiedzi na wektory czyli na zapis matematyczny. W analizie wektorów uwzględniono odziedziczone i wyuczone typy zdolności. Wynik analizy, który jest identyczny dla algorytmów odpowiadających 3 typom zdolności daje pewność jednoznaczności. W innych przypadkach potrzebna jest dodatkowa wiedza dotycząca technologii powstawania badanych struktur mikroskopowych.
EN
Development of the cellular automata (CA) sphere packing algorithm dedicated to the generation of two- and three-dimensional digital, synthetic microstructure models with heterogenous grain size distribution is presented within the paper. The synthetic microstructure model is generated in four major steps: generation of 2D/3D cellular automata computational domain, generation of circles/spheres with a required size distribution, close-packed filling of the computational domain with generated circles/spheres, growth of the circles/spheres according to the unconstrained CA growth algorithm. As a result, synthetic microstructure models with specific, required grain size distribution described by e.g. uni- or bimodal one are obtained. To reduce computational complexity and decrease execution time, the rotation of the circles/spheres during the packing stage is based on the vector accounting for the distance from computational domain borders and other spheres. The CA grain growth algorithm is also implemented using threads mechanism allowing parallel execution of computations to increase its efficiency. The developed algorithm with the implementation details as well as a set of examples of obtained results are presented within the paper.
EN
The built environment is considered responsible for at least 20-40% of greenhouse gases emission. The way we design may exert an impact on this percentage. A new paradigm, namely artificial intelligence, is arriving. More and more tasks are becoming automated via algorithms. How could this power be applied in order to strengthen our knowledge about the ways we design buildings? The author of the following paper presents a study in which carbon footprint yielded by a multifamily building is analysed. ML has been used to generate an extensive overview of the possible design solutions. This, in turn, made it possible to observe correlations between various parameters that resulted in a reduced carbon footprint.
PL
Środowisko zabudowane odpowiada za co najmniej 20 do 40% emisji gazów cieplarnianych, a sposób, w jaki projektujemy, może wpłynąć na tę wartość. Coraz więcej zadań zostaje zautomatyzowanych za pomocą algorytmów. Jak możemy wykorzystać to narzędzie, aby wspomóc naszą wiedzę na temat sposobów projektowania budynków? Autor przedstawia badanie analizujące ślad węglowy budynku wielorodzinnego. Algorytm uczenia maszynowego został wykorzystany do wygenerowania obszernego przeglądu możliwych rozwiązań projektowych. Umożliwiło to zaobserwowanie korelacji między różnymi parametrami, co pozwoliło na wybór kombinacji parametrów o najniższym śladzie węglowym.
EN
We discuss a less known but surprising fact: a very old algorithm for computing square root known as the Bhaskara-Brouncker algorithm contains another and faster algorithms. A similar approach was obtained earlier by A.K. Yeyios [8] in 1992. By the way, we shall present a few useful facts as an essential completion of [8]. In particular, we present a direct proof that k – th Yeyios iterative algorithm is of order k. We also observe that Chebyshev polynomials Tn and Un are a special case of a more general construction. The most valuable idea followed this paper is contained in applications of a simple rational function Φ(w; z) = z-w/z+w.
PL
Uwarunkowania prawne określają następstwo zdarzeń w procesie budowy światłowodów, precyzując, jakie kroki zobowiązany jest przeprowadzić inwestor, by zrealizować zamierzoną inwestycję. Powinno to oznaczać, że – dokonując implementacji procesu – inwestor powinien mieć zagwarantowany rezultat przy spełnianiu nakładanych na niego wymogów. Jednak czy tak jest? Artykuł prezentuje algorytm, odzwierciedlający realizację procesu uzgodnień i uzyskiwania decyzji wymaganych dla FTTH doziemnego wraz z weryfikacją zaproponowanego algorytmu na podstawie studium przypadku prezentującego wykonalność inwestycji na drogach gminnych. Wsparcie komputerowe optymalizacji procesu inwestycyjnego w obszarze sieci światłowodowych zapewnia analizę kosztów poszczególnych elementów sieci, trasowania i projektowania. Jednak oprogramowanie to nie uwzględnia przebiegu procesu uzgodnień projektów, co w rzeczywistości decyduje, czy dana inwestycja jest wykonalna.
EN
The legal condition ings determine the succession of events in the process of optical fiber construction, specifying what steps an investoris required to carry out to accomplish the intended investment. This should mean, that when meeting the requirement simposed on him and implementing the process, the investor should have a guaranteed result. However, is it like that? The article presents an algorithm reflecting the execution of the arrangement process and obtaining the decisions required for FTTH ground-based together with the verification of the proposed algorithm based on a case study demonstrating the feasibility of investments on municipalroads. The issue of optimizing the investment process in the field of fiber-optic networks is considered in detail, having regard to costs of individual elements of the network, to routing and planning. This software however does not take the course of the arrangement process in to account, which in fact decides whether a given investment is manageable.
EN
The paper presents a model of potential application of technology and blockchain environment for the implementation of the electric car charging process. The described model gives the possibility of establishing direct relations between the energy market parties, and most importantly, thanks to its users and relationships between them, it allows creating new charging points, thus developing a network of chargers. The model describes relationships, flows, gives the opportunity to model market behaviour. It uses blockchain technology to account for the charging process of electric cars.
PL
W pracy prezentowany jest model potencjalnego zastosowaniem technologii i środowiska blockchain do realizacji procesu ładowania samochodu elektrycznego. Opisywany model daje możliwość bezpośredniego nawiązywania relacji pomiędzy stronami rynku energii, oraz co najważniejsze, za sprawą swoich użytkowników i zależności między nimi pozwala na tworzeniu nowych punków ładowania, rozwijając tym samym sieć ładowarek. Model opisuje relacje, przepływy, daje możliwość modelowania zachować rynkowych. Wykorzystuje technologię bloków (blockchain) do rozliczania procesu ładowania samochodów elektrycznych.
PL
W artykule przedstawiono problem badawczy rozważany w kontekście analizy i doboru algorytmów optymalizujących stosowanych do rozwiązania zadań przydziału pojazdów do zleceń transportowych oraz pomiaru ich efektywności ekonomicznej. Do analizy wykorzystano dwa zestawione i porównywane ze sobą algorytmy optymalizacyjne. Pierwszy - algorytm węgierski, będący klasycznym algorytmem transportowym wykorzystywanym w większości systemów TMS (ang. Transportation Management System), drugi zaś, autorski, bazujący na metodach heurystycznych i zaimplementowany w wybranych firmach transportowych pod nazwą: algorytm poprawy.
EN
The article presents the research problem was considered in the context of the analysis and selection of the optimisation algorithms used, in order to solve the task of assigning vehicles to transport orders and also in the context of their economic efficiency. Two optimisation algorithms were compared and used for the present analysis. The first is the Hungarian Algorithm, which is a classic transport algorithm used in most TMS systems, that is, Transportation Management Systems. The second was developed proprietary, based on heuristic methods and implemented in selected transport companies under the name: improvement algorithm.
10
Content available Formation of a conceptual model for new services
EN
The purpose of this paper is to formulate the conceptual model of new service development and provide an algorithm for its implementation. The performance of the model, selection of individual elements and the interaction with the external environment are based on the methods of abstracting, logical analysis, synthesis, analogy, and generalization of a complex. The results show that some new service development models are not detailed enough. Usually, the meaning of the elements attributed to the model and the specificity, frequency, and importance of the tasks performing in particular steps are unclear.
PL
Celem tego artykułu jest sformułowanie koncepcyjnego modelu rozwoju nowych usług i dostarczenie algorytmu do jego implementacji. Wykonanie modelu, wybór poszczególnych elementów i interakcja ze środowiskiem zewnętrznym opierają się na metodach abstrakcji, analizie logicznej, syntezie, analogii i uogólnieniu kompleksu. Wyniki pokazują, że niektóre nowe modele rozwoju usług nie są wystarczająco szczegółowe. Zazwyczaj znaczenie elementów przypisanych do modelu oraz specyfika, częstotliwość i znaczenie zadań wykonywanych w poszczególnych krokach są niejasne.
11
Content available remote Mechanical optimization with artificial immune system
EN
The article shows implementation of artificial immune system in the mechanical optimization. Optimization process is mainly used during new product introduction phase and ensures that new design is well balanced and includes all critical to quality items. Artificial immune system algorithm in the mechanical optimization assumes optimal solution as a pathogen and geometric configurations as a lymphocyte which are matching with optimal design.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie sztucznego systemu immunologicznego w procesie optymalizacji konstrukcji mechanicznych. Proces optymalizacji jest stosowany zwłaszcza w trakcie projektowania nowej konstrukcji bądź systemu i pozwala dostarczyć produkt zbalansowany i uwzględniający wszystkie niezbędne kryteria. Algorytm działający na podstawie sztucznego systemu immunologicznego w optymalizacji mechanicznej traktuje optimum jako patogen, a konfiguracje geometryczne jako limfocyty, które adresują optymalną konstrukcje.
PL
W planowaniu rozkładu dawki w radioterapii stosowane są różne algorytmy obliczające. Najprostsze z nich, stosowane od wielu lat, dają dobrą zgodność: obliczenia – pomiar, ale tylko w przypadku najprostszych modeli, np. w ośrodku o jednorodnej gęstości. Wraz z rozwojem technik obliczeniowych pojawiły się algorytmy, które uwzględniały coraz więcej zjawisk fizycznych oddziaływania promieniowania z materią. Różnice pomiędzy dawkami obliczonymi i zmierzonymi, dla bardzo wyrafinowanych sytuacji klinicznych, są coraz mniejsze, mieszczą się granicach niepewności metody. Czy zatem dokładność obliczeń może mieć wpływ na wyniki radioterapii? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozkłady dawek fizycznych połączyć z dawkami biologicznie równoważnymi i obliczyć prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia. Skorzystano z modelu liniowo-kwadratowego oraz modelu Poissona. Wykonane obliczenia wskazują, że istnieje wpływ algorytmu obliczającego na prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia. Jednak jest on uzależniony od lokalizacji guza nowotworowego. W sytuacji, kiedy różnice gęstości w napromienianej objętości nie są zbyt duże – najprostsze i najbardziej zaawansowane modele wyliczają podobne dawki, czyli nie wykazują wpływu na prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia. Jednak w sytuacji dużych różnic w gęstościach, prostsze modele mogą znacznie zafałszować rozkłady dawek, co przekłada się na TCP.
EN
In the radiotherapy treatment planning, different calculation algorithms are used. Can the accuracy of calculations affect the results of radiotherapy? Physical dose distributions should be combined with biologically equivalent doses and calculated the local control probability. The Linear-Quadratic model and the Poisson model were used. The dose calculations indicates that there is an effect of a computing algorithm on the local control probability. However, it depends on the location of the tumor. In the case of large differences in densities, more simple models can significantly distort dose distribution, which affects the TCP.
EN
We consider a new subgradient extragradient iterative algorithm with inertial extrapolation for approximating a common solution of variational inequality problems and fixed point problems of a multivalued demicontractive mapping in a real Hilbert space. We established a strong convergence theorem for our proposed algorithm under some suitable conditions and without prior knowledge of the Lipschitz constant of the underlying operator. We present numerical examples to show that our proposed algorithm performs better than some recent existing algorithms in the literature.
14
Content available remote Estimation of the ischemic brain temperature with the particle filter method
EN
In this work, a two-dimensional model was developed to analyze the transient temperature distribution in the head of a newborn human, during local cooling promoted by the flow of cold water through a cap. The inverse problem dealt with the sequential estimation of the internal temperature of the head, by performing non-invasive transient temperature measurements. A state estimation problem was solved with the sampling importance resampling (SIR) algorithm of the particle filter method. Uncertainties in the evolution and observation models were assumed as additive, Gaussian, uncorrelated and with zero means. The uncertainties for the evolution model were obtained from the Monte Carlo simulations, based on the uncertainties of the model parameters. The head temperature was accurately predicted with the particle filter method. Such a technique might be applied in the future to monitor the brain temperature of newborns and control the local cooling treatment of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy.
EN
The aim of the paper is to present the computationally timeconsuming task of simulating the process of randomly oscillating thin-shell structures to realize an optimal design with limitations in terms of fatigue damage. The most important aim here is to design an effective optimization algorithm and choose an appropriate approach for the evaluation of multiaxial fatigue damage in the context of the random and non-proportional character of stress in the structure when considering the standard finite element model. The authors propose their own optimization algorithm, which is described in the present study and, on the basis of tests, has proven to be suitable for the aforementioned technical problems. The proposition of algorithms for calculating the accumulation of fatigue damage in non-proportional and multiaxial stresses (especially in terms of the application of rainflow analysis by decomposition of the equivalent stress, as determined by the appropriate “fatigue” criterion) is very important in such computational processes. The entire computational process was implemented in MATLAB with the “Discret_Opt_Fat” main control program. The article presents the theoretical basis for the presented complex problem solution, its algorithmization and the technical application.
PL
Znakowanie dokumentów jest jednym z najważniejszych sposobów ochrony praw autorskich. W niniejszym artykule zaprezentowano badania odporności wybranych algorytmów podpisywania dokumentów cyfrowych.
EN
Watermarking information is one of the most important applications of copyright protection. In this article we test resistance of several document watermarking algorithms.
PL
Procesowi podziemnej eksploatacji węgla kamiennego towarzyszy wydzielanie się metanu. Zjawisko to występuje we wszystkich krajowych kopalniach. Intensywność wydzielania się tego gazu ze złóż węgla kamiennego z roku na rok wzrasta. Jego część jest przechwytywana przez instalacje odmetanowujące i wykorzystywana do celów gospodarczych. Gospodarcze wykorzystanie metanu przez polskie kopalnie węgla kamiennego w 2016 roku wynosiło 168,14 mln m3/rok. Oznacza to, że około 30-31% metanu ujęte zostało za pomocą instalacji odmetanowania, a 69-70% wyemitowano do środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono wyniki analizy mającej na celu identyfikację kopalń jednorodnych pod względem ilości ujmowanego metanu z górotworu systemami odmetanowania oraz jego gospodarczego wykorzystania. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z 2016 roku. Objęła ona swoim zakresem 21 kopalń węgla kamiennego. Szczegółowe badania przeprowadzono, wyko-rzystując jedną z metod hierarchicznych grupowania, jaką jest metoda algorytmu aglomeracji. Zastosowanie tej metody pozwoliło wyodrębnić jednorodne podzbiory analizowanych obiektów (kopalń), dla których jako miarę odległości między kopalniami przyjęto odległość euklidesową.
EN
Underground hard coal exploitation is accompanied by the release of methane. This phenomenon is present in all the mines across the country. The intensity of methane release from hard coal deposits increases year by year. Part of this gas is collected by demethylation systems and used for industrial purposes. The industrial utilisation of methane by Polish hard coal mines in 2016 amounted to 168.14 million m3/year. This means that approximately 30-31% of the methane was collected by means of demethylation systems, whereas 69-70% was emitted into the environment. The paper presents the results of an analysis aiming to identify homogeneous mines in terms of the quantity of methane collected from the rock mass by means of demethylation systems and its industrial utilisation. The analysis was carried out on the basis of 2016 data and it encompassed 21 hard coal mines. The detailed analysis was conducted using one of the hierarchical grouping methods, namely the agglomeration algorithm method. This method made it possible to isolate homogeneous subsets of items under analysis (mines), adopting the Euclidean distance as a measure of distance between the mines.
18
Content available Automatic search of rational self-equivalences
EN
Two Witt rings that are not strongly isomorphic (i.e., two Witt rings over two fields that are not Witt equivalent) have different groups of strong automorphisms. Therefore, the description of a group of strong automorphisms is different for almost every Witt ring, which requires the use various tools in proofs. It is natural idea to use computers to generate strong automorphisms of the Witt rings, which is especially effective in the case of the finitely generated Witt rings, where a complete list of strong automorphisms can be created. In this paper we present the algorithm that was used to generate strong automorphisms from the infinite group of strong automorphisms of the Witt ring of rational numbers W(Q).
EN
The article discusses the Spatial Continuity Diagram (SCD) that enables to collect, process and graphically present significant information related to architectural and urban features of buildings in a city. However, in the case of a group of buildings with a diffused feature of a determined quantity, the SCD leads to the identical degree of homogeneity. The author of the article focuses on the issue using examples of the existing development in Szczecin, Poland. While following the idea of the author of the SCD, he has analysed distances between particular categories of features and confirmed the need to enhance the precision of the method by complementing studies with an additional algorithm that analyses the spatial concentration of specific features and categories of features found in city houses.
PL
Artykuł dotyczy Diagramu Ciągłości Przestrzennej, który pozwala na zebranie, przetworzenie i opracowanie graficzne istotnych danych o najważniejszych cechach architektoniczno- urbanistycznych miejskiej zabudowy. Jednakże dla zespołów budynków o różnym rozproszeniu badanej cechy, przy tym samym ilościowym jej udziale, DCP da identyczny stopień jednorodności. Autor artykułu skupia się na tym zagadnieniu opierając się na przykładach istniejącej zabudowy Szczecina. Podążając za rozważaniami autora metody DCP, analizuje zależności odległości między poszczególnymi kategoriami cechy i potwierdza, zasadność doprecyzowanie tej metody poprzez uzupełnienie badań dodatkowym algorytmem analizującym stopień koncentracji przestrzennej poszczególnych cech i kategorii cech zabudowy miejskiej.
20
Content available remote Analiza wybranych metod optymalizacyjnych w transporcie drogowym
PL
W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązania problemu przydziału zleceń transportowych do dostępnych środków transportowych w transporcie drogowym. W tym celu dokonano analizy porównawczej wybranej metody optymalizacyjnej stosowanej w branży TSL z rozwiązaniem własnym. Zaproponowany algorytm do efektywnego przydziału wybranych zleceń transportowych opracowano na podstawie metod heurystycznych. Zaproponowano wykorzystanie algorytmu jako narzędzia wspomagającego pracę spedytorów do pozyskiwania opłacalnych zleceń transportowych z elektronicznych giełd transportowych.
EN
The article presents practical solutions to the problem of allocation of transport orders to available transport means in road transport. For this purpose, a comparative analysis of the selected optimization method used in the TSL industry with the own solution was made. The proposed algorithm for effective allocation of selected transport orders was developed based on heuristic methods. It was proposed to use the algorithm as a tool to support the work of shippers to obtain cost-effective transport orders from electronic transport exchanges.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.