Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spraying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Nebulizers are the class of atomizing devices used to disperse liquids to fine droplets. They found their application in selected technological (typically: small-scale) processes, but their most common use is related to the generation of medicinal aerosols for inhalation. In this work we present the experimental data on the evolution of the size distributions of water droplets generated by two nebulizers (pneumatic and vibrating-mesh) as a result of aerosol mixing with the ambient air. Such a process reflects the real situation, where aerosol emitted from a nebulizer is diluted by additional air sucked by a patient during inhalation. Droplet size distribution was determined by laser diffraction, and these results were further discussed including the data of the aerosol velocity measured by the Laser Doppler Anemometry (LDA). It was demonstrated – as expected - that dilution with the ambient air with moderate humidity results in the intense evaporation of the smallest droplets. However, larger droplet may be saved to a different degree depending on the velocity and geometry of the aerosol cloud emitted from the nebulizer, and on the volume of the diluting air. These parameters have an influence on the droplet coalescence which is another process shaping the droplet size distribution in the studied conditions. The results can deepen the understanding of the mist dynamics which can be applied in various fields of colloidal science and technology.
EN
Plant protection products are one of the most dangerous substances in the agricultural working environment. The application of plant protection products by the broken implements or by wrong techniques can create the threats both for the operators, other people and for natural environment. The objective of this research was the evaluation of exposure of the sprayer operator on the liquid spray. Research was conducted for two types of the manual handling sprayers (backsprayer and shoulder-sprayer). To evaluate the exposure level the water-sensitive papers were used - they were placed on the elements of the workwear and personal protective equipment of operators. It was conclude that the highest exposure concerned the upper limbs (especially forearms) and the chest. Moreover, on the flat crop higher exposure on the liquid spray was observed for the shoulder-sprayer while on the orchard crop the differences between the sprayers in aspect of exposure were insignificant.
PL
Środki ochrony roślin są jednymi z najniebezpieczniejszych substancji w rolniczym środowisku pracy. Aplikacja środków ochrony roślin przy użyciu niesprawnego sprzętu lub nieprawidłową techniką może stanowić zagrożenie dla osoby wykonującej opryskiwanie, dla osób postronnych oraz dla środowiska naturalnego. Celem pracy była ocena narażenia operatora opryskiwacza na kontakt z cieczą roboczą przy wykonywaniu zabiegu opryskiwania. Badania przeprowadzono dla dwóch typów opryskiwaczy ręcznych: plecakowego i biodrowego. Do oceny stopnia narażenia wykorzystano papierki wodoczułe, które umieszczono na elementach odzieży roboczej i środkach ochrony indywidualnej operatora. Wykazano, że największe narażenie na kontakt z cieczą użytkową dotyczyło kończyn górnych (zwłaszcza przedramion) oraz klatki piersiowej. Ponadto wykazano, że podczas zabiegu na uprawie płaskiej większe narażenie na kontakt z cieczą wystąpiło przy użyciu opryskiwacza biodrowego, zaś przy opryskiwaniu uprawy sadowniczej nie stwierdzono istotnego wpływu typu opryskiwacza na pokrycie ciała operatora cieczą użytkową.
EN
Airborne coal dust hazard at the workplaces in hard coal processing plants in Poland is presented. The methods for dust control in coal processing plants are discussed. The results from testing the dust control efficiency at the workplaces are given. The test results of airborne dust concentration are analysed as well as advantages and disadvantages of used technical measures are indicated.
EN
The aim of the study was to determine the dependence of deposition of various forms of copper on winter oilseed rape on its spraying characteristics. The deposition of the utility liquid was determined in the first stage of the studies. The plants were sprayed in the spraying chamber “Aporo”, with the copper foliar fertilizer and nano-copper. The tests were performed with a working speed of 0.86 m·s-1, with two operating pressures 0.2 and 0.28 MPa. The spraying was done using standard nozzles: flat fan XR 110-02 and dual flat fan DF 120-02. In order to determine the deposition, the previously dried winter oilseed rape plants were mineralized, and then the concentration of the Cu element was measured using the spectrometer. The second stage of the study included the determination of the plant spraying coefficient Kpo. For this purpose, the photos of horizontal and vertical surfaces projections were taken of the winter oilseed rape crops in three phases of development. The surface area of the analysed plants was determined using the Scan2Cad and AutoCad 2014 graphical program. It was observed that the plant spraying coefficient Kpo increases along with the plants’ growth. For the applied spraying parameters, higher deposition values of copper were obtained by using Mikrovit Copper 80 foliar fertilizer for spraying.
PL
Celem badań było wyznaczenie zależności naniesienia różnych form miedzi na rośliny rzepaku ozimego od ich charakterystyki opryskowej. W pierwszym etapie badań wyznaczono naniesienie cieczy użytkowej. Rośliny opryskiwano w komorze opryskowej "Aporo", nawozem dolistnym miedzi oraz nanomiedzią. Badania wykonano z prędkością roboczą równą 0.86 m·s-1, przy dwóch ciśnieniach roboczych 0.2 i 0.28 MPa. Oprysk wykonano przy użyciu rozpylaczy standardowych: XR 110-02 i DF 120-02. W celu określenia naniesienia uprzednio wysuszone rośliny rzepaku ozimego zmineralizowano, a następnie przy użyciu spektrometru zmierzono stężenie pierwiastka Cu. W drugim etapie badań wyznaczono współczynnik opryskowy roślin (Kpo). W tym celu wykonano zdjęcia rzutów powierzchni poziomych i pionowych roślin rzepaku ozimego w trzech fazach rozwojowych. Wielkość powierzchni badanych roślin określono przy użyciu programu graficznego Scan2Cad oraz AutoCad 2014. Zaobserwowano, że współczynnik Kpo rośnie wraz ze wzrostem roślin. Dla zastosowanych parametrów zabiegu opryskiwania wyższe wartości naniesienia miedzi uzyskano przy użyciu do oprysku nawozu dolistnego Mikrovit Miedź 80.
EN
The article presents an assessment of the influence of the operational wear of selected types of pressure flat-stream nozzles on the quality of spraying. The results of the unit outflow rate and the CV index of the transverse distribution of the liquid for the field beam equipped with the tested type of nozzles were assumed as the measure of the grades. The tests were carried out for three types of nozzles with various operational wear. The measurements were carried out on automated spraying test stands. The tests of the unit intensity of the liquid outflow consisted in determining the conversion flow rate from the nozzles and comparing it with the nominal intensity. On the other hand, the transverse irregularities of the fall of sprayed liquid included the determination of the spray irregularity index for the nozzles at three different heights of the beam over the sprayed surface. On the basis of the analysis of the test results, it was found that the increase of the outflow rate for individual nozzles caused by their operation has a significant impact on the increase of the CV index of the spraying beam composed of the appropriate number of tested nozzles.
PL
Rozpylone ciecze stosuje się w wielu gałęziach gospodarki. Mgłę wodną wykorzystuje się między innymi w ochronie przeciwpożarowej w aktywnych systemach zabezpieczeń oraz do absorpcji substancji niebezpiecznych. W zależności od przeznaczenia, producenci dysz rozpylających dążą do uzyskania odpowiedniej makrostruktury i mikrostruktury rozproszonej cieczy. Parametry zewnętrzne strumienia cieczy, takie jak kąt rozpylenia i gęstość zroszenia określają równomierność rozkładu cieczy w strudze kropel i zależą od typu dyszy rozpylającej oraz parametrów przepływu cieczy. W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ ciśnienia zasilania na rozkład cieczy w strudze kropel i kąt rozproszenia. W badaniach wykorzystano dyszę wirową spiralną TF -6, dla której wyznaczono charakterystykę przepływową p = f(Q). Badania przeprowadzono w sześciennej komorze o wymiarach 1200 mm. Pomiary kąta rozproszenia i gęstości zroszenia dokonano przy ciśnieniu zasilania: 2 bary, 4 bary i 6 barów. Rozkład cieczy w strudze kropel określono dla dwóch odległości od wylotu dyszy: 600 mm i 1000 mm. Przeprowadzone badania wskazują, że ciśnienie zasilania jest istotnym parametrem wpływającym na rozkład cieczy i zasięg strugi kropel. Dla badanej dyszy spiralnej o współczynniku przepływu K = 3,082 [dm3/min·bar0,5] największy kąt rozpylenia wynoszący 610 uzyskano przy ciśnieniu p = 6 bar. Wraz ze wzrostem ciśnienia zasilania i odległości od wylotu dyszy pole powierzchni zraszania ulegało zwiększeniu. Uzyskane rozkłady gęstości zroszenia wskazują, że badana dysza tworzy strugę w kształcie stożka o nierównomiernym rozkładzie kropel. Wraz ze wzrostem ciśnienia zasilania odnotowano większe różnice między średnią wartością gęstości zroszenia a wartością maksymalną.
EN
Sprays are widely used in many industries. A water mist is used for instance in active fire protection systems and to absorb hazardous substances. Manufacturers of spraying nozzles try to obtain appropriate macro- and microstructure of a spray, which depends on specific nozzle applications. External parameters of sprays, such as a dispersion angle or a sprinkling density specify, whether the liquid in a stream is equally distributed. These parameters depend also on a spray nozzle type and the flow parameters. In this paper ,the authors show the impact of supply pressure on the distribution of the liquid and the spray angle. In this study the spiral vortex nozzle type TF-6 was used. For this nozzle, flow characteristics p = f(Q) was established The study was conducted in a cubic chamber. The size of the chamber was 1200 mm. Both, the dispersion angle and the sprinkling density were measured using the supply pressure of 2, 4 and 6 bars. The distribution of the liquid stream was observed for two distances measured from the nozzle head, which were equal to 600 mm and 1000 mm. Conducted studies show that the supply pressure has a strong impact on the liquid distribution and the droplet stream range. For the spiral vortex nozzle with flow parameter of K = 3,082 [dm3/min·bar0,5] the largest spray angle of 61 degrees was observed at the pressure p = 6 bars. Increase in both supply pressure and the distance from the nozzle head widen the spraying area. Obtained distribution of the spraying density indicates that the nozzle creates the cone-shaped stream with an uneven distribution of the droplets. Increase in the supply pressure leads to the larger differences between the average spray density and the maximum value.
PL
W artykule zaprezentowano badania doświadczalne dotyczące wpływu wydatku i ustawienia głowicy prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym. Omówiono w nim m.in. przedmiot i metodykę badań i stanowisko pomiarowe oraz przebieg badań. Prądownicę TurboJet 52 badano przy trzech różnych ustawieniach głowicy, odpowiadających kątom rozpylenia strumienia: 60º, 90º i 120º. Podczas badań rejestrowano wyniki dla trzech różnych wydatków: 230 dm3/min, 330 dm3/min i 450 dm3/min. Badania prądownicy odbywały się dla wszystkich ustawień przy stabilizowanym ciśnieniu zasilania równym około 6 bar. Wyniki rozkładów intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym przedstawiono w formie graficznej. Przeprowadzono analizę wyników oraz sformułowano wnioski, mające wymiar praktyczny dla strażaków operujących rozproszonymi prądami wodnymi.
EN
This paper presents studies on the influence of the nozzle output and spray angle on the distribution of sprinkling intensity in a spray generated by the TurboJet 52 nozzle. Among the others the following issues have been discussed in the paper: study subject, study method, research stand and the course of studies. The studies were conducted for three different nozzle spray angles of 60°, 90° and 120° and three different flow rates of 230 dm3/min, 330 dm3/min and 450 dm3/min. The studies for all settings were carried out at the stabilized supply pressure equal to about 6 bars. The results of sprinkling intensity distribution are presented on the graphs. Based on the analysis of the results the conclusions have been set. They are , important not only for the theoretical considerations but can be applied in practice, especially for fire-fighters operating with water stream.
EN
In the assessment of the quality of treatment using the application indicator there is no information concerning the parametric characteristics of the sprayed plant. Therefore, the aim of this study was to determine the application of the utility liquid depending on the coefficient of the position of the spray surfaces with the use of the selected single- and dual- spray nozzles. The studies were performed at the Institute of Agricultural Engineering of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, in laboratory conditions. The carrier of nozzles acting as an independent sprayer was used for spraying. The coefficient of the position of the spray surfaces as the relation of surfaces of vertical projections and to the surfaces of horizontal projections was determined using artificial plants by appropriately setting its sprayed surfaces. Results of the tests and their analysis showed the influence of the position of spray surfaces coefficient on the deposit of the spray liquid.
PL
W ocenie jakości zabiegu z wykorzystaniem wskaźnika naniesienia brakuje informacji dotyczącej parametrycznej charakterystyki opryskiwanej rośliny. Dlatego też celem pracy było określenie naniesienia cieczy użytkowej zależności od współ- czynnika położenia powierzchni opryskowych z zastosowaniem wybranych rozpylaczy jedno i dwustrumieniowego. Badania wykonano w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w warunkach laboratoryjnych. Do opryskiwania użyto nośnika rozpylaczy działającego jak samodzielny opryskiwacz. Współczynnik położenia powierzchni opryskowych jako stosunek powierzchni rzutów pionowych i do powierzchni rzutów poziomych określano z zastosowaniem sztucznych roślin odpowiednio ustawiając jej opryskiwane powierzchnie. Wyniki badań i ich analiza wykazały wpływ współczynnika powierzchni opryskowych na wielkość naniesienia cieczy użytkowej.
EN
The research has been carried out in laboratory conditions at the Institute of Agricultural Engineering at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Two single- and two-stream ejector nozzles were used for the tests, which operated at the pressure of 0.2 and 0.4 MPa. The water sensitive papers placed on artificial plants were the sprayed objects. During tests, the sprayer moved at a constant operating speed of 8 km·h-1. The degree of coverage was determined by means of a computer image analysis in the Adobe Photoshop 7.0 CE program. The purpose of the research was to determine the average degree of coverage of the sprayed objects depending on the type and operating conditions of the nozzles and the spray characteristics. It has been shown that the spraying characteristic of the plants has an influence on the average coverage of the sprayed objects and it facilitates the selection of the right type of the nozzle for spraying the plants. This helps reduce the use of plant protection products, thereby reducing the pollution of the environment and surface waters with harmful substances.
PL
Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Do badań wykorzystano dwa rozpylacze eżektorowe jedno i dwu strumieniowe, które pracowały przy ciśnieniu 0,2 oraz 0,4 MPa. Opryskiwanymi obiektami były papierki wodnoczułe umieszczane na sztucznych roślinach. Opryskiwacz podczas badań poruszał się za stałą prędkością roboczą wynoszącą 8 km·h-1. Stopień pokrycia określano przy pomocy komputerowej analizy obrazu w programie Adobe Photoshop 7.0 CE. Celem wykonanych badań było określenie średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów w zależności od rodzaju i warunków pracy rozpylaczy oraz charakterystyki opryskowej. Wykazano, że charakterystyka opryskowa roślin ma wpływ na średnie pokrycie opryskiwanych obiektów oraz ułatwia dobór właściwego rodzaju rozpylacza do wykonania zabiegu opryskiwania roślin. Pozwala to ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, a dzięki temu zmniejszyć skażenie środowiska oraz wód powierzchniowych szkodliwymi substancjami.
EN
Jatropha curcas plant is greatly impaired by mosaic disease, caused by the viruses (Begomovirus), transmitted by whiteflies, which act as the vector. Roguing (i.e. removal of infected plant) and spraying of insecticides are common methods, employed in order to get rid of the disease. In this article, a mathematical model has been developed to study the mosaic disease dynamics while considering preventive measures of roguing and insecticide spraying. Sufficient conditions for the stability of equilibrium points of the system are among the results obtained through qualitative analysis. We obtain the basic reproduction number R0 and show that the disease free system is stable for R0 < 1 and unstable for R0 > 1. The region of stability of equilibrium points in different parameter spaces have also been analysed. Hopf bifurcation at the endemic steady state has been studied subsequently, as well. Finally, by formulating an optimal control problem, optimal application of roguing and spraying techniques has been determined, keeping in mind the cost effective control of the mosaic disease. Pontryagin minimum principle has been utilized to solve the optimal control problem. Numerical simulations illustrate the validity of the analytical outcomes.
EN
The detonation gas spraying method is used to study solidification of the Fe-40Al particles after the D-gun spraying and settled on the water surface. The solidification is divided into two stages. First, the particle solid shell forms during the particle contact with the surrounding air / gas. Usually, the remaining liquid particle core is dispersed into many droplets of different diameter. A single Fe-Al particle is described as a body subjected to a rotation and finally to a centrifugal force leading to segregation of iron and aluminum. The mentioned liquid droplets are treated as some spheres rotated freely / chaotically inside the solid shell of the particle and also are subjected to the centrifugal force. The centrifugal force, and first of all, the impact of the particles onto the water surface promote a tendency for making punctures in the particles shell. The droplets try to desert / abandon the mother-particles through these punctures. Some experimental evidences for this phenomenon are delivered. It is concluded that the intensity of the mentioned phenomenon depends on a given droplet momentum. The droplets solidify rapidly during their settlement onto the water surface at the second stage of the process under consideration. A model for the solidification mechanism is delivered.
PL
W artykule zaprezentowano badania porównawcze rozkładów średnich średnic kropel w strumieniu rozpylo-nym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Jet 52 i Turbo Twist z głowicą mgłową. Analizę ograniczono do punktów pomiarowych leżących na jednej z osi. Omówiono m.in. przedmiot badań, metodykę i stanowisko pomiarowe oraz przebieg badań. W przypadku prądownicy Turbo Jet 52 badania przeprowadzono dla trzech różnych wydajności 230, 330 i 450 dm3/min oraz trzech kątów rozpylenia strumienia: 60°, 90° i 120°. W przypadku prądownicy Turbo Twist zastosowano wydajność 100 dm3/min i kąt rozpylenia 45°. Otrzymane wyniki zaprezentowano w postaci rozkładów promieniowych średnic. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski, mające wymiar praktyczny w sensie wskazówek dla strażaków operujących rozpylonymi prądami wodnymi.
EN
A comparative study of distributions of average diameters of the drops in the spray stream generated by the nozzle Turbo Jet 52 and Turbo Twist with mist head is presented. The analysis was limited to the measurement points located on one axis. Subject of study, methodology and measuring stand are described. In the case of Turbo Jet 52 tests were performed for three different outputs 230, 330 and 450 dm3/min as well as the three spray angles 60°, 90° and 120°. In the case of the nozzle Turbo Twist output 100 dm3/min and a spray angle of 45° were used. The results are presented in the form of radial distributions of the drops diameters. Based on the results analysis conclusions having a practical application to firefighting operation were formulated.
PL
Miejsce, w którym znajdujemy się dzisiaj, jest konsekwencją naszych działań wczoraj. Ambicja, ciekawość oraz nieodparta chęć ciągłego pokonywania ograniczeń były głównym motorem napędowym wynalazców.
EN
The place we are today is a consequence of our yesterday's actions. Ambition, curiosity and irreistible desire to constantly overcome constraints were the main driving force behind inventors.
PL
Budownictwo inżynieryjne dysponuje obecnie szybką i skuteczną metodą aplikowania betonu natryskiem pneumatycznym, zwaną powszechnie betonem natryskowym. Wykonawcy wiedzą, że jeśli beton natryskowy jest właściwie stosowany, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i dodatków, to stanowi on solidną podstawę dobrze wykonanego projektu.
EN
Civil engineering now has a quick and effective method of applying concrete with pneumatic spray, commonly known as shotcrete. Contractors know that if shotcrete is properly applied, using appropriate equipment and accessories, it provides a solid basis for a well executed project.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń pyłowych i metody ich ograniczania w zakładach górniczych węgla kamiennego. Omówiono budowę i zasadę działania wybranych urządzeń do zwalczania zapylenia oraz urządzeń odpylających projektowanych w ITG KOMAG. Zaprezentowano wyniki prac badawczych i wdrożeniowych potwierdzających efektywność zwalczania zapylenia, szczególnie na stanowiskach pracy w wyrobiskach górniczych.
EN
Problems of dust hazards and methods for their elimination in hard coal mining plants are presented. Design and principle of operation of the selected devices for elimination of dust hazard and devices for dust control designed by KOMAG Institute of Mining Technology are discussed. The results of research and implementation work, confirming the effectiveness of elimination of dust hazard, especially at workplaces in mine workings, are given.
PL
W artykule zaprezentowano badania wpływu kąta rozpylenia prądownicy na rozkład średnich średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52. Omówiono w nim m.in. przedmiot badań, metodykę i stanowisko pomiarowe oraz przebieg badań. Badania przeprowadzono dla trzech różnych wydajności 230 dm3/min, 330 dm3/min i 450 dm3/min oraz trzech kątów rozpylenia strumienia: 60°, 90° i 120°. Przeprowadzono analizę wyników i sformułowano wnioski, mające wymiar praktyczny w sensie wskazówek dla strażaków operujących rozpylonymi prądami wodnymi.
EN
A study of the impact of spray angle on distribution of droplets diameters in the spray produced by the nozzle Turbo Master 52 is presented in the paper. It discusses, among others, subject and methodology of research as well as measuring stand and procedure. Tests were performed for three different outputs of 230 dm3/min, 330 dm3/min and 450 dm3/min and the three spray angles 60°, 90° and 120°. An analysis of the results and conclusions having a practical dimension in terms of operating instructions for firefighters operating spray jets are included.
EN
The objective of the research is to justify kinematic parameters of volumetric sprayers in order to improve the efficiency of delivery of the process solutions of pesticides onto the objects of treatment. Theoretical research was carried out on the basis of the laws of aerodynamics and mechanics. The results of the theoretical research formed the foundation for the justification of the scheme of a relative position and the main parameters of the air and hydraulic systems of volumetric sprayers.
PL
Celem pracy było uzasadnienie parametrów kinematycznych opryskiwaczy objętościowych w celu poprawy skuteczności dostarczania roztworów procesowych zawierających pestycydy na opryskiwane obiekty. Badania teoretyczne przeprowadzono na podstawie praw aerodynamiki i mechaniki. Wyniki badań teoretycznych przyczyniły się do sformułowania podstawy dla uzasadnienia schematu odpowiedniego ułożenia i głównych parametrów systemów powietrznych i hydraulicznych opryskiwaczy objętościowych.
PL
W badaniach polowych określano wpływ środków powierzchniowo czynnych, dodawanych do cieczy użytkowej zawierającej herbicydy Hector 53,6 WG lub Hector Max 66,5 WG, na skuteczność zwalczania komosy białej w uprawie kukurydzy. Oceniano ponadto wpływ rozpylaczy o identycznej intensywności wypływu cieczy (w dm3·min-1), lecz wytwarzających krople o zróżnicowanej wielkości (jakość rozpylenia cieczy), na efektywność chwastobójczą. W zmiennych warunkach meteorologicznych panujących przed zabiegami ochronnymi i w trakcie ich wykonywania, dobór adiuwantów i rozpylaczy wpływał na skuteczność działania herbicydów. W warunkach stabilnych najlepsze efekty zniszczenia komosy białej (gatunek trudno zwilżalny) uzyskano po wykonaniu opryskiwania za pomocą rozpylaczy dwustrumieniowych TwinJet TJ60 11002 VS, wytwarzających krople drobne i bardzo drobne, natomiast w warunkach zmiennych i stresu wodnego – lepszym rozwiązaniem było użycie do zabiegu rozpylaczy grubokroplistych (AVI 11002), gdy do herbicydów dodawano adiuwanty o cechach poprawiających retencję oraz wnikanie substancji czynnych przez warstwę woskową liści. Najbardziej efektywnym dodatkiem okazał się adiuwant olejowy Olstick 90 EC.
EN
The droplet size used for spraying operations and spray liquid properties modified with adjuvants have a significant impact on the coverage of the leaf surface of weeds and protected plants. In the study the effect of nozzle types with the same output but with different spray qualities (droplet size) was tested. Also was evaluated the influence of surface active agents (adjuvants) added to herbicide in tank mixture against Chenopodium album L. control in maize. Depending on weather conditions prevailing during the period of protective treatments (variable structure of weed leaf surface), the impact of spraying techniques and adjuvants on herbicidal effectiveness were mixed. The results showed that the most effective weed control was achieved after treatment with a fine nozzles TwinJet TJ60 11002 VS, especially when the adjuvants were added to herbicides to increase retention and penetration of active ingredients through a wax layer on the Ch. album leaves. In variable weather conditions the most useful was an adjuvant oil Olstick 90 EC.
EN
Problem of air pollution in the aspect of coal dust explosion hazard and risk of pneumoconiosis among workers in a result of exposure of their respiratory systems to airborne stone dust are discussed. Air-andwater spraying systems designed at KOMAG, i.e. VIRGA spraying system, Bryza-1200 sprinkler for transferring points and CZP Bryza spraying instalation, are characterized. Design and use of these installations in hard coal mines underground are presented. Results of dust concentration measurements show that effectiveness of reduction of dust concentration by spraying installations used over transferring points exceeded 70%. Use of CZP Bryza spraying installation in the roadways reduced dust concentration by about 50% and time for renewal of protecting zone was elongated by about 50%.
PL
W artykule zasygnalizowano problem zanieczyszczenia powietrza w aspekcie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz narażenia pracowników na zachorowanie na pylicę płuc w wyniku ekspozycji ich układów oddechowych na pył kamienny zawieszony w powietrzu. W treści scharakteryzowano powietrzno-wodne instalacje zraszające zaprojektowane w ITG KOMAG: system zraszania VIRGA, zraszacz przesypów Bryza-1200 oraz chodnikowe urządzenie zraszające CZP BRYZA. Przedstawiono budowę oraz zastosowanie tych instalacji w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Wyniki pomiarów stężenia zapylenia wykazały, że powietrzno-wodne instalacje zraszające, stosowane nad przesypami, osiągnęły skuteczność redukcji zapylenia przekraczającą 70%. Zastosowanie w chodnikach urządzeń CZP BRYZA spowodowało ok. dwukrotne zmniejszenie zapylenia i wydłużenie o ok. 50% okresu pomiędzy czynnościami odnawiania strefy zabezpieczającej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.