Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Omówiono skład chemiczny masła oraz proces jego produkcji. Zwrócono uwagę na możliwość zwiększenia jego właściwości prozdrowotnych poprzez biosyntezę witaminy D dzięki kulturom bakterii probiotycznych. Omówiono także metody oznaczania wybranych składników masła, jak również obecnych w nim zanieczyszczeń.
EN
A review, with 64 refs., of the chem. compn. of butter and methods of its anal. as well as the possibility of increasing its pro-health properties through the biosynthesis of vitamin D by probiotic bacteria cultures. Methods for detg. selected ingredients present in butter and impurities was also discussed.
EN
The article presents the results obtained during the research on the impact of the type of potato grating thickness on the quality of potato pancakes. Four mixtures were made, each by means of blades with different size of grating holes. The mixtures differed in consistency and appearance, which resulted in different quality parameters of fried potato pancakes. The pancakes were subjected toorganoleptic assessment with the 5-point method. The evaluation team consisted of a group of fifteen trained reviewers. Based on the obtained assessments, the results were analyzed and discussed. Potato pancakes made with a rotary grinding machine with a drum blade for potato grating were rated the highest. Their appearance, smell, taste and consistency were characteristic of this dish. Pancakes made on blades with medium holes were rated the worst. During frying, these pancakes quickly browned from the outside, but inside the mass of potato mixture remained raw. The conducted research confirmed that the way of grinding vegetables into potato mass has a large impact on the quality of ready potato pancakes, and thus on their sensory acceptability.
PL
Artykuł przedstawia wyniki uzyskane podczas badań wpływu rodzaju rozdrobnienia ziemniaków na jakość placków ziemniaczanych. Sporządzono 4 ciasta, każde z wykorzystaniem różnych grubości oczek do tarcia. Ciasta różniły się między sobą konsystencją oraz wyglądem, co skutkowało różnicą parametrów jakościowych usmażonych placków ziemniaczanych. Placki zostały poddane ocenie organoleptycznej metodą 5 punktową. Zespół oceniający stanowiła piętnastoosobowa grupa przeszkolonych ankieterów. Na podstawie uzyskanych ocen dokonano analizy i dyskusji wyników. Najwyżej ocenione zostały placki ziemniaczane wykonane maszynką do mięsa z funkcją tarcia ziemniaków na placki ziemniaczane. Ich wygląd, zapach, smak i konsystencja była charakterystyczna dla tej potrawy. Najgorzej oceniono placki sporządzone na ostrzach z grubymi oczkami. Placki te podczas smażenia szybko ulegały zarumienieniu się z zewnątrz, lecz w środku masa ciasta ziemniaczanego pozostawała surowa. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sposób rozdrobnienia warzyw do masy ziemniaczanej ma duży wpływ na jakość gotowych placków ziemniaczanych, a przez to na ich akceptowalność sensoryczną.
EN
The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t-1 ), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.
PL
W pracy dokonano analizy kosztów produkcji brykietów z trocin drzewnych w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Brykiet-Pol2, mającym siedzibę w Goleszowie leżącym w południowej części Polski. Dodatkowo przeanalizowano technologię produkcji, zaopatrzenie w surowiec i dystrybucję wyrobu gotowego. Koszty produkcji jednej tony brykietów dla czterech ocenianych wariantów wahały się od 364,8 PLN (wariant D) do 648,7 PLN (wariant A). W strukturze kosztów dominował zakup surowca oraz amortyzacja linii technologicznej. Najbardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia był realizowany w przedsiębiorstwie wariant produkcji C (koszty produkcji 458,7 PLN·t-1 ) oraz proponowany wariant produkcji D. Wtedy wykorzystywane były dwie brykieciarki, co zwiększyło wydajność produkcji i zmniejszyło jednostkowe koszty produkcji brykietów w systemie trzyzmianowym przez całą dobę.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono opracowane prognozy wielkości produkcji stali według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) dla krajowego hutnictwa do 2022 roku. Do prognozowania produkcji stali ogółem zostały wykorzystane podstawowe modele statystyczne. Szereg czasowy utworzyły dane dotyczące rocznej produkcji stali w Polsce w latach 2000-2017. Uzyskane prognozy produkcji stali ogółem stały się podstawą do wyznaczenia udziału stosowanych technologii w prognozach ogółem na podstawie uśrednionych wartości udziałów technologii konwertorowej i elektrycznej w produkcji stali ogółem za lata 2000-2017.
EN
This publication presents forecasts of the steel production according to the used technology (converter and electric process) for the domestic steel industry up to 2022. Basic statistical models were used to forecast steel production in total. The time series created data on annual steel production in Poland in 2000-2017. The obtained forecasts of steel production in total were used to obtain production in converter and electric process on the base of averaged values of these technologies in total steel production in 2000-2017.
EN
Sand-lime products are characterized by advantageous features: compressive strength, thermal accumulation and acoustic insulation. Product features are resultative choice of decisions made at individual stages of the production process: method of thickening the raw material mixture, time and temperature of autoclaving and the pressure of saturated steam. The above factors may affect on the characteristics of sand-lime products not only directly, but also through other factors. However, there is no suggestion in the literature about the relationship between these factors. The aim of this article is to find answers to the following questions: which stage of the technological process is the most important? What impact does the individual stages have on each other? Whether and to what extent modification of a given stage will affect the compressive strength of finished products? The authors carried out an analysis using the DEMATEL method to identify factors that have a key influence on autoclaved materials. The results show that using the right amount of water in the raw material mixture is the most important factor. To a slightly lesser extent, proper selection of amount of the quick lime is important. The least important factor is the method of forming silicate products. Although the time of autoclaving has a large contribution in the creation of the impact network, however it is caused by the influence of thermal and humidity conditions, the amount of lime, water and, in the low extent, the molding method.
PL
Wyroby wapienno-piaskowe charakteryzują się korzystnymi cechami użytkowymi: wytrzymałością na ściskanie, akumulacją cieplną oraz izolacyjnością akustyczną. Cechy wyrobów stanowią pochodną wyboru decyzji podejmowanych na poszczególnych etapach procesu produkcji: sposobu zagęszczania mieszanki surowcowej, czasu i temperatury autoklawizacji oraz ciśnienia nasyconej pary wodnej. Powyższe czynniki mogą oddziaływać na cechy wyrobów wapienno-piaskowych nie tylko bezpośrednio, lecz także za pośrednictwem pozostałych czynników. Jednak w literaturze brak jest sugestii dotyczących zależności pomiędzy tymi czynnikami. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: który z etapów procesu technologicznego jest najważniejszy? Jaki wpływ poszczególne etapy wywierają na siebie? Czy i w jakim stopniu modyfikacja danego etapu wpłynie na wytrzymałość na ściskanie gotowych wyrobów? Autorzy przeprowadzili analizę z wykorzystaniem metody DEMATEL w celu wskazania czynników mających kluczowy wpływ na autoklawizowane materiały. Wyniki pokazują, że zastosowanie odpowiedniej ilości wody w mieszaninie surowcowej jest najistotniejszym czynnikiem. W niewiele mniejszym stopniu ważny jest właściwy dobór ilościowy wapna palonego. Najmniej ważnym czynnikiem jest sposób formowania wyrobów silikatowych. Wprawdzie czas autoklawizacji ma duży udział w tworzeniu sieci wpływu, jednak jest to spowodowane wpływem warunków cieplno-wilgotnościowych, ilością wapna, wody i w najmniejszym stopniu sposobem formowania.
PL
Wino jest napojem, który nie tylko kryje w sobie walory smakowe i zapachowe, ale także właściwości zdrowotne – zostało to udowodnione naukowo. W szczególności zawdzięcza to swojemu składowi oraz substancjom bioaktywnym, które wytwarzają się podczas jego produkcji. W artykule przedstawiono rezultaty badań, które miały na celu określenie zawartości alkoholu oraz kwasowości 12 czerwonych win wytrawnych z 2013 i 2014 roku z Winnicy Poraj.
EN
Wine is a drink that not only hides taste and smell, but also health properties - it has been scientifically proven. In particular, it owes its composition and bioactive substances that are produced during its production. The article presents the results of research to determine the alcohol content and acidity of 12 red dry wines from 2013 and 2014 from vineyard Poraj.
7
Content available remote Wpływ technologii wytwarzania na parametry anten tekstylnych
PL
Praca doktorska składa się z części teoretycznej, eksperymentalnej oraz wniosków. Cześć eksperymentalna rozprawy doktorskiej składa się z trzech części. W pracy wytworzono anteny tekstylne trzema różnymi metodami: fizycznego osadzania z fazy gazowej, drukowania ink-jet oraz haftowania. Wszystkie te metody zostały wykorzystane do wytworzenia anteny o tej samej geometrii (anteny Vee). Taki rodzaj anteny może zostać wykorzystany w odzieży inteligentnej do przekazywania informacji o parametrach życiowych użytkownika. Potencjalnymi użytkownikami takiej odzieży mogą być strażacy, żołnierze, dzieci i osoby starsze. W elektronice noszonej zarówno nadajnik, jak i antena są ulokowane bardzo blisko ludzkiego ciała. Muszą one posiadać niewielkie wymiary i być lekkie, tak aby nie ograniczać komfortu użytkowania takiego systemu. Aby wytworzyć antenę tekstylną konieczne jest wytworzenie ścieżki elektroprzewodzącej na podłożu włókienniczym. W pracy właściwości elektryczne ścieżek elektroprzewodzących zostały ocenione na podstawie pomiaru oporności elektrycznej. Charakter, ciągłość i grubość ścieżek została oceniona za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Parametry elektryczne anten tekstylnych zostały ocenione na podstawie pomiaru impedancji wejściowej oraz współczynnika fali stojącej (WFS) odniesionego Z0 = 50 Ω. Pomiary charakterystyki promieniowania anten tekstylnych zostały wykonane w wolnej przestrzeni przy zastosowaniu generatora sygnału, analizatora widma i anteny pomiarowej. W pracy pokazano możliwość wytworzenie anten tekstylnym z zastosowaniem trzech różnych metod: fizycznego osadzania z fazy gazowej, drukowania ink-jet oraz haftowania. Najmniejszą wartość oporu elektrycznego uzyskano dla ścieżki antenowej wyprodukowanej z zastosowaniem metody PVD.
EN
The research and analysis of this work are divides into three parts, textile antennas were produced using three different methods: PVD (Physical Vapour Deposition), ink-jet printing and embroidery. For all of these methods the same antenna’s geometry (Vee antenna) was made. That kind of textile antenna can be used in smart clothes to transmit information about parameters of people’s life (firefighters, soldiers, babies, old people). In wearable communication system, both the transceiver and the antenna are located very close to human body. The requires very small and lightweight electronic components that have almost no impact on the user’s comfort. Textile antennas are widely used in wearable personal communication system. Electroconductive properties of formed antenna’s paths are evaluated by measuring surface electrical resistivity. The character, continuity and thickness of the paths are observed studying the images of surface and cross-sections of substrates under scanning electron microscope (SEM). The electrical parameters of textile antenna are verified by measurement of antenna input impedance and the voltage standing wave ratio (VSWR) referred to the impedance Z0 = 50 Ω of the antenna structures. Measurements of antenna’s radiation pattern are carried out in free space (open area test site), using a signal generator, spectrum analyzer and a measuring antenna. The possibility of making the effectively working textile antennas using Physical Vapour Deposition, ink-jet printing technique and embroidery technique has been shown. The antennas can be places in smart clothes and become part of electronics components of clothing. The smallest value of electrical resistivity of antenna’s paths exhibit the paths produce using the PVD process.
PL
Bardzo często pracownicy jednej stoczni preferują elektrody określonego producenta, podczas gdy elektrody wytwarzane przez innego producenta są mniej cenione. Marzeniem producentów materiałów spawalniczych jest zdobycie zaufania spawaczy do swoich produktów. Z drugiej strony określona technika spawania stosowana w przypadku materiału wytwarzanego przez jedną firmę nie jest odpowiednia w przypadku innego, nawet jeśli materiał jest oznaczony zgodnie z tymi samymi normami europejskimi. Osiągnięcia w szkoleniu spawaczy dzięki metodzie TKS i logiczny opis technik spawania dają możliwość poprawnego wykonania procesu spawania niezależnie od technologii produkcji materiałów dodatkowych różnych producentów. W artykule podejmujemy próbę zbadania tego delikatnego problemu. Badania te umożliwią sprzedaż kompletnego produktu składającego się z materiału spawalniczego, systemu szkoleniowego spawacza, specyfikacji procesu spawania (WPS) i sprzętu spawalniczego. Na podstawie osiągnięć chemii i fizyki opisowej w artykule przygotowano zalecenia dla producentów materiałów dodatkowych, które umożliwiłyby im dostosowanie się do zwyczajów spawaczy w różnych krajach, regionach i gałęziach przemysłu.
EN
Very often workers of one shipyard prefer electrodes of one menufacturer, whereas in another one materials produced by other manufacturer are more valued. Welding material manufacturers dream of winning the confidence of welders in their products. On the other hand, an appropriate welding technique applied in case of another, even if it is marked in accordance with the same European norms. Archievements in welder's training thanks to the TKS method, give hope for a more precise description of a welding technique in accordance with the material production technology of different manufacturers. It is very important when a new production type is started and the current supplier does not produce a suitable welding material. This article constitutes an attempt to explore this delicate issue in a baic way. This research will make it possible to sell a complete product pack consisting of welding material, welder's training system, Welding Process Specification (WPS) and equipment. Based on the achievements in chemistry and descriptive physics some recommendations were made for filler material manufacturers, which would allow them to adapt to the habits of welders in different countries, regions and branches of industry.
9
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych
PL
W pracy przedstawiono problematykę wykorzystania komunalnych osadów ściekowych (KOS) w układach wypalania klinkieru. Są one atrakcyjnym substytutem węgla ze względu na neutralność pod kątem emisji CO2. W celu określenia poziomu emisji CO2 ze spalania mieszanki paliw w nowoczesnym układzie linii wypalania klinkieru o wydajności 2000 ton/dobę przeprowadzono obliczenia dla różnych konfiguracji współspalanych paliw. Wykazały one, iż substytucja węgla paliwami alternatywnymi i osadami ściekowymi na poziomie 85% skutkuje zmniejszeniem wskaźnika emisji paliwowej dwutlenku węgla o ok. 35%.
EN
The paper presents an analysis of the application of sewage sludge in systems of the clinker burning. Sewage sludge is an attractive substitute for coal due to neutrality in terms of CO2 emissions. In order to determine the level of CO2 emissions from the mixed fuel combustion in modern clinker burning line with a capacity of 2000 tons/day, calculation for various configurations of co-combustion fuels were carried out. It was showed that the substitution of coal with alternative fuels and sewage sludge at the level 85% results in a reduction of fuel emission of carbon dioxide by about 35%.
11
PL
W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji samonośnej formy bateryjnej o długości 64 m, która uległa awarii w strefie kotwienia biernego strun. Forma stalowa (będąca równocześnie torem naciągowym strun) służy do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych metodą ciągłego betonowania i cięcia gotowych wyrobów na określoną długość. Nowe rozwiązanie konstrukcji toru w strefie kotwienia biernego strun zweryfikowano obliczeniowo, wykorzystując MES i porównano je z doraźnym wzmocnieniem wykonanym po awarii.
EN
In the following article, the concept of modernization of 64 meter long self-supporting stress bench which has crashed on the passive side of tendons anchorage is presented. The form is also tendons long-prestressing bedused for the production of prestressed concrete posts for orchard plantations. Posts are produced with continuous concreting method and cut when finished to specific length. The FEA model of alternative strengthening solution of the passive side of stress bench was made and compared with the temporary strengthening applied after crashed.
12
Content available remote Betonowe słupy oświetleniowe wczoraj i dziś
PL
W artykule zaprezentowano przegląd betonowych słupów oświetleniowych oraz stosowanych do nich wysięgników typu Ala, Lot i WZ. Przedstawiono wymagania produkcyjne dotyczące słupów i wysięgników oraz omówiono zalety i wady stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The article presents an overview of the concrete lighting poles and booms applied with them at Ala, Lot and WZ type. The production requirements of concrete poles and booms were presented. The advantages and disadvantages of applying structural solutions were discussed.
PL
Przedstawiono zarys historyczny technologii produkcji syciw oraz lakierów elektroizolacyjnych, postęp ich właściwości wymuszony wzrostem obciążeń maszyn elektrycznych, zmianą wymagań prawnych w zakresie oddziaływania na środowisko, zwiększeniem oczekiwań użytkowników odnośnie wydajności, kosztów impregnacji oraz możliwości eksportu produktów. Omówiono standardy oceny klasy temperaturowej produktów elektroizolacyjnych. Przedstawiono grupy produktów łączących przyjazność dla środowiska z najwyższymi parametrami eksploatacyjnymi.
EN
The paper presents the production technology binders and insulating varnishes, the progress of their properties increase in forced load electrical machinery, changing legal requirements in terms of environmental impact, increasing users' expectations regarding the performance, cost impregnation and export opportunities. Discusses evaluation standards temperature class electrical insulation products. It shows a group of products combining environmental friendliness with the highest operating parameters.
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o trwałości strunobetonowych podkładów kolejowych, które można podzielić na fizyczne i chemiczne. Do czynników fizycznych zaliczamy przyczepność zbrojenia sprężającego do betonu, która zależy od technologii wykonywania strunobetonowych podkładów kolejowych. Produkowane zgodnie z tymi technologiami podkłady różnią się znacznie pod względem nośności i odporności na powstawanie rys. Badania doświadczalne pokazały, że najlepsze właściwości zapewniają zakotwienia główkowe drutów sprężających metodą BBRV; nośność strefy podszynowej tych podkładów przekracza nośność innych rodzajów podkładów nawet o ponad 35%. Natomiast z czynników chemicznych, najważniejsza jest zawartość rozpuszczalnego sodu i potasu w cemencie, które zapewniają mniejsze od 400 mmol/L stężenie ich wodorotlenków, gdy obróbka cieplna betonu nie przekracza 70°C. W przypadku obróbki cieplnej betonu w temperaturze nie przekraczającej 50°C stężenie to nie powinno przekraczać 600 mmol/L roztworu w porach betonu. Zapewnia to trwałość ettringitu w betonie, w podanych temperaturach. Te stężenia wodorotlenków sodu i potasu należy wyliczyć na podstawie składu betonu i zawartości tych pierwiastków w poszczególnych jego składnikach.
EN
In the paper the physical and chemical parameters which are determining the durability of pre-tensioned concrete railway sleepers are presented. To the physical parameters the adhesion between prestressing reinforcement and concrete, which depends on the technology of pre-tensioned railway sleepers production were presented. The sleepers produced according to these technologies differ significantly in bearing capacity and cracking resistance. Experimental investigations have shown that the most advantageous properties are obtained when the button head anchorages of the prestressing wires are applied, according to the BBRV method; the bearing capacity of the rail seat zone for such railway sleepers exceeds the capacity of other types of sleepers even more than 35%. The most important chemical parameters is the content of soluble sodium and potassium in cement, which is assuring the concentration lower than 400 mmoles/L for heat treatment of concrete sleepers at temperature not exceeding 70°C. At temperature not exceeding 50°C it should be 600 mmoles/L of concrete pore solution. It assures the stability of ettringite in concrete at given temperature. These concentration of sodium and potassium hydroxides should be calculated for known concrete composition and determined content of soluble Na2Oe in concrete ingredients.
PL
Lotne substancje zapachowe oddziałują na jego zachowanie: ostrzegają o zagrożeniu, wpływają na aktywność seksualną, regulują pobieranie pokarmu oraz wpływają na emocje.
PL
Usprawniono i zoptymalizowano konwencjonalną metodę ¹,²⁾ syntezy olmesartanu medoksomilu. Nowy proces technologiczny umożliwił wytwarzanie olmesartanu medoksomilu o czystości farmaceutycznej. Zsyntetyzowano zanieczyszczenia procesowe olmesartanu medoksomilu i jego półproduktów oraz scharakteryzowano je metodami fizykochemicznymi.
EN
A known method for synthesis of olmesartan medoxomil (H. Yanagisawa 1992) was improved and optimized. The synthesis yielded a product with a pharmaceutical-grade purity. The process-related impurities and intermediates were also synthesized and characterized.
PL
Autorka opisuje zastosowanie elementów Pikado przy budowie wielofunkcyjnej hali widowiskowej w Toruniu. Konkurs wygrała pracowania projektowa Fernando Menisa. Projektuje ona nowoczesne budynki z zastosowaniem betonu, ale bardzo silnie odwołujące się do geologicznych bogactw ziemi. Główny wykonawca poszukiwał wytwórcy prefabrykatów, który byłby w stanie wykonać trudne elementy – Pikado. Podjęła się tego Firma Baumat
EN
The author describes the use of Pikado elements in the construction of a multi-purpose entertainment hall in Toruń. Fernando Menis (Menis Architectos) company was the one, who won the tender procedure. Menis’s company designs modern concrete buildings that are inspired by the geological resources of the Earth. The main contractor was looking for a manufacturer of the pre-fabricated elements, who would be able to execute the production process related to complicated Pikado elements. The task was undertaken by the Baumat company.
PL
Do prób otrzymywania materiału podsadzkowego poprzez suszenie zawiesiny wodnej ujednorodnionych surowców mineralnych wykorzystano suszarnię rozpyłową D 20. Skład surowcowy zawiesiny ustalono po przeprowadzeniu badań właściwości fizykochemicznych wypalonych zestawów surowcowych wykonanych w skali mikro. Badano temperaturę spiekania, gęstość, porowatość, wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Do sporządzenia zestawów jako surowiec podstawowy wykorzystano odpady powstające w elektrociepłowniach warszawskich, które domieszkowano glinami „Janina” i „Zapniów”. Badania poszczególnych właściwości prowadzono na beleczkach prasowanych pod niskim ciśnieniem w laboratoryjnej prasie hydraulicznej i wypalanych w piecu elektrycznym. Do prasowania próbek badawczych wykorzystywano granulat otrzymywany ręcznie poprzez posługiwanie się sitem. W oparciu o recepturę zestawu, który charakteryzował się niską temperaturą spiekania, dużą wytrzymałością i odpornością chemiczną, sporządzono zawiesinę do suszenia rozpyłowego. Podczas suszenia tak dobierano reologię zawiesiny i parametry suszenia, aby otrzymać maksymalną ilość granulatu w przedziale 0,2–0,7 mm. Otrzymany granulat wypalono w piecu rurowym w ustalonej wcześniej temperaturze spiekania i przekazano do Instytutu Nafty i Gazu w celu zbadania przydatności do wykorzystania go jako materiał podsadzkowy.
EN
The proppants were prepared by drying aqueous suspension of homogenous mineral material in spray dryer-D 20. The composition of raw materials was determined by conducting physicochemical test of fired specimen in a laboratory scale. Sintering temperature, density, porosity, mechanical strength and chemical resistance were investigated. Waste from Warsaw Power Plants with addition of „Janina” and „Zapniów” clays were used for preparation of specimen sets. Individual properties were determined on specimens pressed at law pressure in a laboratory hydraulic press and fired in an electric furnace. Test specimens were prepared from granulate sieved manually and pressed. Based on row materials composition, which showed low sintering temperature, high strength and high chemical resistance, a suspension for spray drying was prepared. During the drying process, both the rheology of the suspension and drying parameters, were being chosen so as to obtain the maximum amount of granulate in the range of 0,2–0,7 mm grain size. The final granulate was fired in a tube furnace at a predetermined sintering temperature and delivered to the Institute of Oil and Gas in order to investigate the suitability for use as a proppants.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była analiza możliwości zagospodarowania serwatki w przemyśle spożywczym. Ponadto przedstawiono technologię produkcji i zagospodarowanie wstępnie zagęszczonej serwatki na przykładzie wybranego zakładu mleczarskiego. Wykorzystanie serwatki w proszku daje szereg możliwości w projektowaniu nowych produktów spożywczych na skalę przemysłową.
EN
The aim of the paper was the analysis of possibilities of the reclamation of whey in the food industry. In addition, the whey transformation technology and the utilization of preconcentrated whey has been presented on the example of a specific dairy plant. In addition, use of whey powder provides a range of opportunities in design of new food products on an industrial scale.
20
Content available remote Grafen – kierunki rozwoju, zastosowanie
PL
Rozwój technologii związany jest z wytwarzaniem nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Jednym z najbardziej znanych nowych materiałów, nad którego rozwojem i implementacją pracują ośrodki naukowe i koncerny przemysłowe na całym świecie jest grafen. W artykule przedstawiono kierunki rozwoju w wytwarzaniu grafenu i jego potencjalne zastosowanie.
EN
The development of technologies is related with the preparation of new materials with unique properties. One of the most prominent new materials is graphene. This article shows the trends in the production of graphene and its potential application in industry.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.